Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice (2011) 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice (2011) 1."— Transkript prezentace:

1 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice (2011) 1. místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice a východní Evropě (2010) 1. místo mezi domácími právnickými firmami (2010) NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Z POHLEDU DODAVATELŮ Adéla Havlová / Romana Derková 5.4.2012

2 jedna z nejzásadnějších změn snižuje finanční limity veřejných zakázek malého rozsahu na polovinu od 1. 1. 2014 dojde ke sjednocení na 1 mil. Kč pro všechny druhy veřejných zakázek zjednodušené podlimitní řízení u zakázek na stavební práce – pouze u hodnoty zakázky do 10 mil. Kč (místo dosavadních 20 mil. Kč) 1.Snížení limitů pro VZ malého rozsahu (§ 12/3) 2

3 právnická nebo fyzická osoba, která zadává VZ: o hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů, nebo o peněžní prostředky poskytnuté na VZ z těchto zdrojů přesahují 200 mil. Kč přesahují-li poskytnuté prostředky 200 mil. Kč, není vyžadován podíl více než 50% peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i v případě, pokud jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby Související změna - nová definice pojmu veřejné zdroje (§ 17u) – veřejnými zdroji se rozumí: 1.dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, nebo regionální rady regionu soudržnosti, 2.prostředky nebo granty, 3.granty Evropské unie, nebo 4.dotace, příspěvky a podpory poskytnuté z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí 2.Změna definice dotovaného zadavatele (§ 2/3) 3

4 dotýká se pouze veřejných zadavatelů zvláštní zpřísněný režim zadávání těchto VZ kritériem významnosti je předpokládaná hodnota: o 300 mil. Kč, je-li zadavatelem Česká republika (§ 2/2 a) ZVZ), státní příspěvková organizace (§ 2/2 b) ZVZ) nebo jiná právnická osoba s vazbou na ČR (navíc – od 1. 1. 2014: hodnotící komise min. 9 členů, z toho 1 člen a 1 náhradník budou losováni z nově zavedeného tzv. seznamu hodnotitelů - § 74a – netýká se jiných právnických osob) o 50 mil. Kč, je-li zadavatelem územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek (§ 2/2 c) ZVZ), nebo jiná právnická osoba s vazbou na územní samosprávné celky Nové povinnosti: prodloužení lhůty pro podání nabídek nebo žádostí o účast min. o polovinu odůvodnění zakázky (nový § 156 ZVZ) musí být schváleno vládou/zastupitelstvem/orgánem rozhodujícím o otázkách hospodaření schválení podmínkou pro zahájení ZŘ !!! 3.Zavedení „významné veřejné zakázky“ (§ 16a) 4

5 pouze veřejný zadavatel u nadlimitní i podlimitní VZ odůvodnění: o účelnosti VZ o přiměřenosti požadavků na technické KP o vymezení obchodních a technických podmínek VZ ve vztahu k potřebám zadavatele o stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám zadavatele uveřejnění na profilu zadavatele do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení ZŘ nebo od odeslání výzvy o zahájení ZŘ (u ZPŘ) u významných VZ odůvodnění musí schválit vláda, zastupitelstvo nebo orgán rozhodující o otázkách hospodaření o podmínka pro zahájení zadávacího řízení Pozn.: významné VZ státu – vláda schválí odůvodnění po oponentním odborném vyjádření (účinnost od 1. 1. 2014) 4.Odůvodnění veřejné zakázky (§ 156) 5

6 Upřesnění stáří dokladů prokazující splnění základních KP (§ 52): doklady nesmějí být starší 90 dnů: o v případě otevřeného řízení, zjednodušeného podlimitního řízení a JŘBU – ke dni podání nabídky o v případě užšího řízení, JŘSU a soutěžního dialogu – ke dni podání žádosti o účast o v případě DNS - ke dni odeslání či předání předběžné nabídky Upřesnění doby rozhodné pro splnění kvalifikace (§ 59/4): ! skutečnosti musejí nastat ve lhůtě podle § 52 ! o lhůta pro podání nabídek, resp. u vícekolových řízení lhůta pro podání žádostí o účast 5.Kvalifikace (1/3) 6

7 Základní kvalifikační předpoklady (§ 53): zrušení základních KP dle § 53/1 l), m) - (seznamy statutárních orgánů, akcionářů) přesunuto do povinných náležitostí nabídky – nově musí být součástí nabídky rovněž (§ 68/3): o seznam statutárních orgánů pracujících v posledních 3 letech u zadavatele o seznam akcionářů nad 10 % o prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu - (tzv. bid rigging) – v případě prokázání opaku bude uchazeč sankcionován pokutou podle ZoOHS a zapsáním na „black-list“ podle ZVZ hodnotící komise může požádat o doplnění těchto dokladů (výjimka ze zákazu doplňování nabídky) o možnost, nikoliv povinnost zadavatele (jinak vyřazení nabídky) 5.Kvalifikace (2/3) 7

8 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady (§ 55): u veřejných zadavatelů novela ruší!!! (x sektorový zadavatel) o bude nahrazováno čestným prohlášením dodavatele o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit VZ Technické kvalifikační předpoklady (§ 56): zrušení možnosti požadovat předložení certifikátů ISO a EMAS (x sektorový zadavatel) o bylo předmětem kritiky - zneužívání k diskriminaci potenciálních dodavatelů nový alternativní způsob prokázání referenčních zakázek v případě, že od soukromého objednatele nelze získat osvědčení o řádné realizaci - dodavatel může předložit smlouvu s tímto objednatelem a doklad o uskutečnění plnění namísto současného čestného prohlášení - zrušeno zakázky na stavební práce – bude možné požadovat referenční zakázky s hodnotou maximálně 50% zadávané zakázky 5.Kvalifikace (3/3) 8

9 Protokol o posouzení kvalifikace – upřesnění náležitostí: nově musí protokol o posouzení kvalifikace obsahovat o identifikační údaje dodavatelů, jejichž kvalifikace byla posuzována o seznam dokladů, kterými uchazeči prokazovali technické kvalifikační předpoklady o údaj o tom, zda uchazeč splnění kvalifikace prokázal nebo neprokázal Zadavatel v „seznamu dokladů“ uvede: název dokladu označení osoby, která doklad vyhotovila datum vyhotovení u požadovaných seznamů referenčních zakázek označení dodávek, služeb či stavebních prací poskytnutých dodavatelem identifikační údaje subdodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci, a název a datum uzavření subdodavatelské smlouvy dodavatele, které zadavatel vyzval k doplnění kvalifikace a označení dokladů, které byly k prokázání kvalifikace doloženy dodatečně 6.Posouzení kvalifikace (§ 59) 9

10 Změna způsobu výhrady podílu subdodavatelského plnění : část plnění předmětu VZ, která nesmí být plněna subdodavatelem, musí být vymezena věcně o nebude možné vymezit v maximálním % podílu, ale konkrétní specifikací částí plnění, které nesmí být plněna subdodavatelem o dopad rovněž na prokazování kvalifikace 7.Zadávací podmínky – výhrada subdodavatelského plnění (§ 44/6) 10

11 Odkazy na obchodní názvy (§ 44/11): odkazy na obchodní názvy dále připuštěny v případě stavebních prací - pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže o zadavatel v takových případech musí vždy výslovně umožnit pro plnění VZ použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ostatní případy - novela ZVZ upřesňuje, že odkazy na obchodní názvy se nesmějí vyskytovat nikde v zadávacích podmínkách (nikoliv pouze v ZD) Při nastavení stavební zakázky (§ 46d): technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená (ve smyslu § 66a obchodního zákoníku) o nutno důsledně rozlišovat realizaci plnění dodavatelem (projektant, stavební dodavatel) a technický dozor - tuto podmínku je zadavatel povinen stanovit v závazných obchodních podmínkách, nebude-li technický dozor provádět sám zadavatel 8.Zadávací podmínky stavební veřejné zakázky 11

12 u elektronické aukce nově až do 5 % předpokládané hodnoty VZ změny lhůt pro uvolnění jistoty uchazeči - ze 7 dnů na 5 pracovních dnů upřesnění: o uvolnění jistoty se vztahuje na všechny typy jistoty o opětovné poskytnutí jistoty v případě podání námitek, kterým zadavatel vyhověl, nebo podání návrhu k ÚOHS – povinnost rovněž u všech typů jistoty Exkurs: Rozhodnutí ÚOHS č. j. S163/99-150/2795/99-jl o náležitostech bankovní záruky (pojištění): „pokud není v záruční listině uveden byť jen jeden ze zákonných důvodů, který zakládá právo zadavatele čerpat jistotu, pak je nutné považovat jistotu za složenou v rozporu se zákonem“ 9.Jistota (§ 67) 12

13 zjednodušené podlimitní řízení u zakázek na stavební práce – pouze u hodnoty zakázky do 10 mil. Kč (místo dosavadních 20 mil. Kč) výzva k podání nabídky se bude uveřejňovat povinně na profilu zadavatele (§ 38) „Zrychlení“ a zjednodušení řízení: možnost oznámení zveřejněním na profilu, je-li předem vyhrazeno v zadávacích podmínkách (okamžik doručení = okamžik uveřejnění) o rozhodnutí veřejného zadavatele o vyloučení uchazeče o oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veškerá kvalifikace se prokazuje čestným prohlášením – doklady předloží vybraný uchazeč před uzavřením smlouvy (§ 62/3) o nepředložení znamená neposkytnutí součinnosti ve smyslu § 82/4 (jistota!) námitky proti rozhodnutí o vyloučení a o výběru nejvhodnější nabídky i námitky proti ostatním úkonům – zkrácení lhůty na 10 dnů (dosud: 15 dnů). 10.Změny ve zjednodušeném podlimitním řízení 13

14 Upřesnění podmínek pro poskytování zadávací dokumentace dodavatelům: v případě otevřeného a užšího řízení a JŘSU – alespoň textová část uveřejněna na profilu zadavatele - ode dne uveřejnění oznámení ZŘ min. do konce lhůty pro podání nabídek o neplatí, pokud by uveřejněním došlo k vyzrazení/ ohrožení utajovaných informací zbývající část ZD zadavatel předá/odešle do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti (do 2 pracovních dnů v ZPŘ) o úhradu nákladů za poskytnutí ZD lze požadovat jen za část, která nebyla zveřejněna na profilu zadavatele 11.Poskytování zadávací dokumentace (§ 48) 14

15 Žádost o dodatečné informace: opětovně zavedena nejzazší lhůta pro doručení – nejpozději 6 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek (5 v užším podlimitním řízení a zjednodušeném podlimitním řízení) zkrácení lhůty pro odeslání dodatečných informací z 5 na 4 pracovní dny (resp. 3 u podlimitních VZ) uveřejnění dodatečných informací včetně přesného znění žádosti vždy i na profilu zadavatele v případě podstatných změn zadávacích podmínek, které rozšiřují okruh případných dodavatelů – prodloužení na celou původní délku lhůty 12.Dodatečné informace (§ 49) 15

16 otevírání obálek musí být zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek o původně - nejpozději do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek o ideálně by mělo být otevírání obálek zahájeno v tutéž hodinu, v níž končí lhůta pro podání nabídek při otevírání obálek kontrola pouze jazyka a podpisu návrhu smlouvy o kontrola „úplnosti nabídek“ je přesunuta do fáze posouzení nabídek sdělované informace - navíc údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím o vedle nabídkové ceny sdělí uchazečům také hodnoty nabídnuté v rámci všech ostatních počitatelných kritérií (termín plnění, záruka za jakost, počet servisních míst atd.) 13.Otevírání obálek (§ 71) 16

17 hodnotící komise může prodloužit nebo prominout zmeškání lhůty pro písemné vysvětlení nabídky/ pro zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny o překlenutí „tvrdosti zákona“ především v případech, kdy uchazeč nejasnosti v nabídce/ výši své nabídkové ceny zdůvodní, avšak zdůvodnění nedoručí zadavateli včas, případně si zdůvodnění vyžádá delší lhůtu o právo, nikoliv povinnost, zadavatele – zůstává na jeho uvážen í 14.Posouzení a hodnocení nabídek (§ 76) 17

18 Změna smlouvy na realizaci veřejné zakázky (§ 82/7): zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel s vybraným uchazečem (výslovně začleněny závěry rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci „Pressetext“ - C-454/06 - týkající se změn ve smlouvách) za podstatnou se považuje taková změna, která by o rozšířila předmět veřejné zakázky; tím není dotčeno ustanovení § 23/5 b) a § 23/7 o za použití v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných dodavatelů o za použití v původním zadávacím řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky o měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče Odstoupení zadavatele od smlouvy (§ 82/8): zavedena speciální úprava možnosti odstoupení od uzavřené smlouvy na realizaci předmětu VZ v případech, kdy uchazeč předloží např. nepravdivé informace a doklady o kvalifikaci nebo jiné údaje v nabídce, které vedly k výběru jeho nabídky jako nejvhodnější 15.Změna smlouvy a odstoupení od smlouvy 18

19 Uveřejňování v souvislosti se smlouvou uzavřenou na realizaci VZ (§ 147a): povinnost dodavatele předložit veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění uhradil více než 10 % a u významné VZ 5 % z celkové ceny VZ (nebo z části ceny uhrazené veřejným zadavatelem v 1 kalendářním roce, pokud doba plnění VZ přesahuje 1 rok) dodavatel musí předložit seznam subdodavatelů nejpozději do o 60 dnů od splnění smlouvy o 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok subdodavatelé, kteří mají formu a.s. - přílohou musí být seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu o vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů Exkurs: navazující publikační povinnost zadavatele vždy do 90 dnů/31.3. nová skutková podstata správního deliktu dodavatelů – nepředložení seznamu subdodavatelů→ sankce: pokuta až do výše 2 000 000 Kč 16.Informační povinnost dodavatelů 19

20 zdvojnásobení sazeb pokut za správní delikty dodavatelů nová skutková podstata - nepředložení seznamu subdodavatelů k uveřejnění Správní delikty dodavatelů (§ 120a): předložení informací/dokladů k prokázání splnění kvalifikace, které neodpovídají skutečnosti a měly/ mohly mít vliv na posouzení kvalifikace dodavatele v ZŘ, v řízení o žádosti o zápis/ změnu zápisu do SKD nebo pro účely splnění podmínek pro vydání certifikátu (SCD) o pokuta do 20 mil. Kč (dosud: 10 mil. Kč) + black-list nepodání žádost o změnu zápisu v SKD (do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo) o pokuta do 2 mil. Kč (dosud: do 1 mil. Kč) nepředložení seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 5. o pokuta do 2 mil. Kč Exkurs: pravidelná aktualizace zápisu v SKD – do 31. 3. každého kalendářního roku o nesplnění -> platí, že počínaje 1. 4. dodavatel není do SKD zapsán 17.Správní delikty dodavatele a sankce 20

21 Omezení ochrany důvěrných informací: zrušeno ustanovení § 152/1, podle kterého je „zadavatel povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích či dokladech poskytnutých dodavatelem, pokud byly při jejich poskytnutí označeny za důvěrné“ o ochrana informací přenechána obecné úpravě −obchodní tajemství (§ 17 obchodního zákoníku) −ochrana osobních údajů zároveň v § 152/2 upřesněna možnost zadavatele stanovit v zadávacích podmínkách požadavky a podmínky týkající se ochrany určitých informací, údajů či dokladů, které předává dodavateli 18.Ochrana informací (§ 152) 21

22 zkrácení lhůty pro podání námitek ve zjednodušeném podlimitním řízení na 10 dnů prodloužení lhůty pro podání námitek proti tzv. dobrovolnému oznámení z 15 na 30 dnů od uveřejnění dobrovolného oznámení v rozhodnutí o námitkách musí být stěžovatel nově poučen o povinnosti doručit stejnopis návrhu zadavateli pozor na povinnost znovusložení jistoty (v případě vyhovění námitkám proti vyloučení) Exkurs: námitky proti zadávacím podmínkám u vícekolových řízení - lhůta pro podání námitek proti kvalifikační dokumentaci se počítá ode dne skončení lhůty pro podání nabídek (x exces: rozhodnutí č. S144/2011 - ode dne skončení lhůty pro podání žádostí o účast) 19.Námitky 22

23 Novinky ohledně kauce: !!! kauce se nevrací v případě, že navrhovatel vezme zpět návrh poté, co bylo nepravomocně rozhodnuto o zamítnutí návrhu !!! výše kauce - 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění VZ (max. 2 mil. Kč) ! Stěžovatel, který nevyužil možnosti podat námitky, není oprávněn podat podnět k ÚOHS v téže věci - zamezení účelovému podávání podnětů ze strany stěžovatelů, kdy hlavním důvodem je vyhnout se povinnosti složit kauci v případě podání návrhu ! 20.Řízení u ÚOHS 23

24 SHRNUTÍ 24

25 předběžné oznámení (veřejný zadavatel) – vč. odůvodnění účelnosti dle § 86/2 pravidelné předběžné oznámení (sektorový zadavatel) oznámení o zahájení zadávacího řízení/ soutěže o návrh (příp. opravné oznámení v případě změny zadávacích podmínek či prodloužení lhůty) oznámení o zadání zakázky (tj. oznámení o výsledku zadávacího řízení) nebo oznámení o zrušení zadávacího řízení oznámení profilu zadavatele zrušení profilu zadavatele 21.Shrnutí - povinnost uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek (§ 146) 25

26 odůvodnění veřejné zakázky (veřejný zadavatel) - § 156 (do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení nebo od odeslání výzvy) textová část ZD - § 48/1 (ode dne uveřejnění oznámení či výzvy) dodatečné informace k zadávacím podmínkám - § 49 ve zjednodušeném podlimitním řízení (veřejný zadavatel): o písemná výzva - po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek - § 38 o potřebné informace o umožnění prohlídky místa plnění - § 49/5 o rozhodnutí o vyloučení uchazeče - § 60/2 (pokud si zadavatel vyhradí) o oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - § 81/3 (pokud si zadavatel vyhradí) uveřejnění ex post: o písemná zpráva zadavatele - § 85 o smlouva uzavřená na VZ včetně všech jejích změn a dodatků o výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ o seznam subdodavatelů dodavatele (veřejný zadavatel) −smlouva, výše skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů – pouze veřejný zadavatel - § 147a 22.Shrnutí - povinnost uveřejnění na PROFILU zadavatele 26

27 snížení limitů pro VZ malého rozsahu na stavební práce na 1 mil. Kč - § 12/3 vyjádření osoby se zvláštní způsobilostí k zadávacím podmínkám nadlimitní VZ (a osoby s odbornou způsobilostí u VZ na stavební práce) – veřejný zadavatel - § 44/12 členem hodnotící komise u nadlimitních VZ musí být osoba se zvláštní způsobilostí (a osoba s odbornou způsobilostí u VZ na stavební práce) – veřejný zadavatel - § 74/5 členem hodnotící komise u významné VZ státu musí být „hodnotitel“ - § 74/6 schvalování odůvodnění VZ vládou po zpracování odborného oponentního vyjádření (zpracuje MMR) - § 156/3, věta druhá a třetí 23.Shrnutí - ustanovení s odloženou účinností na 1. 1. 2014 27

28 požadavky na náležitosti profilu zadavatele - § 17 x) stanovení příslušné dokumentace pro VZ na stavební práce - § 44/4 a) stanovení rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - § 44/4 b) obchodní podmínky VZ na stavební práce - § 46d/1 podrobnosti k vedení seznamu hodnotitelů - § 74a/6 podrobnosti rozsahu odůvodnění účelnosti VZ v rámci předběžného oznámení - § 86/2 zboží u nějž je veřejný zadavatel povinen použít elektronickou aukci při zadání VZ na dodávky - § 96/5 podrobná pravidla pro postup v soutěži o návrh - § 103/7 stanovení podrobností rozsahu odůvodnění veřejné zakázky - § 156/8 24.Shrnutí - prováděcí předpisy předpokládané novelou ZVZ 28

29 Adávací 29 © 2012 Autorská práva vyhrazena Zde můžete vložit obrázek vaši PG, který najdete ve složce na G: u musteru Mgr. Adéla Havlová, LL.M., advokát Adela.Havlova@havelholasek.cz +420 224 895 929 Mgr. Romana Derková, seniorní právník Romana.Derkova@havelholasek.cz +420 545 423 450 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice (2011) 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google