Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro regionální rozvoj České republiky Příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj nositel certifikátu ISO 9001: 2001.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro regionální rozvoj České republiky Příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj nositel certifikátu ISO 9001: 2001."— Transkript prezentace:

1 Centrum pro regionální rozvoj České republiky Příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj nositel certifikátu ISO 9001: 2001

2 Struktura přednášky 1. Poslání Centra pro regionální rozvoj 2. Projektový cyklus, jeho průběh, řízení projektů, administrace

3 Úloha CRR při administraci strukturálních fondů Zprostředkující orgán pro řízení realizace Společného regionálního operačního programu Jednotného programového dokumentu Praha pro Cíl 2 iniciativy INTERREG

4 Regionální zastoupení CRR Regionální pracoviště CRR pro NUTS II Jihozápad Vedoucí - Ing. Naděžda Burešová, Písek, Karlova 108, 375 01 Tel.: 382224414, fax:382224415, e-mail: jihozapad@crr.cz Dagmar Kellnerová, Pavla Bártíková, Vladimír Studnička, Milan Voldřich S čím může pomoci potencionálním žadatelům: - poskytuje informace o procedurách a postupech realizace projektů Kdy s ním přijdou do styku - při kompletaci smluv, stanovení časového harmonogramu projektů, v průběhu realizace projektů, vyúčtování projektů

5

6 Mapa územního vymezení

7 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU (1) Přípravná dokumentace Nákup budov Stavební práce Nákup samostatných movitých věcí Nákup hardware a software Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Nákup materiálu Nákup použitého zařízení Osobní výdaje

8 Výdaje za služby Výdaje na publicitu Pronájem Režijní výdaje Cestovné Poplatky za právní a notářské služby, tech. a finanční posudky Finanční výdaje DPH (u neplátců) ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU (2)

9 Nákup pozemku Ostatní nepovinné sociální výdaje na zaměstnance Odměny členům statutárních orgánů Poplatky charakteru sankce Poplatky, které jsou příjmem SR Daně z příjmu, daň dědická, darovací, z převodu nemovitostí, daň silniční DPH Právní výdaje v souvislosti se soudním sporem Režijní výdaje nesouvisející s projektem Nákup osobních vozů Kancelářské vybavení NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU (1)

10 Odpis pohledávek Výdaje na opravy, údržbu Výdaje financované z jiných grantů a fondů Úroky z půjček a další finanční poplatky Výdaje na reprezentaci Dary Honoráře umělcům Ceny v soutěžích Investice do kapitálových a jiných fondů Leasing Výdaje v naturáliích Dodávky, které nevytvářejí žádnou přidanou hodnotu Výdaje vzniklé před 1.5.2004 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU (2)

11 2. Programový a projektový 2. Programový a projektový cyklus, řízení projektů jeho části, návaznosti a úskalí Centrum pro regionální rozvoj České republiky

12 Řízení realizace projektů realizace projektů ukončení projektu Časový průběh jednotlivých etap vyhlášení programu

13 Řízení projektů Projektový cyklus, jeho fáze vyhlášení programu - vyhlášení kola výzva - vypracování projektů - předkládání projektů - výběr projektů

14 Řízení projektů Projektový cyklus, jeho fáze realizace projektů - příprava a podpis smluv s příjemci - zhotovení projektové dokumentace projektu - výběrové řízení na zhotovitele - vlastní realizace projektů - změnová řízení - podávání zpráv o průběhu realizace

15 Řízení projektů Projektový cyklus, jeho fáze ukončení projektu - ukončení realizace projektu - finanční vypořádání - uplynutí záruční doby, rezerva, udržitelnost projektu

16 Řízení projektů Rozhodnutí SC (řídící výbor) o podpoře Rozhodnutí SC (řídící výbor) o podpoře SRR s příjemcem začnou připravovat smlouvu SRR s příjemcem začnou připravovat smlouvu Návrh do 3 týdnů od zasedání SC Návrh do 3 týdnů od zasedání SC Předání na příslušnou pobočku CRR Předání na příslušnou pobočku CRR Kompletace smluv, doplnění, kontrola a zaslání smluv NA k podpisu do 5 týdnů od zasedání SC Kompletace smluv, doplnění, kontrola a zaslání smluv NA k podpisu do 5 týdnů od zasedání SC Do jednoho týdne poslední kontrola a podpis Do jednoho týdne poslední kontrola a podpis CRR vyzve příjemce k podpisu smlouvy do 4 týdnů CRR vyzve příjemce k podpisu smlouvy do 4 týdnů Smlouvy jsou v 5 vyhotoveních Smlouvy jsou v 5 vyhotoveních Musí být podepsány do 6 měsíců od zasedání SC, jinak nárok na finanční pomoc zaniká !!! Musí být podepsány do 6 měsíců od zasedání SC, jinak nárok na finanční pomoc zaniká !!! Příprava a zavírání smluv o financování

17 Zahájením projektu se rozumí zahájení přípravy projektu, tj. zpracování žádosti a povinných příloh k žádosti Realizace projektu začíná registrací žádosti na S-RR, fyzická realizace pak může začít od tohoto dne kdykoliv možné rozdělit realizaci projektu do ucelených věcných etap doporučená realizace projektu maximálně 2 roky v odůvodněných případech je možné dobu realizace prodloužit publicita projektu Dokončením projektu je ukončení fyzické realizace projektu a odevzdání poslední žádosti o platbu projekt musí být vždy dokončen nejpozději do 31.7.2008 DOBA REALIZACE PROJEKTU

18 Řízení projektů Nepodstatné změny Nepodstatné změny Podstatné změny Podstatné změny Změny během realizace projektu

19 Řízení projektů Nepodstatné změny Nepodstatné změny Bez souhlasu NA v případě: Bez souhlasu NA v případě: Nedojde ke změně rozpočtových položek o více jak 15 % jejich původní výše A Nedojde ke změně rozpočtových položek o více jak 15 % jejich původní výše A Změna neovlivní záměr projektu ani celkovou výši projektu Změna neovlivní záměr projektu ani celkovou výši projektu Příjemce musí informovat CRR – ta změnu zadá do MONITu Příjemce musí informovat CRR – ta změnu zadá do MONITu Jakákoliv jiná změna se musí realizovat formou písemného dodatku ke smlouvě Jakákoliv jiná změna se musí realizovat formou písemného dodatku ke smlouvě Změny během realizace projektu

20 Řízení projektů Podstatné změny – dodatek ke smlouvě o financování - dva typy Podstatné změny – dodatek ke smlouvě o financování - dva typy Bez schválení SC Bez schválení SC Se schválení SC Se schválení SC Změny během realizace projektu

21 Řízení projektů Podstatné změny – bez schválení SC Podstatné změny – bez schválení SC Vždy během plnění smlouvy a nelze se zpětnou platností Vždy během plnění smlouvy a nelze se zpětnou platností Doručit žádost nejméně 30 dnů před provedením změny na CRR k posouzení Doručit žádost nejméně 30 dnů před provedením změny na CRR k posouzení Jedná se např. o: změna názvu, prodloužení termínu, přesun fin. prostředků o méně jak 15 % jednotlivých rozpočtových položek a nedochází k ovlivnění hlavního záměru projektu Jedná se např. o: změna názvu, prodloužení termínu, přesun fin. prostředků o méně jak 15 % jednotlivých rozpočtových položek a nedochází k ovlivnění hlavního záměru projektu Změny během realizace projektu

22 Řízení projektů Podstatné změny – bez schválení SC Podstatné změny – bez schválení SC Žádost na CRR Žádost na CRR CRR žádost prověří, doporučí nebo zamítne CRR žádost prověří, doporučí nebo zamítne Návrh dodatku v 5 vyhotoveních, odeslán do 20 dnů NA se stanoviskem CRR Návrh dodatku v 5 vyhotoveních, odeslán do 20 dnů NA se stanoviskem CRR NA – definitivní rozhodnutí, jestliže ano, zašle zpět podepsaný dodatek do 10 dnů CRR, to je zašle k podpisu příjemci a zaznamená změny do MONITu NA – definitivní rozhodnutí, jestliže ano, zašle zpět podepsaný dodatek do 10 dnů CRR, to je zašle k podpisu příjemci a zaznamená změny do MONITu NA může návrh také zamítnout NA může návrh také zamítnout Změny během realizace projektu

23 Řízení projektů Podstatné změny – se schválením SC Podstatné změny – se schválením SC Žádost na CRR nejdéle před zasedáním SC, CRR připraví podklady pro zasedání SC Žádost na CRR nejdéle před zasedáním SC, CRR připraví podklady pro zasedání SC zvýšení objemu finanční pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj, zvýšení objemu finanční pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj, změny aktivit projektu, změny umístění projektu, změny aktivit projektu, změny umístění projektu, změny role zahraničního partnera v projektu, změny role zahraničního partnera v projektu, dalších závažných změn ovlivňujících cíle projektu, dalších závažných změn ovlivňujících cíle projektu, Dodatek - CRR – NA – CRR – příjemce - MONIT Dodatek - CRR – NA – CRR – příjemce - MONIT Změny během realizace projektu

24 Řízení projektů Příjemce může část aktivit realizovat na základě smluv s dodavatelem Příjemce může část aktivit realizovat na základě smluv s dodavatelem Řídí se příslušnou legislativou – 40/2004 Sb. a jeho prováděcích předpisů (vyhl. 239/04., 240/04), metodickými pokyny Řídí se příslušnou legislativou – 40/2004 Sb. a jeho prováděcích předpisů (vyhl. 239/04., 240/04), metodickými pokyny Může konzultovat s CRR, doporučuje se Může konzultovat s CRR, doporučuje se Má povinnost informovat CRR o zasedání výběrové komise min. 7 kalendářních dní před jejím konáním Má povinnost informovat CRR o zasedání výběrové komise min. 7 kalendářních dní před jejím konáním CRR má právo účastnit se všech procedur, souvisejících s výběrem dodavatele CRR má právo účastnit se všech procedur, souvisejících s výběrem dodavatele Konečná odpovědnost za veškeré úkony během VŘ je na příjemci Konečná odpovědnost za veškeré úkony během VŘ je na příjemci Výběr dodavatele

25 Řízení projektů Příjemce předkládá zprávy o průběhu realizace Příjemce předkládá zprávy o průběhu realizace Zdroj informací pro monitorovací systém, zdroj informací o průběhu realizace projektu Zdroj informací pro monitorovací systém, zdroj informací o průběhu realizace projektu 2 typy zpráv dle období, za které je zpráva zpracována 2 typy zpráv dle období, za které je zpráva zpracována Průběžná Průběžná Závěrečná Závěrečná Monitorování a kontrola

26 Řízení projektů Průběžná zpráva Průběžná zpráva Vždy, když doba realizace překročí 9 měsíců Vždy, když doba realizace překročí 9 měsíců U jednoetapových projektů – každý 6 měsíc do 30 dnů po uplynutí tohoto období U jednoetapových projektů – každý 6 měsíc do 30 dnů po uplynutí tohoto období U víceetapových vždy po skončení etapy s žádostí o proplacení do 30 dnů od ukončení etapy U víceetapových vždy po skončení etapy s žádostí o proplacení do 30 dnů od ukončení etapy Jestliže je etapa delší než 9 měsíců – tak za každých 6 měsíců Jestliže je etapa delší než 9 měsíců – tak za každých 6 měsíců Uvedený harmonogram je rámcový, lze upravit v závislosti na stavu realizace projektu Uvedený harmonogram je rámcový, lze upravit v závislosti na stavu realizace projektu Vždy ve dvou vyhotoveních Vždy ve dvou vyhotoveních Monitorování a kontrola

27 Řízení projektů Průběžná zpráva - základní informace o projektu Průběžná zpráva - základní informace o projektu stručná rekapitulace realizace projektu od jeho počátku, stručná rekapitulace realizace projektu od jeho počátku, podrobný popis realizace projektu za poslední monitorovací období, podrobný popis realizace projektu za poslední monitorovací období, pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům, pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům, podrobný plán činností na následující období, podrobný plán činností na následující období, rámcový plán činností do konce realizace projektu, rámcový plán činností do konce realizace projektu, u zpráv, které nejsou předkládány s žádostí o platbu, údaj, kolik prostředků již bylo na projekt vynaloženo a jaká část podpory byla vyplacena, u zpráv, které nejsou předkládány s žádostí o platbu, údaj, kolik prostředků již bylo na projekt vynaloženo a jaká část podpory byla vyplacena, problémy vzniklé v průběhu daného monitorovacího období, přehled provedených kontrol, a přijatá nápravná opatření. problémy vzniklé v průběhu daného monitorovacího období, přehled provedených kontrol, a přijatá nápravná opatření. V příloze průběžné zprávy budou přiloženy kopie zpráv ze všech kontrol, které proběhly v průběhu monitorovacího období projektu. V příloze průběžné zprávy budou přiloženy kopie zpráv ze všech kontrol, které proběhly v průběhu monitorovacího období projektu. Monitorování a kontrola

28 Řízení projektů Závěrečná zpráva Závěrečná zpráva Do 30 dnů od ukončení projektu spolu se žádostí o proplacení Do 30 dnů od ukončení projektu spolu se žádostí o proplacení základní informace o projektu základní informace o projektu popis průběhu realizace projektu od jeho počátku, popis průběhu realizace projektu od jeho počátku, podrobný popis realizace projektu v období od předložení poslední zprávy, podrobný popis realizace projektu v období od předložení poslední zprávy, naplnění vytyčených cílů projektu, naplnění vytyčených cílů projektu, problémy vzniklé během realizace projektu, přehled provedených kontrol a přijatá nápravná opatření, problémy vzniklé během realizace projektu, přehled provedených kontrol a přijatá nápravná opatření, kroky učiněné k zajištění publicity, kroky učiněné k zajištění publicity, zajištění udržitelnosti výsledků projektu. zajištění udržitelnosti výsledků projektu. V příloze závěrečné zprávy budou přiloženy kopie zpráv ze všech kontrol, které proběhly v průběhu posledního monitorovacího období projektu. V příloze závěrečné zprávy budou přiloženy kopie zpráv ze všech kontrol, které proběhly v průběhu posledního monitorovacího období projektu. Monitorování a kontrola

29 Řízení projektů Ukončení projektu, jeho vyhodnocení Ukončení projektu, jeho vyhodnocení Závěrečná zpráva Závěrečná zpráva Kontrola projektu, dokumentace, faktury Kontrola projektu, dokumentace, faktury Osvědčení o provedené práci Osvědčení o provedené práci Zasloužené užívání výsledků projektu Zasloužené užívání výsledků projektu Monitorování a kontrola

30 Řízení projektů Neplnění smlouvy v průběhu realizace projektu Poskytovatel pomoci bude moci od smlouvy odstoupit bez vyplacení jakékoli náhrady, pokud příjemce pomoci: bez odůvodnění nesplní některý ze závazků na něj vložených a po písemné výzvě, aby se s těmito závazky vyrovnal, to neučiní ani nepodá uspokojivé vysvětlení do 30 kalendářních dnů od odeslání dopisu nachází se v úpadku nebo v likvidaci nebo v jiné podobné situaci změní svoji právní formu, aniž by byl na základě této skutečnosti zpracován dodatek neprovede všechna opatření nezbytná pro to, aby předešel střetu zájmů a neinformuje poskytovatele pomoci o situaci, která by ke střetu zájmů vedla nebo mohla vést převede nebo postoupí smlouvu o poskytnutí pomoci a platby s ní spojené třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele podpory Důsledky neplnění smluvních závazků (1)

31 Řízení projektů Důsledky neplnění smluvních závazků (2) Neplnění smlouvy v průběhu realizace projektu dopustí se korupce (totéž platí pro partnery příjemce pomoci, jeho dodavatele a zástupce) nesplní základní požadavky na finanční a technickou kontrolu projektu za účelem získání pomoci uvede nepravdivé nebo neúplné údaje nebo předkládá zprávy, které neodpovídají skutečnosti dopustí se finančních podvodů  preventivní opatření bez předchozího upozornění pozastavit platby  požadovat úplné navrácení již vyplacených částek Neplnění smlouvy po ukončení realizace projektu neplnění závazků vyplývající z podmínek smlouvy (např. mít ve svém vlastnictví výsledky projektu po dobu 5 let od ukončení smlouvy o poskytnutí pomoci)  rozhodnutí o úplném nebo částečném navrácení vyplacené pomoci

32 Centrum pro regionální rozvoj České republiky Vinohradská 46 120 00 Praha 2 TEL: +420 221 580 201 FAX: +420 221 580 284 E-MAIL: crr@crr.cz WEB: www.crr.cz Příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj


Stáhnout ppt "Centrum pro regionální rozvoj České republiky Příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj nositel certifikátu ISO 9001: 2001."

Podobné prezentace


Reklamy Google