Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ IPVZ 12.5.2011 Plzeň 13.5.2011 České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ IPVZ 12.5.2011 Plzeň 13.5.2011 České Budějovice."— Transkript prezentace:

1 PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ IPVZ 12.5.2011 Plzeň 13.5.2011 České Budějovice

2 OBECNĚ O VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH IPVZ, jakožto příspěvková organizace MZ ČR, je veřejným zadavatelem ve smyslu ust. §2 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (ZVZ). V případě předpokládané hodnoty zakázky do 2 mil. Kč bez DPH je IPVZ oprávněno postupovat mimo režim zákona ZVZ, to však při dodržení podmínek stanovených v metodickém pokynu pro zadávání veřejných zakázek financovaných z ESF (desatero OP LZZ, příručka D9). V případě předpokládané hodnoty zakázky nad 2 mil. Kč bez DPH postupuje zadavatel dle příslušných ustanovení ZVZ s tím, že je preferováno otevřené zadávací řízení, které zajišťuje nejvyšší míru transparentnosti postupu zadavatele.

3 PODMÍNKY VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ S HODNOTOU DO 2 MIL. Kč BEZ DPH  Zakázky s předpokládanou hodnotou do 800.000,- Kč bez DPH IPVZ vždy písemně vyzve k podání nabídky alespoň 3 akreditovaná zařízení (pokud je AZ pro danou zakázku méně, osloví se všechna s příslušnou akreditací) U zakázek s hodnotou nad 500.000,- Kč vč. DPH IPVZ zpřístupní plné znění zadávací dokumentace na webových stránkách www.vzdelavani-zdravotniku.cz a následně budou zveřejněny i výsledky zadávacího řízení www.vzdelavani-zdravotniku.cz Lhůta pro podávání nabídky je vždy alespoň 10 dní (obvykle však alespoň 15 dnů) ode dne odeslání výzvy Jediným hodnotícím kritériem je vždy nabídková cena bez DPH S vybraným AZ je vždy uzavíraná písemná smlouva, jejíž závazný vzor je součástí zasílané výzvy

4 PODMÍNKY VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ S HODNOTOU DO 2 MIL. Kč BEZ DPH  Zakázky s předpokládanou hodnotou od 800.000,- Kč do 2 mil. Kč bez DPH IPVZ opět písemně vyzve k podání nabídky alespoň 3 akreditovaná zařízení a současně výzvu uveřejní na webových stránkách www.esfcr.cz, a to po dobu alespoň 15 dnů www.esfcr.cz IPVZ zpřístupní plné znění zadávací dokumentace na webových stránkách www.vzdelavani-zdravotniku.cz a následně budou zveřejněny i výsledky zadávacího řízeníwww.vzdelavani-zdravotniku.cz Jediným hodnotícím kritériem je vždy nabídková cena bez DPH S vybraným AZ je vždy uzavíraná písemná smlouva, jejíž závazný vzor je součástí zasílané výzvy

5 NABÍDKA AKRED. ZAŘÍZENÍ V PŘÍPADĚ ZAKÁZEK DO MIL. Kč bez DPH V případě zájmu AZ o účast v Projektu a v konkrétním výběrovém řízení je nutno předložit: Krycí list nabídky. Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu a příslušnému úřadu sociálního zabezpečení Výpis z obchodního rejstříku uchazeče (je-li v něm uchazeč zapsán) nebo jiný obdobný doklad o právní subjektivitě uchazeče Doklad o oprávnění k podnikání Kopie platného rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečňování praktické části příslušného vzdělávacího programu CK Podepsanou smlouvu o poskytování služeb.

6 NABÍDKA AKRED. ZAŘÍZENÍ V PŘÍPADĚ ZAKÁZEK DO MIL. Kč bez DPH UPOZORNĚNÍ:  Nabídku je třeba podat ve lhůtě, která je uvedená ve výzvě!  Nabídková cena nesmí být vyšší než je nejvyšší možná nabídková cena uvedená v bodě d) výzvy!  Nabídka musí obsahovat veškeré požadované náležitosti!  Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. Originál či úředně ověřená kopie tohoto oprávnění (plné moci) musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se prosím obracejte na koordinátory Projektů, a to pokud možno ještě ve lhůtě pro podání nabídek (je snažší lhůtu pro podání nabídek prodloužit než vypisovat nové VŘ). Koordinátoři Vám vyjdou vstříc a pomohou.

7 PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDKY V PŘÍPADĚ VZ NAD 2 MIL. KČ BEZ DPH Krycí list nabídky. Obsah nabídky Doklady k prokázání kvalifikace Samostatný dokument s uvedením nabídkové ceny zpracované ve struktuře požadované v ZD Podepsanou smlouva o poskytování služeb. Uchazeč je povinen respektovat závazný návrh smlouvy, který tvoří přílohu výzvy. Kopie platného rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečňování příslušné vzdělávací aktivity. Čestná prohlášení o seznámení se s rozsahem a povahou veřejné zakázky a počtu stránek. V případě veřejných zakázek rozdělených na části je možné podat nabídku na každou část samostatně!

8 KONSORCIA Důležitá zejména u CK lékaři – zejména u oborů, kde je požadováno proškolení vyššího počtu lékařů. Konsorciem je míněna dle ust. § 51 odst. 6 ZVZ společná nabídka více dodavatelů. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a doložit výpis z obchodního rejstříku( je-li v něm zapsán). Všichni společní dodavatelé musí doložit akreditaci k uskutečňování příslušné vzdělávací aktivity. V rámci společné nabídky se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho uchazeče. V rámci společné nabídky musí být dále předložena smlouva, ve které je obsažen závazek, že všichni dodavatelé budou vůči IPVZ a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky

9 DĚKUJI ZA POZORNOST www.vzdelavani-zdravotniku.cz Mgr. Jan Martynek Kontakt: E-mail: jan.martynek@ak-nbn.cz Telefon: 602 167 874


Stáhnout ppt "PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ IPVZ 12.5.2011 Plzeň 13.5.2011 České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google