Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poddodávky ve stavebnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poddodávky ve stavebnictví"— Transkript prezentace:

1 Poddodávky ve stavebnictví
ČVUT v Praze Ing. Luboš Krejčí, CSc.

2 Obsah 1. Úvodem 2. Charakteristika subdodávek 3. Výběrové řízení
3.1. Vypsání výběrového řízení 3.2. Vyhodnocení nabídek 3.3. Uzavření smlouvy o dílo 4. Subdodávka ve fázi realizace díla 4.1. Společné 4.2. Předání a převzetí staveniště, pracoviště 4.3. Řízení subdodavatelů Kontrola jakosti a kontrolní a zkušební plán Prohlášení o shodě 4.3.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 4.3.4 Stavební deník Koordinace prací na stavbě Předání a převzetí stavby 5. Úskalí při řízení subdodávek 6. Zahraniční subdodavatelé

3 1. Úvod Výběr subdodavatele Vedení databanky subdodavatelů
Sestavení smlouvy Přejímání a předávání Řízení subdodavatele Subdodávky pro zahraniční zhotovitele a investory Klady a zápory subdodávek Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví

4 Kdy nakupuji subdodávku
Nedostatečná kapacita v daném místě a čase Velmi specializovaná práce Subdodavatel je levnější než vnitrofiremní složka Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví

5 Podíl subdodávek na hodnotě stavebních prací
Ukazatel 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 S C 34 094 48 448 55 998 61 484 61 795 62 185 71 191 C % 29 33 35 37 S hodnota stavebníchprací provedených podle dodavatelských smluv C % podíl subdodávek na hodnotě stavebních prací Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví

6 Zajištění realizace subdodávky
SMLOUVA O DÍLO (musí kopírovat smlouvu s investorem) Požadavky na BOZP a PO (školení pracovníků subdodavatele, oprávnění k provádění prací) Kontrola jakosti díla Koordinace prací Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví

7 Činnost nákupu subdodávek
Zadávací dokumentace - poptávací dopis, projektová dokumentace popt. prací, výkaz výměr Poptávání a výběr možných subdodavatelů Rozdíl zda tvořím nabídku nebo poptávku 1. standardní subdodávka 2. specializovaná subdodávka 3. nestandardní subdodávka Vyhodnocení nabídek subdodavatelů Oznámení o výběru subdodavatele Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví

8 Rizika spojená se subdodávkami
Selhání lidského faktoru Zadávací projektová dokumentace Poptávání a výběr subdodavatele Nabídková cena subdodavatelů Smlouva o dílo Špatná koordinace prací Subdodavatelé Řízení a realizace prací Zánik subdodavatele v průběhu záruční lhůty - Odstranění vad musí provést objednatel na svoje náklady Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví

9 2. Charakteristika subdodávek
Základní pojmy Velikost stavebního celku práce ucelená část objektu celý objekt Procentuální plnění z celkového objemu prací drobná do 10% střední 10% - 40% významná 40% - 100% Smluvní vztahy vnitropodniková cizí Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví

10 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví
3. Výběrové řízení Postup výběrového řízení - určení týmů odpovědného za VŘ - zajištění podkladů pro výběr subdodavatelů - kontrola zadávacích podkladů - výběr okruhu subdodavatelů (databáze, reference, doporučení investora) - poptání konkrétních firem - předání pokladů pro zpracování nabídky zájemcům - kontrola zpracovaných nabídek - výběr subdodavatele - podpis smlouvy Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví

11 3. Výběrové řízení 3.1. Vypsání výběrového řízení
Veřejnou výzvou ve věstníku Vytypováním firem (omezená zakázka) Zakázka volně předaná jedné určité firmě Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví

12 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví
3. Výběrové řízení 3.2. Vyhodnocení nabídek Výše ceny Smluvní podmínky Doba plnění Kvalita provedení Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví

13 3. Výběrové řízení 3.3. Uzavření smlouvy o dílo
Standardní smluvní podmínky investora Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné technické podmínky Požadované garance na jednotlivé součásti díla Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví

14 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví
Přílohy k SoD Možné přílohy SoD Nedílné: -Všeobecné podmínky dodávky -Harmonogram prací a orientační harmonogram plateb -Seznam hlavních plnění zhotovitelem -Systém řízení kvality Další: -Projektová dokumentace pro provedení stavby -Stavební povolení včetně všech vyjádření -Cenová nabídka zhotovitele z výběrového řízení -Akustické posouzení -Geologický průzkum -Radonový průzkum Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví

15 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví
Příloha č. 1 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví

16 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví
Příloha č. 2 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví

17 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví
Příloha č. 3 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví

18 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví
Příloha č. 4 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví

19 4. Subdodávka ve fázi realizace díla
4.1. Společné 4.2. Předání a převzetí staveniště, pracoviště 4.3. Řízení subdodavatelů Kontrola jakosti a kontrolní a zkušební plán Prohlášení o shodě 4.3.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 4.3.4 Stavební deník Koordinace prací na stavbě Předání a převzetí stavby Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví

20 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví
4.1. Společné Celá fáze realizace díla se skládá z několika dílčích činností, které musí zejména zajistit: Připravenost staveniště Připravenost subdodavatele Včasné dokončení subdodávky Spolupráce subdodavatelů mezi sebou Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví

21 4.2. Předání a převzetí staveniště, pracoviště
Vždy: písemnou formou – předávací protokol Vymezení staveniště Předání vytyčovacího protokolu Situace s vyznačením inženýrských sítí a podzemních překážek Výběr odpovědného pracovníka Stanovení ochranných pásem Určení odběrných míst Stanovení pracovní doby Zajištění přístupových míst Způsob vrácení staveniště Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví

22 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví
4.3. Řízení poddodavatelů Malé stavby : stavbyvedoucí Velké stavby: stavební management Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví

23 4.3.1. Kontrola jakosti a kontrolní zkušební plán
Schéma dokumentovaného systému jakosti ČSN ISO 10013 příručka jakosti technicko-organizační směrnice jiné dokumenty jakosti (pracovní instrukce, technolog. postupy, protokoly atd.) Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví

24 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví
Prohlášení o shodě technické požadavky – nařízení vlády č. 163/2002 Sb. identifikační údaje o výrobci/dovozci Identifikační údaje o výrobku Popis určení výrobku Údaje o zkouškách a posouzení Odkaz na normy, technické předpisy Údaje o autorizované osobě, číslo a datum vydání nálezu Potvrzení výrobce/dovozce o splněných požadavcích tohoto nařízení Datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce osoby odpovědné za výrobce/dovozce a její podpis Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví

25 4.3.3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Technický postup stavby § 4 vyhláška č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví

26 4.3.4. Stavební deník Povinnost vést stavební deník je dána
§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví

27 4.3.5. Koordinace prací na stavbě
Soulad s technickými postupy a harmonogramem Finanční plnění Vedení kontrolních dnů Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví

28 4.3.6. Předání a převzetí stavby
Předmět přejímky Kvalita provedení Dodržení smluvních termínu Ceny prací Smluvní podmínky stanovené v SoD 2. Přejímací řízení Stavební deník Stavební plány dle skutečného provedení Osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů Zápis o prověření prací zakrytých v průběhu výstavby (revizní zprávy, tlakové zkoušky atd.) Ostatní doklady dle druhu provedených prací (certifikáty kvality), podklady pro finanční vypořádání obchodního případu Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví

29 4.3.6. Předání a převzetí stavby
Předávací protokol Datum předání Účastníci řízení Předmět přejímky Soupis zjištěných vad a nedodělků Dohoda o lhůtách odstranění těchto vad a nedodělků Soupis požadovaných víceprací Dohodnutá omezení pro zhotovitele/provozovatele – předání části stavby Doklad o jakosti Seznam příloh a dokumentů Prohlášení zhotovitele o předání dodávky Prohlášení objednatele o přijmutí dodávky Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví

30 5. Úskalí při řízení subdodávek
Včasná připravenost stavby Cena subdodávky a kompletační přirážka by neměla přesáhnout cenu uvedenou v soupisu prací a dodávek Projektová dokumentace Problematika poptávání subdodavatelů Smluvní zabezpečení Pojištění realizace stavby Realizace stavby Plnění záručních podmínek Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví

31 6. Zahraniční subdodavatelé
Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví


Stáhnout ppt "Poddodávky ve stavebnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google