Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém kontrol realizovaných

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém kontrol realizovaných"— Transkript prezentace:

1 Systém kontrol realizovaných
u příjemců Bc. Petr Onemichl, DiS. 12. června 2014 1

2 Čl. 60 nařízení (ES)1083/2006 a čl. 13 NK (ES)1828/2006
ŘO ověřuje, zda byly spolufinancované produkty dodány a služby poskytnuty a zda byly výdaje na operace vykázané příjemci skutečně vynaloženy a zda jsou v souladu s předpisy Společenství a vnitrostátními předpisy. Ověřování zaručí, že vykázané výdaje jsou skutečné, že produkty nebo služby byly poskytnuty v souladu s rozhodnutím o schválení, že žádosti o úhradu jsou správné a že operace a výdaje jsou v souladu s vnitrostátními pravidly a pravidly Společenství.

3 § 8a zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole…
Působnost ŘO – vykonává veřejnosprávní kontrolu u kontrolovaných osob na všech úrovních realizace finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie podle tohoto zákona a přímo použitelných předpisů Evropských společenství. § 13 - Vzájemné vztahy mezi kontrolními orgány a kontrolovanými osobami při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě se řídí zákonem o kontrole (zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole), nestanoví-li tento zákon jinak

4 čl. XIV. Smlouvy o poskytnutí dotace
Poskytovatel dotace je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. Příjemce dotace je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášeních o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.

5 čl. XIV. Smlouvy o poskytnutí dotace
3. Příjemce dotace je povinen zajistit, aby třetí osoby, jejichž prostřednictvím příjemce dotace projekt nebo jeho část realizuje, byly zavázány k plnění povinností podle tohoto článku v rámci jejich postavení jako osob povinných spolupůsobit při výkonu finanční kontroly .

6 Druhy kontrol Veřejnosprávní kontrola se člení v rámci implementace ROP Severozápad do čtyř základních druhů: předběžná (ex-ante), průběžná (interim bez žádosti o platbu, interim se žádostí o platbu), následná (ex-post), kontrola postupu zadávání veřejných zakázek.

7 Základní typy kontrol Dokladová – spočívá v kontrole dokladů předložených žadatelem/příjemcem při registraci projektu, při kontrole dokladů požadovaných před podpisem Smlouvy o dotaci, při kontrole dokladů k zadávacímu/výběrovému řízení, při oznámení o změně projektu, při vypracování dodatku ke Smlouvě o dotaci, při příjmu monitorovací zprávy s žádostí o platbu, při kontrole monitorovacího hlášení a při kontrole dokladů předložených ve fázi udržitelnosti projektu. Kontrola probíhá na příslušném OAP/ORKP Kontrola na místě – spočívá v kontrole projektu na místě realizace nebo v sídle sídla žadatele/příjemce, tedy v porovnání skutečného stavu se stavem deklarovaným. Tato kontrola zahrnuje i kontrolu dokladovou. Kontrolu provádí OAP/ORKP

8 Dokladová kontrola – ex ante
První část se provádí u všech registrovaných projektů v rámci procesu administrace (kontrola přijatelnosti, kontrola formálních náležitostí) Druhá část se provádí před podpisem Smlouvy o dotaci a spočívá v kontrole dokladů požadovaných k jejímu podpisu V rámci přípravy smlouvy dále probíhá kontrola 3E – dle cenové soustavy ÚRS/RTS, ceníku výrobce v době podání žádosti, databáze cen (databáze bude pravděpodobně v budoucnu dostupná pro veřejnost)

9 Kontrola na místě – ex ante
Provádí se u vzorku žádostí, které prošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí a svým bodovým ohodnocením dosáhly minimálního požadovaného počtu bodů Kontrola zahrnuje porovnání skutečného stavu se stavem uvedeným v žádosti, pořízení fotodokumentace, posouzení vstupních hodnot indikátorů, environmentálních kritérií a rovných příležitostí, soulad s pravidly veřejné podpory, v případě zahájení fyzické realizace průběh prací v souladu s projektovou dokumentací a dodržení pravidel publicity Výstupem je protokol o kontrole

10 Dokladová kontrola – interim s ŽoP
Formální přijetí monitorovací zprávy, žádosti o platbu a povinných příloh Kontrola dokladů a materiálů - účetní doklady, účetní evidence, plnění indikátorů, environmentálních kritérií, kritérií rovných příležitostí, publicita, 3E – tato část kontroly je součástí kontroly na místě (na rozdíl od interim bez ŽoP) U 3E – vyžádání expertního posudku – v případě, kdy byly v zadávacím řízení/výběrovém řízení hodnoceny méně než 3 nabídky dodavatelů nebo pokud příjemce nepředložil posudek soudního znalce. V případě služeb provádí hodnocení rozpočtu projektový manažer ORKP dle doporučených limitů v Příručce pro hodnotitele, databáze cen apod. (databáze bude pravděpodobně v budoucnu dostupná pro veřejnost)

11 Kontrola na místě – interim s ŽoP
S každou podanou monitorovací zprávou s žádostí o platbu !!! Soulad skutečného stavu se stavem deklarovaným Stavební/montážní deník, doklady ke strojům, technologiím, předávací protokoly, dodací listy, revize, doklady o uvedení do zkušebního provozu … Plnění účelu projektu Plnění indikátorů (průběžné) Dodržování pravidel publicity Výstupem je protokol o kontrole

12 Dokladová kontrola – interim bez ŽoP
Kontrola monitorovacích hlášení a příloh Zejména průběh plánovaných aktivit a prací na projektu a soulad s harmonogramem projektu, zástavní práva (při čerpání úvěru z banky) v režimu úkonů předcházejících kontrole (ve smyslu § 3 kontrolního řádu). Tzn., že jsou posouzeny podklady a pokud nejsou shledány důvody, není zahajována veřejnosprávní kontrola. Je vyhotoven „pouze“ záznam o provedení úkonů předcházejících kontrole. Záznam je zasílán příjemci na vědomí v písemné podobě (datovou službou, dodejkou…)

13 Kontrola na místě – interim bez ŽoP
Ověření informací uvedených v monitorovacích hlášeních, na základě posouzení v rámci úkonů předcházejících kontrole – dokladové kontroly nebo na základě analýzy rizik – plánovaně Ad – hoc neplánovaně v odůvodněných případech Namátkově může být provedena u „měkkých projektů“ k ověření aktivit např. v případě konání školení, seminářů apod. Rozsah a předmět kontroly je zpravidla určován v návaznosti na potřebu ověření skutečností zjištěných v rámci předchozích úkonů. Výstupem je protokol o kontrole

14 Dokladová kontrola – ex post
Kontrola monitorovací zprávy o udržitelnosti a příloh zejména pojištění majetku, publicita, udržení indikátorů a kritérií, příjmy projektu, změny v projektu (zásahy do investic) v režimu úkonů předcházejících kontrole (ve smyslu § 3 kontrolního řádu). Tzn., že jsou posouzeny podklady a pokud nejsou shledány důvody, není zahajována veřejnosprávní kontrola. Je vyhotoven „pouze“ záznam o provedení úkonů předcházejících kontrole. Záznam je zasílán příjemci na vědomí v písemné podobě (datovou službou, dodejkou…)

15 Kontroly na místě – ex post
Ověření informací uvedených v monitorovacích zprávách o udržitelnosti, na základě posouzení v rámci úkonů předcházejících kontrole – dokladové kontroly nebo Na základě analýzy rizik plánovaně (u podnikatelských subjektů a NNO minimálně jednou za dobu udržitelnosti) Ověření plnění účelu projektu, uchování dokumentace, existence pořízeného majetku, udržení indikátorů Výstupem je protokol o kontrole

16 Kontroly na místě - postup
Pověření ke kontrole – vydává příslušný vedoucí ÚORP na základě pověření předsedy RR Zahájení vždy z moci úřední a to prvním úkonem, kterým je: Předložením pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo jiné osobě, přítomné v místě kontroly (dodatečně je informován statutární zástupce) Doručením oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě (součástí musí být pověření nebo seznam kontrolujících a poučení o právech a povinnostech kontrolované osoby) Informování 48 hodin před kontrolou

17 Kontroly na místě - postup
Provedení kontroly na místě – záznam do kontrolního listu Možné vyžádání součinnosti kontrolované osoby při objasnění zjišťovaných skutečností Vyhotovení protokolu o kontrole – do 30 dnů od provedení posledního kontrolního úkonu Doručení stejnopisu protokolu o kontrole = seznámení kontrolované osoby = den rozhodný pro běh lhůty pro podání námitky

18 Řízení o námitkách kontrolované osoby
Podání námitek do 15-ti dnů od doručení stejnopisu protokolu Pouze písemně a proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu Námitky řeší v rámci autoremedury vedoucí kontrolní skupiny/kontrolující (do 7 dnů), v případě že nevyhoví námitce v plném rozsahu, vyřizuje námitku nadřízená osoba (vedoucí ÚORP do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů) O vyřízení námitek je kontrolovaná osoba informována písemně

19 Výzvy k součinnosti Využití v rámci dokladových kontrol a kontrol na místě Lhůta ke splnění 5 pracovních dnů, v odůvodněných případech možnost prodloužení o 10 pracovních dnů (rozhoduje vedoucí ÚORP)

20 Místní šetření Za účelem neformálního zjištění současného stavu realizace projektu Může být provedeno bez účasti žadatele/příjemce Pořizován záznam, který je založen do složky projektu včetně případně zhotovené fotodokumentace

21 Děkuji Vám za pozornost
Bc. Petr Onemichl, DiS. Telefon:

22


Stáhnout ppt "Systém kontrol realizovaných"

Podobné prezentace


Reklamy Google