Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

55/2012 Sb. novela zákona o veřejných zakázkách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "55/2012 Sb. novela zákona o veřejných zakázkách"— Transkript prezentace:

1 55/2012 Sb. novela zákona o veřejných zakázkách
Mgr. Jitka Bučková Odbor investic Oddělení zakázek

2 Účinnost od , některá ustanovení s odloženou účinností od Zadávací řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti novely se dokončí podle dosavadních právních předpisů

3 Limity - § 12 Od účinnosti novely - dodávky a služby Kč ( Kč) - stavební práce Kč ( Kč) - zjednodušené podlimitní řízení (ZPŘ) do Kč ( Kč) Od jednotný limit Kč pro dodávky, služby a stavební práce

4 Významná veřejná zakázka - § 16a
- ČR a příspěvkové org. státu – od 300 mil. Kč kraje, obce a jiní veřejní zad. – od 50 mil. Kč lhůty se prodlužují o polovinu své minimální délky (§ 39 odst. 4) - odůvodnění významné veřejné zakázky schvaluje zastupitelstvo (kraj, obec)

5 Osoba se zvláštní způsobilostí
§ 17 písm. v) v pracovněprávním vztahu k veřejnému zadavateli zadávajícímu VZ nebo k jinému veřejnému zadavateli vzdělávací program dle § 151a bude zajišťovat MMR povinný člen u nadlimitních VZ odložená účinnost od 2014

6 Osoba se zvláštní způsobilostí, osoba s odbornou způsobilostí
U nadlimitních veřejných zakázek Vyjádření k zadávacím podmínkám Povinný člen hodnotící komise U nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce – osoba s odbornou způsobilostí – zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

7 Věstník veřejných zakázek
§ 17 písm. g) součást Informačního systému o VZ uveřejňování informací o veřejných zakázkách bývalý uveřejňovací subsystém

8 Profil zadavatele § 17 písm. x) elektronický nástroj
slouží k uveřejňování informací a dokumentů způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup jeho internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek

9 Náležitosti profilu zadavatele a uveřejňování vyhlášení
VYHLÁŠKA 133/2012 Sb., uveřejněna dne 27. dubna 2012, o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 159 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 55/2012 Sb. k provedení § 17 písm. x), § 108, § 146 odst. 3 a 6 a § 147a odst. 8 zákona: Metodika k vyhlášce –

10 Příprava zadávací dokumentace

11 Kvalifikace – základní § 53
Výslovně doplněno, že kvalifikace nemůže být předmětem hodnotících kritérií v § 53 odst. 1 zrušeno písm. l) a m), které jsou přesunuty do § 68 odst. 3 jako povinná součást nabídky

12 Povinná součást nabídky - § 68 (3)
(3) Součástí nabídky musí být rovněž a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (z.č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. a) a b) jsou přesunuty ze základních kvalifikačních předpokladů, je možné dožádat jejich dodatečné doložení

13 Kvalifikace – ekonomická § 55
U veřejného zadavatele vypuštěna (§ 55) - místo toho dodavatel předkládá čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit VZ (§ 50 odst. 1 písm. c) Zadavatel tedy nesmí požadovat: - pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - poslední zpracovanou rozvahu - údaj o celkovém obratu dodavatele, či obratu s ohledem na předmět VZ - jiné doklady prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů Zadavatel může některé z nich (pokud souvisí s plněním VZ) požadovat v rámci obchodních podmínek (např. pojistná smlouva)

14 Kvalifikace – technická § 56
Vypuštěna možnost požadovat: - certifikát systému řízení jakosti (dle ČSN EN ISO 9000) - doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) nebo certifikát dle ČSN EN ISO 14000

15 Referenční zakázky u dodávek a služeb: není-li možno získat od jiné osoby osvědčení o referenčních akcích, předkládá se smlouva a doklad o uskutečnění plnění (místo nynějšího čestného prohlášení) u stavebních prací: požadovaný rozsah stavebních prací u jednotlivé položky seznamu nesmí překračovat 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky

16 Hodnotící kritéria - § 78 (4)
Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky. = nebude již hodnocena smluvní pokuta, výhodnost platebních podmínek a podobné parametry smluvního vztahu, které nesouvisejí s předmětem VZ

17 Vyjádření k zadávací dokumentaci
§ 44 – doplněn odst. 12: K zadávacím podmínkám VZ zadávaných veřejným zadavatelem před zahájením zadávacího řízení: u nadlimitních VZ - vyjádření osoby se zvláštní způsobilostí u nadlimitní VZ na stavební práce - vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (autorizací) – (zák. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) Účinnost od r. 2014

18 - odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 ZVZ
Veřejný zadavatel uveřejní na svém profilu zadavatele při zahájení a v průběhu zadávacího řízení: - písemnou výzvu ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 odst. 2 ZVZ - odůvodnění veřejné zakázky podle § 156 odst. 1 ZVZ - zadávací dokumentaci podle § 40 odst. 1 ZVZ nebo alespoň textovou část zadávací dokumentace podle § 48 odst. 1 ZVZ - kvalifikační dokumentaci podle § 48 odst. 6 dodatečné informace podle § 49 odst. 3 ZVZ

19 - informace o umožnění prohlídky místa plnění u zjednodušeného podlimitního řízení podle § 49 odst. 5 ZVZ - rozhodnutí o vyloučení uchazeče podle § 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 ZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení (pokud si tak vyhradil v zadávacích podmínkách) - oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podle § 81 odst. 4 ZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení (pokud si tak vyhradil v zadávacích podmínkách) - poskytování soutěžních podmínek, dodatečných dotazů a informací o prohlídce místa plnění v soutěži o návrh podle § 105 odst. 1 ZVZ (obdobně jako v případě § 48 a § 49)

20 Změny v zadávacím řízení

21 Předběžné oznámení - § 86 nejméně 1 měsíc před zahájením zadávacího řízení všechny nadlimitní i podlimitní VZ vyjma ZPŘ některých JŘBU předchozího zadávacího řízení, které bylo zrušeno kvůli pouze 1 nabídce uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

22 Poskytování zadávací dokumentace - § 48
textová část se uveřejňuje vždy na profilu zadavatele ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení/výzvy v ZPŘ netextovou část + části jejichž uveřejněním by došlo k vyzrazení nebo ohrožení utajovaných informací se předají či odešlou do 3/2 prac. dnů od doručení písemné žádosti dodavatele neuveřejňuje se v JŘBU a SD Pro připomenutí: ZD = soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět VZ v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

23 Dodatečné informace žádost: max. 6 / 5 prac. dnů před koncem lhůty (bez lhůty) odpověď: 4 / 3 prac. dny (5 / 3 prac. dny) Poskytnuté informace (vč. znění žádosti) je třeba uveřejnit stejným způsobem, jakým byla uveřejněna textová část zadávací dokumentace / kvalifikační dokumentace (profil zadavatele)

24 Otevírání obálek - § 71 Komise sděluje uchazečům informace o:
- nabídkové ceně (bylo již dříve) - údajích z nabídek odpovídajících číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím - nově Komise pro otevírání obálek činí úkony jménem zadavatele musí být zahájeno IHNED po uplynutí lhůty pro podání nabídek (+ zůstává vyrozumění o termínu otevírání nejméně 5 prac. dnů předem – nebyl-li v zadávacích podmínkách) dojde-li pouze jedna obálka, neotvírá se (uchazeč se pouze vyrozumí o zrušení ZŘ) kontroluje se pouze jazyk nabídky podepsaný návrh smlouvy úplnost obsahových součástí nabídky

25 Protokol o posouzení kvalifikace - § 59
… ve kterém uvede identifikační údaje dodavatelů, jejichž kvalifikace byla posuzována, seznam dokladů, kterými uchazeči prokazovali technické kvalifikační předpoklady, a údaj o tom, zda uchazeč splnění kvalifikace prokázal nebo neprokázal. položky seznamu: název dokladu označení osoby, která doklad vyhotovila datum vyhotovení označení referenční zakázky identifikační údaje subdodavatele, prostřednictvím kterého je prokazována kvalifikace, a datum uzavření smlouvy označení dodatečně předložených dokladů k objasnění prokázání kvalifikace

26 Zrušení zadávacího řízení § 84 (1) e)
nový titul k povinnému zrušení zadávacího řízení - zadavatel obdržel pouze jednu nabídku - po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka

27 Veřejný zadavatel uveřejní na svém profilu zadavatele při ukončení zadávacího řízení:
- písemnou zprávu podle § 85 odst. 4 ZVZ - smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků podle § 147a odst. 1, , písm. a) ZVZ - výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky § 147a odst. 1,, písm. b) ZVZ - seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky podle § 147a odst. 1, písm. c) ZVZ - pro VZMR - pouze smlouvu uzavřenou na VZ včetně všech jejích změn a dodatků, jejichž cena je vyšší než Kč bez DPH dle § 147a odst. 2, písm. a).

28 Písemná zpráva zadavatele - § 85
zadavatel vyhotoví o každé nadlimitní veřejné zakázce písemnou zprávu (ne však VZMR). + vč. identifikace všech uchazečů a jejich nabídkových cen + povinná publikace na profilu zadavatele do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení

29 Uveřejňování smluv - § 147a
na profilu zadavatele do 15 dnů od uzavření včetně všech změn a dodatků neuveřejní se informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních právních předpisů smlouvy na VZMR od ,- Kč nevztahuje se pouze na některé výjimky

30 Uveřejňování výše skutečně uhrazené ceny - § 147a
na profilu zadavatele nejpozději 90 dnů od splnění smlouvy u smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce nadlimit, podlimit, ne VZMR

31 Předkládání seznamu subdodavatelů – § 147a
na profilu zadavatele povinnost dodavatele předložit seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, nebo b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. - dodavatel předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. u subdodavatele a.s.: seznam akcionářů nad 10 % základního kapitálu

32 nadlimit, podlimit, některé výjimky
zadavatel uveřejní seznam subdodavatelů do 90 dnů od splnění smlouvy do 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok

33 Změny u jednotlivých zadávacích řízení

34 Zjednodušené podlimitní řízení
§ 38 – vše se uveřejňuje na profilu zadavatele § 60 (2) – pokud si to veř. zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách, může prostřednictvím uveřejnění na profilu zadavatele doručovat - rozhodnutí o vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky § 62 (3) - splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje – originály se předkládají před podpisem smlouvy

35 snížen limit na 10 mil. Kč zkrácení lhůty pro podání námitek na 10 dnů

36 Užší řízení a jednací řízení s uveřejněním
omezování zájemců o účast – ponecháno jen v oblasti obrany nebo bezpečnosti (§ 61) – vyzve 5 kvalifikovaných zájemců zadávaných sektorovým zadavatelem (§ 66) – vyzve 3 kvalifikované zájemce Při omezování pouze preference vyšší kvality kvalifikace, tj. míry naplnění některého z: - TKP (u VZ v oblasti obrany nebo bezpečnosti) - finanční, ekonomické nebo technické způsobilosti (u sektorového zadavatele) losování – úplně zrušeno

37 Jednací řízení bez uveřejnění
Zrušena písemná výzva v případě: nákupů na komoditní burze dodatečných stavebních prací; zde zadavatel pořídí: písemný soupis odůvodnění nezbytnosti těchto prací vč. ceny

38 Přezkum § 110 (9): Stěžovatel, který nevyužil možnosti podat námitky, není oprávněn podat podnět k Úřadu v téže věci. úprava pravidel pro složení kauce dvojnásobné sankce - do 10 % ceny zakázky (5 %) - do 20 mil. Kč (10 mil. Kč) nový správní delikt – nepřeložení seznamu subdodavatelů – sankce 2 mil. Kč

39 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "55/2012 Sb. novela zákona o veřejných zakázkách"

Podobné prezentace


Reklamy Google