Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní systémy 1 3. přednáška. Osnova: Vznik podvojného účetního systému Vznik podvojného účetního systému Jednobilanční účetní systém Jednobilanční účetní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní systémy 1 3. přednáška. Osnova: Vznik podvojného účetního systému Vznik podvojného účetního systému Jednobilanční účetní systém Jednobilanční účetní."— Transkript prezentace:

1 Účetní systémy 1 3. přednáška

2 Osnova: Vznik podvojného účetního systému Vznik podvojného účetního systému Jednobilanční účetní systém Jednobilanční účetní systém Rozšiřování jednobilančního účetního systému (kalkulace) Rozšiřování jednobilančního účetního systému (kalkulace) Dvoubilanční účetní systém (jednookruhový, dvouokruhový) Dvoubilanční účetní systém (jednookruhový, dvouokruhový) Tříbilanční účetní systém Tříbilanční účetní systém

3 Vznik podvojného účetního systému Zisková rovnice podniku: (1) Δ M (přírůstek majetku) = M k - M p Δ M > 0 = Z (zisk) ( Δ M 0 = Z (zisk) ( Δ M < 0 = ztráta ) Z = M k - M p kde M p = M pv + M pc M k = aktiva (A) – nakoupené a vlastní činností získané prostředky na konci období na konci období M pv = základní kapitál (ZK) - prostředky vložené do podnikání na počátku období počátku období M pc = cizí kapitál, dluhy (D) – prostředky vložené cizími subjekty na konci období na konci období

4 Vznik podvojného účetního systému Zisková rovnice podniku: Zisková rovnice podniku: Z = M k - ( M pv + M pc ) pak: Z = A - ZJ - D a odtud bilanční rovnice: A = ZJ + D + Z A = ZJ + D + Z

5 Typy bilančních transakcí Jednotlivé transakce A+ A- BS stejná A+ A- BS stejná A+ P+ BS vyšší A+ P+ BS vyšší A- P- BS nižší A- P- BS nižší P+ P- BS stejná P+ P- BS stejná BS = bilanční suma Promítnutí do rozvahy A + Xa - Xa = P A + Xa - Xa = P A + Xap = P + Xap A + Xap = P + Xap A - Xap = P – Xap A - Xap = P – Xap A = P + Xp - Xp A = P + Xp - Xp

6 Jednobilanční účetní systém Každá položka rozvahy samostatný účet → účty aktiv, účty pasiv Každá položka rozvahy samostatný účet → účty aktiv, účty pasiv Podvojný účetní zápis (zápis na dva účty, na str. MD a D) Podvojný účetní zápis (zápis na dva účty, na str. MD a D) Sleduje pouze přeměny různých forem majetku a jeho zdrojů v souhrnných veličinách – neuvažuje o „nákladech“ a „výnosech“ (forma majetku = i např. „režie)

7 Uzavírání účtů bilanční bilanční MD Aktivní účet D MD Aktivní účet D PZ úbytky PZ úbytky přírůstky KZ přírůstky KZ Σ = Σ Σ = Σ - současná úprava účetních zápisů

8 Uzavírání účtů nebilanční nebilanční MD Aktivní účet D MD Aktivní účet D PZ úbytky PZ úbytky přírůstky přírůstky KZ KZ (- podobně i na pasivních účtech)

9 Jednobilanční účetní systém Charakteristické znaky: - základní orientace na výkony (forma majetku v podobě nedokončených a hotových výrobků) a jejich rentabilitu - má v sobě zabudovány informační prvky poskytující údaje potřebné pro kalkulaci - nevypovídá však podrobněji o tvorbě zisku

10 Jednobilanční účetní systém Dvě vývojová stadia: - Nerozvinutý rozvahový systém - Rozvinutý rozvahový systém

11 Odvození druhé bilance Zisková rovnice podniku: (2) Zisk = Výnosy (V) - Náklady (N) (zisk = celkový přírůstek majetku v důsledku činnosti – úbytek majetku v důsledku činnosti (tj.neporovnává celkový majetek na konci a na počátku období, ale pouze ten, který byl vynaložen, s tím, který byl z vynaložení získán)

12 Druhá zisková rovnice Zavádí dvě kategorie: Zavádí dvě kategorie: - Výnosy – přírůstky majetku (kapitálu) vyvolané činností vyvolané činností - Náklady – úbytky majetku (kapitálu) vyvolané činností vyvolané činností (vznik nových otázek, upřesňujících, co z úbytků či přírůstků majetku je možno považovat za náklady či výnosy, jak se vyrovnat s nepřetržitostí činnosti)

13 Náklady - ekon.teorie: výrobní faktory spotřebované při výrobě produktů a poskytování služeb, oceněné v peněžních jednotkách - účetní pojetí v penězích vyjádřené prostředky, které byly vynaloženy na výkony v účetním období (podmínky: věcná a časová souvislost s činností) - ≠ výdaje

14 Náklady - klasifikace a) druhové členění – vychází z ek.teorie - přirozená nákladová struktura, lze je dále seskupovat (ČÚS: prov.,fin.,mim.). b) účelové členění – vychází z potřeb řízení procesu vynakládání prostředků (transformačního, výrobního) - různá struktura podle vymezení účelu - různá struktura podle vymezení účelu (jednotka výkonu, druh činnosti, útvar) (jednotka výkonu, druh činnosti, útvar)

15 Další klasifikace nákladů - dle závislosti na objemu výroby: fixní x variabilní fixní x variabilní - dle možnosti přiřadit je k jednotce výkonu : přímé x nepřímé (režijní) - dle místa vzniku : prvotní x druhotné (resp. externí, interní) (resp. externí, interní) - n. explicitní (účetní) x n. implicitní

16 Výnosy - mikroekon. teorie : v penězích vyjádřené trhem uznané výkony podniku (cena x množství ) = tržby - účetní pojetí: v penězích vyjádřené výkony podniku za účetní období (– může zahrnovat i další výkony, nejen pouze uznané trhem, tj. prodané, a nemusí jít ani o výkony podniku) (podmínky: věcná a časová souvislost s činností) (podmínky: věcná a časová souvislost s činností) ≠ příjmy

17 Výnosy – současné účetní pojetí v ČÚS - tržby z prodeje výkonů výrobků, zboží, prací a služeb - tržby z prodeje majetkových složek (DM, zásob, cenných papírů, pohledávek apod.) - Aktivace - nárůst (změna stavu) zásob vlastní výroby - přijaté úroky a penále - a další (např. přijaté náhrady škod)

18 Výnosy – současné účetní pojetí v ČÚS Vychází z pojetí výnosů jako nárůstu majetku, který je výsledkem činnosti v daném účetním pojetí (vliv daňového pohledu) Vychází z pojetí výnosů jako nárůstu majetku, který je výsledkem činnosti v daném účetním pojetí (vliv daňového pohledu) Výnosy (provozní) vypovídají více o produkční schopnosti než tržní úspěšnosti podniku Výnosy (provozní) vypovídají více o produkční schopnosti než tržní úspěšnosti podniku

19 Druhá zisková rovnice = základ dvoubilančního účetního systému - Druhá bilance: výsledovka (výkaz zisku a ztráty) - Potřeba nového „druhu“ účtů: účtů pro sledování nákladů a účtů pro sledování nákladů a účtů pro sledování výnosů, účtů pro sledování výnosů, tj. účtů výsledkových tj. účtů výsledkových

20 Dvoubilanční účetní systém Zahrnuje : 1) Bilanci – přehled o stavu majetku a jeho zdrojů k určitému dni (stavové veličiny) (stavové veličiny) 2) Výsledovku – přehled o vynaložených a získaných prostředcích za účetní období (tokové veličiny) Výsledovka je subbilancí rozvahy

21 Stavové a tokové veličiny Stavové veličiny : KS = PS + přírůstky – úbytky - rozvaha - rozvaha Tokové veličiny : Δ S = přírůstky – úbytky - výsledovka - výsledovka (Δ = delta, znak pro celkovou změny)

22 Rozšíření dvoubilančního účetního systému Dvoubilanční účetní systém se dále rozšiřuje o několik variant vycházejících z potřeb informací pro vnitropodnikového řízení (o rentabilitě jednotlivých výkonů) - u nás jsou nejvíce známé : a) jednookruhové účetnictví a) jednookruhové účetnictví b) dvouokruhové účetnictví b) dvouokruhové účetnictví - obě mají za cíl poskytovat podrobnější informace o procesu vynakládání prostředků = nákladové, vnitropodnikové účetnictví

23 Tříbilanční účetní systém - Bilance – rozvaha - Výsledovka – výkaz zisku a ztráty - Výkaz cash-flow – výkaz o peněžních tocích, o změně stavu peněžních prostředků a příčinách o změně stavu peněžních prostředků a příčinách této změny stavu této změny stavu Účetní systém relativně mladý – výkaz C-F se začal povinně sestavovat od 80.let minulého století

24 Tříbilanční účetní systém Třetí bilance – Výkaz o peněžních tocích (výkaz Cash-flow) Třetí bilance – Výkaz o peněžních tocích (výkaz Cash-flow) Počáteční stav Počáteční stav + Příjmy - Výdaje + Příjmy - Výdaje A(np)- - A(np)+ A(np)- - A(np)+ P+ - P- P+ - P- Konečný stav Konečný stav ( A(np) = nepeněžní aktiva )

25 Tříbilanční účetní systém Význam výkazu Cash-flow Význam výkazu Cash-flow - podrobnější informace o získávání a vynakládání peněžních prostředků (další z důležitých charakteristik finanční stability podniku – kromě stavu majetku a schopnosti zhodnocovat kapitál) - podrobnější informace o získávání a vynakládání peněžních prostředků (další z důležitých charakteristik finanční stability podniku – kromě stavu majetku a schopnosti zhodnocovat kapitál) - současné uspořádání a sledování peněžních toků: - současné uspořádání a sledování peněžních toků: 1) oblast provozní činnosti 1) oblast provozní činnosti 2) oblast investiční činnosti 2) oblast investiční činnosti 3) oblast financování (čerpání zdrojů) 3) oblast financování (čerpání zdrojů)

26 Tříbilanční účetní systém Analogie s druhou bilancí (výsledovkou): - vznik druhé bilance vyvolal nutnost nové řady účtů (výsledkových), pak vznik třetí bilance by měl být také provázen vytvořením „třetí“ řady účtů, pro sledování pohybu peněžních prostředků - dosud nebyla uvažována - třetí výkaz nemá zajištěnu datovou základnu - nepřímá metoda sestavení (využívá rozvahy a výsledovky) - problémy


Stáhnout ppt "Účetní systémy 1 3. přednáška. Osnova: Vznik podvojného účetního systému Vznik podvojného účetního systému Jednobilanční účetní systém Jednobilanční účetní."

Podobné prezentace


Reklamy Google