Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Formy nabídkové ceny Individuální kalkulace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Formy nabídkové ceny Individuální kalkulace"— Transkript prezentace:

1 Formy nabídkové ceny Individuální kalkulace
Nabídková cena Formy nabídkové ceny Individuální kalkulace

2 Nabídka ve veřejné soutěži (veřejný zadavatel, z. o veřejných zakázkách) soukromému investorovi Výkaz výměr Rozpočet Nabídkový rozpočet Kontrolní rozpočet Nosné položky

3 Zadávací dokumentace obchodní podmínky včetně platebních podmínek, podmínky pro překročení nabídkové ceny, technické podmínky (§45, §46 zákona), požadavky na varianty nabídek (§70 zákona), požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, podmínky a požadavky na zpracování nabídky, způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií, jiné požadavky na plnění veřejné zakázky.

4 Zadávací dokumentace Kromě výše uvedeného musí zadávací dokumentace v případě veřejné zakázky na stavební práce obsahovat rovněž: projektovou nebo jinou dokumentaci stavby nebo technické podmínky, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – rovněž v elektronické podobě,

5 Nabídka = návrh smlouvy podaný uchazečem písemně, v uzavřené obálce

6 Obsah nabídky (dle zákona)
identifikační údaje uchazeče, návrh smlouvy, dokumenty požadované zákonem, dokumenty požadované zadavatelem, doklady a informace prokazující splnění kvalifikace, seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

7 Obchodní podmínky stanoví základní obchodní a navazující právní, organizační a ekonomické vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem stavby a) termín zahájení prací, b) termín předání a převzetí staveniště, c) lhůta provádění díla, d) termín dokončení díla, e) termín předání a převzetí stavby, f) termín počátku běhu záruční lhůty.

8 Obchodní podmínky předání a převzetí příslušné dokumentace,
možnost změny subdodavatele, předmět díla - dokumentace (PZS), obsah sjednané ceny, Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, umístěním stavby, zařízením staveniště i ostatními náklady souvisejícími s plněním obchodních podmínek.

9 Obchodní podmínky ujednání pro případnou změnu ceny jestliže:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, a pod).

10 Obchodní podmínky způsob sjednání změny ceny díla
v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu v případě změn, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, musí obchodní podmínky stanovit způsob stanovení ceny (např. odkazem na jednotkové ceny v obecně dostupných cenových soustavách)

11 4 formy nabídkové ceny Pevná cena Skladebná cena Pohyblivá cena
Cílová cena

12 Pevná cena smlouva o dílo : fixní částka
= předběžně dohodnutá celková suma, která je uhrazena po skončení výstavby bez ohledu na provedená množství konstrukcí a skutečné náklady výstavby klouzavá doložka platební kalendář : % ceny a etapa podrobná dokumentace

13 Skladebná cena smlouva o dílo : jednotkové ceny produkce pro jednotlivé stavební práce (vyčerpávající a jednoznačný popis) výsledná cena = součin skutečně provedeného množství a jejich jednotkových cen zjišťovací protokol

14 skutečně vynaložené náklady výstavby
Pohyblivá cena Smlouva o dílo : skutečně vynaložené náklady výstavby + přirážky k těmto nákladům umožňuje změnu projektu předpokládá perfektní sledování nákladů

15 Cílová cena sestavena jako pevná cena,
ale sledují se skutečné přímé náklady Smlouva o dílo : dohoda o podílu dodavatele na úsporách nákladů

16 Individuální kalkulace
přímé náklady pro zjištění vlastních nákladů přímé náklady pro tvorbu ceny v nákladových složkách (podle kalkulačního vzorce) s respektováním : konkrétních podmínek technologie výroby organizace výroby místa času

17 Přímé mzdy Přímý materiál Náklady na provoz strojů a zařízení Ostatní přímé náklady Výrobní režie Správní režie Poddodávky Zisk / Ztráta Vlastní náklady výroby Úplné vlastní náklady výkonu Cena

18 Náklady na přímý materiál PH
prodejní cena materiálů, výrobků, polotovarů, dílců v různé paritě (loco výrobna, franco vykládací stanice, franco staveništní sklad) náklady spojené s pořízením (přímé + zásobovací režie) náklady na spojovací a pomocný materiál náklady na opakovaně používaný materiál

19 Náklady na přímé mzdy PM
spotřeba lidské práce (hod, Nh) oceněná : základním hodinovým mzdovým tarifem a příslušnými dalšími složkami mzdy (příplatky, doplatky, pohyblivé složky mezd) hodinovou mzdovou sazbou doplněnou o pohyblivé složky

20 Ostatní přímé náklady OPN + S
náklady na spotřebu technologické energie náklady na odpisy náklady na provoz stavebních strojů a zařízení (S) náklady na přepravné ostatní náklady (ceny příslušných služeb, výrobků a prací, licencí)

21 Výrobní režie VR a správní režie SR
přirážková kalkulace pomocí režijních přirážek, sazeb, koeficientů na základě skutečných nákladů minulých období s přihlédnutím ke změnám předpokládaným v období, pro které se náklady kalkulují na základě rozpočtů budoucích režijních nákladů


Stáhnout ppt "Formy nabídkové ceny Individuální kalkulace"

Podobné prezentace


Reklamy Google