Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné zakázky Ústí nad Labem, 8. října 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné zakázky Ústí nad Labem, 8. října 2013."— Transkript prezentace:

1 Veřejné zakázky Ústí nad Labem, 8. října 2013

2 Zdroje informací o veřejných zakázkách
Obsah - program Zdroje informací o veřejných zakázkách Právní prostředí – normy a řídící akty Základní pojmy Nejčastější pochybení

3 Zdroje informací o veřejných zakázkách
Sbírka zákonů Ministerstvo pro místní rozvoj hhttp://www.mmr.cz/Verejne-zakazky-a-PPP (metodiky, stanoviska, otázky a odpovědi) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (stanoviska, rozhodnutí) Věstník veřejných zakázek

4 Zdroje informací o veřejných zakázkách
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

5 Právní prostředí – normy a řídící akty
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Prováděcí právní předpisy (vyhlášky, nařízení) Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů …. Předpisy EU (směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES a č. 2004/18/ES, nařízení Komise k fin. limitům) Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a metodika zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,v programovém období 2007 – 2013 (NOK) Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

6 Právní prostředí – normy a řídící akty
Prováděcí právní předpisy (vyhlášky, nařízení) Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce Vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky Vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

7 Právní prostředí – normy a řídící akty
Pokyny pro zadávání zakázek, příloha č. 5 Příručky pro žadatele Metodika změn projektů (Příloha č. 11A Příručky pro příjemce) – zejména článek 2 a 3 Externí metodický pokyn č. 49 – Limity veřejných zakázek Externí metodický pokyn č. 47 – Kontrola veřejných zakázek plně hrazených z kategorie nezpůsobilých výdajů Externí metodický pokyn č. 41 – Definice pojmu zadavatele Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

8 Základní pojmy Veřejná zakázka Zakázka
- vymezena v § 7 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách „Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. …“ Zakázka - plnění realizované na základě písemné smlouvy nebo písemné objednávky mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jehož předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

9 Základní pojmy Zakázka
Zakázka nemusí být realizována na základě písemné smlouvy nebo písemné objednávky, pokud jde o zakázky malého rozsahu, jejichž hodnota nepřekračuje částku Kč. Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

10 Základní pojmy Výběrové řízení Zadávací řízení Příjemce
– postup zadavatele stanovený v Pokynu pro zadávání zakázek, jehož účelem je zadání zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení výběrového řízení. Zadávací řízení – postup zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. Příjemce – subjekt realizující projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU, který na základě uzavření právního aktu o poskytnutí dotace žádá a přijímá od poskytovatele podpory veřejné prostředky na realizaci projektu. Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

11 Základní pojmy Zadavatel Zájemce Uchazeč Dodavatel
– každý příjemce, který během realizace projektu provádí výběrové nebo zadávací řízení. Zájemce – dodavatel, který byl ve výběrovém/zadávacím řízení vyzván zadavatelem k podání nabídky. Uchazeč – dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém/zadávacím řízení. Dodavatel – fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce. Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

12 Základní pojmy 2) Zadavatelé mimo zákon
1) Zadavatelé dle zákona Veřejný zadavatel (ČR, státní PO, ÚSC, PO ÚSC, jiné právnické osoby) Dotovaný zadavatel (nad 50 % z veřejných prostředků, 200 mil. Kč) Sektorový zadavatel (relevantní činnost) 2) Zadavatelé mimo zákon - právnická či fyzická osoba, která nespadá do výše uvedených kategorií Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

13 Základní pojmy Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění zakázky. Zadavatel je povinen určit předpokládanou výši peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění zakázky. Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky je vždy rozhodná cena bez DPH, a to cena ke dni odeslání či uveřejnění výzvy k podání nabídky. Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky zadavatel vychází z údajů a informací o zakázkách stejného nebo obdobného předmětu plnění, z údajů a informací získaných průzkumem trhu nebo informací získaných jiným vhodným způsobem. Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

14 Základní pojmy Předpokládaná hodnota zakázky – předmět zakázky
Pro účely stanovení předpokládané hodnoty zakázky je nezbytné přesně vymezit předmět dané zakázky. Hlavní zásada při vymezení předmětu - všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí zadat v průběhu jednoho účetního období (dodávky, služby). Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

15 Základní pojmy Zakázky dle výše předpokládané hodnoty malého rozsahu < 1 mil. Kč (dodávky, služby) < 3 mil. Kč (stavební práce) podlimitní Kč - < Kč (služby, dodávky, veřejný zad.) Kč - < Kč (služby, dodávky, sektorový z.) Kč - < Kč (stavební práce) nadlimitní > finanční limit pro podlimitní Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

16 Základní pojmy Kategorie zakázek malého rozsahu (do 31.12.2013)
Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

17 Základní pojmy Zadavatelé dle zákona - jsou povinni postupovat při
zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek; při zadávání zakázky malého rozsahu dle Pokynů pro zadávání zakázek a u zakázek s cenou nad 500 tisíc Kč bez DPH veřejní zadavatelé dle ustanovení § 147a odst. 2 písm. a) cit. zákona = uveřejnění celé smlouvy na profilu zadavatele Zadavatelé mimo zákon jsou povinni postupovat při zadání zakázky dle Pokynů pro zadávání zakázek. Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

18 Základní pojmy Zásady postupu zadavatele rovného zacházení
zákazu diskriminace transparentnosti + další uvedené v pokynech Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

19 Základní pojmy – předkládání dokumentace
Před doručením Doporučení projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace V případě, že zadávací/výběrové řízení proběhlo před podáním žádosti, předloží žadatel s žádostí jako povinnou přílohu sdělení o proběhlém zadávacím/výběrovém řízení a smlouvu (případně objednávku) s dodavatelem, Sdělení musí obsahovat: - Název zadávacího/výběrového řízení, druh zadávacího řízení dle předmětu, předmět, datum vyhlášení, identifikační údaje vybraného uchazeče, celková smluvní částka. Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

20 Základní pojmy – předkládání dokumentace
Po doručení Doporučení projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace předložení dokumentace ke kontrole (10 pracovních dnů před zahájením), pozvánka na jednání komise (5 pracovních dní předem), rozhodnutí o námitkách, návrh na přezkum, předložení relevantní dokumentace (do 5 pracovních dnů od výběru nejvhodnější nabídky), předložení zbývající dokumentace (do 15 dnů po podpisu smlouvy). Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

21 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
Neoprávněné dělení zakázek (chybné stanovení předpokládané hodnoty VZ = režimu) - § 13 Nesprávné vymezení předmětu zakázky (stavební práce společně s dodávkami) - § 16 Nedostatečné, nepřesné vymezení předmětu zakázky (obecný předmět = nesrovnatelnost nabídek) - § 6 Diskriminační požadavky v zadávacích podmínkách (bezdlužnost vůči zadavateli, smlouva o půjčce, …/ zadávací dokumentace s neúměrnými administrativními nároky – přenos nákladů zadavatele na uchazeče) - § 6 Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

22 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
Nepřiměřené nároky zadavatele na rozsah kvalifikace s ohledem na předmět, předpokládanou hodnotu zakázky = netransparentní a diskriminační kvalifikační předpoklady (profesní, technické, ….) - § 6 Netransparentní hodnotící kritéria (způsob hodnocení – klíčové parametry, váha dílčích kritérií) - § 6 Zadávací dokumentace (náležitosti, uveřejnění) - §§ 44 a 48 Nesprávné vymezení požadavků na způsob prokázání kvalifikačních předpokladů (aktuálnost, odpovídající způsob prokázání, rozpory v oznámení a ZD, 3 roky u staveb, …) - §§ 53 a 56 Nevhodný způsob uveřejnění (profil zadavatele) Náležitosti – pro stavbu (předmět, obchodní podmínky – upraveno v prováděcích předpisech) Uveřejnění – všechny texty

23 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
Nedodržení lhůty pro podání nabídek (počet dní, začátek běhu lhůt) - § 39 Nesprávné posouzení kvalifikace (nevyloučení, nevyžádání doplnění, rovné zacházení; osvědčení) - §§ 6 a 60 Vyloučení uchazeče z důvodů nadměrných nároků v zadávací dokumentaci (kvalifikační předpoklady, příloha smlouvy – zadávací dokumentace, podpisy na všech dokumentech,…) Neoprávněné vyloučení pro administrativní chyby – zadávací dokumentace s nadměrnými administrativními nároky (počet vyhotovení nabídky,…) Vyloučení uchazeče, který nebyl vyzván k předložení nabídky - § 38 (platnost i pro VZMR) Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

24 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
Nevyloučení uchazečů, kteří nesplnili zadávací podmínky (především u VZMR) Chyby v hodnocení nabídek (netransparentní hodnocení – chybí bližší popis, odůvodnění, váha dílčích kritérií; cena včetně DPH) - §§ 79 a 80 Nezrušení zadávacího/výběrového řízení v případě, kdy zůstala pouze jedna nabídka (neplatí pro VZMR I. kategorie) - § 84 a článek 14 Pokynů Nedovolená změna/úprava smlouvy (předmět zakázky, hodnotící kritéria – doba plnění) - § 6 Absence JŘBU před realizací víceprací (vícepráce bez dodatku, dodatek uzavřen později, dodatek uzavřen bez bližší specifikace víceprací) - § 7 Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

25 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
Neodůvodněné použití JŘBU - § 23 odst. 7 písm. a) Změny vyvolané chybami projektové dokumentace, Vícepráce/položky, které neobsahoval výkaz výměr, Změna situace/technického stavu oproti době zpracování projektové dokumentace – DOPORUČENÍ REVIZE Změny vyvolané korekcemi představ objednatele a návrhy na změny řešení ze strany zhotovitele (vylepšení vlastností objektu, optimalizace provozu, lepší využití, úspora nákladů,..), Nové technologické postupy či materiály představující zvýšení kvality či levnější řešení, Dodatečné služby – aktualizace žádosti o dotaci z důvodu podání žádosti v rámci jiné výzvy než bylo původně plánováno. Nejedná se o dodatečné služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

26 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
U JŘBU nezpracování zprávy o posouzení nabídky, rozhodnutí a oznámení o výběru, písemné zprávy dle § 85 ZVZ, Neuveřejnění informací o zadání zakázky na VVZ (především u JŘBU), Neodpovídající profil zadavatele (technické podmínky), Nerealizace průzkumu trhu v rámci VZMR I. kategorie Vyzývání opakovaně stejného okruhu zájemců (bezdůvodné) k podání nabídek Nedodržení informační povinnosti vůči ÚRR dle Pokynů pro zadávání zakázek, příloha č. 5 PPŽ (dokumentace ke kontrole před zahájením, pozvánka na jednání komise, námitky, návrh na přezkum, předložení relevantní dokumentace, předložení zbývající dokumentace, předložení dokumentace do 5 dnů po Doporučení) Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

27 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
Objednávky / Smlouvy nemají všechny požadované součásti (především závazek dodavatele, rozpis ceny) Nereagování na výzvu k součinnosti ve stanovené lhůtě Předložení pouze originální dokumentace ze ZŘ ke kontrole (bez kopií) Nevypracování předávacích protokolů k předané dokumentaci ZŘ/VŘ Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

28 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ
Chybně nastavené zadávací podmínky mohou odradit některé dodavatele od podání nabídek (může mít vždy vliv na výběr nejvhodnější nabídky) – „Vzhledem k tomu, že netransparentní hodnotící kritérium mohlo odradit potencionální uchazeče od podání nabídky, mohl mít tento postup zadavatele podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky.“ Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce

29 Děkuji za pozornost! Závěr
Doposud se jednalo pouze o stavební práce v nadlimitní zakázce


Stáhnout ppt "Veřejné zakázky Ústí nad Labem, 8. října 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google