Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROP NUTS II SEVEROVÝCHOD

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROP NUTS II SEVEROVÝCHOD"— Transkript prezentace:

1 ROP NUTS II SEVEROVÝCHOD
KONTROLA PROJEKTŮ ROP NUTS II SEVEROVÝCHOD

2 Osnova prezentace: Systém kontrol pro ROP SV
Kontrola projektů Osnova prezentace: Systém kontrol pro ROP SV Administrativní kontrola s žádostí o platbu Veřejnosprávní kontrola

3 Systém finanční kontroly
Kontrola projektů Systém finanční kontroly Právní úprava Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Prováděcí vyhláška č. 416/2004 Sb. Nařízení Rady č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti

4 Systém finanční kontroly
Kontrola projektů Systém finanční kontroly INFORMACE Příručka pro příjemce a žadatele + přílohy ! Příloha č. 8 PPŽP – Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV ! Příloha č. 11 PPŽP – Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Příloha č. 10 PPŽP – Pravidla publicity v rámci ROP SV Metodické pokyny, metodické informace - jsou zveřejněny u příslušného kola výzvy

5 Způsob kontroly ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA (dokladová, finanční)
Kontrola projektů Způsob kontroly ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA (dokladová, finanční) kontrola předložených dokladů žadatelem/příjemcem, provádí se při příjmu projektu, při oznámení o změně projektu, při žádosti o dodatek ke smlouvě, při příjmu žádosti o platbu FYZICKÁ KONTROLA (kontrola na místě) porovnává skutečný stav se stavem deklarovaným, s ohledem na soulad s podmínkami ROP SV, zahrnujte také kontrolu dokladů

6 Druhy kontrol EX-ANTE - předběžná INTERIM – průběžná
Kontrola projektů Druhy kontrol EX-ANTE - předběžná prověřování údajů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace kontrola přijatelnosti kontrola formálních náležitostí administrativní kontrola dokladů před podpisem smlouvy fyzická kontrola ex-ante INTERIM – průběžná průběžné sledování realizace projektů, tzn. činnosti a jejich soulad s časovým a finančním harmonogramem projektu, kvalita kvantifikovaných výstupů, až do jejich ukončení a vyúčtování Administrativní/fyzická kontrola s žádostí o platbu Administrativní/fyzická kontrola bez žádosti o platbu EX-POST - následná ověřování dodržování podmínek uvedených ve Smlouvě po dobu udržitelnosti projektu fyzická kontrola, administrativní kontrola bez žádosti o platbu

7 Administrativní kontrola s ŽoP
Kontrola projektů průběh Administrativní kontrola s ŽoP Předání Monitorovací zprávy s ŽoP, kontrola administrátora úplnosti dokumentace Předání dokumentace kontrolorům a zahájení kontroly v MONIT 7+ Provedení administrativní kontroly Výzva k odstranění formálních/ věcných nedostatků

8 Administrativní kontrola s ŽoP
Kontrolní postupy průběh Administrativní kontrola s ŽoP Kontrola doplněných dokladů Oznámení výsledku administrativní kontroly Námitky a rozhodnutí o námitkách Avízo o provedené platbě

9 Administrativní kontrola interim s žádostí o platbu
Obsah kontroly: podpis monitorovací zprávy oprávněnou osobou, příloha k monitorovací zprávě žádost o platbu (CVP, ZV, NV, výpočet dotace – požadované % fin.pomoci souhlasí se Smlouvou o poskytnutí dotace) čestné prohlášení – podpis oprávněné osoby kompletní dokumentace k zadávacímu řízení soupiska účetních/daňových dokladů (výkaz výdajů vynaložených příjemcem) - předkládat v dokladové i elektronické formě, obsahuje způsobilé i nezpůsobilé výdaje, údaje musí souhlasit v součtu s žádostí o platbu kopie účetních dokladů (originál se předkládá) - náležitosti účetních/daňových dokladů dle zákona o účetnictví, zákona o DPH, apod., dodavatel, odběratel, datum, předmět – položkově rozepsaný, podpis osoby odpovědné za věcnou správnost, podpis osoby odpovědné za zaúčtování, předkontační zápis (kam se zaúčtovalo), označení projektu (název a číslo), pořadové číslo v soupisce zapsat na doklad

10 Administrativní kontrola interim s žádostí o platbu
věcná kontrola dokladů – fakturovaný účel souhlasí na položkový rozpočet, fakturované množství odpovídá smlouvě, zda-li se jedná o způsobilé výdaje, cenová kontrola – princip účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti výdajů, cena v místě a čase obvyklá vnitřní předpis účetní jednotky o účtování samostatná a oddělená účetní evidence (v návaznosti musí být rozpočet projektu) – výpis z hlavní knihy, kontrola zaúčtování, pozor INVESTICE X NEINVESTICE, zaúčtování musí být v souladu s rozpočtem projektu evidence pro daňové účely podle § 100 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH (u plátců DPH), záznamní povinnost + daňové přiznání proplacení účetních dokladů – bankovní výpisy ze zvláštního bankovního účtu, výdajové pokladní doklady, po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace musí být způsobilé výdaje hrazeny ze zvláštního bankovního účtu (pokud jsou uhrazeny z běžného účtu jsou nezpůsobilé) porovnání uskutečněných výdajů a plánovaných výdajů v rozpočtu, kontrola čerpání jednotlivých položek rozpočtu (vezmou se v úvahu oznámené resp. schválené změny projektu a údaje ze zadávacího řízení) věcná a časová způsobilost výdajů vzhledem k předmětu a termínům projektu a vzhledem k údajům uvedeným ve Smlouvě

11 Administrativní kontrola interim s žádostí o platbu
dodržení pravidel publicity projektu – dle Přílohy č. 10 PPŽP - foto označení projektu – tabulka, logo, billboard, pamětní deska – informace, že projekt byl „Spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje“ u staveb zápisy z kontrolních dnů (podepsané zúčastněnými osobami) stavební deník doklady prokazující ukončení realizace etapy/projektu – předávací protokoly, dodací listy, oznámení záměru o užívání dokončené stavby, kolaudační souhlas, rozhodnutí o zkušebním provozu,…, vždy za předpokladu plné funkčnosti projektu soupis inventarizace (zařazení do majetku) – protokol o zařazení majetku do užívání, inventární karty naplňování monitorovacích indikátorů fotodokumentace zachycující postup realizace projektu u staveb – sledování čerpání rozpočtu

12 Veřejnosprávní kontrola
Kontrolní postupy Veřejnosprávní kontrola - kontrola na místě, probíhá dle zákona o finanční kontrole provádí se ex-ante, interim, ex-post v době realizace projektu minimálně 1x, v případě více žádostí o platbu u jednoho projektu se provede u žádosti o platbu s největším finančním objemem způsobilých výdajů, dále se závěrečnou žádostí o platbu, analýza rizik, plán kontrol kontrolor oznámí návrh termínu kontroly, po dohodě zasílá konečné oznámení o kontrole, za příjemce se vždy účastní statutární zástupce nebo zplnomocněná osoba na základě úředně ověřené plné moci kontrolor předkládá pověření k provedení veřejnosprávní kontroly po provedení kontroly se projedná a sepíše Protokol, který si příjemce vyzvedne osobně na příslušném ÚORP - námitky a rozhodnutí o námitkách - příjemce je povinen informovat o přijatých nápravných opatření

13 Děkuji za pozornost ÚORP Liberec Úsek kontroly Ing. Simona Malá
Kontrola projektů Děkuji za pozornost ÚORP Liberec Úsek kontroly Ing. Simona Malá Tel.:


Stáhnout ppt "ROP NUTS II SEVEROVÝCHOD"

Podobné prezentace


Reklamy Google