Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH"— Transkript prezentace:

1 ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění platném k

2 PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ 1 Je nutné u všech nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek s výjimkou zjednodušeného podlimitního řízení Výjimky platí jen pro VZMR, ZJPŘ, a za určitých podmínek pro jednací řízení s uveřejněním a bez uveřejnění Cílem je poskytnout informace dodavatelům předem Zahájit zadávací řízení lze až 30 dnů po předběžném oznámení Předběžné oznámení musí mít odůvodnění účelnosti veřejné zakázky (viz vyhláška č. 232/20312) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, popis předmětu veřejné zakázky, popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele, předpokládaný termín splnění veřejné zakázky.

3 PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ 2 K ničemu nezavazuje - jde jen o vyjádření úmyslu
Neexistuje zákonná vazba mezi předběžným oznámením a povinností zadat. Dojde-li ke změně (např. změna formy řízení) je vhodnější opravit

4 ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zahajuje se odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek (nutná kontrola, zejména TED) U ZJPŘ je zahájením odeslání výzvy vybraným dodavatelům Lhůty pro podání nabídek nebo žádostí se počítají ode dne následujícího po dni odeslání. Zahájení zadávacího řízení vyžaduje Odůvodnění veřejné zakázky (§156) Textovou část zadávací dokumentace (§ 48 odstavec 1)

5 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Nevztahuje se na ZJPŘ, některá jednací řízení s uveřejněním a bez uveřejnění Přesný popis odůvodnění je ve vyhl. č. 232/2012 Sb., Obsahuje Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Odůvodnění technických kvalifikačních předpokladů Odůvodnění obchodních a technických podmínek Odůvodnění způsobu hodnocení a hodnotících kritérií U významných VZ (obce a města zakázky nad 50 mil. Kč) schválení zastupitelstvem

6 ODŮVODNĚNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Požadované reference U stavebních prací vždy když jsou požadované reference nad dvojnásobkem předpokládané hodnoty U dodávek a služeb nad trojnásobkem Vyhláška ani zákon nestanoví co s referencemi postavenými na technických jednotkách Technici a technické útvary U všech zakázek se odůvodňuje, chce-li zadavatel více jak tři Požadována praxe a vzdělání U stavebních prací více jak 5 let U dodávek a služeb více jak 3 roky (zde i vyšší vzdělání než středoškolské) Ostatní požadavky na kvalifikaci odůvodnit vždy

7 ODŮVODNĚNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK
U stavebních prací dána vyhláškou č. 231/2012 (viz § 1 odstavec 3) a odůvodňuje se v podstatě vše U dodávek a služeb se odůvodňuje rovněž vše (viz § 4 odstavec 2 vyhlášky), ale zejména překročení vyhláškou stanovených limitů Splatnost nad 30 dnů Záruka nad 24 měsíců Pokuta nad 0,2% z cena za den Smluvní pokuta za neplacení nad 0,05% denně Pojištění nad dvojnásobek předpokládané hodnoty Bankovní záruka nad 5% předpokládané hodnoty

8 ODŮVODNĚNÍ KRITÉRIÍ HODNOCENÍ
U všech druhů zakázek popsat v odůvodnění volbu základního kritéria a v případě ekonomické výhodnosti i volbu dílčích kritérií U všech druhů zakázek odůvodnit, pokud cen má nižší význam než 60% u dodávek a služeb 80% u stavebních prací Odůvodňuje se na vyhláškou stanoveném formuláři Nejsou známy důsledky případného neodůvodnění ale ani důsledky odůvodnění, které bude kontrola pokládat za neúplné či nesprávné. Odůvodnění veřejné zakázky musí být uveřejněno na profilu zadavatele nejpozději do 3 dnů od uveřejnění nebo od odeslání výzvy Pozor na případné námitky proti kvalifikačním předpokladům – v obhajobě zadavatele musí zadavatel respektovat své dřívější odůvodnění.

9 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Soubor všech údajů a informací vymezujících předmět veřejné zakázky (§ 44 odstavec 1 zákona). Za správnost a úplnost odpovídá zadavatel. Zadávací dokumentace pro veřejné zakázky na stavební práce obsahuje Procesní podmínky Obchodní podmínky Technické podmínky Příslušná dokumentace Soupis stavebních prací

10 OBCHODNÍ PODMÍNKY Pro obchodní podmínky na stavební práce platí vyhl. 231/2012 Sb., která je zcela vágní, stanoví pouze povinnost aby obchodní podmínky vymezovaly dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla, počátek běhu záruční lhůty. Dále musí obchodní podmínky vymezovat: ujednání o předání a převzetí příslušné dokumentace. způsob předání a převzetí díla. podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, způsob zajištění řádného plnění, podmínky předání a převzetí staveniště, způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůtu pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, délku záruční lhůty. Pozor na zákonnou podmínku týkající se technického dozoru (§ 46d, odstavec 2) lze využít výkladové stanovisko MMR k vyhlášce –

11 TECHNICKÉ PODMÍNKY Pro stavební zakázky je to zejména příslušná dokumentace, tedy dle vyhlášky projektová dokumentace pro provádění stavby Její obsah a rozsah je definován přílohou k zákonu Pozor na obchodní jména, zákaz pořád platí

12 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ
Popsán vyhláškou 230/2012 Sb., Proti současným zvyklostem nové povinnosti Klasifikace stavebních objektů Použití cenových soustav Odtržení vedlejších a ostatních nákladů do samostatného soupisu Definice elektronické podoby soupisu Rekapitulace všech soupisů Jednotnost cenové soustavy u jednoho objektu Vyhláška neřeší formu následné cenové nabídky, tu musí popsat v zadávací dokumentaci zadavatel (např. jak přistupovat k přesunům hmot, jak ocenit vedlejší a ostatní náklady apod.) Na vyhlášku navazuje kontrola soupisů v rámci posouzení nabídek Zcela chybí systém pro změny v soupisech

13 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zákon nevymezuje tento pojem. Zatím se chápe jako vše co je v textové či tabulkové formě, tedy i technické zprávy z projektu i soupisy stavebních prací Povinnost uveřejnit na profilu zadavatele ode dne uveřejnění či výzvy – po celou dobu lhůty pro podání nabídek Pozor – povinnost se vztahuje i na užší řízení – tedy hned jak se uveřejní (byť bude třeba až pro druhé kolo) Předání netextové části zadávací dokumentace a dodatečné informace zůstávají obdobné jak v minulosti

14 KVALIFIKACE DODAVATELŮ 1
Základní kvalifikační předpoklady se nemění Prokazování u nadlimitních příslušnými doklady dle zákona Prokazování u podlimitních prohlášením Prokazování u ZJPŘ prohlášením Profesní kvalifikační předpoklady se nemění Prokazování u nadlimitních i podlimitních příslušnými doklady dle požadavku zadavatele

15 KVALIFIKACE DODAVATELŮ 2
Ekonomické kvalifikační předpoklady jsou zrušeny Nelze je „skrytě“ vsouvat do obchodních či jiných zadávacích podmínek s výjimkou pojištění odpovědnosti za škodu Prokazování u všech zakázek všeobecným čestným prohlášením – pozor i zde nejasnosti např. u společných nabídek Technické kvalifikační předpoklady Prokazování u nadlimitních i podlimitních příslušnými doklady dle požadavku zadavatele Prokazování u ZJPŘ prohlášením Omezení referencí u stavebních zakázek Zrušení možnosti požadovat ISO

16 PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE
Předkládají se kopie dokladů Stáří dokladů zůstává beze změny Komplikace u ZJPŘ před podpisem smlouvy Protokol o posouzení kvalifikace dodoavatelů

17 PODÁNÍ A OBSAH NABÍDEK Nabídky v listinné podobě nebo elektronicky (pokud to zadavatel umožnil) Jeden dodavatel = jedna nabídka Dodavatel, který jinému prokazuje část kvalifikace nemůže podat nabídku (ani ve sdružení), jinak je jeho nabídka vyřazena Povinným obsahem nabídky je Seznam členů statutárního orgánu, kteří pracovali u zadavatele (poslední 3 roky) Seznam akcionářů s podílem nad 10% Prohlášení dodavatele o neuzavření zakázané dohody

18 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Pro otevírání obálek se ustanovuje tříčlenná komise (bez náhradníků, bez nároků na odbornost) Otevírání musí proběhnout ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek Na pozdě podanou nabídku se nahlíží, jako by podána nebyla (dodavatel se tedy nestane uchazečem) Je-li podána 1 nabídka, pak se obálka s nabídkou neotvírá (navazuje § 84 a povinnost zrušit zadávací řízení)

19 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Komise již nekontroluje obsahovou úplnost nabídky, zkontroluje tedy: Zda je nabídka v požadovaném jazyce Zda je návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou V rámci otevírání obálek se zveřejňují tyto údaje identifikační údaje dodavatele zda nabídka vyhověla kontrole, cena všechna číselná hodnotící kritéria

20 POSOUZENÍ NABÍDEK Pětičlenná komise zůstává
Posouzení se rozpadá do několika fází Posouzení kvalifikace Posouzení obsahové úplnosti s ohledem na § 68 odstavec 3 Posouzení splnění zadávacích podmínek Posouzení nabídek v rozsahu soupisů stavebních prací

21 HODNOCENÍ NABÍDEK O způsobu a kritériích musí být rozhodnuto na počátku (viz odůvodnění) Obě základní kritéria, tedy ekonomická výhodnost nabídky a nejnižší nabídková ceny zůstávají V rámci ekonomické výhodnosti jsou přípustné kromě ceny jen lhůty Subjektivní kritéria nejsou zakázána – naráží na následné kontroly a netransparentnost Z hlediska ceny nabývá na významu mimořádně nízká nabídkové cena

22 OZNÁMENÍ O VÝBĚRU Odeslat do 5 dnů od rozhodnutí
Ve zjednodušeném řízení lze tuto povinnost nahradit uveřejněním na profilu zadavatele (je třeba vyhradit v ZD). Obdobně platí pro vyloučení dodavatelů

23 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1 Smlouva musí být uzavřena v souladu s návrhem obsaženým v nabídce vybraného uchazeče. Zákon nově zakazuje podstatnou změnu uzavřené smlouvy, pokud by taková změna: rozšířila předmět veřejné zakázky; tím není dotčeno ustanovení § 23 odst. 5 písm. b) a § 23 odst. 7, za použití v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných dodavatelů, za použití v původním zadávacím řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče POZOR NA DODATKY!!

24 UZAVŘENÍ SMLOUVY 2 Do 15 dnů od uzavření smlouvy je povinnost uveřejnit smlouvu na profilu zadavatele (Pozor – tato povinnost se vztahuje na všechny veřejné zakázky s hodnotou nad 500 tis. Kč) Nejasnost u dodatečných stavebních prací a dodatku smlouvy – kde se uveřejňuje?

25 OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU Do 15 dnů od uzavření smlouvy je povinnost uveřejnit výsledek zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek Bezodkladně oznámit podpis smlouvy všem uchazečům s nimiž by bylo možné uzavřít smlouvu (tedy 2. a 3. v pořadí)

26 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Původně zadavatel vyhotovoval jen pro nadlimitní veřejné zakázky, nově pro každou veřejnou zakázku Zákonem stanovený povinný obsah Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě Zvolený druh zadávacího řízení Identifikační údaje vybraného uchazeče s odůvodněním jeho výběru a s popisem jaká část VZ má být plněna subdodavatelsky identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny Identifikační údaje všech vyloučených včetně odůvodnění Případné odůvodnění zrušení zadávacího řízení Uveřejnění na profilu zadavatele do 15 dnů od ukončení ZŘ

27 NÁMITKY Principy zůstávají shodné s dvěma úpravami:
U zjednodušeného podlimitního řízení se zkracuje lhůty pro námitky na 10 dnů Je vysloven zákaz podávat podnět na ÚOHS, nepodal-li dodavatel námitky

28 SEZNAM SUBDODAVATELŮ Předkládá dodavatel zadavateli do 60 dnů od splnění smlouvy. U smluv přesahujících jeden rok vždy k 31.3. V seznamu jsou uvedeni subdodavatelé, kterým dodavatel zaplatil více jak 10% z celkové ceny nebo z ročního plnění (u významných zakázek 5%) Zadavatel seznam uveřejňuje na profilu do 90 dnů od splnění smlouvy


Stáhnout ppt "ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH"

Podobné prezentace


Reklamy Google