Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výběr dodavatele, veřejné zakázky. Legislativa, informace Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Důležité.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výběr dodavatele, veřejné zakázky. Legislativa, informace Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Důležité."— Transkript prezentace:

1 Výběr dodavatele, veřejné zakázky

2 Legislativa, informace Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Důležité novely: zákon č. 76/2008 Sb., zákon č. 417/2009 Sb., zákon č. 179/2010 Sb., zákon č. 423/2010 Sb. Důležité novely: zákon č. 76/2008 Sb., zákon č. 417/2009 Sb., zákon č. 179/2010 Sb., zákon č. 423/2010 Sb. Nařízení vlády č. 474/2009 Sb. – finanční limity veřejných zakázek Nařízení vlády č. 474/2009 Sb. – finanční limity veřejných zakázek Příručka pro příjemce dotace (příloha č. 4 – závazné postupy mimo zákon - aktualizace 2011) Příručka pro příjemce dotace (příloha č. 4 – závazné postupy mimo zákon - aktualizace 2011) Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. a metodika zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. a metodika zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie Metodika hodnocení veřejných zakázek Metodika hodnocení veřejných zakázek

3 Veřejná zakázka (VZ) Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být realizována na základě písemné smlouvy. Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být realizována na základě písemné smlouvy. Dle předmětu – VZ na služby, stavební práce, dodávky (úprava definice) Dle předmětu – VZ na služby, stavební práce, dodávky (úprava definice) Dle výše předpokládané hodnoty – VZ nadlimitní, podlimitní, malého rozsahu Dle výše předpokládané hodnoty – VZ nadlimitní, podlimitní, malého rozsahu

4 Zadavatel Veřejný (většina) Veřejný (většina) Dotovaný Dotovaný Sektorový (např. SŽDC) Sektorový (např. SŽDC) Subjekt, který není zadavatelem ve smyslu zákona Subjekt, který není zadavatelem ve smyslu zákona Zásady postupu zadavatele Transparentnost Transparentnost Rovné zacházení Rovné zacházení Zákaz diskriminace Zákaz diskriminace Principy 3E Hospodárnost Hospodárnost Efektivnost Efektivnost Účelnost Účelnost

5 Předpokládaná hodnota VZ Cena bez DPH Cena bez DPH Stanovená prokazatelným způsobem (rozpočet akce, průzkum trhu, obdobné zakázky) Stanovená prokazatelným způsobem (rozpočet akce, průzkum trhu, obdobné zakázky) Stanovená předem (rozhodný den je den odeslání oznámení či výzvy) Stanovená předem (rozhodný den je den odeslání oznámení či výzvy) VZ nelze záměrně dělit pod finanční limity VZ nelze záměrně dělit pod finanční limity Různé VZ nelze záměrně slučovat (lze využít dělení na části) Různé VZ nelze záměrně slučovat (lze využít dělení na části)

6 Zadávací řízení (ZŘ) - druhy Otevřené Otevřené Užší Užší Jednací s uveřejněním Jednací s uveřejněním Jednací bez uveřejnění Jednací bez uveřejnění Soutěžní dialog Soutěžní dialog Zjednodušené podlimitní Zjednodušené podlimitní

7 Základní fáze ZŘ (otevřené řízení) Oznámení ZŘ v informačním systému (IS VZ US) Oznámení ZŘ v informačním systému (IS VZ US) Předání/zveřejnění zadávací dokumentace Předání/zveřejnění zadávací dokumentace Podání nabídek Podání nabídek Otevírání obálek Otevírání obálek Posouzení kvalifikace Posouzení kvalifikace Posouzení a hodnocení nabídek Posouzení a hodnocení nabídek Rozhodnutí o přidělení VZ / zrušení VZ Rozhodnutí o přidělení VZ / zrušení VZ Uzavření smlouvy Uzavření smlouvy Uveřejnění výsledku ZŘ v IS Uveřejnění výsledku ZŘ v IS

8 Základní fáze ZŘ (zjednodušené podlimitní) zpřísněno novelou 179/2010 Sb. Zřízení profilu zadavatele + uveřejnění na IS VZ US Zřízení profilu zadavatele + uveřejnění na IS VZ US Rozeslání výzvy (ZD)/zveřejnění na profilu zadavatele Rozeslání výzvy (ZD)/zveřejnění na profilu zadavatele Podání nabídek Podání nabídek Otevírání obálek Otevírání obálek Posouzení kvalifikace Posouzení kvalifikace Posouzení a hodnocení nabídek Posouzení a hodnocení nabídek Rozhodnutí o přidělení VZ / zrušení VZ Rozhodnutí o přidělení VZ / zrušení VZ Uzavření smlouvy Uzavření smlouvy Uveřejnění výsledku ZŘ v IS Uveřejnění výsledku ZŘ v IS

9 Významné body z novelizací Povinnost přijmout a hodnotit nabídku uchazeče, který nebyl vyzván (u zjednodušeného podlimitního řízení) Zrušení zjednodušeného podlimitního řízení pouze ze zákonných důvodů (nelze již bez udání důvodu) Předkládání prostých kopií dokladů k prokazování kvalifikace (originál nebo ověřená kopie na vyžádání u vítězného uchazeče) Úprava základních kvalifikačních předpokladů – písmena k) a l) Rozšíření požadavků v případě prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Možnost zadavatele vyžádat si dokumentaci prokazující splnění kvalifikace (bez omezení)

10 Významné body z novelizací Povinnost pořídit protokol o posouzení kvalifikace Upřesnění pravidel pro losování (užší řízení) Rozšíření jistoty o formu pojištění záruky Povinné zveřejnění ceny při otevírání obálek Upřesnění hodnotícího kritéria cena dle plátcovství DPH Upřesnění hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky – vztah užitné hodnoty a ceny Rozšíření o popis hodnocení v rámci dílčích kritérií Upřesnění zvýhodnění u zdrav. postižení Komunikace prostřednictvím datové schránky (pozor na používání)

11 Zakázky malého rozsahu Závazný postup uveden v příloze č. 4 Příručky pro příjemce Závazný postup uveden v příloze č. 4 Příručky pro příjemce Postup vychází z Metodiky pro zadávání zakázek Postup vychází z Metodiky pro zadávání zakázek Lze využít vlastní interní směrnice pro zadávání, pokud splňují minimální požadavky příručky Lze využít vlastní interní směrnice pro zadávání, pokud splňují minimální požadavky příručky

12 Zakázky malého rozsahu Předpokládaná hodnota: Předpokládaná hodnota: –dodávky a služby do 200.000 Kč –stavební práce do 600.000 Kč výzva 1 dodavateli př í p. př í m á objedn á vka výzva 1 dodavateli př í p. př í m á objedn á vka rozhodnutí o výběru - pověřená osoba rozhodnutí o výběru - pověřená osoba uzavřen í smlouvy/schv á len í potvrzen é objedn á vky uzavřen í smlouvy/schv á len í potvrzen é objedn á vky

13 Zakázky malého rozsahu Předpokládaná hodnota: Předpokládaná hodnota: –dodávky a služby 200.000 - 800.000 Kč –stavební práce 600.000 - 3.000.000 Kč výzva 3 dodavatelům včetně kritérií + zveřejněn í na web. stránk á ch (7 dnů na předložen í nab í dky) výzva 3 dodavatelům včetně kritérií + zveřejněn í na web. stránk á ch (7 dnů na předložen í nab í dky) rozhodnutí o výběru - pověřená osoba + p í semn é zdůvodněn í rozhodnutí o výběru - pověřená osoba + p í semn é zdůvodněn í informace účastníkům informace účastníkům uzavřen í smlouvy/schv á len í potvrzen é objedn á vky uzavřen í smlouvy/schv á len í potvrzen é objedn á vky

14 Zakázky malého rozsahu Předpokládaná hodnota: Předpokládaná hodnota: –dodávky a služby 800.000 – 2.000.000 Kč –stavební práce 3.000.000 – 6.000.000 Kč výzva 3 dodavatelům včetně kritérií + zveřejněn í na web. str á nk á ch (10 dnů na předložen í nab í dky) výzva 3 dodavatelům včetně kritérií + zveřejněn í na web. str á nk á ch (10 dnů na předložen í nab í dky) jmenov á n í alespoň tříčlenn é komise (1 člen s příslušnou odbornost í ) jmenov á n í alespoň tříčlenn é komise (1 člen s příslušnou odbornost í ) zápis/protokol + zdůvodněné doporučen í zadavateli zápis/protokol + zdůvodněné doporučen í zadavateli rozhodnut í o výběru – zadavatel rozhodnut í o výběru – zadavatel informace účastníkům informace účastníkům uzavřen í smlouvy uzavřen í smlouvy

15 Zakázky s vyšší hodnotou u ostatních subjektů Závazný postup opět uveden v příloze č. 4 Příručky pro příjemce Závazný postup opět uveden v příloze č. 4 Příručky pro příjemce Postup vychází z Metodiky pro zadávání zakázek Postup vychází z Metodiky pro zadávání zakázek

16 Zakázky s vyšší hodnotou u ostatních subjektů Předpokládaná hodnota: Předpokládaná hodnota: –dodávky a služby 2.000.000 – 4.997.000 Kč –stavební práce 6.000.000 – 20.000.000 Kč výzva 5 dodavatelům včetně kritérií + uveřejněn í vhodným způsobem např. Obchodní věstník (15 dnů na předložen í nab í dky) výzva 5 dodavatelům včetně kritérií + uveřejněn í vhodným způsobem např. Obchodní věstník (15 dnů na předložen í nab í dky) jmenov á n í alespoň tříčlenn é komise jmenov á n í alespoň tříčlenn é komise zápis/protokol + zdůvodněné doporučen í zadavateli zápis/protokol + zdůvodněné doporučen í zadavateli rozhodnut í o výběru – zadavatel rozhodnut í o výběru – zadavatel informace účastníkům informace účastníkům uzavřen í smlouvy uzavřen í smlouvy případně zadání zakázky prostřednictvím obchodní veřejné soutěže

17 Zakázky s vyšší hodnotou u ostatních subjektů Předpokládaná hodnota: Předpokládaná hodnota: –dodávky a služby > 4.997.000 Kč –stavební práce 20.000.000 – 125.451.000 Kč výzva 9 dodavatelům včetně kritérií + uveřejněn í vhodným způsobem např. Obchodní věstník (35 dnů na předložen í nab í dky) výzva 9 dodavatelům včetně kritérií + uveřejněn í vhodným způsobem např. Obchodní věstník (35 dnů na předložen í nab í dky) jmenov á n í alespoň pětičlenn é komise jmenov á n í alespoň pětičlenn é komise zápis/protokol + zdůvodněné doporučen í zadavateli zápis/protokol + zdůvodněné doporučen í zadavateli rozhodnut í o výběru – zadavatel rozhodnut í o výběru – zadavatel informace účastníkům informace účastníkům uzavřen í smlouvy uzavřen í smlouvy případně zadání zakázky prostřednictvím obchodní veřejné soutěže

18 Zakázky s vyšší hodnotou u ostatních subjektů Předpokládaná hodnota: Předpokládaná hodnota: –stavební práce > 125.451.000 Kč výzva 9 dodavatelům včetně kritérií + uveřejněn í vhodným způsobem např. Obchodní věstník (35 dnů na předložen í nab í dky) výzva 9 dodavatelům včetně kritérií + uveřejněn í vhodným způsobem např. Obchodní věstník (35 dnů na předložen í nab í dky) požadavek na prokazování kvalifikace v plném rozsahu obdobně podle zákona při zadávání nadlimitních veřejných zakázek požadavek na prokazování kvalifikace v plném rozsahu obdobně podle zákona při zadávání nadlimitních veřejných zakázek jmenov á n í alespoň pětičlenn é komise jmenov á n í alespoň pětičlenn é komise zápis/protokol + zdůvodněné doporučen í zadavateli zápis/protokol + zdůvodněné doporučen í zadavateli rozhodnut í o výběru – zadavatel rozhodnut í o výběru – zadavatel informace účastníkům informace účastníkům uzavřen í smlouvy uzavřen í smlouvy případně zadání zakázky prostřednictvím obchodní veřejné soutěže

19 Nové povinnosti příjemce dotace Hodnotící kritéria Jako hodnotící kritérium pro výběr nabídky by zpravidla měla být, s ohledem na výše uvedenou zásadu hospodárnosti, nabídková cena Jako hodnotící kritérium pro výběr nabídky by zpravidla měla být, s ohledem na výše uvedenou zásadu hospodárnosti, nabídková cena V případě použití kritéria ekonomická výhodnost nabídky, musí být nabídková cena (případně náklady životního cyklu) jedním ze subkritérií a její váha na celkovém ohodnocení kritéria ekonomická výhodnost nabídky musí činit minimálně 60 % V případě použití kritéria ekonomická výhodnost nabídky, musí být nabídková cena (případně náklady životního cyklu) jedním ze subkritérií a její váha na celkovém ohodnocení kritéria ekonomická výhodnost nabídky musí činit minimálně 60 %

20 Nové povinnosti příjemce dotace Před vyhlášením zadávacího řízení Předložit: Předložit: 1) výzvu/zadávací dokumentaci 2) kalkulaci předpokládané hodnoty zakázky vč. zdůvodnění této kalkulace (např. obdobné zakázky, průzkum trhu) Vyjádření kontrolora do 10 pracovních dnů Vyjádření kontrolora do 10 pracovních dnů Zadávací řízení je možné vyhlásit až po obdržení souhlasného stanoviska kontrolora a partner je povinen při vyhlášení zadávacího řízení použít ty verze dokumentů, které byly posouzeny kontrolorem Zadávací řízení je možné vyhlásit až po obdržení souhlasného stanoviska kontrolora a partner je povinen při vyhlášení zadávacího řízení použít ty verze dokumentů, které byly posouzeny kontrolorem V průběhu zadávacího řízení Oznámit kontrolorovi termín zasedání komise minimálně 7 dní předem (kontrolor má při zasedání komise statut pozorovatele) Oznámit kontrolorovi termín zasedání komise minimálně 7 dní předem (kontrolor má při zasedání komise statut pozorovatele)

21 Nové povinnosti příjemce dotace Před podpisem smlouvy s dodavatelem (zákonné lhůty!) Předložit: Předložit: 1) výzvu/zadávací dokumentaci 2) vítěznou nabídku 3) protokol o otevírání obálek (pokud není součástí 4)) 4) zprávu/protokol o posouzení a hodnocení nabídek + čestné prohlášení o nepodjatosti členů komise 5) rozhodnutí zadavatele/oznámení o výběru nejvhodnější nabídky + doklady o odeslání 6) návrh smlouvy s vybraným dodavatelem případně: 7) vyřazené nabídky 8) písemnou zprávu o způsobu vyřešení námitek (odvolání) podaných uchazeči Vyjádření kontrolora do 10 pracovních dnů Vyjádření kontrolora do 10 pracovních dnů Partner může uzavřít smlouvu s dodavatelem až poté, co obdrží souhlasné stanovisko kontrolora k průběhu zadávacího řízení

22 Nové povinnosti příjemce dotace Po podpisu smlouvy s dodavatelem Předložit: Předložit: 1) uzavřenou smlouvu s vybraným dodavatelem, vč. případných dodatků Kontrolor si může vyžádat další dokumenty nezbytné pro provedení kontroly zadávacího řízení

23 Nejčastější chyby při ZŘ Nekvalitně zpracovaná zadávací dokumentace (chyby v projektové dokumentaci, značky výrobků apod.) Nekvalitně zpracovaná zadávací dokumentace (chyby v projektové dokumentaci, značky výrobků apod.) Netransparentní, diskriminační zadávací podmínky Netransparentní, diskriminační zadávací podmínky Nesprávně stanovená hodnotící kritéria Nesprávně stanovená hodnotící kritéria Nesprávně provedené hodnocení (bez popisu, bez zdůvodnění) Nesprávně provedené hodnocení (bez popisu, bez zdůvodnění) Záměrné dělení předmětu zakázky Záměrné dělení předmětu zakázky Záměrné slučování zakázek Záměrné slučování zakázek Nedodržení požadavků na zveřejnění (lhůty, zveřejnění v IS, zveřejnění ve věstníku ES - nadlimitní zakázky) Nedodržení požadavků na zveřejnění (lhůty, zveřejnění v IS, zveřejnění ve věstníku ES - nadlimitní zakázky) Neodůvodněné nebo nesprávné použití jednacího řízení bez uveřejnění Neodůvodněné nebo nesprávné použití jednacího řízení bez uveřejnění Vylučování uchazečů za nesplnění formálních požadavků (číslování stránek, předělové listy, pečetění, zabezpečení proti manipulaci, kopie nabídek) Vylučování uchazečů za nesplnění formálních požadavků (číslování stránek, předělové listy, pečetění, zabezpečení proti manipulaci, kopie nabídek) Nevyloučení uchazeče (neúplná nabídka - nepodepsaný návrh smlouvy, nepřijatelná nabídka – nevhodná, nesplnění ostatních požadavků, nesplnění kvalifikace…) Nevyloučení uchazeče (neúplná nabídka - nepodepsaný návrh smlouvy, nepřijatelná nabídka – nevhodná, nesplnění ostatních požadavků, nesplnění kvalifikace…) Nedostatečná archivace dokumentace k VZ (31.12.2022) Nedostatečná archivace dokumentace k VZ (31.12.2022)

24 Důležité upozornění na závěr Do konce roku 2011 se očekává novelizace zákona 137/2006 Sb. - tzv. evropská novela (transpozice směrnice 2009/81/ES – obrana a bezpečnost – PSP 3. čtení 13.7.2011; senát) - velká novela – další výrazné zpřísnění pro všechny zakázky (2. čtení)


Stáhnout ppt "Výběr dodavatele, veřejné zakázky. Legislativa, informace Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Důležité."

Podobné prezentace


Reklamy Google