Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nabídková cena Formy nabídkové ceny Individuální kalkulace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nabídková cena Formy nabídkové ceny Individuální kalkulace."— Transkript prezentace:

1 Nabídková cena Formy nabídkové ceny Individuální kalkulace

2 Nabídka ve veřejné soutěži (veřejný zadavatel, z. o veřejných zakázkách) soukromému investorovi Výkaz výměr Rozpočet Nabídkový rozpočetNabídkový rozpočet Kontrolní rozpočetKontrolní rozpočet Nosné položkyNosné položky

3 Zadávací dokumentace obchodní podmínky včetně platebních podmínek, podmínky pro překročení nabídkové ceny, technické podmínky (§45, §46 zákona), požadavky na varianty nabídek (§70 zákona), způsob zpracování nabídkové cenypožadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, podmínky a požadavky na zpracování nabídky, způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií, jiné požadavky na plnění veřejné zakázky.

4 Zadávací dokumentace Kromě výše uvedeného musí zadávací dokumentace v případě veřejné zakázky na stavební práce obsahovat rovněž: projektovou nebo jinou dokumentaci stavby nebo technické podmínky, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměrsoupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – rovněž v elektronické podobě,

5 Nabídka = návrh smlouvy podaný uchazečem písemně, v uzavřené obálce

6 Obsah nabídky (dle zákona) identifikační údaje uchazeče, návrh smlouvy, dokumenty požadované zákonem, dokumenty požadované zadavatelem, doklady a informace prokazující splnění kvalifikace, seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

7 Obchodní podmínky stanoví základní obchodní a navazující právní, organizační a ekonomické vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem stavby a) termín zahájení prací, b) termín předání a převzetí staveniště, c) lhůta provádění díla, d) termín dokončení díla, e) termín předání a převzetí stavby, f) termín počátku běhu záruční lhůty.

8 Obchodní podmínky předání a převzetí příslušné dokumentace, možnost změny subdodavatele, předmět díla - dokumentace (PZS), obsah sjednané ceny, všechny náklady zhotoveníumístěním stavbyzařízením staveniště ostatními náklady –Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, umístěním stavby, zařízením staveniště i ostatními náklady souvisejícími s plněním obchodních podmínek.

9 změnu cenyujednání pro případnou změnu ceny jestliže: nejsou v předmětu díla a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, vypustit b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, skutečnostinebyly známy c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, skutečnosti odlišné od dokumentace d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, a pod). Obchodní podmínky

10 způsob sjednání změny ceny dílazpůsob sjednání změny ceny díla jsou obsaženy v položkovém rozpočtu –v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu nejsou v položkovém rozpočtu –v případě změn, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, musí obchodní podmínky stanovit způsob stanovení ceny (např. odkazem na jednotkové ceny v obecně dostupných cenových soustavách) Obchodní podmínky

11 4 formy nabídkové ceny Pevná cena Skladebná cena Pohyblivá cena Cílová cena

12 Pevná cena fixní částka smlouva o dílo : fixní částka = předběžně dohodnutá celková suma, která je uhrazena po skončení výstavby bez ohledu na provedená množství konstrukcí a skutečné náklady výstavby klouzavá doložka platební kalendář : % ceny a etapa podrobná dokumentace

13 Skladebná cena jednotkové ceny produkce smlouva o dílo : jednotkové ceny produkce pro jednotlivé stavební práce (vyčerpávající a jednoznačný popis) výsledná cena = součin skutečně provedeného množství a jejich jednotkových cen zjišťovací protokol

14 Pohyblivá cena Smlouva o dílo : skutečně vynaložené náklady výstavby + přirážky přirážky k těmto nákladům umožňuje změnu projektu předpokládá perfektní sledování nákladů

15 Cílová cena pevná cena sestavena jako pevná cena, ale sledují se skutečné přímé náklady úsporách Smlouva o dílo : dohoda o podílu dodavatele na úsporách nákladů

16 Individuální kalkulace přímé náklady přímé náklady pro zjištění vlastních nákladů přímé náklady pro tvorbu ceny v nákladových složkách (podle kalkulačního vzorce) s respektováním : konkrétních podmínek technologie výroby organizace výroby místa času

17 Přímé mzdy Přímý materiál Náklady na provoz strojů a zařízení Ostatní přímé náklady Výrobní režie Správní režie Poddodávky Zisk / Ztráta Vlastní náklady výroby Úplné vlastní náklady výkonu Cena

18 Náklady na přímý materiál PH prodejní cenaprodejní cena materiálů, výrobků, polotovarů, dílců v různé paritě (loco výrobna, franco vykládací stanice, franco staveništní sklad) náklady spojené s pořízenímnáklady spojené s pořízením (přímé + zásobovací režie) spojovací a pomocný materiálnáklady na spojovací a pomocný materiál opakovaně používanýnáklady na opakovaně používaný materiál

19 Náklady na přímé mzdy PM spotřeba lidské práce (hod, Nh) oceněná : hodinovým mzdovým tarifem dalšími složkami – základním hodinovým mzdovým tarifem a příslušnými dalšími složkami mzdy (příplatky, doplatky, pohyblivé složky mezd) –hodinovou mzdovou sazbou –hodinovou mzdovou sazbou doplněnou o pohyblivé složky

20 Ostatní přímé náklady OPN + S technologické energienáklady na spotřebu technologické energie odpisynáklady na odpisy strojůnáklady na provoz stavebních strojů a zařízení (S) přepravnénáklady na přepravné ostatní náklady (ceny příslušných služeb, výrobků a prací, licencí)

21 Výrobní režie VR a správní režie SR přirážková kalkulace pomocí režijních přirážek, sazeb, koeficientů skutečných nákladů minulých obdobína základě skutečných nákladů minulých období s přihlédnutím ke změnám předpokládaným v období, pro které se náklady kalkulují rozpočtů budoucích režijních nákladůna základě rozpočtů budoucích režijních nákladů


Stáhnout ppt "Nabídková cena Formy nabídkové ceny Individuální kalkulace."

Podobné prezentace


Reklamy Google