Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dokumentace o realizaci stavby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dokumentace o realizaci stavby"— Transkript prezentace:

1 Dokumentace o realizaci stavby
Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, Ostrava – Poruba Program č. 5 Dokumentace o realizaci stavby Stavební deník Dokumentace skutečného provedení stavby Zápis o předání a převzetí stavby

2 Dokumentace o průběhu realizace stavby
Doklady o realizaci stavby jsou důležitými materiály, dokumentujícími výrobní proces stavby se všemi podmínkami a činiteli, který ho ovlivňují. Lze z nich zjistit údaje týkající se postupu výstavby, dodávek hlavních materiálů, klimatických podmínek, kvalifikace pracovníků, technologických přestávek, použitých mechanizmů, projektových změn apod. To může být důležité např. pro posouzení kvality díla, cenových požadavků, reálných termínů výstavby, ale také při eventuálních závadách a poruchách v průběhu užívání stavby. K základním dokumentům patří: -stavební deník -doklady týkající se skutečného provedení stavby.

3 Realizace stavby Čas, náklady, kvalita Provedení Specifikace Čas
Časový plán Provedení Čas Rozpočet Specifikace Čas, náklady, kvalita

4 Zadání Vypracujte ukázku založení a vedení stavebního deníku na zvolenou zakázku z oblasti pozemního, průmyslového, nebo dopravního stavitelství ( např. bytový a administrativní dům, administrativní budova, výrobní hala, liniová stavba, atd.) dle „smlouvy o dílo“ z programu č.3. Dále vypracujte část dokumentace skutečného provedení stavby s vyznačením všech změn, ke kterým došlo v průběhu stavby včetně dokladů o jejich projednání a schválení. Jako podkladu použijte svých výkresů nebo výřezů výkresů ze cvičení Projekt I, popř. jiné Vaše výkresy. Rozepište 5 a více změn od původní dokumentace. Součástí programu bude i zápis o předání a převzetí stavby zpracovaný na zakázku v programu č.3.

5 Zadání - vypracujte Vypracujte: Zápis do stavebního deníku.
Dokumentaci skutečného provedení stavby. Zápis o předání a převzetí stavby Podklady: Obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb. v platném znění, Stavební zákon, zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění, ČKAIT – Stavební deník, jeho skladba a vedení ( Praha 1996 ),

6 Stavební deník Stavební deník je dokument o průběhu prací a ostatních činností na stavbě. Jeho vedení zhotovitelem stavby je stanoveno SZ a vyhláškou č. 499/2006 Sb. Z praktického hlediska se doporučuje vedení stavebního deníku v každém případě, tedy i na drobných stavbách nebo v případech, kdy ho objednatel sám nepožaduje. Deník obsahuje zpravidla tři části – základní list, denní záznamy a přílohy.

7 Stavební deník Stavební deník bude podle § 100 stavebního zákona bude obsahovat: Základní list – identifikační údaje stavby dle PD Přehled základních smluv Subdodavatelé Přehled provedených zkoušek a měření Seznam úředních oprávnění týkajících se prací Seznam všech dokladů týkajících se prací Seznam technické a jiné dokumentace

8 Stavební deník

9 Vedení stavebního deníku

10 Vedení stavebního deníku

11 Vedení stavebního deníku

12 Denní záznamy ve stavebním deníku

13 Dokumentace skutečného provedení stavby
V průběhu výstavby se mohou vyskytnout změny a doplňky stavby vyvolané požadavky stavebníka nebo i zhotovitele. Jedná-li se o podstatnější záležitosti, je třeba zpracovat dodatek nebo změnu projektu. Po jeho odsouhlasení se stává součástí dokumentace stavby. Různé drobné úpravy provedené v průběhu stavby se zakreslí do stávající dokumentace, která se předá stavebníkovi při kolaudaci. Jde o tzv. dokumentaci skutečného provedení stavby. Provádění některých choulostivých míst složitých a důležitých konstrukcí stavby se také dokládá fotodokumentací, případně videozáznamy. Zhotovitel stavby v souladu se svým organizačním a provozním řádem archivuje vedle stavebního deníku i další písemnosti a doklady. Podle platných předpisů je třeba vést záznamy a doklady o: - předepsaných odborných školeních a z oblasti bezpečnosti práce, - záznamy o pracovních úrazech a - zdravotních prohlídkách pracovníků, - doklady z oblasti účetní evidence a fakturace stavby apod.

14 Dokumentace skutečného provedení stavby
Rozsah a obsah stanovuje vyhláška č. 499/2006 Sb. Technický popis, situační výkres, stavební výkresy, Zjednodušená dokumentace (pasport stavby)

15 Dokumentace skutečného provedení stavby

16 Geometrický plán

17 Předání a převzetí stavby
Pro předání a převzetí stavby do užívání mají rozhodující význam podmínky dohodnuté v příslušné smlouvě o dílo. V zásadě je stavba dokončena, jestliže umožňuje stavebníkovi s ním nakládat v souladu s projektovou dokumentací a smlouvou. Stavební zákon stanovuje, že dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, nebo ohlášení. U staveb právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů, kde komplexní vyzkoušení funkčnosti stavby přechází plynule do zkušebního provozu, může být zkušební provoz zahájen se souhlasem stavebního úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu, avšak za stanovených podmínek.

18 Předání a převzetí stavby
Do užívání stavbu předává její zhotovitel, přebírá ji stavebník (uživatel). Předání a převzetí stavby může proběhnout ve dvou alternativách: Předání a převzetí stavby nepředpokládá provedení zkušebního provozu a stavba může být předána bez provozních zkoušek, častěji však na základě individuálního vyzkoušení jednotlivých technických systémů po jejich zhotovení. Předání a převzetí stavby může proběhnout před kolaudačním řízením nebo i po něm. Předání a převzetí stavby předpokládá provedení zkušebního provozu. V zásadě se postupuje podle obchodního zákoníku a podstatná jsou příslušná ustanovení ve smlouvě o dílo. Rozhodujícím je předání stavby ke zkušebnímu provozu, který obvykle zabezpečuje stavebník (uživatel) a splnění závazku zhotovitele končí teprve po provedených zkouškách. Vlastní konečné předání a převzetí stavby k trvalému užívání po ukončení zkušebního provozu se doporučuje uskutečnit až po kolaudačním řízení.

19 Zápis o předání a převzetí stavby
Zápis o předání a převzetí stavby bude obsahovat: Datum zahájení přijímacího řízení Při předání zastupuje zhotovitele: Při převzetí zastupuje objednatele: Název stavebního díla Místo stavby Popis díla Objednatel Zhotovitel Smlouva o dílo č. Stavební povolení číslo: např. 157/68-FB/2001 ze dne …..

20 Zápis o předání a převzetí stavby
Datum zahájení realizace díla: Datum dokončení díla Zhodnocení jakosti Soupis drobných vad a nedodělků nebránících přejímce Dohoda o lhůtě bezplatného odstranění vad a nedodělků Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění vad Celková cena díla, pozastavená částka, záruční lhůta Vyjádření případných dalších účastníků řízení Datum skončení přejímacího řízení Jména a podpisy za objednatele a zhotovitele Seznam přiložených listinných dokladů

21 Zápis o předání a převzetí

22 Příklad

23 Příklad

24 Příklad

25 Děkuji za pozornost Doc. Ing. František Kuda, CSc.
Katedra městského inženýrství, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava tel


Stáhnout ppt "Dokumentace o realizaci stavby"

Podobné prezentace


Reklamy Google