Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MODELOVÁNÍ STAVEBNÍ VÝROBY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MODELOVÁNÍ STAVEBNÍ VÝROBY"— Transkript prezentace:

1 MODELOVÁNÍ STAVEBNÍ VÝROBY
Kapitola 6 MODELOVÁNÍ STAVEBNÍ VÝROBY

2 Příprava stavby Systémově pojatý proces navrhování průběhu realizace investičních celků a objektů, rozhodování o jeho zabezpečování v daných podmínkách. Přípravu staveb dělíme na: 1) předvýrobní přípravu 2) výrobní přípravu 3) provozní přípravu

3 Předvýrobní příprava Předvýrobní příprava probíhá na straně investora od zpracování podnikatelského záměru nebo studie proveditelnosti, přes vypracování dokumentace pro územní řízení a projektové dokumentace pro stavební povolení. Do této přípravy zahrnujeme veškerá nutná projednávání s dotčenými organizacemi, úřady, státní správa. Na straně dodavatele stavby je hlavní součástí předvýrobní přípravy zpracování nabídky a smlouvy o dílo.

4 Výrobní příprava Probíhá na straně dodavatele. Hlavními výsledky dodavatelské výrobní přípravy jsou výrobní kalkulace, podrobný dlouhodobý plán výstavby investičního celku a jeho objektů, kontrolní a zkušební plán.

5 Provozní příprava Probíhá v úrovni stavbyvedoucího přímo na staveništi. Jejími hlavními výstupy jsou operativní plány, evidence prováděných zkoušek a kontrol kvality, operativní evidence skutečně provedených prací, aktualizace časových plánů, apod.

6 Základ systému přípravy staveb
Tvoří STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉ PROJEKTOVÁNÍ , což je projektování výrobního procesu staveb a objektů, souběžně s jejich investorskou přípravou a přípravou projektové dokumentace. Výsledkem stavebně technologického projektování je projekt výrobního procesu objektů a stavby (model ). Stavebně technologické projektování probíhá současně s tvorbou konstrukční projektové dokumentace pro stavební povolení až po realizační dokumentaci, čímž se právě tvoří základ přípravy staveb.

7 Hlavní dokumenty stavebně technologického projektu
Technologické schéma s rozborem prostorové struktury stavebního procesu, vč. návrhu a posouzení zdvihacího prostředku Technologický rozborový list Časový graf (harmonogram, časoprostorový graf, síťový graf) Grafy potřeby zdrojů (finance, pracovníci, materiál, stroje) Kontrolní a zkušební plán Technologické popisy (výrobní předpisy) s rozborem postupu provádění pro vybrané procesy Návrh opatření bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrana, ochrana životního prostředí, ostraha Návrh zařízení staveniště Technická zpráva V současné době neexistuje právní předpis, který by stanovoval, které dokumenty mají být vytvářeny v které fázi přípravy stavby (vychází se z doporučených metodik ČKAIT).

8 Využití stavebně technologického projektování na straně investora
Zpracování modelu realizace výstavby (investiční celek) dle podnikatelského záměru, studie proveditelnosti nebo dokumentace pro územní řízení. (koncept výstavby, propočet nákladů, optimální ukončení výstavby, potřebná povolení, apod.).

9 Stavebně technologické projektování dodavatele stavby
Předvýrobní příprava – STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ STUDIE Soubor činností a dokladů, které vypracovává dodavatel před a v rámci zpracování nabídky nazýváme stavebně technologická studií. Podklad pro zpracování stavebně technologické studie: podnikatelský záměr, projektová dokumentace pro územní řízení, event. stavební povolení (úkolem předvýrobní přípravy je zajistit co nejvíce podkladů a dostupných informací od investora a projektanta). Dále dodavatel jako podklad užívá normativní základny, databázi údajů o stavebních procesech – vše ze staveb minulých).

10 Výrobní příprava – stavebně technologický projekt
Zpracovává se v rámci výrobní přípravy stavby a to v době, kdy dodavatel stavby uzavřel s investorem smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o dílo na provedení stavby nebo, když mu bylo oznámeno, že uspěl nejlépe ve výběrovém řízení. K dispozici je zpravidla projekt pro stavební povolení. Hlavní úkoly stavebně technologického projektu: Vyjasnění podmínek pro vypracování realizační projektové dokumentace z hlediska výrobního procesu stavby. Vyjasnění, zda je možné vyrobit navrženou konstrukci z hlediska průběhu stavebních procesů (produkt, stabilita, pracovní spáry, plynulost prací, apod.). Vyjasnění racionálního průběhu stavebních procesů.

11 V rámci stavebně technologické studie se zpracovává:
Popis prostorové struktury komplexního stavebního procesu, členění stavby na jednotlivé stavební objekty s určením hlavních konstrukčních systémů a technologií a stanovení způsobu jejich dodavatelského zabezpečení (dodavatel – subdodavatel). Rozdělení komplexního stavebního procesu na objektové procesy, stupně rozestavěnosti, etapové procesy, procesy dílčí, řídící procesy Charakteristika staveniště, využití stávajících objektů pro ZS, zásobování stavby, doprava materiálu na stavbu, odvoz vytěžené zeminy, deponie, skládky, meziskládky. Posouzení stavby z hlediska firemních kapacit v blízkém okolí stavby. Zásady pro postup výstavby, určení hlavních stavebních strojů. Zásady staveništního provozu, napojení na komunikace a zdroje (energie, voda). Technologický normál (uvažují se rezervy). Časový plán. Grafy potřeby zdrojů v čase (náklady pro určení nabídkové ceny v rozpočtu). Termíny pro dokumentace, časové postupy, bezpečnost, kvalita.

12 V rámci stavebně technologického projektu se zpracovává:
podrobný projekt zařízení staveniště (z hlediska provozního, sociálního) Graf potřeby zdrojů v čase Výrobní kalkulace Kontrolní a zkušební plán Kontrolní plán – obsah: Název činnosti (dílčí stavební procesy) Dodavatel Předmět kontroly Kdo kontrolu provádí (stavby vedoucí, mistr, zkušebna, specialista) Dokumenty o kontrole (certifikát, zápis ve stavebním deníku, protokol) Dle jaké normy je kontrola prováděna (ISI, ČSN, DIN) Stručný popis kontroly Počet kontrol v průběhu činnosti Termíny kontroly Zhodnocení kontroly Podpisy, datum provedení kontroly, zúčastněné strany

13 Technologický předpis stává se součástí stavebně technologického projektu
Návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací Pracovní postup pro danou pracovní činnost Použití strojů a zařízení, speciálních prostředků Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, plošiny) Způsob svislé a vodorovné dopravy materiálu vč. komunikací Technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků Opatření k zajištění ZS, po dobu kdy se nepracuje Opatření za mimořádných podmínek Informativní popis stavebního procesu Vymezení platnosti technologického předpisu Stavební připravenost pro provádění daného procesu Použité materiály, jejich doprava a skladování na ZS Složení pracovní čety Pracivní a ochranné pomůcky Stavební mechanizmy a jejich nasazení Kontrola kvality, ekologie prací Související ČSN, podklady, odborná literatura

14 Provozní příprava Probíhá v úrovni stavby vedoucího přímo na staveništi. Hlavními výstupy jsou zejména operativní plány (týden, měsíc, čtvrtletí), evidence prováděných zkoušek a kontrol kvality, fakturace za provedené práce (zpravidla jeden měsíc), aktualizace časových plánů, dodržení lhůty výstavby.

15 Stavebně technologické zásady při stavění objektu
HLAVNÍ ÚKOLY A ČINNOSTI STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO PROJEKTOVÁNÍ OBJEKTU Určení podmínek pro návrh konstrukcí z hlediska základních, přípravných, pomocných a dopravních procesů Vyjasnění vyrobitelnosti navrhovaných konstrukcí z hlediska postupu výroby nebo jejich částí, stabilita, spáry Četnost výrobních technologií Využití mechanizace Omezení pomocných konstrukcí Využití pracovních čet (specializační čety)

16 Činnosti při stavebně technologickém projektování
Určení stavebně technologických podmínek pro návrh hrubé spodní stavby, hrubé vrchní stavby a hrubých vnitřních konstrukcí Určení stavebně technologických podmínek pro návrh technických zařízení budov Určení podmínek montáže provozních souborů a zařízení (dle stavební připravenosti) Určení stavebně technologických podmínek pro návrh dokončovacích prací Návrh objektového procesu (sled dílčích i etapových procesů) Návrh objektového ZS Posouzení konstrukčních detailů z hlediska výrobních postupů

17 Hrubá stavba a hrubé vnitřní konstrukce
Technologické hledisko: Jednotná výrobní technologie při návrhu nosných konstrukcí hrubé spodní stavby, rozhodující stroje Využití unifikace prvků a tvarů konstrukcí z hlediska druhů bednění, lešení, obrátkovost Stabilita konstrukce, rozestavěné části, přitěžování postupně budovaných částí

18 Technické zařízení budov
Technologické hledisko: Prefabrikace jednotlivých druhů vedení Kompletizované dílce – montáže – urychlení montáže Připevňování – kotvení rozvodů z hlediska využití např. lešení a nástorjů a jiných mechanizmů Návrh z hlediska sledu vertikálních a horizontálních částí - montáže


Stáhnout ppt "MODELOVÁNÍ STAVEBNÍ VÝROBY"

Podobné prezentace


Reklamy Google