Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CRR ČR pobočka Moravskoslezsko 1 pobočka CRR ČR pro NUTS II Moravskoslezsko 28. října 165, 709 00 Ostrava Centrum pro regionální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CRR ČR pobočka Moravskoslezsko 1 pobočka CRR ČR pro NUTS II Moravskoslezsko 28. října 165, 709 00 Ostrava Centrum pro regionální."— Transkript prezentace:

1 CRR ČR pobočka Moravskoslezsko 1 pobočka CRR ČR pro NUTS II Moravskoslezsko 28. října 165, 709 00 Ostrava e-mail : moravskoslezsko@crr.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR Vedoucí pobočky: Ing. Lumír Ondřejek, tel: 597 081 424, ondrejek@crr.cz Projektový manažer: Ing. Ludmila Sedlářová, tel: 597 081 426, sedlarova@crr.cz Ing. Miloslav Kubiš, tel: 597 081 429, kubis@crr.cz Finanční manažer: Ing. Marcela Mostýnová, tel: 597 081 427, mostynova@crr.cz

2 CRR ČR pobočka Moravskoslezsko 2 Pobočka Ostrava

3 CRR ČR pobočka Moravskoslezsko 3 Centrum pro regionální rozvoj ČR Jako implementační agentura se CRR ČR podílí na realizaci předvstupní pomoci EU:  Phare  ISPA  Regionální rozvojový fond V rámci strukturálních fondů je CRR ČR zprostředkujícím subjektem pro následující programy:  Společný regionální operační program (SROP)  Jednotný programový dokument Praha Cíl 2 (JPD 2)  INTERREG IIIA, INTERREG IIIB, INTERREG IIIC

4 CRR ČR pobočka Moravskoslezsko 4 Centrum pro regionální rozvoj ČR pobočka pro NUTS II Moravskoslezsko příspěvková organizace MMR ČR; v regionech zastoupena pobočkami pobočka zajišťuje každodenní činnosti spojené s realizací projektů  Připravuje Smlouvy o financování / Rozhodnutí  Řeší operativní problémy při realizaci  Dohlíží na průběh realizace VŘ a projektu  Schvaluje zprávy → přijatelnost nákladů

5 CRR ČR pobočka Moravskoslezsko 5 Harmonogram postupu prací ZahájeníPrůběhUkončení Kontrola údajů v Žádosti před podpisem Smlouvy/ Podmínek Realizace projektu (podávání zpráv) Ukončení realizace - osvědčení Podpis podmínek poskytnutí dotace Výběr dodavatelů Závěrečné vyúčtování Vedení dokumentace (označování projektu) Závěrečná zpráva (Dodatek smlouvy) Finanční vypořádání

6 CRR ČR pobočka Moravskoslezsko 6 Příprava a uzavírání smluv/podmínek Oznámení úspěšným žadatelům (zasláno JTS) - termín do kdy se dostavit na pobočku CRR ČR k přípravě podpisu smlouvy - seznam dokumentů, které musí žadatel doložit před podpisem smlouvy Dokumenty požadované před podpisem podmínek - zvláštní účet projektu - pravomocné stavební povolení nebo ohlášení stavebních úprav; originál nebo ověřenou kopii projektové dokumentace - závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady obce

7 CRR ČR pobočka Moravskoslezsko 7 Kontrola údajů smlouvy / podmínek Reálnost harmonogramu (Výběrová řízení, sezónnost, etapizace) Kvalita rozpočtu (Vysvětlení popř. opravy - uznatelnost nákladů, DPH) Ostatní chyby ( nesoulad elektronické žádosti a příloh, chybný ISPROFIN)  zabránit sepsání špatné smlouvy/podmínek =► dodatky  zabránit neuznání výdajů až při konečném vyúčtování

8 CRR ČR pobočka Moravskoslezsko 8 Podmínky poskytnutí dotace v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III A Přílohy : I. Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace II.Žádost o poskytnutí pomoci III. Rozpočet projektu IV. Seznam platné legislativy pro poskytování pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj (V. Protokol o provedení změny v projektu)

9 CRR ČR pobočka Moravskoslezsko 9 Změny smlouvy Nepodstatné změny – není dodatek ke smlouvě neprodlená písemná informace pobočce CRR možnost upravit do 15% položky rozpočtu (neovlivní-li účel projektu) nebo formální změny (účet, adresa apod.) Podstatné změny - dodatky ke smlouvě (bez ŘV) oznámit písemně pobočce CRR 30 dnů před tím, než nastane vypracování dodatku a schválení NA přesuny mezi položkami nad 15% (neovlivněn záměr); změna názvu konečného příjemce apod. Podstatné změny - dodatky ke smlouvě (s ŘV) oznámit písemně pobočce CRR předem (ŘV 4x ročně!) schválení SC, vypracování dodatku a schválení NA zvýšení dotace, změny aktivit a umístění, partnera aj.

10 CRR ČR pobočka Moravskoslezsko 10 Příloha I – Žádost o poskytnutí pomoci Při realizaci aktivit je třeba mít na mysli vámi stanovené ukazatele výsledků aktivit uvedené v žádosti tak, aby je bylo možné po ukončení realizace projektu prokázat! Nesplnění cílů – pokud příjemce grantu nerealizuje projekt tak, jak se zavázal a odsouhlasil ve smlouvě, existuje možnost částečného nebo úplného vrácení grantu

11 CRR ČR pobočka Moravskoslezsko 11 Realizace a výběr dodavatele Za realizaci projektu nese odpovědnost konečný příjemce Konečný příjemce musí realizovat projekt v souladu s popisem uvedeným v projektové žádosti Konečný příjemce realizuje projekt vlastními silami, ve spolupráci s partnery a nebo může část aktivit realizovat na základě smluv uzavřených s dodavateli Výběr dodavatele v souladu se zákonem 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách (aktualizace)

12 CRR ČR pobočka Moravskoslezsko 12 Pravidla vizuálního označování projektu Příjemce je povinen zajistit projektu dostatečnou publicitu (informovat veřejnost) Na výstupech musí být uvedeno, že projekt získal finanční prostředky od EU Při propagaci projektu v médiích bude zmíněn zdroj spolufinancování. Podrobnosti viz Příloha č. 15 PPŽ - Publicita na úrovni projektu

13 CRR ČR pobočka Moravskoslezsko 13 Monitorování Zprávy o průběhu realizace Průběžná zpráva - u projektů bez etap a jejichž délka realizace je více jak 9 měsíců se předkládá zpráva každých 6 měsíců - projekt rozdělen na etapy – zpráva se předkládá s každou žádostí o proplacení výdajů za každou etapu (pokud je etapa delší než 9 měsíců je předkládání zpráv jako u bez etapového projektu) - ve 2 vyhotovení do 30 dnů po uplynutí tohoto období na pobočku Závěrečná zpráva předložení ve 2 vyhotovení do 30 dnů po ukončení realizace projektu na pobočku CRR


Stáhnout ppt "CRR ČR pobočka Moravskoslezsko 1 pobočka CRR ČR pro NUTS II Moravskoslezsko 28. října 165, 709 00 Ostrava Centrum pro regionální."

Podobné prezentace


Reklamy Google