Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A UDIT VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A UDIT VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY"— Transkript prezentace:

1 A UDIT VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY michaela.kopecka@bdoca.cz

2 E XTERNÍ AUDIT PROJEKTU  OP VK (audit povinně u projektu s hodnotou vyšší nebo rovnou 10 mil. Kč)  Zpráva externího auditora musí poskytnout ujištění a informaci o …. tom, zda vybraný vzorek veřejných zakázek byl zadán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tak i v souladu s postupy stanovenými v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK (kap. 7), vždy dle relevantního předpisu, kterým je příjemce povinen se řídit.  (Dříve – Příručka, verze 4 a 3– vyžadován audit u projektů nad 3 mil. Kč a zpráva musela poskytnout zhodnocení postupu při zadávání veřejných zakázek. Příručka, verze 2 a 1 – nevyžaduje v rámci externího auditu ověření VZ – pouze “správnost evidovaných způsobilých výdajů”.)  OP VaVpI (audit od Příručky, verze 2.0 povinně pro každý projekt – 1 x ročně)  Zpráva externího auditora musí poskytnout zhodnocení správnosti postupu při zadávání veřejných zakázek.

3 O BLASTI  Zadávací podmínky  Odůvodnění veřejné zakázky  Dodatečné informace  Otevírání obálek  Posouzení kvalifikace  Posouzení nabídek  Rozhodnutí, oznámení  Uzavírání smlouvy  Lhůty  Uveřejňování

4 Z ADÁVACÍ PODMÍNKY  Požadavky na kvalifikaci nad rámec Příručky / zákona:  doklady vs. čestná prohlášení;  prosté kopie vs. originály / úředně ověřené kopie;  nepřiměřenost kvalifikačních předpokladů;  nestanovení minimální úrovně kvalifikačních předpokladů (dříve zejména výše obratu a pojistky).  Nepřiměřenost smluvních podmínek – odrazující charakter:  sankce,  požadavky na vybavení, pojištění,  termíny plnění.

5 O DŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  Neposkytnutí adekvátního odůvodnění:  Žádné odůvodnění  Zopakování požadavku – bez odůvodnění (např.: „Je požadováno předložení popisů případně fotografií zboží určeného k dodání“, nebo: “Nabídková cena 55 %. Nabídková cena je stanovena za realizaci předmětu plnění. Technické parametry 45 %. Zadavatel bude hodnotit některé technické parametry nabízeného zařízení.”)  Neuveřejnění odůvodnění:  Jednací řízení bez uveřejnění (povinnost uveřejnit odůvodnění se vztahuje na JŘBU zadávané dle § 23 odst. 4 písm. a), § 23 odst. 5 písm a – b).

6 D ODATEČNÉ INFORMACE  Lhůty:  § 49 odst. 1 a odst. 2 + § 40 odst. 2 – v případě nesplnění lhůt nutné přiměřené prodloužení;  § 40 odst. 3 – změna zadávacích podmínek – nutné přiměřené prodloužení;  § 40 odst. 3 – změna rozšiřující okruh uchazečů – nova lhůta;  související uveřejnění ve Věstníku a na Profilu.

7 O TEVÍRÁNÍ OBÁLEK  Obsah protokolu:  § 73 odst. 1 + § 71 odst. 9 (10) – informace sdělované uchazečům při otevírání obálek:  Identifikační údaje uchazečů  Nabídková cena  Informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím

8 P OSOUZENÍ KVALIFIKACE  Základní a profesní kvalifikační předpoklady:  pravost a stáří dokladů;  doklad o oprávnění k podnikání – ne ŽL – § 10 odst. 3 písm. a) ŽivZ – výpis ze živnostenského rejstříku;  doklad o oprávnění k podnikání – kompletní ve vztahu k předmětu plnění.  Ekonomická a finanční způsobilost :  nepovinné;  časté opomenutí – vzor.

9 P OSOUZENÍ KVALIFIKACE  Technické kvalifikační předpoklady:  Reference:  stáří + ne prodloužení 3/5 leté lhůty;  obsah.  Pracovníci :  množství a praxe;  doklady o vzdělání a odborné kvalifikaci (překlady).  Ostatní:  fotografie, popisy, vzorky – jazyk, apod.

10 P OSOUZENÍ NABÍDEK  Splnění požadavků zákona a zadavatele:  zejména návrh smlouvy – často podmíněná akceptace požadavků na obchodní podmínky (zejména termíny plnění, pojistka, sankce) – nepřijatelné;  překročení předpokládané hodnoty, pokud stanovena jako maximální;  chyby v počtech a psaní (chybné součty).  Mimořádně nízká nabídková cena:  nekonkrétní žádost o zdůvodnění.  Doklady dle § 68 odst. 3:  součást nabídky povinně ze zákona – vždy nutno dožádat;  nevztahuje se na VZMR – zadavatel může stanovit v ZD.

11 H ODNOCENÍ NABÍDEK  Subjektivní hodnocení:  Dílčí hodnotící kritérium subjektivně – nutnost podrobného odůvodnění (zásada transparentnosti, rovného zacházení).

12 Z PRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK  Chybějící náležitosti:  Zákon:  seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu;  popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním.  Příručky:  seznam uchazečů vyzvaných k doplnění / objasnění nabídky;  seznam posouzených a vyřazených nabídek;  zdůvodnění vyloučení předložené nabídky.

13 R OZHODNUTÍ, OZNÁMENÍ  Chybějící náležitosti:  Identifikační údaje uchazečů.  Lhůty:  oznámení odesláno do 5 pracovních dnů.  Oznámení všem:  i vyloučeným – konečná platnost vyloučení.

14 U ZAVŘENÍ SMLOUVY  Lhůty:  námitková lhůta;  lhůta dle § 82 ost. 2.  Vzdání se práva námitek:  ne dříve, než právo vzniklo.  Změny - § 82 odst. 7 písm. d) – změna ekonomické rovnováhy:  termíny (minitendry x RS).  Povinné náležitosti:  povinnost součinnosti při státní kontrole;  povinnost archivace;  subdodavatelé.

15 U VEŘEJŇOVÁNÍ  Oznámení o zadání zakázky:  15 dnů;  i ve zjednodušeném podlimitním řízení a JŘBU.  Smlouva:  15 dnů;  dodatky.  Výše skutečně uhrazené ceny:  90 od splnění smlouvy;  do 31. 3. následujícího roku u smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok.  Subdodavatelé:  více než 10 %;  dodavatel povinen předložit do 60 dnů od splnění smlouvy, resp. do 28. 2. následujícího roku;  zadavatel uveřejní do 90 od splnění smlouvy, resp. do 31. 3. následujícího roku u smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok.

16 D ĚKUJI ZA POZORNOST michaela.kopecka@bdoca.cz


Stáhnout ppt "A UDIT VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google