Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Zákon o veřejných zakázkách : problémové okruhy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Zákon o veřejných zakázkách : problémové okruhy."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Zákon o veřejných zakázkách : problémové okruhy

2 novela 55/2012 Sb. přinesla celou řadu nových povinností silnější odpovědnost zadavatele posílení transparentnosti procesu, širší kontrola nárůst administrativy Novela

3 prokázání předložením čestného prohlášení (o splnění kvalifikace) před uzavřením smlouvy předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů pokud nepředloží - neposkytne součinnost k uzavření smlouvy ? Lze dožádat chybějící doklady? nic zadavateli nebrání, není to ale postup podle § 59 odst. 4 ! Pokud zadavatel doklad neuzná, vybraný uchazeč se to nemusí dozvědět. Zjednodušené podlimitní řízení

4 písemná výzva se nevyžaduje •komoditní burza •dodatečné stavební práce (písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací včetně ceny (§ 34 odst. 5) neformalizované řízení soupis součástí dokumentace oznámení smlouva Jednací řízení bez uveřejnění

5 v případě změny PŘIMĚŘENĚ změna rozšiřující okruh možných dodavatelů o CELOU PŮVODNÍ DÉLKU (§ 40 odst. 3) přiměřené prodloužení již v původní úpravě původní délka (zásady), celá délka x minimální Změna lhůty pro podání nabídek

6 výhrada podání elektronicky prostřednictvím el. nástroje (§ 44 odst. 3 písm. i)) stanovení závazné formy sankce vyloučení el. nástroj Forma nabídky

7 textová část na profilu (§ 48 odst. 1) vodítkem způsob zpracování ZD na stavební práce neuveřejněné části podle předchozí úpravy Poskytování ZD

8 čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (§ 50 odst. 1 písm. c)) není vymezen přesný obsah ČP nelze požadovat údaje mající charakter ek. kvalifikace pojistná smlouva Ekonomická a finanční způsobilost

9 není-li možné osvědčení získat čestné prohlášení nahrazeno smlouvou a dokladem o uskutečnění plnění dodavatele u stavebních prací nesmí požadovaný rozsah u jednotlivé položky v seznamu překračovat 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky Technická kvalifikace - reference

10 skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě pro podání nabídek (§ 59 odst. 4) změna proti předchozí úpravě skutečnosti v původní lhůtě, nelze zhojit dodatečně ke zpětnému datu vydává ČSSZ, FÚ ne rejstřík trestů nelze dodatečně uzavírat subdodavatelské smlouvy Posouzení kvalifikace

11 dílčím hodnotícím kritériem nemohou být • smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele • platební podmínky dílčí kritéria + váha v oznámení / výzvě, ne v ZD Hodnocení nabídek

12 seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu (vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou Povinný obsah nabídky

13 otevírání obálek musí být zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek (§ 71 odst. 4) bezprostřední návaznost zahájení organizační opatření stanovení lhůty (§ 71 odst. 5) Otevírání obálek

14 kontrola požadovaného jazyka a podepsaného návrhu smlouvy (§ 71 odst. 9) informace •o nabídkové ceně •o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím (§ 71 odst. 10) Otevírání obálek II

15 zákaz změny práv a povinností ze smlouvy, která by •rozšířila předmět veřejné zakázky •za použití v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných dodavatelů •za použití v původním zadávacím řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky •měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče (§ 71 odst. 9) Změna smlouvy

16 povinnost zrušit •zadavatel obdržel jen jednu nabídku •k hodnocení zbyla jen jedna nabídka (§ 71 odst. 7, § 84 odst. 1 písm. e)) •obecná povinnost •výjimky •snížení požadavků na kvalifikaci, mírnější obchodní podmínky Zrušení zadávacího řízení

17 zahájení zadávacího řízení nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení (§ 86 odst. 1) •doporučení: po schválení rozpočtu na příslušný rok •„platnost“ není omezena Předběžné oznámení

18 účelnost veřejné zakázky přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady vymezení obchodních a technických podmínek stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek (§ 156 odst. 1) •uveřejnění na profilu Odůvodnění VZ

19 odůvodnění účelnosti veřejné zakázky (§ 86 odst. 2) •popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny •stručný popis předmětu veřejné zakázky •předpokládaný termín splnění veřejné zakázky Předběžné oznámení

20 oznámení o výsledku do 15 dnů Věstník písemná zpráva zadavatele také u podlimitních identifikace uchazečů a ceny Věstník Ex post uveřejňování

21 smlouva včetně změn a dodatků nad 0,5 mil. Kč do 15 dnů od jejího uzavření profil skutečně uhrazená cena do 90 dnů od splnění u dlouhodobých smluv do 31.3. za předchozí rok výjimka pro VZMR profil Ex post uveřejňování II

22 dodavatel předloží seznam subdodavatelů plnění subdodávky uhradil více než 10 % u významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky z části ceny veřejné zakázky v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok do 60 dnů od splnění smlouvy do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok u subdodavatele a.s. v příloze seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů Seznam subdodavatelů

23 zadavatel uveřejní seznam subdodavatelů do 90 dnů od splnění smlouvy do 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok Seznam subdodavatelů

24 návrh zákona o registru smluv návrh zadávacích směrnic „klasická“ sektorová koncese transpozice do 2 let od přijetí nový zákon? Perspektivy VZ

25 DĚKUJI ZA POZORNOST Vlastimil Fidler vlastimil.fidler@mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj ☺ 25


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Zákon o veřejných zakázkách : problémové okruhy."

Podobné prezentace


Reklamy Google