Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poddodávky ve stavebnictví ČVUT v Praze Ing. Luboš Krejčí, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poddodávky ve stavebnictví ČVUT v Praze Ing. Luboš Krejčí, CSc."— Transkript prezentace:

1 Poddodávky ve stavebnictví ČVUT v Praze Ing. Luboš Krejčí, CSc.

2 Obsah 1.Úvodem 2.Charakteristika subdodávek 3.Výběrové řízení 3.1. Vypsání výběrového řízení 3.2. Vyhodnocení nabídek 3.3. Uzavření smlouvy o dílo 4.Subdodávka ve fázi realizace díla 4.1. Společné 4.1. Společné 4.2. Předání a převzetí staveniště, pracoviště 4.2. Předání a převzetí staveniště, pracoviště 4.3. Řízení subdodavatelů 4.3. Řízení subdodavatelů 4.3.1. Kontrola jakosti a kontrolní a zkušební plán 4.3.2. Prohlášení o shodě 4.3.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 4.3.4 Stavební deník 4.3.5. Koordinace prací na stavbě 4.3.6. Předání a převzetí stavby 5.Úskalí při řízení subdodávek 6.Zahraniční subdodavatelé

3 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví 1. Úvod  Výběr subdodavatele  Vedení databanky subdodavatelů  Sestavení smlouvy  Přejímání a předávání  Řízení subdodavatele  Subdodávky pro zahraniční zhotovitele a investory  Klady a zápory subdodávek

4 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví Kdy nakupuji subdodávku  Nedostatečná kapacita v daném místě a čase  Velmi specializovaná práce  Subdodavatel je levnější než vnitrofiremní složka

5 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví Podíl subdodávek na hodnotě stavebních prací Ukazatel1994199519961997199819992000 S 115 818 146 416 168 968 187 056 188 333 179 690 192 946 C 34 094 48 448 55 998 61 484 61 795 62 185 71 191 C % 29333333333537 Shodnota stavebníchprací provedených podle dodavatelských smluv C %podíl subdodávek na hodnotě stavebních prací

6 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví Zajištění realizace subdodávky  SMLOUVA O DÍLO (musí kopírovat smlouvu s investorem)  Požadavky na BOZP a PO (školení pracovníků subdodavatele, oprávnění k provádění prací)  Kontrola jakosti díla  Koordinace prací

7 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví Činnost nákupu subdodávek Zadávací dokumentace - poptávací dopis, projektová dokumentace popt. prací, výkaz výměr Poptávání a výběr možných subdodavatelů Rozdíl zda tvořím nabídku nebo poptávku 1. standardní subdodávka 2. specializovaná subdodávka 3. nestandardní subdodávka Vyhodnocení nabídek subdodavatelů Oznámení o výběru subdodavatele

8 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví Rizika spojená se subdodávkami Selhání lidského faktoru - - Zadávací projektová dokumentace - - Poptávání a výběr subdodavatele - - Nabídková cena subdodavatelů - - Smlouva o dílo Špatná koordinace prací - - Subdodavatelé - - Řízení a realizace prací Zánik subdodavatele v průběhu záruční lhůty -Odstranění vad musí provést objednatel na svoje náklady

9 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví 2. Charakteristika subdodávek • • Základní pojmy • • Velikost stavebního celku - -práce - -ucelená část objektu - -celý objekt • • Procentuální plnění z celkového objemu prací - -drobná do 10% - -střední 10% - 40% - -významná 40% - 100% • • Smluvní vztahy - -vnitropodniková - -cizí

10 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví 3. Výběrové řízení Postup výběrového řízení - určení týmů odpovědného za VŘ - zajištění podkladů pro výběr subdodavatelů - kontrola zadávacích podkladů - výběr okruhu subdodavatelů (databáze, reference, doporučení investora) - poptání konkrétních firem - předání pokladů pro zpracování nabídky zájemcům - kontrola zpracovaných nabídek - výběr subdodavatele - podpis smlouvy

11 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví 3.1. Vypsání výběrového řízení  Veřejnou výzvou ve věstníku  Vytypováním firem (omezená zakázka)  Zakázka volně předaná jedné určité firmě 3. Výběrové řízení

12 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví 3.2. Vyhodnocení nabídek   Výše ceny   Smluvní podmínky   Doba plnění   Kvalita provedení 3. Výběrové řízení

13 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví 3.3. Uzavření smlouvy o dílo   Standardní smluvní podmínky investora   Všeobecné smluvní podmínky   Všeobecné technické podmínky   Požadované garance na jednotlivé součásti díla 3. Výběrové řízení

14 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví Přílohy k SoD Možné přílohy SoD Nedílné: -Všeobecné podmínky dodávky -Harmonogram prací a orientační harmonogram plateb -Harmonogram prací a orientační harmonogram plateb -Seznam hlavních plnění zhotovitelem -Seznam hlavních plnění zhotovitelem -Systém řízení kvality -Systém řízení kvality Další: -Projektová dokumentace pro provedení stavby -Stavební povolení včetně všech vyjádření -Stavební povolení včetně všech vyjádření -Cenová nabídka zhotovitele z výběrového řízení -Cenová nabídka zhotovitele z výběrového řízení -Akustické posouzení -Akustické posouzení -Geologický průzkum -Geologický průzkum -Radonový průzkum -Radonový průzkum

15 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví Příloha č. 1

16 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví Příloha č. 2

17 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví Příloha č. 3

18 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví Příloha č. 4

19 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví 4. Subdodávka ve fázi realizace díla 4.1. Společné 4.2. Předání a převzetí staveniště, pracoviště 4.3. Řízení subdodavatelů 4.3.1. Kontrola jakosti a kontrolní a zkušební plán 4.3.2. Prohlášení o shodě 4.3.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 4.3.4 Stavební deník 4.3.5. Koordinace prací na stavbě 4.3.6. Předání a převzetí stavby

20 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví 4.1. Společné  Připravenost staveniště  Připravenost subdodavatele  Včasné dokončení subdodávky  Spolupráce subdodavatelů mezi sebou Celá fáze realizace díla se skládá z několika dílčích činností, které musí zejména zajistit:

21 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví 4.2. Předání a převzetí staveniště, pracoviště   Vymezení staveniště   Předání vytyčovacího protokolu   Situace s vyznačením inženýrských sítí a podzemních překážek   Výběr odpovědného pracovníka   Stanovení ochranných pásem   Určení odběrných míst   Stanovení pracovní doby   Zajištění přístupových míst   Způsob vrácení staveniště Vždy: písemnou formou – předávací protokol

22 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví 4.3. Řízení poddodavatelů Malé stavby :stavbyvedoucí Velké stavby:stavební management

23 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví 4.3.1. Kontrola jakosti a kontrolní zkušební plán Schéma dokumentovaného systému jakosti příručka jakosti technicko-organizační směrnice jiné dokumenty jakosti (pracovní instrukce, technolog. postupy, protokoly atd.) ČSN ISO 10013

24 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví 4.3.2. Prohlášení o shodě  technické požadavky – nařízení vlády č. 163/2002 Sb.  identifikační údaje o výrobci/dovozci  Identifikační údaje o výrobku  Popis určení výrobku  Údaje o zkouškách a posouzení  Odkaz na normy, technické předpisy  Údaje o autorizované osobě, číslo a datum vydání nálezu  Potvrzení výrobce/dovozce o splněných požadavcích tohoto nařízení  Datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce osoby odpovědné za výrobce/dovozce a její podpis

25 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví 4.3.3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Technický postup stavby § 4 vyhláška č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

26 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví 4.3.4. Stavební deník Povinnost vést stavební deník je dána § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

27 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví 4.3.5. Koordinace prací na stavbě  Soulad s technickými postupy a harmonogramem  Finanční plnění  Vedení kontrolních dnů

28 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví 4.3.6. Předání a převzetí stavby 1. Předmět přejímky -Kvalita provedení -Dodržení smluvních termínu -Ceny prací -Smluvní podmínky stanovené v SoD 2. Přejímací řízení -Stavební deník -Stavební plány dle skutečného provedení -Osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů -Zápis o prověření prací zakrytých v průběhu výstavby (revizní zprávy, tlakové zkoušky atd.) -Ostatní doklady dle druhu provedených prací (certifikáty kvality), podklady pro finanční vypořádání obchodního případu

29 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví 4.3.6. Předání a převzetí stavby 3. Předávací protokol -Datum předání -Účastníci řízení -Předmět přejímky -Soupis zjištěných vad a nedodělků -Dohoda o lhůtách odstranění těchto vad a nedodělků -Soupis požadovaných víceprací -Dohodnutá omezení pro zhotovitele/provozovatele – předání části stavby -Doklad o jakosti -Seznam příloh a dokumentů -Prohlášení zhotovitele o předání dodávky -Prohlášení objednatele o přijmutí dodávky

30 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví 5. Úskalí při řízení subdodávek   Včasná připravenost stavby   Cena subdodávky a kompletační přirážka by neměla přesáhnout cenu uvedenou v soupisu prací a dodávek   Projektová dokumentace   Problematika poptávání subdodavatelů   Smluvní zabezpečení   Pojištění realizace stavby   Realizace stavby   Plnění záručních podmínek

31 Ing. Luboš Krejčí CSc. - Poddodávky ve stavebnictví 6. Zahraniční subdodavatelé


Stáhnout ppt "Poddodávky ve stavebnictví ČVUT v Praze Ing. Luboš Krejčí, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google