Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné zakázky 1 - pochybení v souvislosti s VZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné zakázky 1 - pochybení v souvislosti s VZ."— Transkript prezentace:

1 Veřejné zakázky 1 - pochybení v souvislosti s VZ

2  Audit operací u 35 projektů  Zákon o veřejných zakázkách porušen u 20 projektů  Míra závažnosti byla převážně s vysokou a střední významností  Nejvíce nedostatků u jednacího řízení bez uveřejnění (u 14 projektů) 2 Závěry auditu

3  Neoprávněné dělení zakázek (chybné stanovení předpokládané hodnoty VZ = režimu) - § 13  Nesprávné vymezení předmětu zakázky (stavební práce společně s dodávkami) - § 16  Nedostatečné, nepřesné vymezení předmětu zakázky (obecný předmět = nesrovnatelnost nabídek) - § 6  Diskriminační požadavky v zadávacích podmínkách (bezdlužnost vůči zadavateli, smlouva o půjčce, …/ zadávací dokumentace s neúměrnými administrativními nároky – přenos nákladů zadavatele na uchazeče) - § 6 3 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ

4  Nepřiměřené nároky zadavatele na rozsah kvalifikace s ohledem na předmět, předpokládanou hodnotu zakázky = netransparentní a diskriminační kvalifikační předpoklady (profesní, technické, ….) - § 6  Netransparentní hodnotící kritéria (způsob hodnocení – klíčové parametry, váha dílčích kritérií) - § 6  Nesprávné vymezení požadavků na způsob prokázání kvalifikačních předpokladů (aktuálnost, odpovídající způsob prokázání, rozpory v oznámení a ZD, 3 roky u staveb, …) - §§ 53 a 56  Nevhodný způsob uveřejnění (profil zadavatele) 4

5 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ  Nedodržení lhůty pro podání nabídek (počet dní, začátek běhu lhůt) - § 39  Nesprávné posouzení kvalifikace (nevyloučení, nevyžádání doplnění, rovné zacházení; osvědčení) - §§ 6 a 60  Vyloučení uchazeče z důvodů nadměrných nároků v zadávací dokumentaci (kvalifikační předpoklady, příloha smlouvy – zadávací dokumentace, podpisy na všech dokumentech,…)  Neoprávněné vyloučení pro administrativní chyby – zadávací dokumentace s nadměrnými administrativními nároky (počet vyhotovení nabídky,…)  Vyloučení uchazeče, který nebyl vyzván k předložení nabídky - § 38 (platnost i pro VZMR) 5

6 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ  Nevyloučení uchazečů, kteří nesplnili zadávací podmínky (především u VZMR)  Chyby v hodnocení nabídek (netransparentní hodnocení – chybí bližší popis, odůvodnění, váha dílčích kritérií) - §§ 79 a 80  Nezrušení zadávacího/výběrového řízení v případě, kdy zůstala pouze jedna nabídka (neplatí pro VZMR I. kategorie) - § 84 a článek 14 Pokynů  Nedovolená změna/úprava smlouvy (předmět zakázky, hodnotící kritéria – doba plnění) - § 6  Absence JŘBU před realizací víceprací (vícepráce bez dodatku, dodatek uzavřen později, dodatek uzavřen bez bližší specifikace víceprací) - § 7 6

7 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ  Neodůvodněné použití JŘBU - § 23 odst. 7 písm. a) •Změny vyvolané chybami projektové dokumentace, •Vícepráce/položky, které neobsahoval výkaz výměr, •Změna situace/technického stavu oproti době zpracování projektové dokumentace, •Změny vyvolané korekcemi představ objednatele a návrhy na změny řešení ze strany zhotovitele (vylepšení vlastností objektu, optimalizace provozu, lepší využití,….) •Dodatečné služby – aktualizace žádosti o dotaci z důvodu podání žádosti v rámci jiné výzvy než bylo původně plánováno. Nejedná se o dodatečné služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. 7

8 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ  Nerealizace průzkumu trhu v rámci VZMR I. kategorie  Vyzývání opakovaně stejného okruhu zájemců (bezdůvodné) k podání nabídek  Nedodržení informační povinnosti vůči ÚRR dle Pokynů  Nereagování na výzvu k součinnosti ve stanovené lhůtě  Předložení pouze originální dokumentace ze ZŘ ke kontrole (bez kopií) 8

9 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ  Chybně nastavené zadávací podmínky mohou odradit některé dodavatele od podání nabídek (může mít vždy vliv na výběr nejvhodnější nabídky) – „Vzhledem k tomu, že netransparentní hodnotící kritérium mohlo odradit potencionální uchazeče od podání nabídky, mohl mít tento postup zadavatele podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky.“ 9

10  Sbírka zákonů http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu  Ministerstvo pro místní rozvoj hhttp://www.mmr.cz/Verejne-zakazky-a-PPP http://www.portal-vz.cz  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže http://www.compet.cz/verejne-zakazky/  Věstník veřejných zakázek http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ Zdroje informací o veřejných zakázkách 10

11  Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/metodicke-pokyny-2 http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/pochybeni-pri-realizaci-vz http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/aktualni-vyzvy http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/nesrovnalosti/definice-a-priklady Zdroje informací o veřejných zakázkách 11

12 Děkuji za pozornost! Závěr 12 Martin Pohůnek, specialista na veřejné zakázky Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Úřad Regionální rady Masarykova 3488/1 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 609 e-mail: martin.pohunek@nuts2severozapad.cz Vladimíra Kamenská, specialistka na veřejné zakázky Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Úřad Regionální rady Masarykova 3488/1 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 612 e-mail: vladimira.kamenska@nuts2severozapad.cz

13 13


Stáhnout ppt "Veřejné zakázky 1 - pochybení v souvislosti s VZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google