Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do podnikových financí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do podnikových financí"— Transkript prezentace:

1 Úvod do podnikových financí
4. Přednáška Náklady a výnosy podniku

2 Výsledek činnosti podniku a jeho vyjadřování
Cílem a účelem podnikání je zisk, tj. „výroba peněz“: = činnost podniku by měla vést ke zvýšení objemu prostředků než jaký byl před zahájením činnosti - interval pro posouzení výsledku činnosti může být různý, nejčastěji období 1 roku (účetní období)

3 Výsledek činnosti podniku a jeho vyjadřování
Výsledek činnosti podniku je zobrazován v účetnictví – výkaz zisku a ztráty (výsledovka) = rozdíl mezi náklady a výnosy !! Roční interval zjišťování výsledku je v rozporu s nepřetržitou činností podniku: výdaje x náklady ; výnosy x příjmy

4 Výsledek činnosti podniku a jeho vyjadřování
Výnosy = to, co zvyšuje majetek firmy to, co je výsledek činnosti f. Náklady = to, co snižuje majetek firmy to, co bylo vynaloženo na činnost firmy Pro účely zjištění výsledku za období musí i náklady a výnosy souviset s daným obdobím - časové rozlišení (české pojetí)

5 Výsledek činnosti podniku a jeho vyjadřování
V českém pojetí jsou výnosy podmíněny pouze souvislostí s daným obdobím a s činností podniku Stejně tak i náklady jsou podmíněny pouze souvislostí s činností podniku a s daným časovým obdobím Za okamžik dokončení činnosti je, že výrobek byl předán na sklad (tehdy již zvyšuje majetek firmy) Výsledek je rozdíl mezi navýšením majetku a jeho snížením v důsledku činnosti v daném období

6 Výsledek činnosti podniku a jeho vyjadřování
V zahraničí: je dokončení činnosti až v okamžiku realizace, tj. výnosy jsou dosaženy (a účtují se) až s prodejem To se promítá do pojetí nákladů: účelnost jejich vynaložení je uznána až při prodeji z nich vyrobených výkonů – - náklad se stává nákladem pro zjištění výsledku až v okamžiku prodeje. Hospodářský výsledek je rozdíl dosažený prodejem výkonů = obsahově jiný výsledek než v ČR

7 Výsledek činnosti podniku - náklady
Náklady – základní členění při zachycení = = druhové členění – vychází z ekonomické teorie (spotřeba výr.čin.) - přirozená nákladová struktura, - pro potřeby vykazování hospodářského výsledku jsou dále seskupovány: - provozní - finanční - mimořádné b) účelové členění – pro potřeby řízení nákladů - vychází z manažerského účetnictví - podle vymezení účelu: - výkon (kalkulační) - organizační útvary

8 Náklady - kalkulační členění nákladů
Kalkulace nákladů je stanovení výše nákladů v ustálené struktuře na kalkulační jednici. Kalkulační jednice = podnikový výkon (výrobek nebo služba), který je vymezen měrnou jednotkou (kusy, metry, kg, l, hod.) nebo jejími násobky (100 kg, 50 ks) nebo jinak (výrobní dávka) – na ni se vyčíslují (alokují) náklady

9 je přiřadit na kalkulační jednici přímo (musí se
Podle způsobu přiřazení nákladů na kalkulační jednici rozeznáváme dvě hlavní skupiny nákladů: přímé - přímo souvisí s určitým druhem výkonu (vycházejí z technické přípravy výroby) – - přímý materiál, - přímé mzdy nepřímé (režijní) - souvisí s více druhy výkonů a nelze je přiřadit na kalkulační jednici přímo (musí se rozpočítat)

10 Členění nákladů podle vnitropodnikových útvarů
-tj. podle toho, kde náklady vznikly a kdo je za jejich vznik odpovědný. Střediska mohou být vymezena různě – podle toho jsou rozlišovány: - náklady hlavní výroby, vedlejší nebo přidružené výroby - náklady nevýrobní činnosti (správa, nákup, prodej, příprava výroby apod.) - náklady podle jednotlivých fází technologického procesu - náklady vynaložené na zajištění činnosti nebo operace – náklady na obsluhu a řízení.

11 Kalkulační členění nákladů - členění kalkulací
Kalkulace můžeme členit podle různých hledisek : a)Podle doby sestavování předběžná kalkulace výsledná kalkulace b)Podle využití ve finančním řízení a rozhodování dle typu vstupních dat(operativní, plánová, propočtová, výsledná) dle účelu sestavování(výchozí, cenová, základní, technická apod.) c)Podle úplnosti kalkulovaných nákladů kalkulace úplných vlastních nákladů kalkulace neúplných nákladů

12 Kalkulační členění nákladů – základní kalkulační vzorec
- Přímý materiál - Přímé mzdy - Ostatní přímé náklady - Výrobní režie Vlastní náklady výroby - Správní režie Vlastní náklady výkonu - Odbytové náklady (režie) Úplné vlastní náklady výkonu Zisk Cena výkonu (bez DPH)

13 Kalkulace úplných a neúplných nákladů
Kalkulace úplných nákladů – na kalkulační jednici přiřazeny všechny složky nákladů (nebere v úvahu změny objemu výroby v průběhu období – podíl fixních nákladů se mění při změně objemu) Kalkulace neúplných nákladů – na výrobky jsou kalkulovány pouze variabilní náklady tj. přímé (jednicové) náklady a variabilní složka režijních nákladů

14 Výsledek činnosti podniku - náklady
Další členění nákladů: dle závislosti na objemu výroby: fixní x variabilní dle možnosti přiřadit je k jednotce výkonu : přímé x nepřímé (režijní) dle místa vzniku : prvotní x druhotné (resp. externí, interní) náklady ≠ výdaje

15 Kalkulace úplných a neúplných nákladů
. prodejní cena výrobku celkové náklady zisk Přímé náklady Režijní náklady zisk přímé náklady režijní n. režijní n zisk variabilní variabilní fixní Variabilní náklady přímé a režijní Příspěvek na úhradu (neúplné náklady) fixních nákladů

16 Využití fixních a variabilních nákladů

17 Náklady – další členění
Náklady explicitní (účetní) = reálný úbytek prostředků zachycený v účetnictví x Náklady implicitní = náklady obětované příležitosti Ekonomické náklady = náklady explicitní + náklady implicitní Manažerské náklady = ekonomické náklady

18 Výsledek činnosti podniku - výnosy
v penězích vyjádřené trhem uznané výkony podniku (mikroekon. teorie : cena x množství ) = tržby v penězích vyjádřené výkony podniku za účetní období (účetní pojetí – zahrnuje i další výkony než pouze uznané trhem, tj. prodané, a nemusí jít ani o výkony podniku) ≠ příjmy

19 Výsledek činnosti podniku - výnosy
Výnosy – základní členění (současná úprava) : Podle druhů – z jakého „druhu“ činnosti byly dosaženy Lze je seskupovat – podle struktury hosp. výsledku: - provozní - finanční - mimořádné


Stáhnout ppt "Úvod do podnikových financí"

Podobné prezentace


Reklamy Google