Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné zakázky odlišnosti v ROP Jihovýchod, časté chyby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné zakázky odlišnosti v ROP Jihovýchod, časté chyby"— Transkript prezentace:

1 Veřejné zakázky odlišnosti v ROP Jihovýchod, časté chyby
Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Veřejné zakázky odlišnosti v ROP Jihovýchod, časté chyby Leden Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2 Výchozí podklady právní předpisy podmínky poskytovatele dotace
zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění jeho prováděcí předpisy, zejm.: vyhl. č. 133/2012 Sb. (uveřejňování + profil) vyhl. č. 230/2012 Sb. (stavební práce) vyhl. č. 231/2012 Sb. (obchodní podmínky VZ na stavební práce) vyhl. č. 232/2012 Sb. (odůvodnění) podmínky poskytovatele dotace Příručka pro žadatele a příjemce Závazné postupy kap. 1.7 Výběrová řízení na dodavatele metodické pokyny vše k dispozici na:

3 Zadavatelé a zakázky dle zákona dle Závazných postupů veřejný dotovaný
ÚSC, jiná právnická osoba podlimitní + nadlimitní zakázky = v druhu řízení dle zákona dotovaný zakázky nad 50% z veřejných zdrojů odlišnosti při sčítání předpokládaných hodnot obdobných zakázek pro volbu způsobu zadávání sektorový dle Závazných postupů VZMR 1. a 2. kategorie – všichni zadavatelé zakázky s vyšší hodnotou 1. a 2. kategorie – „neveřejný“ zadavatel vlastní metodika zadavatele není významná

4 Zadavatelé a zakázky

5 Zadavatelé a zakázky

6 Kontroly předchozí před uzavřením smlouvy následné
dobrovolná, silně doporučovaná zadávací podmínky před uzavřením smlouvy povinná dokumentace o zakázce podrobná (standardizované checklisty) zahrnout čas nezbytný pro kontrolu (2-3 týdny) do hmg řízení ! následné AO (audity operací, audity systému) EÚD, EK, …

7 Vymezení předmětu zakázky I
projektová dokumentace neodpovídající vyhlášce č. 230/2012 Sb. členění VV specifické obchodní názvy požadavky na kompatibilitu položky vyjádřené v % položky nestavebního charakteru = vedlejší a ostatní náklady nedostatečná x nevhodná specifikace předmětu

8 Vymezení předmětu zakázky II
dělení x slučování zakázek jeden předmět plnění princip předvídatelnosti – „hodlá pořídit v jednom účetním období“ věcná, časová, místní souvislost jeden funkční celek části veřejné zakázky nevymezení může být považováno za formu diskriminace 1 projekt <> 1 zakázka zcela nesourodé plnění, které netvoří 1 předmět plnění, nemůže být zadáváno 1 zakázkou jaký je okruh dodavatelů? jakou profesní kvalifikaci je nezbytné vyžadovat? více projektů? rozpočet zadavatele?

9 Vymezení předmětu zakázky III
zakázky na služby a jejich rizika zpracování projektové žádosti + služby dotačního managementu zastoupení zadavatele v zadávacím řízení (služby administrátora) služby spojené s realizací stavební zakázky zpracování projektové dokumentace (jednotlivé stupně) činnost TDS činnost AD služby koordinátora BOZP propagace projektu

10 Druhy řízení I zjednodušené podlimitní otevřené užší řízení
kvalifikace výkladové stanovisko ÚOHS: otevřené užší řízení uvažovaný smysl použití (složité zpracování x neúměrný počet podaných nabídek) dnes jako dvoukolové otevřené řízení výhody: uzavřená otázka podání námitek po posouzení kvalifikace

11 Druhy řízení II užší řízení jednací řízení s/bez uveřejnění nevýhody:
riziko protisoutěžních dohod mezi dodavateli prodloužení lhůt v porovnání s otevřeným řízením ZD od uveřejnění řízení uveřejnit na profilu zadavatele v případě chyby praktická nemožnost „vrátit se“ po podání nabídek zpět do fáze kvalifikace riziko nedodržení zásad 3E: Počet podaných nabídek je v otevřeném řízení vyšší než v užším řízení, a to průměrně o 3,2 nabídky na každé zadávací řízení. Použitím otevřeného řízení dochází k posílení hospodářské soutěže mezi dodavateli, což má následně z pohledu zadavatele příznivý vliv na podmínky, které mu jsou jednotlivými uchazeči nabízeny a za kterých je zakázka následně realizována. jednací řízení s/bez uveřejnění stanoveny podmínky jejich použití – jejich dodržení musí být zadavatelem prokázáno

12 Lhůty pro podání nabídek

13 Uveřejnění ve Věstníku VZ + TED na profilu
v systému poskytovatele dotace načasování přípravy a uveřejnění v Systému přihlašovací práva editovat v předstihu uveřejnit ve správný okamžik: zakázky dle Závazné postupy a v ZPŘ zakázky v ostatních druzích řízení dle ZVZ

14 Kvalifikační předpoklady
základní v aktuálním znění zákona profesní požadavky na odbornou způsobilost technické míra omezení x počet nabídek vztah k předmětu <=> odůvodnění požadavků na TKP diskriminační potenciál musí být obsahem již oznámení/výzvy nelze místo uvedení odkázat formou „viz čl. XY zadávací dokumentace“

15 Hodnotící kritéria ekonomická výhodnost nabídky
zásada transparentnosti vymezení v zadávacích podmínkách srozumitelnost podrobnost definovat způsob hodnocení zejm. nečíselně vyjádřitelných kritérií slovní popisy při samotném hodnocení nabídek použitá subkritéria nesmí obsahově vybočit z definovaného dílčího hodnotícího kritéria bodovací stupnice zveřejněná předem zásada rovného zacházení hodnocení stejných rysů hodnocení stejného stejně zásady 3E vyjádřené vhodně zvoleným způsobem/metodou hodnocení

16 Dodatečné informace prodloužit lhůtu poskytovat všem účastníkům
vliv na okruh možných dodavatelů = celá nová délka jinak přiměřeně poskytovat všem účastníkům uveřejnit na profilu v Systému poskytovatele uchovávat doklady v rámci dokumentace předložené ke kontrole často chybí

17 Chyby v postupu jednotlivých komisí
nepodjatost členů komise osob s odbornou způsobilostí porušení zásad transparentnosti popř. i rovného zacházení pořízení protokolů/zpráv chyby při otevírání obálek vč. protokolu nelze napravit ostatní chyby – § 111 odst. 6

18 Nabídky vypuštěné a neoceněné položky položky s nulovou cenou
dle povahy nevyplněné rekapitulace a krycí listy rozpočtu nedostatečná specifikace nabízeného předmětu plnění nedostatečný počet nabídek zrušit řízení a co dál? lze předcházet?

19 Změny smlouvy otázky rozšířila předmět veřejné zakázky?
za použití v původním výběrovém řízení umožnila by účast jiných dodavatelů? za použití v původním výběrovém řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky? měnila by ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče? úplatnost x bezúplatnost? posuzuje se zejm. předvídatelnost nezbytnost provázanost s původní zakázkou a projektem

20 Veřejné zakázky odlišnosti v ROP JV časté chyby
Děkuji za pozornost. Ing. Marek Bena ÚRR Jihovýchod specialista na veřejné zakázky tel

21 Veřejné zakázky odlišnosti v ROP JV časté chyby
Diskuse ?


Stáhnout ppt "Veřejné zakázky odlišnosti v ROP Jihovýchod, časté chyby"

Podobné prezentace


Reklamy Google