Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné zakázky Karlovy Vary, 14. srpna 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné zakázky Karlovy Vary, 14. srpna 2014."— Transkript prezentace:

1 Veřejné zakázky Karlovy Vary, 14. srpna 2014

2 Zdroje informací o veřejných zakázkách
Obsah - program Úvod Zdroje informací o veřejných zakázkách Právní prostředí – normy a řídící akty Základní pojmy Nejčastější pochybení Seznam zkratek Závěr

3 Úvod Seminář není zaměřen na výklad zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a na související předpisy ani na zodpovídání případných specifických dotazů účastníků semináře. Vzhledem ke složitosti a rozsáhlosti problematiky zadávání veřejných zakázek, jsou specialisté na veřejné zakázky připraveni zodpovědět případné dotazy nejlépe prostřednictvím ové komunikace tak, aby jejich odpovědi byly co nejkvalitněji připravené. Tvůrcem a garantem řízené dokumentace ROP Severozápad je oddělení metodického řízení ÚRR, které k této dokumentaci provádí i metodický výklad.

4 Zdroje informací o veřejných zakázkách
Sbírka zákonů Ministerstvo pro místní rozvoj (metodiky, stanoviska, otázky a odpovědi) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (stanoviska, rozhodnutí) Věstník veřejných zakázek

5 Zdroje informací o veřejných zakázkách
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dokumentace/aktualni-vyzvy priklady

6 Právní prostředí – normy a řídící akty
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Prováděcí právní předpisy (vyhlášky, nařízení) Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů …. Předpisy EU (směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES a č. 2004/18/ES, nařízení Komise k fin. limitům) Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a metodika zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,v programovém období 2007 – 2013 (NOK)

7 Právní prostředí – normy a řídící akty
Prováděcí právní předpisy (vyhlášky, nařízení) Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce Vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky Vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

8 Právní prostředí – normy a řídící akty
Pokyny pro zadávání zakázek, příloha č. 5A Příručky pro žadatele Metodika změn projektů (Příloha č. 11A Příručky pro příjemce) – zejména článek 2 a 3 Externí metodický pokyn č. 47 – Kontrola veřejných zakázek plně hrazených z kategorie nezpůsobilých výdajů

9 Základní pojmy Veřejná zakázka Zakázka
- vymezena v § 7 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách „Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. …“ Zakázka - plnění realizované na základě písemné smlouvy nebo písemné objednávky mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jehož předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací.

10 Základní pojmy Zakázka
Zakázka nemusí být realizována na základě písemné smlouvy nebo písemné objednávky, pokud jde o zakázky malého rozsahu, jejichž hodnota nepřekračuje částku Kč bez DPH.

11 Základní pojmy Výběrové řízení Zadávací řízení Příjemce
– postup zadavatele stanovený v Pokynu pro zadávání zakázek, jehož účelem je zadání zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení výběrového řízení. Zadávací řízení – postup zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. Příjemce – subjekt realizující projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU, který na základě uzavření právního aktu o poskytnutí dotace žádá a přijímá od poskytovatele podpory veřejné prostředky na realizaci projektu.

12 Základní pojmy Zadavatel Zájemce Uchazeč Dodavatel
– každý příjemce, který během realizace projektu provádí výběrové nebo zadávací řízení. Zájemce – dodavatel, který byl ve výběrovém/zadávacím řízení vyzván zadavatelem k podání nabídky. Uchazeč – dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém/zadávacím řízení. Dodavatel – fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce.

13 Základní pojmy 2) Zadavatelé mimo zákon
1) Zadavatelé dle zákona Veřejný zadavatel (ČR, ÚSC, PO ÚSC, jiné právnické osoby) Dotovaný zadavatel (nad 50 % z veřejných prostředků nebo 200 mil. Kč) Sektorový zadavatel (relevantní činnost) 2) Zadavatelé mimo zákon - právnická či fyzická osoba, která nespadá do výše uvedených kategorií

14 Základní pojmy Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění zakázky. Zadavatel je povinen určit předpokládanou výši peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění zakázky. Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky je vždy rozhodná cena bez DPH, a to cena ke dni odeslání či uveřejnění výzvy k podání nabídky.

15 Základní pojmy Předpokládaná hodnota zakázky Pro účely stanovení předpokládané hodnoty zakázky je nezbytné přesně vymezit předmět dané zakázky. Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky zadavatel vychází z údajů a informací o zakázkách stejného nebo obdobného předmětu plnění, z údajů a informací získaných průzkumem trhu nebo informací získaných jiným vhodným způsobem.

16 Základní pojmy Zakázky dle výše předpokládané hodnoty malého rozsahu < 2 mil. Kč (dodávky, služby) < 6 mil. Kč (stavební práce) podlimitní Kč - < Kč (služby, dodávky, veřejný zad.) Kč - < Kč (služby, dodávky, sektorový z.) Kč - < Kč (stavební práce) nadlimitní > finanční limit pro podlimitní

17 Základní pojmy Kategorie veřejných zakázek malého rozsahu

18 Základní pojmy Zadavatelé dle zákona - jsou povinni postupovat při
zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek; při zadávání zakázky malého rozsahu dle Pokynů pro zadávání zakázek a u zakázek s cenou nad 500 tisíc Kč bez DPH veřejní zadavatelé dle ustanovení § 147a odst. 2 písm. a) cit. zákona = uveřejnění celé smlouvy na profilu zadavatele Zadavatelé mimo zákon jsou povinni postupovat při zadání zakázky dle Pokynů pro zadávání zakázek.

19 Základní pojmy Zásady postupu zadavatele rovného zacházení
zákazu diskriminace transparentnosti + další uvedené v pokynech

20 Základní pojmy – předkládání dokumentace
Před doručením Doporučení projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace V případě, že zadávací/výběrové řízení proběhlo před podáním žádosti, předloží žadatel s žádostí jako povinnou přílohu sdělení o proběhlém zadávacím/výběrovém řízení a smlouvu (případně objednávku) s dodavatelem, Sdělení musí obsahovat: - Název zadávacího/výběrového řízení, druh zadávacího řízení dle předmětu, předmět, datum vyhlášení, identifikační údaje vybraného uchazeče, celková smluvní částka.

21 Základní pojmy – předkládání dokumentace
Po doručení Doporučení projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace předložení dokumentace ke kontrole (10 pracovních dnů před zahájením), pozvánka na jednání komise (5 pracovních dní předem), rozhodnutí o námitkách, návrh na přezkum, předložení relevantní dokumentace (do 5 pracovních dnů od výběru nejvhodnější nabídky), předložení zbývající dokumentace (do 15 dnů po podpisu smlouvy).

22 Základní pojmy – důsledky porušení
Základní dokument – Externí metodický pokyn č. 67 – Pokyny pro stanovení finančních oprav při porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek a jeho příloha Tabulka finančních oprav. Vychází z implementace pravidel Evropské komise COCOF 07/0037/03. Porušení (nesrovnalosti) jsou postihovány jak za porušení zákonného rámce, tak i za porušení řízené dokumentace ROP Severozápad. Nejčastější (základní) sazbou finanční opravy je 25 %, přičemž jsou sazby dále odstupňovány na 5 %, 10 %, ale také i 100 %. Sazby finančních oprav se nesčítají, použije se vždy sazba pro nejzávažnější porušení. Finanční opravou se má na mysli: krácení způsobilých výdajů předmětné veřejné zakázky, pokud k porušení došlo před proplacením prostředků ze strany ROP Severozápad („korekce“); odvod za porušení rozpočtové kázně, pokud je porušení identifikováno po proplacení prostředků ze strany ROP Severozápad a vztahuje se k částce dotace použité na financování předmětné zakázky („odvod“).

23 Základní pojmy – kvalifikace subdodavatele
Důraz na činnost hodnotící komise – nutnost věnovat náležitou pozornost i na prokazování splnění kvalifikace subdodavatelem. Dodavatel je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele (§ 51 odst. 4). Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: čestné prohlášení subdodavatele o tom, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53; odst. 1 písm. j); výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm subdodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (§ 54 písm. a); pokud subdodavatel není nikde zapsán, musí o tom učinit prohlášení, neboť hodnotící komise nemá na svém jednání zkoumat v rejstřících, zda a kde je subdodavatel zapsán, povinnost prokazovat skutečnosti musí dodavatel; smlouvu uzavřenou mezi dodavatelem a subdodavatelem, z níž vyplývá příslušný závazek subdodavatele ve vztahu k zakázce.

24 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
Neoprávněné dělení zakázek (chybné stanovení předpokládané hodnoty VZ = režimu) - § 13 Nesprávné vymezení předmětu zakázky (stavební práce společně s dodávkami) - § 16 Nedostatečné, nepřesné vymezení předmětu zakázky (obecný předmět = nesrovnatelnost nabídek) - § 6 Diskriminační požadavky v zadávacích podmínkách (bezdlužnost vůči zadavateli, zadávací dokumentace s neúměrnými administrativními nároky – přenos nákladů zadavatele na uchazeče) - § 6

25 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
Nepřiměřené nároky zadavatele na rozsah kvalifikace s ohledem na předmět, předpokládanou hodnotu zakázky = netransparentní a diskriminační kvalifikační předpoklady (profesní, technické, ….) - § 6 Netransparentní hodnotící kritéria (způsob hodnocení – klíčové parametry, váha dílčích kritérií) - § 6 Zadávací dokumentace (náležitosti, uveřejnění) - §§ 44 a 48 Nesprávné vymezení požadavků na způsob prokázání kvalifikačních předpokladů (aktuálnost, odpovídající způsob prokázání, …) - §§ 53 a 56 Nesprávný způsob uveřejnění (profil zadavatele) Náležitosti – pro stavbu (předmět, obchodní podmínky – upraveno v prováděcích předpisech) Uveřejnění – všechny texty

26 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
Nedodržení lhůty pro podání nabídek (počet dní, začátek běhu lhůt) - § 39 Nesprávné posouzení kvalifikace (nevyloučení, nevyžádání doplnění, rovné zacházení; osvědčení) - §§ 6 a 60 Vyloučení uchazeče z důvodů nadměrných nároků v zadávací dokumentaci (kvalifikační předpoklady, podpisy na všech dokumentech,…) Neoprávněné vyloučení pro administrativní chyby – zadávací dokumentace s nadměrnými administrativními nároky (počet vyhotovení nabídky,…) Vyloučení uchazeče, který nebyl vyzván k předložení nabídky - § 38 (platnost i pro VZMR)

27 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
Nevyloučení uchazečů, kteří nesplnili zadávací podmínky (především u VZMR) Chyby v hodnocení nabídek (netransparentní hodnocení – chybí bližší popis, odůvodnění, váha dílčích kritérií) - §§ 79 a 80 Nezrušení zadávacího/výběrového řízení v případě, kdy zůstala pouze jedna nabídka (neplatí pro VZMR I. kategorie) - § 84 a článek 14 Pokynů Nedovolená změna/úprava smlouvy (předmět zakázky, rozsah prací, dodávek, hodnotící kritéria – doba plnění, termín dodání, cena, platební a obchodní podmínky – splatnost, smluvní pokuty,…) - § 6 Absence JŘBU před realizací víceprací (vícepráce bez dodatku, dodatek uzavřen později, dodatek uzavřen bez bližší specifikace víceprací) - § 7

28 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
Neodůvodněné použití JŘBU - § 23 odst. 7 písm. a) Změny vyvolané chybami projektové dokumentace, Vícepráce/položky, které neobsahoval výkaz výměr, Změna situace/technického stavu oproti době zpracování projektové dokumentace Změny vyvolané korekcemi představ objednatele a návrhy na změny řešení ze strany zhotovitele (vylepšení vlastností objektu, optimalizace provozu, lepší využití, úspora nákladů,..), Nové technologické postupy či materiály představující zvýšení kvality či levnější řešení, Dodatečné služby – aktualizace žádosti o dotaci z důvodu podání žádosti v rámci jiné výzvy než bylo původně plánováno. Nejedná se o dodatečné služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.

29 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
Neuveřejnění informací o zadání zakázky na VVZ (především u JŘBU), Neodpovídající profil zadavatele (technické podmínky), Nerealizace průzkumu trhu v rámci VZMR I. kategorie Vyzývání opakovaně stejného okruhu zájemců (bezdůvodné) k podání nabídek Nedodržení informační povinnosti vůči ÚRR dle Pokynů pro zadávání zakázek, příloha č. 5A PPŽ (dokumentace ke kontrole před zahájením, pozvánka na jednání komise, námitky, návrh na přezkum, předložení relevantní dokumentace, předložení zbývající dokumentace, předložení dokumentace do 5 dnů po Doporučení)

30 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
Objednávky / Smlouvy nemají všechny požadované součásti (především závazek dodavatele, rozpis ceny) Nereagování na výzvu k součinnosti ve stanovené lhůtě Předložení pouze originální dokumentace ze ZŘ ke kontrole (bez kopií) Nevypracování předávacích protokolů k předané dokumentaci ZŘ/VŘ – Příloha č. 5b PPŽ

31 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
Chybně nastavené zadávací podmínky mohou odradit některé dodavatele od podání nabídek (může mít vždy vliv na výběr nejvhodnější nabídky) – „Vzhledem k tomu, že netransparentní hodnotící kritérium mohlo odradit potencionální uchazeče od podání nabídky, mohl mít tento postup zadavatele podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky.“

32 Seznam zkratek VZ veřejná zakázka VZMR veřejná zakázka malého rozsahu
ČR Česká republika JŘBÚ jednací řízení bez uveřejnění NOK Národní orgán pro organizaci PO příspěvková organizace ROP regionální operační program Severozápad ÚRR Úřad Regionální rady ÚSC územně samosprávný celek VZ veřejná zakázka VZMR veřejná zakázka malého rozsahu ZD zadávací dokumentace ZŘ zadávací řízení

33 Závěr Žadatel/příjemce dotace je plně zodpovědný za zadávání veřejných zakázek v rámci svých projektů. Připomínky a stanoviska ÚRR nenahrazují případná stanoviska orgánu dohledu a nezbavují žadatele/ příjemce dotace, jakožto zadavatele veřejné zakázky, zodpovědnosti za dodržování zákonného rámce. Tím, že je veřejná zakázka ze strany ÚRR zkontrolována, není vyloučena možnost zahájení dalších úkonů, vyjdou-li najevo nové skutečnosti.

34 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Veřejné zakázky Karlovy Vary, 14. srpna 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google