Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pavel Mohaupt Změny v průběhu realizace projektů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pavel Mohaupt Změny v průběhu realizace projektů."— Transkript prezentace:

1 Pavel Mohaupt Změny v průběhu realizace projektů

2 Změny v projektech - realizace  Smlouvy o poskytnutí dotace,  Legislativy ČR a EU,  Příručky pro příjemce – PPP, příloha č.11A  Příručky pro žadatele – PPŽ,  Pravidel způsobilých výdajů – příloha č.1 PPP,  Metodických pokynů ŘO ROP SZ.; EMP č.62 z 07/2013 http://www.nuts2severozapad.cz.

3 Změny v projektech - druhy  Podstatné (15 dnů před před realizací – cíl, indikátory, rozpočet),  Nepodstatné ( s MH, MZ – formální změny),  Rozpočtové ( 15 dnů před ukončením realizace etapy/projektu, spojené s VZ),  Neplánované podstatné ostatní

4 Základní pravidla způsobilých výdajů – příručka č.1 PPP  musejí být vynaloženy v souladu s příslušnými předpisy ES a ČR,  musejí být vynaloženy v souladu s podmínkami a cíli ROP, Severozápad a navazujícími dokumenty,  musejí být přiměřené, tj. musejí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým,  musejí být vynaloženy v souladu s principy 3E: 1. hospodárnost – minimalizace výdajů při respektování cílů projektu, 2. účelnost – přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu, 3. efektivnost – maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu.

5  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (rozpočtová pravidla),  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o finanční kontrole),

6  zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,  zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

7 Metodika změn projektů - příloha č.11 PPP  upřesnění podmínek provádění změn v projektech realizovaných v rámci ROP Severozápad,  bod 2. Změny projektu ve vztahu k veřejným zakázkám

8 Příjemce/ žadatel je povinen se řídit  zákonem č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  Přílohou č. 5 Příručky pro žadatele – Pokyny pro zadávání zakázek. Změny projektu ve vztahu k veřejným zakázkám

9 Vzájemné započtení víceprací a méněprací je žadatel/příjemce oprávněn provést, splní-li následující kritéria:  zápočet méněprací (odpočtů) a víceprací (přípočtů) je prováděn v rámci stavby a nejedná se o změny zásadního charakteru (podstatné změny – hodnocení projektu, dispoziční změny, změny mající vliv na indikátory, cíl a rozpočet v IS Benefit),  možnost vzájemného zápočtu víceprací s méněpracemi musí být podložen smluvním vztahem mezi žadatelem/příjemcem a dodavatelem, Zápočet méněprací a víceprací

10  každá vícepráce a méněpráce je řádně zdokumentována, zaznamenána ve stavebním deníku či jiném adekvátním dokumentu, Změnovém listu a podepsána oprávněnými zástupci všech zúčastněných stran (AD,TDI, I, D),  vícepráce nemá vliv na již uzavřené výběrové řízení z hlediska transparentnosti,rovného zacházení a zákazu diskriminace  nedostatečně zdokumentované vícepráce jsou nezpůsobilým výdajem

11 Poskytovatel dotace rozhodne, zda se jedná o způsobilý, či nezpůsobilý výdaj. V případě, že se jedná o způsobilé výdaje, jsou hrazeny z rozpočtu projektu. V případě, že se jedná o nezpůsobilé výdaje, hradí je příjemce z vlastních zdrojů. Pro všechny změny platí povinnost dodržení podmínek a postupů dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, příp. Přílohy č. 5 Příručky pro žadatele - Pokynů pro zadávání zakázek (příjemci, kteří nejsou zadavateli dle zákona).

12 V případě dodatečných stavebních prací a služeb (ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) je třeba zejména dbát následujících dvou podmínek:  potřeba změny vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností (žadatel/příjemce je nemohl předpokládat)  změna je nezbytná pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb nebo původních dodávek (nezbytnost pro dokončení projektu). (např. z požadavku třetích stran - správní orgány, památkáři, archeologové, statici, hasiči, Policie ČR, změna technických norem apod., POZOR na § 23 odst.7 a )

13  vícepráce, které jsou v rozporu s legislativou,  vícepráce, které překročí schválenou dotaci ve Smlouvě o poskytnutí dotace,  vícepráce, které nejsou nezbytné pro úspěšné dokončení projektu,  vícepráce, které nesouvisí s aktivitami projektu,  vícepráce, které vzniknou v důsledku nedostatečné přípravy projektu (důslednost na precizní přípravu prováděcí dokumentace) Nezpůsobilost výdajů

14  bližší komentář v následující prezentaci  vydán Externí metodický pokyn č.59 – udržitelnost projektu Zásahy do investice

15  Externí metodický pokyn č.58 bližší komentář v následující prezentaci  Nesplnění povinnosti zahájit fyzickou realizaci projektu do 6 měsíců od podpisu smlouvy – 0,5% z dotace (max. 250tis.),  Opakované provedení podstatné změny projektu bez oznámení v souladu s PPP- 0,5% z dotace,  Provedení podstatné změny bez oznámení v souladu s PPP a za předpokladu negativního stanoviska ŘO – 100% z dotace  Nenaplnění monitorovacích indikátorů o více než 10% až 30% včetně – 0,5% z dotace Tabulka finančních oprav – Projekt a jeho změny

16  Nenaplnění monitorovacích indikátorů o více než 30% - 100% z dotace,  Provedení úprav projektu, které sice nevedou k nenaplnění cíle a účelu projektu, nicméně jsou takové četnosti, rozsahu a charakteru, že vedou k chybovosti napříč celým projektem

17 Děkuji za pozornost Pavel Mohaupt, projektový manažer, ORKP ÚL Tel. 475 240 649, Berní 2261/1, Ústí nad Labem http://www.nuts2severozapad.cz.

18

19


Stáhnout ppt "Pavel Mohaupt Změny v průběhu realizace projektů."

Podobné prezentace


Reklamy Google