Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní systémy 1 3. přednáška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní systémy 1 3. přednáška."— Transkript prezentace:

1 Účetní systémy 1 3. přednáška

2 Osnova: Vznik podvojného účetního systému Jednobilanční účetní systém Rozšiřování jednobilančního účetního systému (kalkulace) Dvoubilanční účetní systém (jednookruhový, dvouokruhový) Tříbilanční účetní systém

3 Vznik podvojného účetního systému
Zisková rovnice podniku: (1) Δ M (přírůstek majetku) = Mk Mp Δ M > 0 = Z (zisk) ( Δ M < = ztráta ) Z = Mk Mp kde Mp = Mpv Mpc Mk = aktiva (A) – nakoupené a vlastní činností získané prostředky na konci období Mpv = základní kapitál (ZK) - prostředky vložené do podnikání na počátku období Mpc = cizí kapitál, dluhy (D) – prostředky vložené cizími subjekty

4 Vznik podvojného účetního systému
Zisková rovnice podniku: Z = Mk ( Mpv Mpc ) pak: Z = A - ZJ - D a odtud bilanční rovnice: A = ZJ + D Z

5 Typy bilančních transakcí
Jednotlivé transakce A+ A- BS stejná A+ P+ BS vyšší A- P- BS nižší P+ P- BS stejná BS = bilanční suma Promítnutí do rozvahy A + Xa - Xa = P A + Xap = P + Xap A - Xap = P – Xap A = P + Xp - Xp

6 Jednobilanční účetní systém
Každá položka rozvahy samostatný účet → účty aktiv, účty pasiv Podvojný účetní zápis (zápis na dva účty, na str. MD a D) Sleduje pouze přeměny různých forem majetku a jeho zdrojů v souhrnných veličinách – neuvažuje o „nákladech“ a „výnosech“ (forma majetku = i např. „režie)

7 Uzavírání účtů bilanční MD Aktivní účet D PZ úbytky přírůstky KZ Σ = Σ
Σ = Σ - současná úprava účetních zápisů

8 Uzavírání účtů nebilanční MD Aktivní účet D PZ úbytky přírůstky KZ
(- podobně i na pasivních účtech)

9 Jednobilanční účetní systém
Charakteristické znaky: základní orientace na výkony (forma majetku v podobě nedokončených a hotových výrobků) a jejich rentabilitu má v sobě zabudovány informační prvky poskytující údaje potřebné pro kalkulaci nevypovídá však podrobněji o tvorbě zisku

10 Jednobilanční účetní systém
Dvě vývojová stadia: Nerozvinutý rozvahový systém Rozvinutý rozvahový systém

11 Odvození druhé bilance
Zisková rovnice podniku: (2) Zisk = Výnosy (V) Náklady (N) (zisk = celkový přírůstek majetku v důsledku činnosti – úbytek majetku v důsledku činnosti (tj.neporovnává celkový majetek na konci a na počátku období, ale pouze ten, který byl vynaložen, s tím, který byl z vynaložení získán)

12 Druhá zisková rovnice Zavádí dvě kategorie:
Výnosy – přírůstky majetku (kapitálu) vyvolané činností Náklady – úbytky majetku (kapitálu) (vznik nových otázek, upřesňujících, co z úbytků či přírůstků majetku je možno považovat za náklady či výnosy, jak se vyrovnat s nepřetržitostí činnosti)

13 Náklady ekon.teorie: výrobní faktory spotřebované při výrobě produktů a poskytování služeb, oceněné v peněžních jednotkách účetní pojetí v penězích vyjádřené prostředky, které byly vynaloženy na výkony v účetním období (podmínky: věcná a časová souvislost s činností) ≠ výdaje

14 Náklady - klasifikace druhové členění – vychází z ek.teorie přirozená nákladová struktura, lze je dále seskupovat (ČÚS: prov.,fin.,mim.) účelové členění – vychází z potřeb řízení procesu vynakládání prostředků (transformačního, výrobního) - různá struktura podle vymezení účelu (jednotka výkonu, druh činnosti, útvar)

15 Další klasifikace nákladů
dle závislosti na objemu výroby: fixní x variabilní dle možnosti přiřadit je k jednotce výkonu : přímé x nepřímé (režijní) dle místa vzniku : prvotní x druhotné (resp. externí, interní) - n. explicitní (účetní) x n. implicitní

16 Výnosy mikroekon. teorie : v penězích vyjádřené trhem uznané výkony podniku (cena x množství ) = tržby účetní pojetí: v penězích vyjádřené výkony podniku za účetní období (– může zahrnovat i další výkony, nejen pouze uznané trhem, tj. prodané, a nemusí jít ani o výkony podniku) (podmínky: věcná a časová souvislost s činností) ≠ příjmy

17 Výnosy – současné účetní pojetí v ČÚS
tržby z prodeje výkonů výrobků, zboží, prací a služeb tržby z prodeje majetkových složek (DM, zásob, cenných papírů, pohledávek apod.) Aktivace nárůst (změna stavu) zásob vlastní výroby přijaté úroky a penále a další (např. přijaté náhrady škod)

18 Výnosy – současné účetní pojetí v ČÚS
Vychází z pojetí výnosů jako nárůstu majetku, který je výsledkem činnosti v daném účetním pojetí (vliv daňového pohledu) Výnosy (provozní) vypovídají více o produkční schopnosti než tržní úspěšnosti podniku

19 Druhá zisková rovnice = základ dvoubilančního účetního systému
Druhá bilance: výsledovka (výkaz zisku a ztráty) Potřeba nového „druhu“ účtů: účtů pro sledování nákladů a účtů pro sledování výnosů, tj. účtů výsledkových

20 Dvoubilanční účetní systém
Zahrnuje : 1) Bilanci – přehled o stavu majetku a jeho zdrojů k určitému dni (stavové veličiny) 2) Výsledovku – přehled o vynaložených a získaných prostředcích za účetní období (tokové veličiny) Výsledovka je subbilancí rozvahy

21 Stavové a tokové veličiny
Stavové veličiny : KS = PS + přírůstky – úbytky - rozvaha Tokové veličiny : Δ S = přírůstky – úbytky - výsledovka (Δ = delta, znak pro celkovou změny)

22 Rozšíření dvoubilančního účetního systému
Dvoubilanční účetní systém se dále rozšiřuje o několik variant vycházejících z potřeb informací pro vnitropodnikového řízení (o rentabilitě jednotlivých výkonů) - u nás jsou nejvíce známé : a) jednookruhové účetnictví b) dvouokruhové účetnictví - obě mají za cíl poskytovat podrobnější informace o procesu vynakládání prostředků = nákladové, vnitropodnikové účetnictví

23 Tříbilanční účetní systém
Bilance – rozvaha Výsledovka – výkaz zisku a ztráty Výkaz cash-flow – výkaz o peněžních tocích, o změně stavu peněžních prostředků a příčinách této změny stavu Účetní systém relativně mladý – výkaz C-F se začal povinně sestavovat od 80.let minulého století

24 Tříbilanční účetní systém
Třetí bilance – Výkaz o peněžních tocích (výkaz Cash-flow) Počáteční stav + Příjmy Výdaje A(np) A(np)+ P P- Konečný stav (A(np) = nepeněžní aktiva )

25 Tříbilanční účetní systém
Význam výkazu Cash-flow - podrobnější informace o získávání a vynakládání peněžních prostředků (další z důležitých charakteristik finanční stability podniku – kromě stavu majetku a schopnosti zhodnocovat kapitál) - současné uspořádání a sledování peněžních toků: 1) oblast provozní činnosti 2) oblast investiční činnosti 3) oblast financování (čerpání zdrojů)

26 Tříbilanční účetní systém
Analogie s druhou bilancí (výsledovkou): vznik druhé bilance vyvolal nutnost nové řady účtů (výsledkových), pak vznik třetí bilance by měl být také provázen vytvořením „třetí“ řady účtů, pro sledování pohybu peněžních prostředků - dosud nebyla uvažována - třetí výkaz nemá zajištěnu datovou základnu - nepřímá metoda sestavení (využívá rozvahy a výsledovky) - problémy


Stáhnout ppt "Účetní systémy 1 3. přednáška."

Podobné prezentace


Reklamy Google