Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela zákona o veřejných zakázkách Porada s ekonomy neškolských příspěvkových organizací Jihomoravského kraje 13.06.2012 Mgr. Michal Lipovský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela zákona o veřejných zakázkách Porada s ekonomy neškolských příspěvkových organizací Jihomoravského kraje 13.06.2012 Mgr. Michal Lipovský."— Transkript prezentace:

1 Novela zákona o veřejných zakázkách Porada s ekonomy neškolských příspěvkových organizací Jihomoravského kraje 13.06.2012 Mgr. Michal Lipovský

2  zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  účinnost 01.04.2012 s výjimkou ustanovení čl. I bodů 9, 61, 113 a 185, pokud jde o § 156 odst. 3 větu druhou a třetí, které nabývají účinnosti 01.01.2014  snížení limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu  od 01.04.2012 do 31.12.2013 snížení limitu na 1 mil. Kč bez DPH u dodávek a služeb a na 3 mil. Kč bez DPH u stavebních prací (oproti současným 2 mil. Kč bez DPH u dodávek a služeb a 6 mil. Kč bez DPH u stavebních prací)  od 01.01.2014 sjednocení limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby a stavební práce na 1 mil. Kč bez DPH  snížení limitu pro použití zjednodušeného podlimitního řízení u veřejných zakázek na stavební práce z 20 mil. Kč bez DPH na 10 mil. Kč bez DPH

3  kategorie významné veřejné zakázky: nad 300 mil. Kč – stát a jeho příspěvkové organizace, nad 50 mil. Kč – územně samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace  u významných veřejných zakázek je nutné předběžné schválení odůvodnění veřejné zakázky vládou / zastupitelstvem / orgánem rozhodujícím o hospodaření (podmínka zahájení zadávacího řízení) a lhůty pro podání nabídek prodlužují nejméně o polovinu  od 01.01.2014 osoba se zvláštní způsobilostí (osoba v pracovněprávním vztahu k zadavateli, která absolvuje vzdělávací program v oblasti postupů dle zákona o veřejných zakázkách a v oblasti základních investičních a nákupních dovedností – bude upraveno prováděcím právním předpisem) se u nadlimitních veřejných zakázek před zahájením vyjádří k zadávací dokumentaci (u stavebních prací také osoba s odbornou působností), u nadlimitních veřejných zakázek bude povinným členem hodnotící komise

4  podstatné rozšíření uveřejňovacích povinností zadavatele  dosavadní uveřejňovací subsystém v Informačním systému o veřejných zakázkách bude nahrazen Věstníkem veřejných zakázek  vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele (účinnost od 01.06.2012, nahrazuje vyhlášku č. 339/2010 Sb.)  internetová adresa profilu zadavatele bude povinně uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek  profil zadavatele na portále zakazky.krajbezkorupce.cz

5  povinnost uveřejnit na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace a kvalifikační dokumentaci, a to ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení či odeslání výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení  povinnost uveřejnit dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým zadavatel uveřejnil textovou část zadávací dokumentace a kvalifikační dokumentaci (na profilu zadavatele)  povinnost uveřejnit na profilu zadavatele písemnou zprávu zadavatele, která se nově vyhotovuje pro všechny veřejné zakázky, a zároveň dochází k rozšíření povinného obsahu písemné zprávy (povinnost uvádět identifikační údaje a nabídkové ceny všech uchazečů)  u zjednodušeného podlimitního řízení povinnost uveřejnit na profilu zadavatele výzvu k podání nabídky, možnost doručování oznámení o vyloučení uchazeče a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uveřejněním na profilu zadavatele (pokud si to zadavatel předem vyhradí)

6  povinnost uveřejnit formou předběžného oznámení, jehož součástí musí být také odůvodnění účelnosti veřejné zakázky v rozsahu stanoveném zákonem všechny nadlimitní i podlimitní veřejné zakázky, přičemž veřejný zadavatel bude oprávněn zahájit zadávací řízení nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení (výjimka zjednodušené podlimitní řízení a několika případů jednacího řízení s uveřejněním a jednacího řízení bez uveřejnění)  povinnost vypracovat odůvodnění veřejné zakázky a uveřejnit ho na profilu zadavatele, a to do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení zadávacího řízení nebo od odeslání výzvy k podání nabídek (rozsah odůvodnění vymezuje zákon a bližší požadavky budou upraveny prováděcím právním předpisem)  odůvodnění se bude týkat účelnosti veřejné zakázky, přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele, stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

7  povinnost uveřejňovat na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na realizaci veřejné zakázky, včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky (týká se všech veřejných zakázek s výjimkou veřejných zakázek malého rozsahu, smlouvy však budou uveřejňovány i u veřejných zakázek malého rozsahu přesahující 500 tis. Kč, a s výjimkou informací, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních právních předpisů)  povinnost dodavatele předložit zadavateli seznam svých subdodavatelů, a to v rozsahu a ve lhůtách stanovených zákonem (nesplnění správní delikt)

8  zkrácení a sjednocení lhůt pro odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění, a to do 15 dnů od uzavření smlouvy  zrušena možnost veřejného zadavatele omezit počet zájemců, které zadavatel v tzv. dvoukolových řízeních vyzve po kvalifikační fázi k podání nabídky – veřejný zadavatel tedy bude povinen vyzvat k podání nabídky všechny zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace  změny týkající se zadávání tzv. víceprací u stavebních prací v jednacím řízení bez uveřejnění – nově se nevyžaduje písemná výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, avšak zavádí se povinnost zadavatele pořídit písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací včetně ceny

9  v případě vyhrazení nemožnosti plnění části předmětu veřejné zakázky subdodavatelem povinnost vymezit takovou část plnění předmětu veřejné zakázky věcně, nikoli již pouze objemově  prováděcí právní předpis má stanovit způsob specifikace předmětu veřejné zakázky na stavební práce, tj. požadavky na zpracování projektové dokumentace a výkazu výměr  od 01.01.2014 povinnost veřejného zadavatele zajistit před zahájením zadávacího řízení u všech nadlimitních veřejných zakázek vyjádření osoby se zvláštní způsobilostí k zadávacím podmínkám a u nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce rovněž vyjádření osoby odborně způsobilé podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě  povinnost veřejného zadavatele stanovit u veřejné zakázky na stavební práce obchodní podmínky v souladu s prováděcím právním předpisem

10  zadavatel v obchodních podmínkách povinně stanoví, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená  znovu zavedena lhůta pro doručení žádosti dodavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám (nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, resp. 5 pracovních dnů ve zjednodušeném podlimitním řízení a v užším řízení u podlimitních veřejných zakázek)  ze základních kvalifikačních předpokladů vypuštěn požadavek na předložení seznamu statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a požadavek na aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 % – odpovídající údaje jsou však nově předkládány jako povinná součást nabídky  prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů nahrazeno povinností předložit čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku

11  není-li možné v rámci technických kvalifikačních předpokladů získat osvědčení objednatele v případě referenčních dodávek/služeb realizovaných pro jinou osobu, než pro veřejného zadavatele, nebude již možné jej nahradit pouhým čestným prohlášením dodavatele, nově bude nutno předložit smlouvu s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele  v rámci technických kvalifikačních předpokladů požadovaný rozsah stavebních prací u jednotlivé požadované reference nesmí překročit 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky na stavební práce  v rámci technických kvalifikačních předpokladů zrušení možnosti požadovat certifikát systému řízení jakosti a doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí  doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky nebo ke dni podání žádosti o účast, nikoli poslední den lhůty pro podání nabídky nebo žádosti o účast

12  ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení (uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace)  povinnost zahájit otevírání obálek ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek  komise pro otevírání obálek již nebude kontrolovat úplnost nabídek, ale pouze to, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (kontrola splnění dalších zákonných požadavků a požadavků zadavatele bude nově až předmětem posouzení nabídek)  pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá a zadavatel má povinnost zadávací řízení zrušit, zadávací řízení se musí zrušit i v případě, kdy po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka

13  v rámci posouzení nabídek se zavádí možnost prominutí zmeškání lhůty nebo prodloužení lhůty pro doručení vysvětlení nabídky (včetně zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny) nebo dodatečných dokladů, a to na základě žádosti uchazeče  nebude již možné k hodnocení nabídek použít jako dílčí hodnotící kritérium smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky (výše smluvních pokut, výše bankovní záruky, lhůta splatnosti faktur apod.)  zákaz tzv. podstatných změn v uzavřené smlouvě – jedná se o legislativní zakotvení dosavadní rozhodovací praxe, zákon výslovně definuje, co se rozumí podstatnou změnou smlouvy  právo zadavatele odstoupit od již uzavřené smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení

14  zkrácení lhůt pro doručení námitek zadavateli ve zjednodušeném podlimitním řízení z 15 na 10 dnů  oprávnění podat podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nově podmíněno předchozím podáním námitek v téže věci  zpřísnění sankcí za správní delikty zadavatelů i dodavatelů ve všech případech o 100 %  dle dosavadních právních předpisů se dokončí zadávání veřejných zakázek zahájené před účinností novely zákona

15 Děkuji za pozornost. Mgr. Michal Lipovský lipovsky.michal@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Novela zákona o veřejných zakázkách Porada s ekonomy neškolských příspěvkových organizací Jihomoravského kraje 13.06.2012 Mgr. Michal Lipovský."

Podobné prezentace


Reklamy Google