Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zadávání veřejných zakázek §§§

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zadávání veřejných zakázek §§§"— Transkript prezentace:

1 Zadávání veřejných zakázek §§§

2 Právní úprava zadávání zakázek v ČR
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) Prováděcí právní předpisy: Vyhláška MMR č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Vyhláška MMR č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, Vyhláška MMR č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, Vyhláška MMR č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Zadávání zakázek je dále podpůrně upraveno v Metodice zadávání veřejných zakázek, vydané MMR. Je-li na zakázku poskytnuta dotace, je nutné při zadání zakázky postupovat dle pravidel poskytovatele dotace, která mohou jít i nad rámec ZVZ. Zákon, vyhlášky a metodika je ke stažení na

3 Veřejná zakázka Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem , jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací.  Dělení veřejných zakázek dle předmětu zakázky dodávky (koupě zboží, dále dodávka energií atd.) služby (např. údržba zeleně, bankovní úvěr, apod.) stavební práce (výstavba, stavební úpravy apod.) Dělení veřejných zakázek dle předpokládané hodnoty malého rozsahu (VZ na dodávky a služby do 2 mil. Kč bez DPH a na stavební práce do 6 mil. Kč bez DPH), podlimitní (VZ na dodávky a služby s předpokládanou hodnotou od Kč bez DPH do Kč bez DPH a VZ na stavební práce s předpokládanou hodnotou od Kč do Kč bez DPH), nadlimitní. Pozn.: Zakázku na stavební práce v hodnotě od 6 do 10 mil. Kč je možno zadat zjednodušeným podlimitním řízením.

4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládá hodnota veřejné zakázky: zadavatelem předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky, který je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před jeho zahájením.  Povinnost sčítání: Při stanovení předpokládané hodnoty je zadavatel povinen sečíst předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu účetního období (kalendářního roku). Stanovení předpokládaní hodnoty dle předmětu veřejné zakázky: dodávky a služby: u smlouvy uzavírané na dobu určitou podle výše předpokládaného závazku za dobu účinnosti smlouvy u smlouvy uzavírané na dobu neurčitou podle předpokládané výše celkového peněžitého závazku za 48 měsíců. stavební práce: předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky (např. oceněný výkaz výměr dle ceníků RTS, URS apod). !!! Zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity shora uvedené !!! Pokud by zadavatel chtěl veřejnou zakázku rozdělit na části, je to možné, ale v tom případě je nutné postupovat tím stupněm řízení, který vychází ze součtu všech dílčích částí zakázky.

5 Zakázky malého rozsahu
Úprava zadávání zakázek malého rozsahu v zákoně č. 137/2006 Sb. v § 18 odst. 5 a následně v § 6 ZVZ, který stanoví, že zadavatel je při zadávání zakázky malého rozsahu povinen dodržet zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, v § 147a - povinnost uveřejnění každé smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž hodnota přesáhne 500 tis. Kč bez DPH, na profilu zadavatele. § 120a odst. 3 ZVZ - zadavatel není oprávněn uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu s dodavatelem zapsaným v Rejstříku se zákazem plnění veřejných zakázek. Pozn.: Doporučujeme, aby jako součást zadávací dokumentace byl vzor čestného prohlášení, kde dodavatel prohlásí, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Zadávání zakázek malého rozsahu je podrobně upraveno v části VIII. Metodiky MMR.

6 Zadávání zakázek malého rozsahu
Metodika MMR rozlišuje několik základních způsobů zadání veřejné zakázky malého rozsahu: přímé zadání (oslovení jednoho dodavatele a uzavření písemné smlouvy nebo nákup objednávka - faktura); uzavřená výzva (zadavatel osloví uzavřený okruh možných dodavatelů a vybere nejvhodnější nabídku); otevřená výzva (zadavatel vhodným způsobem oznámí/uveřejní svůj záměr uzavřít smlouvu neomezenému okruhu uchazečů). O volbě způsobu, kterým bude konkrétní veřejná zakázka zadána, rozhodne zadavatel podle předmětu veřejné zakázky, předpokládané hodnoty veřejné zakázky apod. Je – li na zakázku poskytnuta dotace: je nutné dodržovat pravidla poskytovatele dotace, ve kterých je přímo stanoveno, do jaké hodnoty zakázky je možné použít konkrétní postup tato pravidla má podrobně zpracován např. Státní fond životního prostředí (SFŽP), ROP Jihovýchod, Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a další

7 Zadávání zakázek malého rozsahu
V metodice Ministerstva pro místní rozvoj, která platila cca do poloviny roku 2013, byla stanovena pro zakázky malého rozsahu následující pravidla: zakázka na dodávky a služby do předpokládané hodnoty 200 tis. Kč bez DPH a zakázka na stavební práce do 600 tis. Kč bez DPH – postačilo oslovit jednoho dodavatele. U zakázky na dodávky a služby s předpokládanou hodnotou mezi 200 tis. Kč a 800 tis. Kč a stavební práce s předpokládanou hodnotou mezi 600 tis. Kč a 3 mil. Kč bylo třeba oslovit minimálně 3 dodavatele a případně uveřejnit výzvu vhodným způsobem, dále byla stanovena minimální lhůta pro podání nabídek, náležitosti výzvy a zadávací dokumentace a postup posouzení a hodnocení nabídek atd. U zakázky na dodávky a služby s předpokládanou hodnotou mezi 800 tis. Kč a 2 mil Kč a stavební práce s předpokládanou hodnotou mezi 3 – 6 mil. Kč bylo třeba oslovit minimálně 3 dodavatele a případně uveřejnit výzvu vhodným způsobem, dále byla stanovena minimální lhůta pro podání nabídek, náležitosti výzvy a zadávací dokumentace, postup posouzení a hodnocení nabídek ještě podrobnější a přísnější než je uvedeno pod písmenem b)

8 Povinnost uveřejnit smlouvu
Uchovávání dokladů Zadavatelé i u zadání zakázky malého rozsahu jsou povinni dokumentovat úkony ve výběrovém řízení, tato povinnost vyplývá ze zvláštních právních předpisů např. zákon o finanční kontrole či k této povinnosti může být zadavatel zavázán také smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí dotace. Doklady je nutné uchovávat také pro případnou kontrolu NKÚ. U zakázky zadávané dle ZVZ (podlimitní, nadlimitní) je nutné doklady uchovávat minimálně 10 let od podpisu smlouvy či její změny. Povinnost uveřejnit smlouvu Smlouva na veřejnou zakázku, jejíž cena přesáhne 500 tis. Kč bez DPH, tedy i smlouva na zakázku malého rozsahu, musí být do 15 dnů od jejího podpisu uveřejněna na profilu zadavatele, a to včetně jejích příloh, změn a dodatků. Jedná-li se o smlouvu na zakázku podle ZVZ, uveřejňují se na profilu ještě další náležitosti – cena skutečně uhrazená za veřejnou zakázku, seznam subdodavatelů, písemná zpráva zadavatele a další (tyto dokumenty musejí být elektronicky podepsané). Neuveřejnění uvedených údajů je správním deliktem – zadavateli může být udělena pokuta či krácena dotace.

9 Profil zadavatele Profil zadavatele je elektronický nástroj, jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. Požadavky na náležitosti profilu jsou stanoveny prováděcími právními předpisy (vyhláška č. 9/2011 a 133/2012). Profil zadavatele musí být certifikován, seznam certifikovaných nástrojů je uveřejněn na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Z výše uvedeného vyplývá, že profilem zadavatele nemůže být obyčejná webová stránka obce. Profil zadavatele je tedy elektronický nástroj, který musí prokazatelně splňovat požadavky kladené na něj ZVZ a prováděcími právními předpisy a zadavatel je povinen prokázat splnění těchto požadavků. K prokázání splnění požadavků může být vyzván řadou kontrolních orgánů – např. poskytovatelem dotace nebo Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Nesplňuje – li profil zadavatele požadované náležitosti, dopouští se veřejný zadavatel správního deliktu a vystavuje se tím postihu od ÚOHS a případně i od poskytovatele dotace. Svazek obcí mikroregionu Stražiště pořídil certifikovaný elektronický nástroj E-ZAK od společnosti QCM, s.r.o. Díky integrované funkcionalitě MULTIPROFIL ZADAVATELE je možné zřídit profil zadavatele v tomto nástroji kterékoli obci.

10 Svazek obcí mikroregionu Stražiště
Děkujeme za pozornost. Svazek obcí mikroregionu Stražiště Náměstí Svobody 320, Pacov Ing. Romana Kocourová Bc. Jiří Hodinka Tel.:


Stáhnout ppt "Zadávání veřejných zakázek §§§"

Podobné prezentace


Reklamy Google