Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné zakázky 1 Ústí nad Labem, 25. 09. 2013. 1.Zdroje informací o veřejných zakázkách 2.Právní prostředí – normy a řídící akty 3.Základní pojmy 4.Povinnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné zakázky 1 Ústí nad Labem, 25. 09. 2013. 1.Zdroje informací o veřejných zakázkách 2.Právní prostředí – normy a řídící akty 3.Základní pojmy 4.Povinnosti."— Transkript prezentace:

1 Veřejné zakázky 1 Ústí nad Labem, 25. 09. 2013

2 1.Zdroje informací o veřejných zakázkách 2.Právní prostředí – normy a řídící akty 3.Základní pojmy 4.Povinnosti příjemců vůči ÚRR 5.Nejčastější pochybení Obsah - program 2

3  Sbírka zákonů http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu  Ministerstvo pro místní rozvoj hhttp://www.mmr.cz/Verejne-zakazky-a-PPP http://www.portal-vz.cz (metodiky, stanoviska, otázky a odpovědi)  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky.html (stanoviska, rozhodnutí)  Věstník veřejných zakázek http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ Zdroje informací o veřejných zakázkách 3

4  Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/metodicke-pokyny-2 http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/pochybeni-pri-realizaci-vz http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/aktualni-vyzvy http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/nesrovnalosti/definice-a-priklady Zdroje informací o veřejných zakázkách 4

5  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění  Prováděcí právní předpisy (vyhlášky, nařízení)  Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů ….  Předpisy EU (směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES a č. 2004/18/ES, nařízení Komise k fin. limitům)  Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a metodika zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie  Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,v programovém období 2007 – 2013 (NOK) 5 Právní prostředí – normy a řídící akty

6 Prováděcí právní předpisy (vyhlášky, nařízení)  Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  Vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce  Vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky  Vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele 6 Právní prostředí – normy a řídící akty

7  Pokyny pro zadávání zakázek, příloha č. 5 Příručky pro žadatele  Metodika změn projektů (Příloha č. 11A Příručky pro příjemce) – zejména článek 2 a 3  Externí metodický pokyn č. 49 – Limity veřejných zakázek  Externí metodický pokyn č. 47 – Kontrola veřejných zakázek plně hrazených z kategorie nezpůsobilých výdajů  Externí metodický pokyn č. 41 – Definice pojmu zadavatele 7 Právní prostředí – normy a řídící akty

8 Veřejná zakázka - vymezena v § 7 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách „Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. …“ Zakázka - plnění realizované na základě písemné smlouvy nebo písemné objednávky mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jehož předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. 8 Základní pojmy

9 1 ) Zadavatelé dle zákona Veřejný zadavatel (ČR, státní PO, ÚSC, PO ÚSC, jiné právnické osoby) Dotovaný zadavatel (nad 50 % z veřejných prostředků, 200 mil. Kč) Sektorový zadavatel (relevantní činnost) 2) Zadavatelé mimo zákon - právnická či fyzická osoba, která nespadá do výše uvedených kategorií 9 Základní pojmy

10 10 Základní povinnosti příjemců v rámci ZŘ/VŘ Zadavatelé dle zákona - jsou povinni postupovat při  zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek;  při zadávání zakázky malého rozsahu dle Pokynů pro zadávání zakázek a u zakázek s cenou nad 500 tisíc Kč bez DPH veřejní zadavatelé dle ustanovení § 147a odst. 2 písm. a) cit. zákona = uveřejnění celé smlouvy na profilu zadavatele Zadavatelé mimo zákon jsou povinni postupovat při zadání zakázky dle Pokynů pro zadávání zakázek.

11  Dodržovat zásady postupu zadavatele rovného zacházení zákazu diskriminace transparentnosti + další uvedené v pokynech 11 Základní povinnosti příjemců v rámci ZŘ/VŘ

12 12 Základní povinnosti příjemců v rámci ZŘ/VŘ Povinnosti dle Pokynů:  Informační povinnosti vůči ÚRR – předložení dokumentace ke kontrole (10 pracovních dnů před zahájením), pozvánka na jednání komise (5 pracovních dní předem), rozhodnutí o námitkách, návrh na přezkum, předložení relevantní dokumentace (do 5 pracovních dnů od výběru nejvhodnější nabídky), předložení zbývající dokumentace (do 15 dnů po podpisu smlouvy), - veřejní zadavatelé jsou povinni dále předložit relevantní dokumenty prokazující splnění povinnosti dle § 147a odst. 1 písm. b) a c) ZVZ, a to s nejbližší Monitorovací zprávou o udržitelnosti (zveřejnění na profilu - výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznam subdodavatelů veřejné zakázky).

13 13 Základní povinnosti příjemců v rámci ZŘ/VŘ Povinnosti dle Pokynů:  Informační povinnosti vůči ÚRR – výše uvedené povinnosti se netýkají veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie. Zadavatel je povinen předložit příslušnému ORKP dokumenty k veřejné zakázce malého rozsahu I. kategorie včetně dokladů o provedeném průzkumu trhu spolu s monitorovací zprávou či monitorovacím hlášením, podle toho, co nastane dříve. - pokud v rámci příslušné smlouvy s dodavatelem vyvstane potřeba uzavřít k dané smlouvě dodatek, je povinností příjemce tento dodatek doložit v následující monitorovací zprávě či monitorovacím hlášení, podle toho, co nastane dříve. Dodatky smluv uzavírané z důvodu víceprací je však nutné příslušnému ORKP předložit bezodkladně po podpisu tohoto dodatku s dodavatelem (tj. v souladu s přílohou č. 11 Příručky pro příjemce)

14 14 Základní povinnosti příjemců v rámci ZŘ/VŘ Povinnosti dle Pokynů: Dokumentaci k zadávacímu/výběrovému řízení je zadavatel povinen odevzdat ve dvou pare, která musejí být originálem nebo ověřenou kopií a prostou kopií. Pouze nabídky uchazečů předkládá v originále nebo ověřené kopii. Originály nebo ověřené kopie budou zadavateli bezprostředně po provedení kontroly vráceny.

15 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ  Nedovolená změna/úprava smlouvy (předmět zakázky, hodnotící kritéria – doba plnění) - § 6  Absence JŘBU před realizací víceprací (vícepráce bez dodatku, dodatek uzavřen později, dodatek uzavřen bez bližší specifikace víceprací) - § 7  Neodůvodněné použití JŘBU - § 23 odst. 7 písm. a) - dodatečné stavební práce realizované na základě dodatku č.XY, který byl uzavřen na základě jednacího řízení bez uveřejnění, nesplňují podmínky ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ, pro jeho využití. Nejedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a tyto dodatečné stavební práce nejsou zcela nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací. 15

16 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ  Neodůvodněné použití JŘBU - § 23 odst. 7 písm. a) Změny vyvolané chybami projektové dokumentace, Vícepráce/položky, které neobsahoval výkaz výměr, Změna situace/technického stavu oproti době zpracování projektové dokumentace – DOPORUČENÍ „REVIZE“ Změny vyvolané korekcemi představ objednatele a návrhy na změny řešení ze strany zhotovitele (vylepšení vlastností objektu, optimalizace provozu, lepší využití, úspora nákladů,…), Nové technologické postupy či materiály představující zvýšení kvality či levnější řešení, Dodatečné služby – aktualizace žádosti o dotaci z důvodu podání žádosti v rámci jiné výzvy než bylo původně plánováno. Nejedná se o dodatečné služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. 16

17 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ  U JŘBU nezpracování zprávy o posouzení nabídky, rozhodnutí a oznámení o výběru, písemné zprávy dle § 85 ZVZ,  Neuveřejnění informací o zadání zakázky na VVZ (především u JŘBU),  Neodpovídající profil zadavatele (technické podmínky),  Nerealizace průzkumu trhu v rámci VZMR I. kategorie,  Vyzývání opakovaně stejného okruhu zájemců (bezdůvodné) k podání nabídek,  Nedodržení informační povinnosti vůči ÚRR dle Pokynů pro zadávání zakázek, příloha č. 5 PPŽ (dokumentace ke kontrole před zahájením, pozvánka na jednání komise, námitky, návrh na přezkum, předložení relevantní dokumentace, předložení zbývající dokumentace, předložení dokumentace do 5 dnů po Doporučení) 17

18 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ  Objednávky / Smlouvy nemají všechny požadované součásti (především závazek dodavatele, rozpis ceny)  Nereagování na výzvu k součinnosti ve stanovené lhůtě  Předložení pouze originální dokumentace ze ZŘ ke kontrole (bez kopií)  Nevypracování předávacích protokolů k předané dokumentaci ZŘ/VŘ 18

19 Děkuji za pozornost! Závěr 19 Martin Pohůnek, vedoucí ÚORP ÚL Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Úřad Regionální rady Berní 2261/1 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 609 e-mail: martin.pohunek@nuts2severozapad.cz Vladimíra Kamenská, specialistka na veřejné zakázky Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Úřad Regionální rady Berní 2261/1 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 612 e-mail: vladimira.kamenska@nuts2severozapad.cz


Stáhnout ppt "Veřejné zakázky 1 Ústí nad Labem, 25. 09. 2013. 1.Zdroje informací o veřejných zakázkách 2.Právní prostředí – normy a řídící akty 3.Základní pojmy 4.Povinnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google