Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné zakázky 1 Karlovy Vary, 24. září 2013. 1.Zdroje informací o veřejných zakázkách 2.Právní prostředí – normy a řídící akty 3.Základní pojmy 4.Nejčastější.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné zakázky 1 Karlovy Vary, 24. září 2013. 1.Zdroje informací o veřejných zakázkách 2.Právní prostředí – normy a řídící akty 3.Základní pojmy 4.Nejčastější."— Transkript prezentace:

1 Veřejné zakázky 1 Karlovy Vary, 24. září 2013

2 1.Zdroje informací o veřejných zakázkách 2.Právní prostředí – normy a řídící akty 3.Základní pojmy 4.Nejčastější pochybení Obsah - program 2

3  Sbírka zákonů http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu  Ministerstvo pro místní rozvoj hhttp://www.mmr.cz/Verejne-zakazky-a-PPP http://www.portal-vz.cz (metodiky, stanoviska, otázky a odpovědi)  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky.html (stanoviska, rozhodnutí)  Věstník veřejných zakázek http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ Zdroje informací o veřejných zakázkách 3

4  Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/metodicke-pokyny-2 http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/pochybeni-pri-realizaci-vz http://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/aktualni-vyzvy http://www.nuts2severozapad.cz/pro-prijemce/nesrovnalosti/definice-a-priklady Zdroje informací o veřejných zakázkách 4

5  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění  Prováděcí právní předpisy (vyhlášky, nařízení)  Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů ….  Předpisy EU (směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES a č. 2004/18/ES, nařízení Komise k fin. limitům)  Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a metodika zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie  Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,v programovém období 2007 – 2013 (NOK) 5 Právní prostředí – normy a řídící akty

6 Prováděcí právní předpisy (vyhlášky, nařízení)  Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  Vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce  Vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky  Vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele 6 Právní prostředí – normy a řídící akty

7  Pokyny pro zadávání zakázek, příloha č. 5 Příručky pro žadatele  Metodika změn projektů (Příloha č. 11A Příručky pro příjemce) – zejména článek 2 a 3  Externí metodický pokyn č. 49 – Limity veřejných zakázek  Externí metodický pokyn č. 47 – Kontrola veřejných zakázek plně hrazených z kategorie nezpůsobilých výdajů  Externí metodický pokyn č. 41 – Definice pojmu zadavatele 7 Právní prostředí – normy a řídící akty

8 Veřejná zakázka - vymezena v § 7 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách „Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. …“ Zakázka - plnění realizované na základě písemné smlouvy nebo písemné objednávky mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jehož předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. 8 Základní pojmy

9 Zakázka Zakázka nemusí být realizována na základě písemné smlouvy nebo písemné objednávky, pokud jde o zakázky malého rozsahu, jejichž hodnota nepřekračuje částku 15 000 Kč. 9 Základní pojmy

10 Výběrové řízení – postup zadavatele stanovený v Pokynu pro zadávání zakázek, jehož účelem je zadání zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení výběrového řízení. Zadávací řízení – postup zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. Příjemce – subjekt realizující projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU, který na základě uzavření právního aktu o poskytnutí dotace žádá a přijímá od poskytovatele podpory veřejné prostředky na realizaci projektu. 10 Základní pojmy

11 Zadavatel – každý příjemce, který během realizace projektu provádí výběrové nebo zadávací řízení. Zájemce – dodavatel, který byl ve výběrovém/zadávacím řízení vyzván zadavatelem k podání nabídky. Uchazeč – dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém/zadávacím řízení. Dodavatel – fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce. 11 Základní pojmy

12 1 ) Zadavatelé dle zákona Veřejný zadavatel (ČR, státní PO, ÚSC, PO ÚSC, jiné právnické osoby) Dotovaný zadavatel (nad 50 % z veřejných prostředků, 200 mil. Kč) Sektorový zadavatel (relevantní činnost) 2) Zadavatelé mimo zákon - právnická či fyzická osoba, která nespadá do výše uvedených kategorií 12 Základní pojmy

13 13 Základní pojmy Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění zakázky. Zadavatel je povinen určit předpokládanou výši peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění zakázky. Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky je vždy rozhodná cena bez DPH, a to cena ke dni odeslání či uveřejnění výzvy k podání nabídky. Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky zadavatel vychází z údajů a informací o zakázkách stejného nebo obdobného předmětu plnění, z údajů a informací získaných průzkumem trhu nebo informací získaných jiným vhodným způsobem.

14 14 Základní pojmy Předpokládaná hodnota zakázky – předmět zakázky Pro účely stanovení předpokládané hodnoty zakázky je nezbytné přesně vymezit předmět dané zakázky. Hlavní zásada při vymezení předmětu - všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí zadat v průběhu jednoho účetního období (dodávky, služby).

15 15 Základní pojmy Zakázky dle výše předpokládané hodnoty malého rozsahu < 1 mil. Kč (dodávky, služby) < 3 mil. Kč (stavební práce) podlimitní 1 000 000 Kč - < 5 010 000 Kč (služby, dodávky, veřejný zad.) 1 000 000 Kč - < 10 021 000 Kč (služby, dodávky, sektorový z.) 3 000 000 Kč - < 125 265 000 Kč (stavební práce) nadlimitní > finanční limit pro podlimitní !!! s účinností od 1.1.2014 dojde ke snížení limitu u zakázek na stavební práce na 1 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty

16 16 Základní pojmy Kategorie zakázek malého rozsahu (do 31.12.2013)

17 17 Základní pojmy Zadavatelé dle zákona - jsou povinni postupovat při  zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek;  při zadávání zakázky malého rozsahu dle Pokynů pro zadávání zakázek a u zakázek s cenou nad 500 tisíc Kč bez DPH veřejní zadavatelé dle ustanovení § 147a odst. 2 písm. a) cit. zákona = uveřejnění celé smlouvy na profilu zadavatele Zadavatelé mimo zákon jsou povinni postupovat při zadání zakázky dle Pokynů pro zadávání zakázek.

18  Zásady postupu zadavatele rovného zacházení zákazu diskriminace transparentnosti + další uvedené v pokynech 18 Základní pojmy

19  Neoprávněné dělení zakázek (chybné stanovení předpokládané hodnoty VZ = režimu) - § 13  Nesprávné vymezení předmětu zakázky (stavební práce společně s dodávkami) - § 16  Nedostatečné, nepřesné vymezení předmětu zakázky (obecný předmět = nesrovnatelnost nabídek) - § 6  Diskriminační požadavky v zadávacích podmínkách (bezdlužnost vůči zadavateli, smlouva o půjčce, …/ zadávací dokumentace s neúměrnými administrativními nároky – přenos nákladů zadavatele na uchazeče) - § 6 19 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ

20  Nepřiměřené nároky zadavatele na rozsah kvalifikace s ohledem na předmět, předpokládanou hodnotu zakázky = netransparentní a diskriminační kvalifikační předpoklady (profesní, technické, ….) - § 6  Netransparentní hodnotící kritéria (způsob hodnocení – klíčové parametry, váha dílčích kritérií) - § 6  Zadávací dokumentace (náležitosti, uveřejnění) - §§ 44 a 48  Nesprávné vymezení požadavků na způsob prokázání kvalifikačních předpokladů (aktuálnost, odpovídající způsob prokázání, rozpory v oznámení a ZD, 3 roky u staveb, …) - §§ 53 a 56  Nevhodný způsob uveřejnění (profil zadavatele) 20

21 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ  Nedodržení lhůty pro podání nabídek (počet dní, začátek běhu lhůt) - § 39  Nesprávné posouzení kvalifikace (nevyloučení, nevyžádání doplnění, rovné zacházení; osvědčení) - §§ 6 a 60  Vyloučení uchazeče z důvodů nadměrných nároků v zadávací dokumentaci (kvalifikační předpoklady, příloha smlouvy – zadávací dokumentace, podpisy na všech dokumentech,…)  Neoprávněné vyloučení pro administrativní chyby – zadávací dokumentace s nadměrnými administrativními nároky (počet vyhotovení nabídky,…)  Vyloučení uchazeče, který nebyl vyzván k předložení nabídky - § 38 (platnost i pro VZMR) 21

22 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ  Nevyloučení uchazečů, kteří nesplnili zadávací podmínky (především u VZMR)  Chyby v hodnocení nabídek (netransparentní hodnocení – chybí bližší popis, odůvodnění, váha dílčích kritérií; cena včetně DPH) - §§ 79 a 80  Nezrušení zadávacího/výběrového řízení v případě, kdy zůstala pouze jedna nabídka (neplatí pro VZMR I. kategorie) - § 84 a článek 14 Pokynů  Nedovolená změna/úprava smlouvy (předmět zakázky, hodnotící kritéria – doba plnění) - § 6  Absence JŘBU před realizací víceprací (vícepráce bez dodatku, dodatek uzavřen později, dodatek uzavřen bez bližší specifikace víceprací) - § 7 22

23 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ  Neodůvodněné použití JŘBU - § 23 odst. 7 písm. a) Změny vyvolané chybami projektové dokumentace, Vícepráce/položky, které neobsahoval výkaz výměr, Změna situace/technického stavu oproti době zpracování projektové dokumentace – DOPORUČENÍ REVIZE Změny vyvolané korekcemi představ objednatele a návrhy na změny řešení ze strany zhotovitele (vylepšení vlastností objektu, optimalizace provozu, lepší využití, úspora nákladů,..), Nové technologické postupy či materiály představující zvýšení kvality či levnější řešení, Dodatečné služby – aktualizace žádosti o dotaci z důvodu podání žádosti v rámci jiné výzvy než bylo původně plánováno. Nejedná se o dodatečné služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. 23

24 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ  U JŘBU nezpracování zprávy o posouzení nabídky, rozhodnutí a oznámení o výběru, písemné zprávy dle § 85 ZVZ,  Neuveřejnění informací o zadání zakázky na VVZ (především u JŘBU),  Neodpovídající profil zadavatele (technické podmínky),  Nerealizace průzkumu trhu v rámci VZMR I. kategorie  Vyzývání opakovaně stejného okruhu zájemců (bezdůvodné) k podání nabídek  Nedodržení informační povinnosti vůči ÚRR dle Pokynů pro zadávání zakázek, příloha č. 5 PPŽ (dokumentace ke kontrole před zahájením, pozvánka na jednání komise, námitky, návrh na přezkum, předložení relevantní dokumentace, předložení zbývající dokumentace, předložení dokumentace do 5 dnů po Doporučení) 24

25 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ  Objednávky / Smlouvy nemají všechny požadované součásti (především závazek dodavatele, rozpis ceny)  Nereagování na výzvu k součinnosti ve stanovené lhůtě  Předložení pouze originální dokumentace ze ZŘ ke kontrole (bez kopií)  Nevypracování předávacích protokolů k předané dokumentaci ZŘ/VŘ 25

26 Nejčastější pochybení v souvislosti s VZ  Chybně nastavené zadávací podmínky mohou odradit některé dodavatele od podání nabídek (může mít vždy vliv na výběr nejvhodnější nabídky) – „Vzhledem k tomu, že netransparentní hodnotící kritérium mohlo odradit potencionální uchazeče od podání nabídky, mohl mít tento postup zadavatele podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky.“ 26

27 Děkujeme za pozornost! Závěr 27 Martin Pohůnek, vedoucí ÚORP ÚL Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Úřad Regionální rady Berní 2261/1 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 609 e-mail: martin.pohunek@nuts2severozapad.cz Bc. Jiří Dvořák, specialista na veřejné zakázky Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Úřad Regionální rady Závodní 379/84A 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 222 664 e-mail: jiri.dvorak@nuts2severozapad.cz


Stáhnout ppt "Veřejné zakázky 1 Karlovy Vary, 24. září 2013. 1.Zdroje informací o veřejných zakázkách 2.Právní prostředí – normy a řídící akty 3.Základní pojmy 4.Nejčastější."

Podobné prezentace


Reklamy Google