Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Veřejné zakázky odlišnosti v ROP Jihovýchod, časté chyby Leden 2014Evropská unie Evropský fond.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Veřejné zakázky odlišnosti v ROP Jihovýchod, časté chyby Leden 2014Evropská unie Evropský fond."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Veřejné zakázky odlišnosti v ROP Jihovýchod, časté chyby Leden 2014Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2 Výchozí podklady právní předpisy zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění jeho prováděcí předpisy, zejm.: –vyhl. č. 133/2012 Sb. (uveřejňování + profil) –vyhl. č. 230/2012 Sb. (stavební práce) –vyhl. č. 231/2012 Sb. (obchodní podmínky VZ na stavební práce) –vyhl. č. 232/2012 Sb. (odůvodnění) podmínky poskytovatele dotace Příručka pro žadatele a příjemce –Závazné postupy –kap. 1.7 Výběrová řízení na dodavatele metodické pokyny vše k dispozici na: http://www.jihovychod.cz/pro-prijemce/zadavani-zakazek http://www.jihovychod.cz/pro-prijemce/zadavani-zakazek

3 Zadavatelé a zakázky dle zákona veřejný –ÚSC, jiná právnická osoba –podlimitní + nadlimitní zakázky = v druhu řízení dle zákona dotovaný –zakázky nad 50% z veřejných zdrojů –odlišnosti při sčítání předpokládaných hodnot obdobných zakázek pro volbu způsobu zadávání sektorový dle Závazných postupů –VZMR 1. a 2. kategorie – všichni zadavatelé –zakázky s vyšší hodnotou 1. a 2. kategorie – „neveřejný“ zadavatel –vlastní metodika zadavatele není významná

4 Zadavatelé a zakázky

5

6 Kontroly předchozí dobrovolná, silně doporučovaná zadávací podmínky před uzavřením smlouvy povinná dokumentace o zakázce podrobná (standardizované checklisty) zahrnout čas nezbytný pro kontrolu (2-3 týdny) do hmg řízení ! následné AO (audity operací, audity systému) EÚD, EK, …

7 Vymezení předmětu zakázky I projektová dokumentace neodpovídající vyhlášce č. 230/2012 Sb. –členění –VV specifické obchodní názvy požadavky na kompatibilitu položky vyjádřené v % položky nestavebního charakteru = vedlejší a ostatní náklady nedostatečná x nevhodná specifikace předmětu

8 Vymezení předmětu zakázky II dělení x slučování zakázek jeden předmět plnění –princip předvídatelnosti – „hodlá pořídit v jednom účetním období“ –věcná, časová, místní souvislost jeden funkční celek –části veřejné zakázky nevymezení může být považováno za formu diskriminace –1 projekt <> 1 zakázka zcela nesourodé plnění, které netvoří 1 předmět plnění, nemůže být zadáváno 1 zakázkou jaký je okruh dodavatelů? jakou profesní kvalifikaci je nezbytné vyžadovat? více projektů? rozpočet zadavatele?

9 Vymezení předmětu zakázky III zakázky na služby a jejich rizika zpracování projektové žádosti + služby dotačního managementu zastoupení zadavatele v zadávacím řízení (služby administrátora) služby spojené s realizací stavební zakázky –zpracování projektové dokumentace (jednotlivé stupně) –činnost TDS –činnost AD –služby koordinátora BOZP –… propagace projektu

10 Druhy řízení I zjednodušené podlimitní kvalifikace –výkladové stanovisko ÚOHS: http://www.uohs.cz/download/Sekce_VZ/Metodiky/vykladove_stanovisko _-_kvalifikace_ZPR_po_1_4_2012__2_.pdf http://www.uohs.cz/download/Sekce_VZ/Metodiky/vykladove_stanovisko _-_kvalifikace_ZPR_po_1_4_2012__2_.pdf otevřené užší řízení uvažovaný smysl použití (složité zpracování x neúměrný počet podaných nabídek) dnes jako dvoukolové otevřené řízení výhody: –uzavřená otázka podání námitek po posouzení kvalifikace

11 Druhy řízení II užší řízení nevýhody: –riziko protisoutěžních dohod mezi dodavateli –prodloužení lhůt v porovnání s otevřeným řízením –ZD od uveřejnění řízení uveřejnit na profilu zadavatele –v případě chyby praktická nemožnost „vrátit se“ po podání nabídek zpět do fáze kvalifikace –riziko nedodržení zásad 3E: Počet podaných nabídek je v otevřeném řízení vyšší než v užším řízení, a to průměrně o 3,2 nabídky na každé zadávací řízení. Použitím otevřeného řízení dochází k posílení hospodářské soutěže mezi dodavateli, což má následně z pohledu zadavatele příznivý vliv na podmínky, které mu jsou jednotlivými uchazeči nabízeny a za kterých je zakázka následně realizována. jednací řízení s/bez uveřejnění stanoveny podmínky jejich použití – jejich dodržení musí být zadavatelem prokázáno

12 Lhůty pro podání nabídek

13 Uveřejnění ve Věstníku VZ + TED na profilu v systému poskytovatele dotace http://www.jihovychod.cz/rack/zakazky načasování přípravy a uveřejnění v Systému přihlašovací práva editovat v předstih u uveřejnit ve správný okamžik: –zakázky dle Závazné postupy a v ZPŘ –zakázky v ostatních druzích řízení dle ZVZ

14 Kvalifikační předpoklady základní v aktuálním znění zákona profesní požadavky na odbornou způsobilost technické míra omezení x počet nabídek vztah k předmětu odůvodnění požadavků na TKP diskriminační potenciál musí být obsahem již oznámení/výzvy nelze místo uvedení odkázat formou „viz čl. XY zadávací dokumentace“

15 Hodnotící kritéria ekonomická výhodnost nabídky zásada transparentnosti –vymezení v zadávacích podmínkách srozumitelnost podrobnost definovat způsob hodnocení zejm. nečíselně vyjádřitelných kritérií –slovní popisy při samotném hodnocení nabídek –použitá subkritéria nesmí obsahově vybočit z definovaného dílčího hodnotícího kritéria –bodovací stupnice zveřejněná předem zásada rovného zacházení –hodnocení stejných rysů –hodnocení stejného stejně zásady 3E –vyjádřené vhodně zvoleným způsobem/metodou hodnocení

16 Dodatečné informace prodloužit lhůtu vliv na okruh možných dodavatelů = celá nová délka jinak přiměřeně poskytovat všem účastníkům uveřejnit na profilu v Systému poskytovatele uchovávat doklady v rámci dokumentace předložené ke kontrole často chybí

17 Chyby v postupu jednotlivých komisí nepodjatost členů komise osob s odbornou způsobilostí porušení zásad transparentnosti popř. i rovného zacházení pořízení protokolů/zpráv chyby při otevírání obálek vč. protokolu nelze napravit ostatní chyby – § 111 odst. 6

18 Nabídky vypuštěné a neoceněné položky položky s nulovou cenou dle povahy nevyplněné rekapitulace a krycí listy rozpočtu nedostatečná specifikace nabízeného předmětu plnění nedostatečný počet nabídek zrušit řízení a co dál? lze předcházet?

19 Změny smlouvy otázky rozšířila předmět veřejné zakázky? za použití v původním výběrovém řízení umožnila by účast jiných dodavatelů? za použití v původním výběrovém řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky? měnila by ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče? úplatnost x bezúplatnost? posuzuje se zejm. předvídatelnost nezbytnost provázanost s původní zakázkou a projektem

20 Veřejné zakázky odlišnosti v ROP JV časté chyby Děkuji za pozornost. Ing. Marek Bena ÚRR Jihovýchod specialista na veřejné zakázky tel. 532 193 561 bena@jihovychod.cz

21 Veřejné zakázky odlišnosti v ROP JV časté chyby Diskuse ?


Stáhnout ppt "Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007–2013 Veřejné zakázky odlišnosti v ROP Jihovýchod, časté chyby Leden 2014Evropská unie Evropský fond."

Podobné prezentace


Reklamy Google