Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZK-07-2006-08, př. 2 počet stran: 13 Stanovisko pracovní skupiny k výběru formy a způsobu reorganizace na úseku SÚS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZK-07-2006-08, př. 2 počet stran: 13 Stanovisko pracovní skupiny k výběru formy a způsobu reorganizace na úseku SÚS."— Transkript prezentace:

1 ZK-07-2006-08, př. 2 počet stran: 13 Stanovisko pracovní skupiny k výběru formy a způsobu reorganizace na úseku SÚS

2   oddělení správních činností od výrobních   jednotný pohled na údržbu komunikací z pozice celého kraje   sjednocení koncepce rozvoje silniční sítě v kraji   jednotné řízení technicko – správních činností   důsledná kontrola hotových prací (převzetí díla, sledování záručních lhůt a uplatňování vad díla)   zjednodušit organizaci řízení   centralizace a snížení počtu osob v administrativě ve výrobní organizaci   jednotné vedení evidence silnic, součástí a příslušenství   předpoklad snížení nákupních cen dodávek jednomu velkému partnerovi 1. Cíl reorganizace

3 Návrh reorganizace SÚS pracovní skupinou Po posouzení předložených variant firmou XEOS spol. s r.o. pracovní skupina navrhuje v první etapě sloučení stávajících SÚS do jedné SÚS příspěvkové organizace kraje Vysočina

4 2. Organizace na úseku SÚS zajišťuje:

5 činnosti v oblasti investic  agendy související s přípravou a realizací investičních akcí  zajištění výběrových řízení pro potřeby příspěvkové organizace  zajištění stavebního dozoru investičních akcí  organizace by mohla být oprávněna realizovat drobné investiční akce charakteru oprav a údržby v souladu s rozpočtem (opravy opěrných zdí, mostů, propustků apod.), nové stavby, technická zhodnocení svěřeného majetku s vymezením horní hranice výše nákladů např. do 2 mil. Kč.

6 oblast správních činností:  veden í evidence silnic včetně souč á st í a př í slu š enstv í  evidence pozemků ve spr á vě  zaji š těn í hlavn í ch a mimoř á dných prohl í dek silnic, mostů, jejich souč á st í a př í slu š enstv í  výkon dal ší ch činnost í stanovených vlastn í ku (spr á vci) z á konem č. 13/1997 Sb., o pozemn í ch komunikac í ch a vyhl áš kou č. 104/1997 Sb., kterou se tento z á kon prov á d í  zaji š těn í měřen í a dopravn í ch průzkumů  zaji š těn í inventarizace silničn í ho majetku  př í prava podkladů souvisej í c í ch s převody majetku a při vypoř á d á n í majetkových vztahů k pozemkům silnic II. a III. tř í dy  ře š en í podnětů a st í žnost í ve vztahu k silničn í s í ti a př í prava podkladů pro kraj

7 oblast technických činností:  tvorba plánů běžné údržby a zimní údržby,  zpracování návrhů oprav, rekonstrukcí a nových staveb  zpracování podkladů a návrhů pro využití finančních prostředků  zajištění a provádění kontrol kvality práce a kontrol úrovně hospodaření s finančními prostředky, stroji a zařízením a materiály na silniční síti v kraji  zpracování podkladů pro zadání zakázek

8 činnosti ekonomické a obchodní  vedení účetnictví  výkaznictví  odsouhlasení věcné správnosti faktur v obchodních vztazích  zpracování daní a související agendy  archivace  personalistika  realizace zakázek kraje (malého rozsahu)  vyhledávání, zhotovování nabídek pro zákazníky

9 výrobní činnosti  veškeré činnosti běžné silniční údržby a operativní řešení všech závad ve sjízdnosti silnic včetně zimní údržby  zajištění souvislé údržby, opravy silnic, mostů a propustků  koordinace činností dopravy a mechanizace při zajišťování silniční údržby, oprav a zimní údržby  údržba a opravy výrobních prostředků  sklady  realizace investičních akcí kraje do 2 mil. Kč

10 3. Předpokládané dopady změn pozitiva  jednotný pohled na údržbu a opravu komunikací včetně příslušenství  snazší organizace řízení  efektivnější využití servisních činností, speciálních strojů a zařízení  zjednodušení agend a administrativy  zlepšení koordinace činností přesahujících hranice jednotlivých okresů např. při projednávání uzavírek před prováděním oprav na silniční síti, návaznost provádění souvislých oprav, zimní údržby

11 negativa  náročnost změny zejména ve vazbě na vymezení pravomocí, odpovědností a kontrolní mechanismus  počáteční investice (transformační náklady)

12 4. Harmonogram vzniku a způsob vzniku  předložení záměru orgánům kraje - RK 5. 9. 2006  předložení záměru orgánům kraje - ZK 26. 9. 2006  další postup dle rozhodnutí o termínu a způsobu realizace  způsob realizace – sloučení stávajících PO do 1 SÚS (Jihlava) k 1. 1. 2007

13 5. Umístění organizace  stávající prostory SÚS Jihlava  náklady na úpravy prostor – 9 mil. Kč


Stáhnout ppt "ZK-07-2006-08, př. 2 počet stran: 13 Stanovisko pracovní skupiny k výběru formy a způsobu reorganizace na úseku SÚS."

Podobné prezentace


Reklamy Google