Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZMĚNY ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZMĚNY ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH"— Transkript prezentace:

1 ZMĚNY ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
Následný text a výklad se vztahuje k obsahu pozměňovacích návrhů schválených Poslaneckou sněmovnou a předložených Senátu ČR ke schválení

2 ZMĚNY LIMITŮ stavební práce
Veřejná zakázka malého rozsahu do ,- Kč Zjednodušené podlimitní řízení ,- Kč – ,- Kč Podlimitní veřejná zakázka ,- Kč – ,- Kč Od VZMR klesne na ,- Kč

3 ZMĚNY LIMITŮ dodávky a služby
Veřejná zakázka malého rozsahu do ,- Kč Podlimitní veřejná zakázka ,- Kč – ,- Kč

4 NOVÉ POJMY Významná veřejná zakázka = pro města a obce nad ,- Kč Profil zadavatele = elektronický nástroj + rozšířená povinnost uveřejňování Osoba se zvláštní způsobilostí = osoba v pracovněprávním vztahu k zadavateli, jenž absolvovala vzdělávací program

5 UŽŠÍ ŘÍZENÍ A JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM
Princip zadávacího řízení se nemění, pouze je vyloučeno omezení počtu Užší řízení lze dále používat s tím, že kdo se kvalifikuje bude vyzván k podání nabídky Možnost omezení zůstává jen pro sektorového zadavatele a v zakázkách na obranu

6 LHŮTY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
Délka lhůt se nemění, ale je nutnost prodlužovat přiměřeně při změně ZD Při změně mající vliv na okruh přihlášených se prodlužuje o celou délku Zkrátit lhůtu o 5 dnů lze při zveřejnění kompletní ZD na profilu zadavatele

7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pořád platí plná zodpovědnost zadavatele za její správnost a úplnost Bude vydán prováděcí předpis k obsahu příslušné dokumentace a soupisu prací u veřejných zakázek na stavební práce U nadlimitních zakázek se musí k ZD vyjádřit osoba se zvláštní způsobilostí

8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE U nadlimitních zakázek na stavební práce se k ZD musí vyjádřit autorizovaná osoba Obchodní podmínky na stavební práce budou upraveny prováděcím předpisem (individuality řešeny zvláštními podmínkami) Textová část ZD musí být uveřejněna na profilu zadavatele (ostatní jen dobrovolně)

9 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodatečné informace mají opět lhůty (žádat lze 5 nebo 6 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídky) Pozor na vazbu mezi dodatečnými informacemi a lhůtou pro podání nabídek

10 KVALIFIKACE Základní a profesní kvalifikační předpoklady se v zásadě nemění Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady jsou zrušeny (dodavatelé budou pouze čestným prohlášením stvrzovat svou ekonomickou a finanční způsobilost)

11 KVALIFIKACE Technické kvalifikační předpoklady – zrušeny certifikáty ISO Technické kvalifikační předpoklady pro stavební práce – reference nesmí být vyžadovány vyšší než 50% předpokládané hodnoty zadávané zakázky Při posouzení kvalifikace se nově vyhotovuje protokol se zákonným obsahem

12 OBSAH PROTOKOLU O POSOUZENÍ KVALIFIKACE
Název dokladu Označení osoby, která doklad vyhotovila Datum vyhotovení U referencí označení konkrétních zakázek U subdodavatelů prokazujících kvalifikaci identifikační údaje subdodavatele název a datum uzavření smlouvy Při objasnění kvalifikace označení dokladů, které byly vyžádány a doloženy dodatečně

13 KVALIFIKACE U ZJPŘ Prokazuje se pouze prohlášením, že dodavatel kvalifikaci splňuje Doklady předkládá pouze vybraný uchazeč před uzavřením smlouvy Případné vyloučení lze uveřejnit na profilu zadavatele (nutno vyhradit v ZD)

14 OBSAH NABÍDEK Povinnou součástí nabídky se stává seznam akcionářů (nad 10%) Seznam členů statutárního orgánu, kteří pracovali u zadavatele (poslední 3 roky) Prohlášení dodavatele o neuzavření zakázané dohody

15 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Musí být ihned po ukončení lhůty pro podání
Tříčlenná komise zůstává Komise již nekontroluje obsahovou úplnost nabídky Zveřejňuje se cena a všechna číselná hodnotící kritéria

16 POSOUZENÍ A HODNOCENÍ Pětičlenná komise zůstává
U nadlimitních veřejných zakázek musí být členem osoba se zvláštní způsobilostí U stavebních nadlimitních zakázek musí být členem i autorizovaná osoba V rámci posouzení je nově přípustné doplnění nabídky (právo nikoliv povinnost)

17 POSOUZENÍ A HODNOCENÍ U staveních zakázek nově povinnost přezkoumat položkové rozpočty Hodnotícím kritériem již nesmí být zajišťovací prvky (smluvní pokuty, bankovní záruky atd.) Hodnotícím kritériem již nesmí být platební podmínky Lze prominout nesplnění lhůty uchazečům

18 OZNÁMENÍ O VÝBĚRU Odeslat do 5 dnů od rozhodnutí
Ve zjednodušeném řízení lze tuto povinnost nahradit uveřejněním na profilu zadavatele (je třeba vyhradit v ZD)

19 UZAVŘENÍ SMLOUVY Zákon připouští úpravu smlouvy, vyjma následujících případů, kdy by úprava: rozšířila předmět veřejné zakázky; tím není dotčeno ustanovení § 23 odst. 5 písm. b) a § 23 odst. 7, za použití v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných dodavatelů, za použití v původním zadávacím řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče

20 UZAVŘENÍ SMLOUVY Povinnost uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele

21 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Původně zadavatel vyhotovoval jen pro nadlimitní, nově pro každou veřejnou zakázku Zákonem stanovený povinný obsah Uveřejnění na profilu zadavatele

22 PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ ZADAVATELE
Povinné pro nadlimitní i podlimitní zakázky Zahájit zadání lze nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení Nevztahuje se zjednodušené podlimitní řízení Součástí předběžného oznámení je i odůvodnění veřejné zakázky

23 NÁMITKY Principy zůstávají shodné s dvěma úpravami:
U zjednodušeného podlimitního řízení se zkracuje lhůty pro námitky na 10 dnů Je vysloven zákaz podávat podnět na ÚOHS, nepodal-li dodavatel námitky

24 PROFIL ZADAVATELE V současnosti platí pouze pro zjednodušené řízení, nově bude platit pro všechny zakázky Je definován jako elektronický nástroj a z toho vyplývají určité povinnosti zadavatele – viz prováděcí předpis k elektronickým nástrojům

25 PROFIL ZADAVATELE Povinně zveřejňované dokumenty:
U ZJPŘ výzva k podání nabídky U všech zakázek textová část ZD V užším řízení kvalifikační dokumentace Písemná zpráva o průběhu zadávacího řízení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Uzavřená smlouva včetně dodatků Výše skutečně uhrazené ceny Seznam subdodavatelů

26 PROFIL ZADAVATELE Pro zjednodušené řízení platí výjimky:
Povinnost zveřejnit výzvu k podání nabídky Přes profil lze oznamovat výběr i vyloučení Nemusí se zveřejňovat odůvodnění účelnosti Povinnost uvést údaje o prohlídce místa plnění Pro VZMR platí : Povinnost uveřejnit smlouvu včetně dodatků u zakázek nad ,- Kč

27 ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI Odůvodnění účelnosti musí obsahovat:
Přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady Vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky Stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek U významných zakázek musí předem schválit zastupitelstvo (u ČR vláda)


Stáhnout ppt "ZMĚNY ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH"

Podobné prezentace


Reklamy Google