Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONTROLA PROJEKTŮ ROP NUTS II SEVEROVÝCHOD. Osnova prezentace: Kontrola projektů  Systém kontrol pro ROP SV  Administrativní kontrola s žádostí o platbu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONTROLA PROJEKTŮ ROP NUTS II SEVEROVÝCHOD. Osnova prezentace: Kontrola projektů  Systém kontrol pro ROP SV  Administrativní kontrola s žádostí o platbu."— Transkript prezentace:

1 KONTROLA PROJEKTŮ ROP NUTS II SEVEROVÝCHOD

2 Osnova prezentace: Kontrola projektů  Systém kontrol pro ROP SV  Administrativní kontrola s žádostí o platbu  Veřejnosprávní kontrola

3 Systém finanční kontroly Kontrola projektů Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Prováděcí vyhláška č. 416/2004 Sb. PRÁVNÍ ÚPRAVA Nařízení Rady č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti

4 Systém finanční kontroly Kontrola projektů INFORMACE www.rada-severovýchod.cz Příručka pro příjemce a žadatele + přílohy http://www.rada-severovychod.cz/vyzvy-a-dokumenty/aktualni-dokumenty ! Příloha č. 8 PPŽP – Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV ! Příloha č. 11 PPŽP – Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Příloha č. 10 PPŽP – Pravidla publicity v rámci ROP SV Metodické pokyny, metodické informace - jsou zveřejněny u příslušného kola výzvy

5 Způsob kontroly Kontrola projektů ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA (dokladová, finanční) kontrola předložených dokladů žadatelem/příjemcem, provádí se při příjmu projektu, při oznámení o změně projektu, při žádosti o dodatek ke smlouvě, při příjmu žádosti o platbu FYZICKÁ KONTROLA (kontrola na místě) porovnává skutečný stav se stavem deklarovaným, s ohledem na soulad s podmínkami ROP SV, zahrnujte také kontrolu dokladů

6 Druhy kontrol Kontrola projektů prověřování údajů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace kontrola přijatelnosti kontrola formálních náležitostí administrativní kontrola dokladů před podpisem smlouvy fyzická kontrola ex-ante EX-ANTE - předběžná průběžné sledování realizace projektů, tzn. činnosti a jejich soulad s časovým a finančním harmonogramem projektu, kvalita kvantifikovaných výstupů, až do jejich ukončení a vyúčtování Administrativní/fyzická kontrola s žádostí o platbu Administrativní/fyzická kontrola bez žádosti o platbu INTERIM – průběžná ověřování dodržování podmínek uvedených ve Smlouvě po dobu udržitelnosti projektu fyzická kontrola, administrativní kontrola bez žádosti o platbu EX-POST - následná

7 Administrativní kontrola s ŽoP Kontrola projektů Předání Monitorovací zprávy s ŽoP, kontrola administrátora úplnosti dokumentace Předání dokumentace kontrolorům a zahájení kontroly v MONIT 7+ Provedení administrativní kontroly Výzva k odstranění formálních/ věcných nedostatků PRŮBĚH

8 Administrativní kontrola s ŽoP Kontrolní postupy Kontrola doplněných dokladůOznámení výsledku administrativní kontroly Námitky a rozhodnutí o námitkách Avízo o provedené platbě PRŮBĚH

9 Administrativní kontrola interim s žádostí o platbu Obsah kontroly:  podpis monitorovací zprávy oprávněnou osobou, příloha k monitorovací zprávě  žádost o platbu (CVP, ZV, NV, výpočet dotace – požadované % fin.pomoci souhlasí se Smlouvou o poskytnutí dotace)  čestné prohlášení – podpis oprávněné osoby  kompletní dokumentace k zadávacímu řízení  soupiska účetních/daňových dokladů (výkaz výdajů vynaložených příjemcem) - předkládat v dokladové i elektronické formě, obsahuje způsobilé i nezpůsobilé výdaje, údaje musí souhlasit v součtu s žádostí o platbu  kopie účetních dokladů (originál se předkládá) - náležitosti účetních/daňových dokladů dle zákona o účetnictví, zákona o DPH, apod., dodavatel, odběratel, datum, předmět – položkově rozepsaný, podpis osoby odpovědné za věcnou správnost, podpis osoby odpovědné za zaúčtování, předkontační zápis (kam se zaúčtovalo), označení projektu (název a číslo), pořadové číslo v soupisce zapsat na doklad

10 Administrativní kontrola interim s žádostí o platbu  věcná kontrola dokladů – fakturovaný účel souhlasí na položkový rozpočet, fakturované množství odpovídá smlouvě, zda-li se jedná o způsobilé výdaje, cenová kontrola – princip účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti výdajů, cena v místě a čase obvyklá  vnitřní předpis účetní jednotky o účtování  samostatná a oddělená účetní evidence (v návaznosti musí být rozpočet projektu) – výpis z hlavní knihy, kontrola zaúčtování, pozor INVESTICE X NEINVESTICE, zaúčtování musí být v souladu s rozpočtem projektu  evidence pro daňové účely podle § 100 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH (u plátců DPH), záznamní povinnost + daňové přiznání  proplacení účetních dokladů – bankovní výpisy ze zvláštního bankovního účtu, výdajové pokladní doklady, po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace musí být způsobilé výdaje hrazeny ze zvláštního bankovního účtu (pokud jsou uhrazeny z běžného účtu jsou nezpůsobilé)  porovnání uskutečněných výdajů a plánovaných výdajů v rozpočtu, kontrola čerpání jednotlivých položek rozpočtu (vezmou se v úvahu oznámené resp. schválené změny projektu a údaje ze zadávacího řízení)  věcná a časová způsobilost výdajů vzhledem k předmětu a termínům projektu a vzhledem k údajům uvedeným ve Smlouvě

11 Administrativní kontrola interim s žádostí o platbu  dodržení pravidel publicity projektu – dle Přílohy č. 10 PPŽP - foto označení projektu – tabulka, logo, billboard, pamětní deska – informace, že projekt byl „Spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje“  u staveb zápisy z kontrolních dnů (podepsané zúčastněnými osobami)  stavební deník  doklady prokazující ukončení realizace etapy/projektu – předávací protokoly, dodací listy, oznámení záměru o užívání dokončené stavby, kolaudační souhlas, rozhodnutí o zkušebním provozu,…, vždy za předpokladu plné funkčnosti projektu  soupis inventarizace (zařazení do majetku) – protokol o zařazení majetku do užívání, inventární karty  naplňování monitorovacích indikátorů  fotodokumentace zachycující postup realizace projektu  u staveb – sledování čerpání rozpočtu

12 Veřejnosprávní kontrola Kontrolní postupy - kontrola na místě, probíhá dle zákona o finanční kontrole - provádí se ex-ante, interim, ex-post - v době realizace projektu minimálně 1x, v případě více žádostí o platbu u jednoho projektu se provede u žádosti o platbu s největším finančním objemem způsobilých výdajů, dále se závěrečnou žádostí o platbu, analýza rizik, plán kontrol - kontrolor oznámí návrh termínu kontroly, po dohodě zasílá konečné oznámení o kontrole, za příjemce se vždy účastní statutární zástupce nebo zplnomocněná osoba na základě úředně ověřené plné moci - kontrolor předkládá pověření k provedení veřejnosprávní kontroly - po provedení kontroly se projedná a sepíše Protokol, který si příjemce vyzvedne osobně na příslušném ÚORP - námitky a rozhodnutí o námitkách - příjemce je povinen informovat o přijatých nápravných opatření

13 Děkuji za pozornost ÚORP Liberec Úsek kontroly Ing. Simona Malá Tel.: 725 420 174 E-mail: s.mala@rada-severovychod.cz Kontrola projektů


Stáhnout ppt "KONTROLA PROJEKTŮ ROP NUTS II SEVEROVÝCHOD. Osnova prezentace: Kontrola projektů  Systém kontrol pro ROP SV  Administrativní kontrola s žádostí o platbu."

Podobné prezentace


Reklamy Google