Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení zpracování a projednání stupně projektu Projekt pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení zpracování a projednání stupně projektu Projekt pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby."— Transkript prezentace:

1

2 Řízení zpracování a projednání stupně projektu Projekt pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

3 Vymezení pojmů : 1)Řízení zpracování projektu -Je to postup zpracování a realizace jednotlivých etap v procesu zpracování projektu (projekt na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby) -Zpracování projektu respektuje : –požadavky investora stanovené v investičním záměru -podmínky stanovené v územním nebo regulačním plánu -dokumenty a doklady stanovené v projektové přípravě staveb dle vyhlášky č.43/1990-prováděcí předpisy stavebního zákona 2)Projednání stupně projektu-projekt se projednává -S investorem ve fázi tvorby a dokončení projektu -V souladu se správním řádem a stavebním zákonem (dodržení veškerých bodů a náležitostí projednání) (dodržení veškerých bodů a náležitostí projednání) 3) Stupeň projektu-Projekt o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

4 A)Územní řízení §32 Stavebního zákona Územní řízení se týká : -Umísťování staveb -Využívání území -Ochrana důležitých zájmů v území Územní rozhodnutí je : a)rozhodnutí o umístění stavby b)rozhodnutí o využití území c)rozhodnutí o chráněném území d)rozhodnutí o stavební uzávěře e)rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

5 Územní rozhodnutí nevyžadují a)stavební úpravy a udržovací práce, b)drobné stavby, c)stavby umisťované v uzavřených prostorech existujících staveb, pokud se nemění vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru, d)informační, reklamní a propagační zařízení, dělení nebo scelování pozemků, pokud podmínky pro ně jsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením. Sloučení územního řízení se stavebním řízením 1)Jsou-li podmínky umístění jsou vzhledem k poměrům v území jednoznačné a jedná-li se o : -umístění jednoduché stavby -přístavbu jednoduché stavby -nástavbu jednoduché stavby -stavby rozvodů a inženýrských sítí 2)Pro ostatní stavby lze takto postupovat pouze je-li schválen : -územní plán zóny -územní projekt zóny -regulační plán

6 B) Územní řízení o umístění stavby – základní pravidla Umístění stavby nebo nový způsob využití území ovlivňuje většinou podstatně a trvale životní prostředí a zájmy v území, Z těchto důvodů jsou hlavními cíly územního rozhodnutí, které je třeba v projektové dokumentaci pro územní řízení dodržet:

7 a)Zajištění souladu navrhovaného opatření (umístění stavby)s celospolečenskými zájmy (Ochrana zdroje pitné vody jako celospolečenský zájem-Není možné stavbu umístit do I. ochranného pásma zdroje pitné vody. …)

8 b)Omezení zásahů do práv a právem chráněných zájmů fyzických a právnických osob na nezbytnou míru (Co možná nejméně omezovat práva sousedů, nebo jiných osob-např. nevhodným umístěním na pozemku nebo nevhodným využitím stavby)

9 c)Prosazování a chránění zájmů, které jsou vymezeny v územním plánování (Architektonický a urbanistický záměr vyjádřený v územním plánu)

10 Územní rozhodnutí o umístění stavby je rozhodnutí správní Úkolem rozhodnutí je : 1)Zajištění souladu navrhovaného umístění stavby se zájmy společnosti 2)Omezit zásahy do práv a právem chráněných zájmů fyzických a právnických osob na nezbytnou míru, Stavební úřad má za povinnost zajistit soulad územního rozhodnutí s : 1)cíly a záměry územního plánování 2)schválenou územně plánovací dokumentací 3)územně plánovacími podklady

11 V Rozhodnutí o umístění stavby se : 1)Jasně určuje a vymezuje -stavební pozemek (parcelní čísla) -umístění stavby na pozemku 2)Stanoví se podmínky, jimiž se usměrňuje projektové řešení stavby, (podmínky dotčených orgánů-usměrnění z hlediska památkové péče) 3)Rozhoduje se o námitkách, které účastníci uplatnily v územním řízení,

12 K územnímu řízení je příslušný stavební úřad. Územní rozhodnutí o umístění stavby je jedním z nejdůležitějších opatření, která státní orgány v průběhu přípravy staveb vydávají. Stavebník zde zpravidla poprvé předstupuje před stavební úřad, který zde má ještě vzhledem k fázi investorské přípravy poměrně velké možnosti usměrnit : 1)umístění stavby 2)hmotové uspořádání stavby 3)vliv stavby na její okolí 4)důsledky stavby na životní prostřed Územnímu řízení o umístění stavby podléhají veškeré stavby a změny dokončených staveb (přístavby a nástavby) bez ohledu na jejich : -stavebně technické provedení -účel -dobu trvání

13 C)Náležitosti návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby – dokumentace

14 V podmínkách pro umístění stavby se stanoví zejména požadavky na : a)ochranu zdraví b)ochranu životního prostředí c)ochranu urbanistických a architektonických hodnot v území včetně určení druhu a barvy vnějších úprav stavby (krytiny, omítek…) d)výškové a polohové umístění stavby e)odstupy od hranic pozemku a od sousedních staveb f)napojení na sítě technického vybavení a pozemní komunikaci g)výšku stavby h)požadavky vyplývající z blízkosti chráněných území a ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, i)vytváření podmínek pro přístup a užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

15 Rozhodnutí o umístění stavby obsahuje : 1)Předmět druh, účel a stručný popis stavby s uvedením její kapacity 2)Navrhovatel-jméno a adresu 3)Dotčené pozemky druhy a parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí 4)Stavební pozemek -určení stavebního pozemku -podmínky pro umístění stavby na něm -podmínky pro zpracování projektové dokumentace 5)Námitky účastníků- rozhodnutí o námitkách účastníků řízení 6)Doba platnosti rozhodnutí má-li být delší než dva roky. Po právní moci rozhodnutí stavební úřad předá ověřenou dokumentaci 1)navrhovateli 2)Obecnímu úřadu (jedno její vyhotovení) jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem.

16 PROJEKT K návrhu na vydání územního rozhodnutí navrhovatel přikládá :

17 A)Situační výkres - je zde na podkladě pozemkové mapy zachycen současný stav se zakreslením polohy stavby a vyznačením vazeb na okolí (odstupy od sousedních staveb, vzdálenost od hranic sousedních pozemků - dotýká-li se stavba rozsáhlejšího území s velkým počtem účastníků řízení nebo u liniové stavby, připojí se též mapový podklad, na kterém se vyznačí širší vztahy a účinky stavby na okolí

18 B)Stanoviska, souhlasy, posouzení, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy C)Další podklady a dokumentace -situace stavby v měřítku 1:500 z níž je zřejmé zejména navrhované umístění stavby na pozemku včetně výškového vyznačení -dále je zde zachyceno urbanistické začlenění stavby do území včetně jejího vzhledu a výtvarného řešení D)Doklady o jednání s účastníky územního řízení, pokud byla předem o návrhu vedena, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy

19 E)Údaje o provozu nebo výrobě -jsou zde uvedeny technické parametry navrhovaných technologií a zařízení -posouzení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdravý osob a životní prostředí (posouzení hluku, prašnosti atd.) -nároky na vodní hospodářství, energie dopravu, likvidaci odpadů, předpoklady pro napojení na stávající technické vybavení území F)Dotčená ochranná pásma nebo chráněná území G)Rozsah a uspořádání staveniště H)Ozelenění nezastavění ploch

20 Jestliže předložené podklady a stanoviska nestačí k řádnému posouzení návrhu, může stavební úřad určit jejich doplnění. Jestliže nemá navrhovatel k pozemku vlastnické nebo jiné právo, lze bez souhlasu vlastníka územní rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití území vydat jestliže : 1)je možno pro navrhovaný účel pozemek vyvlastnit 2)má-li se navrhovatel stát vlastníkem pozemku podle zvláštního předpisu.

21 D) Projednání projektu při územním řízení -stavební zákon 50/1976 -vyhláška 132/1998

22 Příslušnost- jaké orgány jsou oprávněny vést jednání a)Stavební úřad b)Jiný orgán státní správy-(rozhodnutí o využití území nebo o chráněném území či o ochranném pásmu)musí dohodnout návrh rozhodnutí nebo opatření se stavebním úřadem Obec, která je stavebním úřadem, může chráněné území a stavební uzávěru vyhlásit obecně závazným nařízením obce.

23 § 34 Účastníci územního řízení- kdo se projednání územního řízení účastní 1)Navrhovatel 2)„dotčené“ osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich jsou přímo dotčena, včetně sousedních pozemků a staveb na nich. 3)Obec 4)Ten, komu zvláštní zákon toto postavení přiznává Účastníky územního řízení nejsou nájemci bytů a nebytových prostor.

24 §35 Zahájení územního řízení –kdo může podnítit zahájení (projednávání) územního řízení Územní řízení se zahajuje : 1)Na písemný návrh účastníka 2)Z podnětu stavebního úřadu 3)Z podnětu jiného orgánu státní správy Návrh se dokládá : -dokumentací stanovenou prováděcími předpisy k tomuto zákonu -doklady stanovenými zvláštními předpisy Bude-li stavba negativními vlivy překračovat limitní hodnoty stanovené právními předpisy, předloží navrhovatel návrh na vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.

25 Neposkytuje-li předložený návrh dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného záměru : 1)Stavební úřad vyzve navrhovatele, aby návrh v přiměřené lhůtě maximálně však 12 měsíců doplnil potřebnými údaji nebo podklady 2)Stavební úřad upozorní navrhovatele že jinak územní řízení zastaví Lhůtu o přerušení územního řízení nelze prodloužit dalším rozhodnutím.

26 § 36 Ústní jednání Stavební úřad : 1)Oznámí zahájení územního řízení : -dotčeným orgánům státní správy -všem známým účastníkům 2)Nařídí ústní jednání spojené zpravidla s místním šetřením: -místo a den jednání oznámí 15 dní předem -je-li zpracovaná ÚPD upouští se od ústního jednání -upozorní účastníky, že své námitky a připomínky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto 3)Upozorní účastníky na koncentrační zásadu

27 § 37 Podklady územního rozhodnutí -podle jakých kritérií se návrh posuzuje -jaká dokumentace je třeba pro vydání územního rozhodnutí Podkladem pro vydání územního rozhodnutí je : -územně plánovací dokumentace. -územně plánovací podklady -skutečnosti zjištěné vlastním průzkumem a při místním šetření

28 Stavební úřad v územním řízení posoudí návrh : 1)z hlediska péče o životní prostředí 2)z hlediska potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledků 3)přezkoumá návrh a jeho soulad s podklady 4)zda vyhovuje požadavkům na výstavbu 5)zajistí soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní 6)posoudí vyjádření účastníků řízení a jejich námitky Nemá-li navrhovatel k pozemku vlastnické právo, lze bez souhlasu vlastníka územní rozhodnutí o umístění stavby vydat jen tehdy jestliže je možno: -pro navrhovaný účel pozemek vyvlastnit -má-li se navrhovatel stát vlastníkem pozemku dle zvláštního předpisu S územním řízením se spojují, pokud to nevylučuje povaha věci nebo nestanoví-li zvláštní předpisy jinak, i jiná řízení nutná k umístění stavby nebo k určení využití území.

29 § 39 Územní rozhodnutí Stavební úřad v územním rozhodnutí : a)vymezí území pro navrhovaný účel b)stanoví podmínky k ochraně veřejných zájmů v území : -zabezpečí zejména soulad s cíli a záměry územního plánování -zabezpečí architektonické a urbanistické hodnoty v území -věcnou a časovou koordinaci jednotlivých staveb a jiných opatření v území požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí c)rozhodne o námitkách účastníků řízení

30 Platnost územního rozhodnutí Platí dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci, nestanovil-li stavební úřad v odůvodněných případech delší lhůtu Nepozbývá platnosti pokud byla v těchto lhůtách podána žádost o stavební povolení nebo povolení k terénním úpravám a pracím podle tohoto zákona nebo bylo-li započato s využitím území ke stanovenému účelu Pozbývá platnosti dnem, kdy bylo stavebnímu úřadu doručeno oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje Možnost prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad povolit na žádost navrhovatele, pokud byla podána před uplynutím lhůty (2roky) Závaznost územního rozhodnutí se vztahuje i na právní nástupce navrhovatele a ostatních účastníků územního řízení

31 § 41 Změna územního rozhodnutí Nahrazení územního rozhodnutí, které je v právní moci, novým územním rozhodnutím : a)jestliže se změnila územně plánovací dokumentace nebo jiné podklady pro územní rozhodnutí b)jestliže se změnily podmínky v území Stavební úřad projedná návrh na změnu územního rozhodnutí podobně jako při projednání územního řízení

32 § 42 Oznámení územního rozhodnutí Územní rozhodnutí se účastníkům oznamuje : 1)doručením písemného vyhotovení 2)Veřejnou vyhláškou se oznámí územní rozhodnutí o umístění liniové stavby, a u stavby zvlášť rozsáhlé, s velkým počtem účastníků řízení. Doručení se provede vyvěšením územního rozhodnutí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Odkladný účinek odvolání proti územnímu rozhodnutí nelze vyloučit.


Stáhnout ppt "Řízení zpracování a projednání stupně projektu Projekt pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby."

Podobné prezentace


Reklamy Google