Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení nákladů a ceny stavby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení nákladů a ceny stavby"— Transkript prezentace:

1 Řízení nákladů a ceny stavby
Stavební projekt a jeho fáze Řízení nákladů (výrobní kalkulace, výrobní faktura, výsledná kalkulace)

2 Úspěšný projekt (Projekt stavby = zhotovení stavby na vhodném pozemku)
dodržení termínů výstavby dosažení požadované jakosti nepřekročení plánovaných nákladů dosažení minimálně plánovaných výnosů

3 Účastníci projektu : Přímí : Nepřímí :
Investor (objednatel, zadavatel, stavebník, developer….) Projektant (autorizovaný architekt, inženýr, technik, dodavatel projektové dokumentace) Dodavatel (zhotovitel, stavební podnikatel) Stavební dozor, technický dozor investora,… Nepřímí : dotčené orgány státní správy veřejnost - vlastníci sousedících pozemků, sdělovací prostředky, dočasně a trvale lobující organizace – např. občanská sdružení a společnost jako celek

4 Životní cyklus projektu :
předinvestiční (přípravná) fáze (od první myšlenky na investici do stavby přes rozhodování o optimální variantě projektu do rozhodnutí, zda se v projektu bude či nebude pokračovat), investiční fáze : investiční příprava (do zadání dodavatelům realizace stavby), realizační příprava (do zahájení prací na staveništi), realizace (zhotovení) stavby na staveništi (do ověření všech funkcí stavby a zaškolení a uvedení stavby do provozu), fáze užívání (provozování) nebo též ukončování (po dokončení stavby probíhá ověření provozní spolehlivosti stavby a vyhodnocení (dosažení cílů projektu), kterými je výstavbový projekt ukončen, i když záruční doba příslušných hlavních účastníků může ještě pokračovat.

5 Náklady a jejich ovlivnitelnost v jednotlivých fázích projektu

6 Životní cyklus výstavbového projektu Životní cyklus stavby
Účastníci realizace ukončení VP užívání stavby co cíle jak strategie projektová dok. kontrola vyhodnocení provoz kdy časový horizont časový plán - termínů projektu údržba kde umístění správní řízení - jakosti opravy za kolik ocenění (propočet) kontrolní rozpočet - nákladů (dle sml. finanční rekonstrukce možnosti financování finanční zajištění podmínek) vypořádání modernizace studie proveditelnosti závazků kdo organzace projektu výběr proj., dodavatele. marketingový průzkum nabídková př. výrobní příprava odstranění vad - zprac.nabídky - řízení N T J a nedodělků (nabídkový rozpočet, - výr. faktura záruční servis výrobní kalkulace - podrobné a dílčí časový plán, …) plány stavby Životní cyklus výstavbového projektu Životní cyklus stavby předání a převzetí st. (uvedení do užívání) odstranění stavby (demolice) smlouva o dílo (stav. povolení) Provozní fáze rozhodnutí o inv. (územní řízení) Dodavatel Investor Investiční fáze Předinvestiční fáze Rozhodování o investici Invest. a realizač. příprava

7 Řízení nákladů a ceny stavby
Dodavatel : Objednatel : Nabídkový rozpočet Výrobní kalkulace Výrobní faktura Výsledná kalkulace Kontrolní rozpočet Faktury Konečná faktura Řízení nákladů

8 1. Kontrolní a nabídkový rozpočet
Projektová dokumentace Výkaz výměr Rozpočet

9

10

11

12 2. Řízení nákladů Tradiční nástroje řízení nákladů :
Účetnictví (evidence nákladů) Výrobní kalkulace (vyčíslení, limity nákladů) Výrobní faktura (kontrola vynakládání nákladů) Výsledná kalkulace

13 Předpoklady řízení nákladů :
přesné stanovení plánovaných nákladů přesné stanovení výše a struktury skutečných (vynaložených) nákladů porovnání plánovaných a skutečně vynaložených nákladů analýza příčin odchylek realizace nápravných opatření

14 Kalkulační metody Rozdílové metody kalkulace Normová metoda kalkulace
Metoda standardních nákladů Dynamická kalkulace Kalkulace s neúplnými náklady (neabsorpční kalkulace) Metoda variabilních nákladů Analýza ABC

15 Výrobní kalkulace = předběžná individuální kalkulace nákladů a potřeb
zjištění potřeby lidské práce zjištění potřeby pracovních předmětů a prostředků zjištění plánovaných vlastních nákladů a HV Využití ve vnitropodnikovém řízení : limity nákladů a množství - mzdy, materiál, stroje operativní plánování a řízení výroby zásobování zpracování výrobní faktury porovnání s výslednou kalkulací – vyhodnocení

16 Technické a technologické podklady pro zpracování výrobní kalkulace :
projekt objektu nebo jeho části výkaz výměr (množství prací k provedení - vektor produkce) technická zpráva k  projektové dokumentaci plán organizace výstavby dokumentace výrobní přípravy vnitropodnikové informace o možnostech zajištění potřebných materiálů, strojů, pracovníků daných profesí v čase realizace rozdělení prací na objektu

17 Normativní a oceňovací podklady (základna) :
Spotřeby času práce pracovníků a mechanismů Spotřeby materiálů, polotovarů, výrobků Ceny materiálů, polotovarů, výrobků Sazby strojohodin Mzdové tarify, prémiové sazby Tarify nákladní automobilové a železniční dopravy Vnitropodnikové ceny polotovarů, výrobků, výkonů Nabídky dodavatelů a subdodavatelů Aktualizace !!!

18 Standardy času (základní výkonové normy)
Technologicko – organizační předpis Výkonová norma Standardy času (základní výkonové normy)

19 Normy spotřeby pracovních předmětů (normy spotřeby materiálů ve stavební výrobě)

20 Sborník potřeb a nákladů (SPON)

21 vektor produkce * matice prvků normativní základny
Výpočet : vektor produkce * matice prvků normativní základny (výkaz výměr, rozpočet) Výstup : celkový čas práce podle profesí a tříd množství materiálů podle druhů v technických jednotkách počty strojohodin podle druhů strojů

22

23

24 Výrobní faktura (časová výrobní kalkulace)
= vnitropodnikový doklad o dílčích výsledcích hospodaření Vektor produkce = skutečně provedené množství prací (soupis provedených prací) Kontrola hospodaření Vytýkací řízení se stavbyvedoucím – odchylky ?

25 Výsledná kalkulace Zjištění skutečných nákladů Tvorba ukazatelů
Porovnání konečné výše nákladů s plánovanými náklady Sledování vývoje skutečných nákladů na obdobných stavbách

26 Faktory ovlivňující výši nákladů :
Vnější Ceny vstupů, regulace Postavení firmy na trhu Cenové strategie konkurence a dodavatelů Podmínky financování, úvěrování Zahraničně obchodní vztahy Vnitřní Velikost firmy Organizační uspořádání Struktura výroby Kvalifikace a schopnosti zaměstnanců Vybavenost základními prostředky Systém řízení jakosti Organizace výroby Výdaje na propagaci, reklamu, odbyt…

27 Možnosti ovlivňování výše nákladů :
volba méně nákladově náročných variant vstupů volba vhodného sortimentu výroby volba ekonomických řešení projektů, návrhů využívání kapacit řízení materiálového hospodářství zvyšování produktivity

28 Ovlivňování nákladů na materiál :
Volba dodavatelů Náklady na pořízení Náklady na přepravu Náklady na skladování Způsob nákupu Rabaty, slevy Manipulace s materiálem Motivace pracovníků k úsporám

29 Ovlivňování nákladů na mzdy :
Kvalitně stanovená spotřeba času nasazení optimálního počtu pracovníků Profesní kvalifikace Víceprofesní kvalifikace Organizace práce, uspořádání pracoviště (ztráty času) Najímání sezónních dělníků

30 Ovlivňování nákladů na provoz strojů :
Zajištění (pořízení) stroje Nákup Leasing Pronájem Organizace práce, uspořádání pracoviště (prostoje) Optimální nasazení stroje

31 Ovlivňování režijních nákladů :
nákup zařízení s nízkými provozními náklady spotřeba energií spotřeba pohonných hmot malá náročnost na údržbu snižování počtu režijních pracovníků a zvyšování jejich produktivity práce moderní informační technologie minimalizace fixních nákladů

32 Děkuji Vám za pozornost
Příště : ………. předtermín Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Řízení nákladů a ceny stavby"

Podobné prezentace


Reklamy Google