Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné zakázky 1 Ústí nad Labem, 12. 06. 2014. 1.Zdroje informací o veřejných zakázkách 2.Právní prostředí – normy a řídící akty 3.Základní pojmy 4.Povinnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné zakázky 1 Ústí nad Labem, 12. 06. 2014. 1.Zdroje informací o veřejných zakázkách 2.Právní prostředí – normy a řídící akty 3.Základní pojmy 4.Povinnosti."— Transkript prezentace:

1 Veřejné zakázky 1 Ústí nad Labem, 12. 06. 2014

2 1.Zdroje informací o veřejných zakázkách 2.Právní prostředí – normy a řídící akty 3.Základní pojmy 4.Povinnosti příjemců vůči ÚRR 5.Nejčastější pochybení Obsah - program 2

3  Sbírka zákonů http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu  Ministerstvo pro místní rozvoj hhttp://www.mmr.cz/Verejne-zakazky-a-PPP http://www.portal-vz.cz (metodiky, stanoviska, otázky a odpovědi)  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky.html (stanoviska, rozhodnutí)  Věstník veřejných zakázek http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ Zdroje informací o veřejných zakázkách 3

4  Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/metodicke-pokyny-2 http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/pochybeni-pri-realizaci-vz http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/aktualni-vyzvy http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/nesrovnalosti/definice-a-priklady Zdroje informací o veřejných zakázkách 4

5  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění  Prováděcí právní předpisy (vyhlášky, nařízení)  Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů ….  Předpisy EU (směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES a č. 2004/18/ES, nařízení Komise k fin. limitům)  Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a metodika zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie  Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,v programovém období 2007 – 2013 (NOK) 5 Právní prostředí – normy a řídící akty

6 Prováděcí právní předpisy (vyhlášky, nařízení)  Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  Vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce  Vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky  Vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele 6 Právní prostředí – normy a řídící akty

7  Pokyny pro zadávání zakázek, příloha č. 5a Příručky pro žadatele  Metodika změn projektů (Příloha č. 11A Příručky pro příjemce) – zejména článek 2 a 3  Externí metodický pokyn č. 47 – Kontrola veřejných zakázek plně hrazených z kategorie nezpůsobilých výdajů 7 Právní prostředí – normy a řídící akty

8 Veřejná zakázka - vymezena v § 7 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách „Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. …“ Zakázka - plnění realizované na základě písemné smlouvy nebo písemné objednávky mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jehož předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. 8 Základní pojmy

9 1 ) Zadavatelé dle zákona Veřejný zadavatel (ČR, státní PO, ÚSC, PO ÚSC, jiné právnické osoby) Dotovaný zadavatel (nad 50 % z veřejných prostředků, 200 mil. Kč) Sektorový zadavatel (relevantní činnost) 2) Zadavatelé mimo zákon - právnická či fyzická osoba, která nespadá do výše uvedených kategorií 9 Základní pojmy

10 10 Základní povinnosti příjemců v rámci ZŘ/VŘ Zadavatelé dle zákona - jsou povinni postupovat při  zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek;  při zadávání zakázky malého rozsahu dle Pokynů pro zadávání zakázek a u zakázek s cenou nad 500 tisíc Kč bez DPH veřejní zadavatelé dle ustanovení § 147a odst. 2 písm. a) cit. zákona = uveřejnění celé smlouvy na profilu zadavatele Zadavatelé mimo zákon jsou povinni postupovat při zadání zakázky dle Pokynů pro zadávání zakázek.

11  Dodržovat zásady postupu zadavatele rovného zacházení zákazu diskriminace transparentnosti + další uvedené v pokynech 11 Základní povinnosti příjemců v rámci ZŘ/VŘ

12 12 Základní povinnosti příjemců v rámci ZŘ/VŘ Povinnosti dle Pokynů:  Informační povinnosti vůči ÚRR – předložení dokumentace ke kontrole (10 pracovních dnů před zahájením), pozvánka na jednání komise (5 pracovních dní předem), rozhodnutí o námitkách, návrh na přezkum, předložení relevantní dokumentace (do 5 pracovních dnů od výběru nejvhodnější nabídky), předložení zbývající dokumentace (do 15 dnů po podpisu smlouvy), - veřejní zadavatelé jsou povinni dále předložit relevantní dokumenty prokazující splnění povinnosti dle § 147a odst. 1 písm. b) a c) ZVZ, a to s nejbližší Monitorovací zprávou (zveřejnění na profilu - výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznam subdodavatelů veřejné zakázky).

13 13 Základní povinnosti příjemců v rámci ZŘ/VŘ Povinnosti dle Pokynů:  Informační povinnosti vůči ÚRR – výše uvedené povinnosti se netýkají veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie. Zadavatel je povinen předložit příslušnému ORKP dokumenty k veřejné zakázce malého rozsahu I. kategorie včetně dokladů o provedeném průzkumu trhu spolu s monitorovací zprávou či monitorovacím hlášením, podle toho, co nastane dříve. - pokud v rámci příslušné smlouvy s dodavatelem vyvstane potřeba uzavřít k dané smlouvě dodatek, je povinností příjemce tento dodatek doložit v následující monitorovací zprávě či monitorovacím hlášení, podle toho, co nastane dříve. Dodatky smluv uzavírané z důvodu víceprací je však nutné příslušnému ORKP předložit bezodkladně po podpisu tohoto dodatku s dodavatelem (tj. v souladu s přílohou č. 11 Příručky pro příjemce)

14 14 Základní povinnosti příjemců v rámci ZŘ/VŘ Povinnosti dle Pokynů: Dokumentaci k zadávacímu/výběrovému řízení je zadavatel povinen odevzdat ve dvou pare, která musejí být originálem nebo ověřenou kopií a prostou kopií. Pouze nabídky uchazečů předkládá v originále nebo ověřené kopii. Originály nebo ověřené kopie budou zadavateli bezprostředně po provedení kontroly vráceny.

15 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ  Nedovolená změna/úprava smlouvy (předmět zakázky, rozsah prací, dodávek, hodnotící kritéria – doba plnění, termín dodání, cena, platební a obchodní podmínky – splatnost, smluvní pokuty,…) - § 6  Absence JŘBU před realizací víceprací (vícepráce bez dodatku, dodatek uzavřen později, dodatek uzavřen bez bližší specifikace víceprací) - § 7  Neodůvodněné použití JŘBU - § 23 odst. 7 písm. a) - dodatečné stavební práce realizované na základě dodatku č.XY, který byl uzavřen na základě jednacího řízení bez uveřejnění, nesplňují podmínky ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ, pro jeho využití. Nejedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a tyto dodatečné stavební práce nejsou zcela nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací. 15

16 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ  Neodůvodněné použití JŘBU - § 23 odst. 7 písm. a) Změny vyvolané chybami projektové dokumentace, Vícepráce/položky, které neobsahoval výkaz výměr, Změna situace/technického stavu oproti době zpracování projektové dokumentace Změny vyvolané korekcemi představ objednatele a návrhy na změny řešení ze strany zhotovitele (vylepšení vlastností objektu, optimalizace provozu, lepší využití, úspora nákladů,…), Nové technologické postupy či materiály představující zvýšení kvality či levnější řešení, 16

17 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ  U JŘBU nezpracování zprávy o posouzení nabídky, rozhodnutí a oznámení o výběru, písemné zprávy dle § 85 ZVZ,  Neuveřejnění informací o zadání zakázky na VVZ (především u JŘBU),  Neodpovídající profil zadavatele (technické podmínky),  Nerealizace průzkumu trhu v rámci VZMR I. kategorie,  Vyzývání opakovaně stejného okruhu zájemců (bezdůvodné) k podání nabídek,  Nedodržení informační povinnosti vůči ÚRR dle Pokynů pro zadávání zakázek, příloha č. 5 PPŽ (dokumentace ke kontrole před zahájením, pozvánka na jednání komise, námitky, návrh na přezkum, předložení relevantní dokumentace, předložení zbývající dokumentace, předložení dokumentace do 5 dnů po Doporučení) 17

18 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ  Objednávky / Smlouvy nemají všechny požadované součásti (především závazek dodavatele, rozpis ceny)  Nereagování na výzvu k součinnosti ve stanovené lhůtě  Předložení pouze originální dokumentace ze ZŘ ke kontrole (bez kopií)  Nevypracování předávacích protokolů k předané dokumentaci ZŘ/VŘ 18

19 Děkuji za pozornost! Závěr 19


Stáhnout ppt "Veřejné zakázky 1 Ústí nad Labem, 12. 06. 2014. 1.Zdroje informací o veřejných zakázkách 2.Právní prostředí – normy a řídící akty 3.Základní pojmy 4.Povinnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google