Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB"— Transkript prezentace:

1 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb., účinná od

2 PŘÍSLUŠNÁ DOKUMENTACE
Obecný odkaz na tento pojem je v § 44 odstavec 4 zákona, kde je uvedeno: Zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce musí kromě náležitostí uvedených v odstavci 3 obsahovat příslušnou dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky, Vyhláška stanoví v § 1, že příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky……… Podle § 1 odst. 3 vyhlášky platí, že pro všechny stavby je příslušnou dokumentací projektová dokumentace pro provádění stavby.

3 ZATŘÍDĚNÍ OBJEKTŮ Nová povinnost zadavatele zatřídit stavební objekt dle klasifikace Klasifikace je stanovena – viz. Doporučení MMR JKSO (Jednotná klasifikace stavebních objektů) Dostupné na stránkách MMR, RTS, popřípadě jinde Nelze předvídat důsledky nesplnění této povinnosti

4 SOUPIS PRACÍ Důraz na jeho úplnost a podrobnost pro následné ocenění, vazba na § 44 odstavec 1 zákona, odpovědnost zadavatele Vyhláška v § 4 zdůrazňuje podrobnost a obsahové vymezení položek tak, aby je bylo možné jednotně ocenit. Pro vyjasnění obsahu je použit pojem „Cenová soustava“ – viz § 11 vyhlášky Cenová soustava je popis technických, kvalitativních a obsahových podmínek jednotlivých položek stavebních prací RTS, ÚRS – cenová soustava – buď volně přístupná a v ZD je odkaz kde, nebo musí být součástí zadávací dokumentace.

5 SOUPIS PRACÍ Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný příslušnou dokumentací, musí mít vlastní soupis prací. Není zákaz aby jich měl více (řemesla) Ke každému soupisu prací musí být přiložena rekapitulace ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné obdobné členění). Rekapitulaci vymezuje zpracovatel soupisu Pokud je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování nabídkové ceny musí obsahovat rekapitulací všech soupisů. Jde o zajištění obsahové jednotnosti nabízených cen.

6 POLOŽKA STAVEBNÍCH PRACÍ
Každá položka v soupisu musí mít následující parametry pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy,pokud je použita, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, měrnou jednotku, množství v měrné jednotce, výkaz výměr k uvedenému množství. Nejsou vymezený důsledky pokud bude některý povinný údaj chybět, ale lze očekávat následně negace zejména u zakázek, kde jsou peníze EU

7 VÝKAZ VÝMĚR Pozor na záměnu pojmu, jde o výpočet množství
Povinně u každé položky (nesmysl, ale platí) - u mnoha nemá význam – přesuny hmot - u množství 1 je rovněž nelogický. Jsou možné odkazy na jiné výpočty Bude stanovisko MMR

8 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Nejzásadnější změna proti stávajícímu stavu Vedlejší náklady jsou spojené s umístěním stavby a jsou v podstatě totožné s bývalými VRN Ostatní náklady jsou náklady na splnění obchodních podmínek (pojištění, bankovní záruky apod.) a dříve nebyly součástí soupisu Musí mít svůj vlastní soupis (musí tedy být i v rekapitulaci soupisů) VZOR Soupisu Podmínky pro jejich ocenění musí stanovit zadavatel v zadávací dokumentaci Jsou součástí Cenové soustavy RTS

9 ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
Elektronická podoba soupisu musí mít otevřený formát, který umožní transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný (tedy ne PDF nebo specielní program) Standardně EXCEL nebo XML formát. Elektronická podoba soupisu prací musí být pro danou veřejnou zakázku jednotná. Zadavatel v zadávací dokumentaci uvede pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu a metodiky pro jejich zpracování. formát xml

10 OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ INFORMACE 1
Uvádění obchodních jmen v soupisu jen výjimečně, ve chvíli, kdy lze objektivně odůvodnit, jinak pořád platí jejich zákaz Zadavatel musí podrobně a přesně popsat způsob zpracování nabídkové ceny v zadávacích podmínkách Zadavatel musí zkontrolovat všechny nabídky v rozsahu soupisů stavebních prací (není jasné co to přesně znamená) vzor výstupu porovnání - Leoš Podmínky, zda může být v soupisu 0,- Kč nebo ne stanoví zadavatel, vyhláška otázku zpracování nabídkové ceny neřeší.

11 OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ INFORMACE 2
Není jasné právo zadavatele na elektronickou formu položkových rozpočtů Pozor na nově zaváděnou kontrolu hospodárnosti (ROP) Nutnost upřesnit smlouvy se zpracovateli příslušné dokumentace a soupisu – vady v nich a důsledky

12 OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ INFORMACE 3
Soupis je součástí textové části zadávací dokumentace – jde tedy na profil Pozor na změny soupisu na základě dotazů dodavatelů – nutné prodloužení lhůty pro podání nabídek Kontrola rozpočtů zahrnuje i kontrolu splnění zadavatelem provedených změn. Kontrola nabídek v rozsahu soupisů jen SW řešením, jinak nemožná.


Stáhnout ppt "SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB"

Podobné prezentace


Reklamy Google