Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do podnikových financí 4. Přednáška Náklady a výnosy podniku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do podnikových financí 4. Přednáška Náklady a výnosy podniku."— Transkript prezentace:

1 Úvod do podnikových financí 4. Přednáška Náklady a výnosy podniku

2 Výsledek činnosti podniku a jeho vyjadřování Cílem a účelem podnikání je zisk, tj. „výroba peněz“: Cílem a účelem podnikání je zisk, tj. „výroba peněz“: = činnost podniku by měla vést ke = činnost podniku by měla vést ke zvýšení objemu prostředků než jaký byl zvýšení objemu prostředků než jaký byl před zahájením činnosti před zahájením činnosti - interval pro posouzení výsledku činnosti - interval pro posouzení výsledku činnosti může být různý, nejčastěji období 1 roku může být různý, nejčastěji období 1 roku (účetní období) (účetní období)

3 Výsledek činnosti podniku a jeho vyjadřování Výsledek činnosti podniku je Výsledek činnosti podniku je zobrazován v účetnictví – výkaz zobrazován v účetnictví – výkaz zisku a ztráty (výsledovka) zisku a ztráty (výsledovka) = rozdíl mezi náklady a výnosy !! Roční interval zjišťování výsledku je v rozporu s nepřetržitou činností podniku: výdaje x náklady ; výnosy x příjmy výdaje x náklady ; výnosy x příjmy

4 Výsledek činnosti podniku a jeho vyjadřování Výnosy = to, co zvyšuje majetek firmy Výnosy = to, co zvyšuje majetek firmy to, co je výsledek činnosti f. to, co je výsledek činnosti f. Náklady = to, co snižuje majetek firmy Náklady = to, co snižuje majetek firmy to, co bylo vynaloženo na to, co bylo vynaloženo na činnost firmy činnost firmy - Pro účely zjištění výsledku za období musí i náklady a výnosy souviset s daným obdobím - časové rozlišení - časové rozlišení (české pojetí) (české pojetí)

5 Výsledek činnosti podniku a jeho vyjadřování V českém pojetí jsou výnosy podmíněny pouze souvislostí s daným obdobím a s činností podniku V českém pojetí jsou výnosy podmíněny pouze souvislostí s daným obdobím a s činností podniku Stejně tak i náklady jsou podmíněny pouze souvislostí s činností podniku a s daným časovým obdobím Stejně tak i náklady jsou podmíněny pouze souvislostí s činností podniku a s daným časovým obdobím Za okamžik dokončení činnosti je, že výrobek byl předán na sklad (tehdy již zvyšuje majetek firmy) Za okamžik dokončení činnosti je, že výrobek byl předán na sklad (tehdy již zvyšuje majetek firmy) Výsledek je rozdíl mezi navýšením majetku a jeho snížením v důsledku činnosti v daném období Výsledek je rozdíl mezi navýšením majetku a jeho snížením v důsledku činnosti v daném období

6 Výsledek činnosti podniku a jeho vyjadřování V zahraničí: je dokončení činnosti až v okamžiku realizace, tj. výnosy jsou dosaženy (a účtují se) až s prodejem V zahraničí: je dokončení činnosti až v okamžiku realizace, tj. výnosy jsou dosaženy (a účtují se) až s prodejem To se promítá do pojetí nákladů: To se promítá do pojetí nákladů: účelnost jejich vynaložení je uznána až při účelnost jejich vynaložení je uznána až při prodeji z nich vyrobených výkonů – prodeji z nich vyrobených výkonů – - náklad se stává nákladem pro zjištění - náklad se stává nákladem pro zjištění výsledku až v okamžiku prodeje. výsledku až v okamžiku prodeje. Hospodářský výsledek je rozdíl dosažený prodejem výkonů = obsahově jiný výsledek než v ČR

7 Výsledek činnosti podniku - náklady Náklady – základní členění při zachycení = = druhové členění = druhové členění – vychází z ekonomické teorie (spotřeba výr.čin.) – vychází z ekonomické teorie (spotřeba výr.čin.) - přirozená nákladová struktura, - přirozená nákladová struktura, - pro potřeby vykazování hospodářského výsledku - pro potřeby vykazování hospodářského výsledku jsou dále seskupovány: - provozní jsou dále seskupovány: - provozní - finanční - finanční - mimořádné - mimořádné b) účelové členění – pro potřeby řízení nákladů - vychází z manažerského účetnictví - vychází z manažerského účetnictví - podle vymezení účelu: - výkon (kalkulační) - podle vymezení účelu: - výkon (kalkulační) - organizační útvary - organizační útvary

8 Náklady - kalkulační členění nákladů Kalkulace nákladů je stanovení výše nákladů v ustálené struktuře na kalkulační jednici. stanovení výše nákladů v ustálené struktuře na kalkulační jednici. Kalkulační jednice = podnikový výkon (výrobek nebo služba), který je vymezen měrnou jednotkou (kusy, metry, kg, l, hod.) nebo jejími násobky (100 kg, 50 ks) nebo jinak (výrobní dávka) – na ni se vyčíslují (alokují) náklady – na ni se vyčíslují (alokují) náklady

9 Podle způsobu přiřazení nákladů na kalkulační jednici rozeznáváme dvě hlavní skupiny nákladů: Podle způsobu přiřazení nákladů na kalkulační jednici rozeznáváme dvě hlavní skupiny nákladů: přímé - přímo souvisí s určitým druhem výkonu přímé - přímo souvisí s určitým druhem výkonu (vycházejí z technické přípravy výroby) – (vycházejí z technické přípravy výroby) – - přímý materiál, - přímý materiál, - přímé mzdy - přímé mzdy nepřímé (režijní) - souvisí s více druhy výkonů a nelze nepřímé (režijní) - souvisí s více druhy výkonů a nelze je přiřadit na kalkulační jednici přímo (musí se je přiřadit na kalkulační jednici přímo (musí se rozpočítat) rozpočítat)

10 Členění nákladů podle vnitropodnikových útvarů -tj. podle toho, kde náklady vznikly a kdo je za jejich vznik odpovědný. jejich vznik odpovědný. Střediska mohou být vymezena různě – podle toho jsou rozlišovány: - náklady hlavní výroby, vedlejší nebo přidružené výroby - náklady nevýrobní činnosti (správa, nákup, prodej, příprava výroby apod.) - náklady podle jednotlivých fází technologického procesu - náklady vynaložené na zajištění činnosti nebo operace – náklady na obsluhu a řízení.

11 Kalkulační členění nákladů - členění kalkulací Kalkulace můžeme členit podle různých hledisek : a)Podle doby sestavování předběžná kalkulace předběžná kalkulace výsledná kalkulace výsledná kalkulace b)Podle využití ve finančním řízení a rozhodování dle typu vstupních dat(operativní, plánová, propočtová, výsledná) dle typu vstupních dat(operativní, plánová, propočtová, výsledná) dle účelu sestavování(výchozí, cenová, základní, technická apod.) dle účelu sestavování(výchozí, cenová, základní, technická apod.) c)Podle úplnosti kalkulovaných nákladů kalkulace úplných vlastních nákladů kalkulace úplných vlastních nákladů kalkulace neúplných nákladů kalkulace neúplných nákladů

12 Kalkulační členění nákladů – základní kalkulační vzorec - Přímý materiál - Přímé mzdy - Ostatní přímé náklady - Výrobní režie. Vlastní náklady výroby - Správní režie. Vlastní náklady výkonu - Odbytové náklady (režie) Úplné vlastní náklady výkonu Zisk. Cena výkonu (bez DPH)

13 Kalkulace úplných a neúplných nákladů Kalkulace úplných nákladů – Kalkulace úplných nákladů – na kalkulační jednici přiřazeny všechny složky nákladů na kalkulační jednici přiřazeny všechny složky nákladů (nebere v úvahu změny objemu výroby v průběhu období – podíl fixních nákladů se mění při změně objemu) (nebere v úvahu změny objemu výroby v průběhu období – podíl fixních nákladů se mění při změně objemu) Kalkulace neúplných nákladů – na výrobky jsou kalkulovány pouze variabilní náklady tj. přímé (jednicové) náklady a variabilní složka režijních nákladů Kalkulace neúplných nákladů – na výrobky jsou kalkulovány pouze variabilní náklady tj. přímé (jednicové) náklady a variabilní složka režijních nákladů

14 Výsledek činnosti podniku - náklady Další členění nákladů: - dle závislosti na objemu výroby: fixní x variabilní fixní x variabilní - dle možnosti přiřadit je k jednotce výkonu : přímé x nepřímé (režijní) přímé x nepřímé (režijní) - dle místa vzniku : prvotní x druhotné (resp. externí, interní) (resp. externí, interní) náklady ≠ výdaje náklady ≠ výdaje

15 Kalkulace úplných a neúplných nákladů. Variabilní náklady přímé a režijní Příspěvek na úhradu (neúplné náklady) fixních nákladů Přímé náklady Režijní náklady zisk celkové náklady zisk prodejní cena výrobku přímé náklady režijní n. režijní n. zisk variabilní variabilní fixní

16 Využití fixních a variabilních nákladů

17 Náklady – další členění Náklady explicitní (účetní) = reálný úbytek prostředků zachycený v účetnictví prostředků zachycený v účetnictvíx Náklady implicitní = náklady obětované příležitosti příležitosti Ekonomické náklady = náklady explicitní + náklady implicitní Manažerské náklady = ekonomické náklady

18 Výsledek činnosti podniku - výnosy - v penězích vyjádřené trhem uznané výkony podniku (mikroekon. teorie : cena x množství ) = tržby - v penězích vyjádřené výkony podniku za účetní období (účetní pojetí – zahrnuje i další výkony než pouze uznané trhem, tj. prodané, a nemusí jít ani o výkony podniku) ≠ příjmy

19 Výsledek činnosti podniku - výnosy Výnosy – základní členění (současná úprava) : - Podle druhů – z jakého „druhu“ činnosti byly dosaženy činnosti byly dosaženy - Lze je seskupovat – podle struktury hosp. výsledku: - provozní - finanční - finanční - mimořádné - mimořádné


Stáhnout ppt "Úvod do podnikových financí 4. Přednáška Náklady a výnosy podniku."

Podobné prezentace


Reklamy Google