Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co je důležité znát pro realizaci projektu? •Kontroly a podklady pro ně •Výběrová řízení na dodavatele •Průběžná, etapová a závěrečná zprávy •Vyúčtování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co je důležité znát pro realizaci projektu? •Kontroly a podklady pro ně •Výběrová řízení na dodavatele •Průběžná, etapová a závěrečná zprávy •Vyúčtování."— Transkript prezentace:

1 Co je důležité znát pro realizaci projektu? •Kontroly a podklady pro ně •Výběrová řízení na dodavatele •Průběžná, etapová a závěrečná zprávy •Vyúčtování a žádost o proplacení •Změny v projektu •Archivace dokladů a dokumentů

2 Kontroly 1. stupně 1.Kontrola ex-ante (před podpisem) 2.Kontrola interim (průběžná) 3.Kontrola ex-post (následná) •Provádí je gestor grantového schématu •Plánované nebo neplánované kontroly •Fyzické + administrativní

3 Kontrola ex-ante •Kontrola ex-ante - na místě, prováděná před podpisem smlouvy •Ověřování údajů uvedených v žádosti •Potřebné podklady: •projektová dokumentace – dle charakteru projektu - projekt pro stavební, nebo specifikace technologií atd. •stavební povolení s razítkem nabytí právní moci

4 Kontrola ex-ante •smlouva o vedení zvláštního účtu nebo podúčtu pro projekt •doklad o zajištění finančního krytí projektu •podklady k výběrovým řízením •smlouva o provedení díla, kupní smlouva •faktury a stavební deník •doklad o průměrném přepočteném počtu zaměstnanců •pracovní smlouvy

5 Kontrola interim •Průběžná kontrola buď bez žádosti a nebo v souvislosti se žádostí o proplacení nákladů •Sledování realizace projektu až do jeho ukončení a vyúčtování •Potřebnými podklady je veškerá dokumentace a doklady k projektu (podobně jako u kontroly ex- ante)

6 Kontrola ex-post •Kontrola prováděná po ukončení projektu •Ověřování dodržování podmínek uvedených ve smlouvě •Potřebné veškeré doklady a smlouvy •Porovnávání konkrétních smluv a jejich částí s výsledky realizace projektu

7 Kontrola 2. stupně •Nezávislá kontrola vybraného vzorku akcí •Oddělena od systému kontrol 1. stupně •Kontrola jak fyzická, tak veškeré dokumentace, administrativy a uplatnění a účinnosti řídících a kontrolních systémů •Provádí ji kraj – odbor kontroly

8 Práva a povinnosti při kontrole na místě •Možnost vyžádat si náhradní termín z vážných důvodů •U kontrol interim a ex-post doložit své vyjádření k protokolu o kontrole •Předložit na vyžádání dokumenty týkající se jiných již provedených kontrol projektu •Umožnit kontrole vstup na pozemek, do budov a přístup k účetním dokumentům v písemné i datové podobě

9 Práva a povinnosti při kontrole na místě •Přijmout opatření k nápravě zjištěných nedostatků •Archivovat doklady a dokumentaci po požadovanou dobu(viz dále) •Plný rozsah práv a povinností vymezuje zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole

10 Výběrová řízení v projektu •Výběrová řízení se řídí platnými právními předpisy, tedy zákonem č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách •Rozhodující jsou náklady bez DPH

11 Výběrová řízení v projektu •Pokud zakázka nepřesáhne 2 mil Kč a nebo přesáhne 2 mil. Kč, ale není z více než 50% financována z veřejných prostředků, lze použít jednací řízení bez uveřejnění dle pravidel SROP, článek 38 Pokynů pro žadatele a příjemce podpory •V případě zakázky nad 2 mil. Kč a nebo zakázky pod 2 mil. Kč, ale financované z více než 50% z veřejných prostředků, se postupuje dle zákona č. 40/2004 Sb. v plném rozsahu

12 Jednací řízení bez uveřejnění dle SROP •Jedná se o jednací řízení bez uveřejnění zakázky na centrální adrese s tím, že jsou osloveni minimálně 3 dodavatelé •Dodavatelé musí splnit kvalifikaci způsobilosti dle zákona č. 40/2004 Sb., § 30 •Vymezení předmětu zakázky musí být provedeno dle klasifikací dle §48 odst. 2 zákona

13 Jednací řízení bez uveřejnění dle SROP •Zadávací dokumentace musí obsahovat: •obchodní podmínky •požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny •podmínky, za nichž je možno překročit nabídkovou cenu •ostatní požadavky pro realizaci zakázky

14 Jednací řízení bez uveřejnění dle SROP •Technické specifikace nesmí zaručovat určitým dodavatelům konkurenční výhodu •Lhůta pro podání nabídky je nejméně 20 dnů •Kritéria pro výhodnost nabídky: •ekonomická výhodnost nabídky nebo •nejnižší nabídková cena

15 Doklady k výběrovému řízení •Výzva k předložení nabídky •Doklad o prokazatelném převzetí výzvy uchazeči •Jmenování výběrové komise •Zápis z hodnocení výběrové komise •Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

16 Doklady k výběrovému řízení •Vyrozumění uchazečů o výsledku včetně doložení data doručení vyrozumění •Vítězná nabídka (případně výtah s údaji o konečné ceně v případě přílišného rozsahu) •Smlouva o provedení díla

17 Průběžná, etapová a závěrečná zpráva •Průběžná – každých šest měsíců od podpisu smlouvy až do ukončení akce •Etapová – pokud je projekt členěn na etapy, podává se po dokončení etapy •Závěrečná – po dokončení realizace projektu společně s žádostí o proplacení

18 Průběžná, etapová a závěrečná zpráva •Náležitosti potřebné ke zpracování a podání zprávy: •Účetní doklady – faktury s příslušnými rozpočty, doklady o jejich proplacení, výpisy z účtu k proplaceným výdajům (vždy originál + 2 kopie) •Stavební deník o dosud provedených pracích •Dokumenty k výběrovým řízením

19 Vyúčtování a žádost o proplacení •Potřebné dokumenty a podklady: •závěrečná zpráva o realizaci projektu •žádost o proplacení výdajů, kterou generuje ELZA (v tištěné a elektronické podobě) •žádost o proplacení výdajů, která je přílohou Pokynů pro žadatele a příjemce podpory •doklad o ukončení fyzické realizace projektu (platné kolaudační rozhodnutí, předávací protokol u technologií)

20 Vyúčtování a žádost o proplacení •originál stavebního deníku •originály a 2 prosté kopie účetních dokladů •podpisový záznam osoby zodpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby zodpovědné za zaúčtování k jednotlivým fakturám •výpisy ze zvláštního bankovního účtu projektu, k proplaceným výdajům

21 Vyúčtování a žádost o proplacení •ověřené kopie pracovních smluv k novým pracovním místům •pojistná smlouva týkající se majetku pořízeného z nákladů projektu a doklad o zaplacení první splátky pojistného •zajištění publicity projektu – fotodokumentaci •ostatní fotodokumentaci k projektu

22 Změny v projektu •Nepodstatné změny pouze písemně oznámit gestorovi •Závažné změny v projektu je nutné oznámit (například změny v časovém harmonogramu, ve struktuře a výši nákladů atd.) •Gestor vypracuje návrh změny smlouvy (dodatek, výpověď, odstoupení) a předloží zastupitelstvu •Zohlednění v průběžných či etapových zprávách spolu se zdůvodněním

23 Archivace dokladů a dokumentů •Příjemce podpory je povinen uchovávat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu po dobu platnosti smlouvy, minimálně však 10 let •Jedná se o: •smlouvu včetně všech příloh •veškerou dokumentaci k akci předkládanou v rámci GS •veškeré účetní doklady k akci (i u dodavatelů a subdodavatelů – zakotvit smluvně)


Stáhnout ppt "Co je důležité znát pro realizaci projektu? •Kontroly a podklady pro ně •Výběrová řízení na dodavatele •Průběžná, etapová a závěrečná zprávy •Vyúčtování."

Podobné prezentace


Reklamy Google