Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zadávací dokumentace Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zadávací dokumentace Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."— Transkript prezentace:

1 zadávací dokumentace Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Zahájení zadávacího řízení
Zveřejněním oznámení o zahájení výběrového řízení na

4 Zadávací dokumentace § 44
Soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky; Zveřejněna na profilu zadavatele – textová část vždy, u PD mohou být zveřejněny pouze pokyny pro objednání.

5 Zadávací dokumentace Musí obsahovat:
obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, technické podmínky (§ 45), je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, požadavky na varianty nabídek podle § 70, pokud je zadavatel připustil, požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, podmínky a požadavky na zpracování nabídky, způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií a jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.

6 Zadávací dokumentace U VZ na stavební práce ještě
příslušnou dokumentaci podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zpracovanou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě, Upraveno vyhláškou 230/2012 Sb. Požadavek na uvedení subdodavatelů.

7 Projektová dokumentace pro zadání stavby
A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení E Dokladová část

8 Vyhláška 230/2012 Sb. stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, popis položky soupisu prací, obsah položky, struktura soupisu prací.

9 Vyhláška 230/2012 Sb. Obsah položky soupisu prací
pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, měrnou jednotku, množství v měrné jednotce, výkaz výměr k uvedenému množství.

10 Vyhláška 230/2012 Sb. Výkaz výměr
Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.

11 Vyhláška 230/2012 Sb. Předmět vedlejších a ostatních nákladů
Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro její realizaci nezbytné. Podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny dané práce nebo činnosti.

12 Kvalifikace Kvalifikovaný je dodavatel, který
splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54, předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku a splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 Možnost prokázat část kvalifikace prostřednictvím subdodavatele; Dodavatel doloží vždy subdodavatelovy základní předpoklad dle § 53 odst.1 písm. j); Výpis z obchodního rejstříku (je-li v něm zapsán); Smlouvu – závazek subdodavatele ve vztahu ke kvalifikaci prokazované pro dodavatele.

13 Základní kvalifikační předpoklady § 53
Výpisy z rejstříku trestů firmy a statutárních orgánů; Potvrzení příslušného finančního úřadu a správy sociálního zabezpečení o bezdlužnosti; Čestné prohlášení o dalších skutečnostech.

14 Profesní kvalifikační předpoklady § 54
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence 42), pokud je v ní zapsán, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, doklad prokazující schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací při plnění veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti.

15 Technické kvalifikační předpoklady § 56
seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky, přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele za poslední 3 roky přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.

16 Obsah zadávací dokumentace
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY KVALIFIKACE DODAVATELŮ OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NAB Í DKOVÉ CENY POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY JISTOTA

17 Obsah zadávací dokumentace
POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK ZADÁVACÍ LHŮTA KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI


Stáhnout ppt "Zadávací dokumentace Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google