Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK transparentní novela zákona Vlastimil Fidler Ministerstvo pro místní rozvoj 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK transparentní novela zákona Vlastimil Fidler Ministerstvo pro místní rozvoj 1."— Transkript prezentace:

1 ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK transparentní novela zákona Vlastimil Fidler Ministerstvo pro místní rozvoj 1

2 Cíle transparentní novely boj proti korupci transparentnost omezení diskriminace odstranění nejasností podněty reálné praxe podněty vládní prohlášení platforma VZ doporučení NERV MMR, ÚOHS 2

3 Sněmovní tisk 370 2010 II. polovina 2010příprava 2011 ledenpracovní skupiny únor text k diskusi březen text novely duben připomínkové řízení květen zkrácené vypořádání, vláda Zářívýbory PSP, pozměňovací návrh MMR listopadIII. čtení, odesláno do Senátu leden Senát, vráceno PSP PSP schválila původní verzi účinnost 1.4.2012 ve Sbírce č. 55/2012 3

4 Zadavatel dotovaný zadavatel zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z veřejných zdrojů přesahují 200 000 000 Kč dotovaným zadavatelem každá osoba, která obdržela dotaci na konkrétní projekt a dotace přesahuje polovinu nákladů posílení kontroly ze strany subjektu poskytujícího dotaci dotovaný zadává všechny VZ vč. podlimitních 4

5 Veřejné zdroje § 17 písm. u) 1.dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, nebo regionální rady regionu soudržnosti 2.prostředky nebo granty podle zvl. předpisu 3.granty Evropské unie 4.dotace, příspěvky a podpory poskytnuté z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí 5

6 Zadavatel VZ zadávány společně zadavateli z jiných zemí možnost dohody na výběru práva 6

7 Zásady postupu Zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce. zákaz se nevztahuje na ostatní země 7

8 Limity snížení o polovinu § 12 do 31.12.2013 stavební práce 3 mil. Kč dodávky a služby 1 mil. Kč od 1.1.2014 jednotná hranice 1 mil. Kč 8

9 Limity § 25 použitelnost ZPŘ do 10 mil. Kč u stavebních prací 9

10 Významná VZ ČR 300 mil. Kč samosprávy 50 mil. Kč přísnější postup 10

11 Osoba se zvláštní způsobilostí § 17 písm. v) v pracovněprávním vztahu k veřejnému zadavateli zadávajícímu VZ k jinému veřejnému zadavateli vzdělávací program dle § 151a odložená účinnost od 2014 11

12 Vzdělávací program § 151a vzdělávání v oblasti postupů podle ZVZ a v oblasti základních investičních a nákupních dovedností zajišťuje MMR 12

13 Profil zadavatele § 17 písm. x) elektronický nástroj uveřejňování informací a dokumentů způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek náležitosti profilu stanoví prováděcím předpis 13

14 Lhůty nelze zkrátit lhůtu předběžného oznámení (x sektoráři) odeslání oznámení elektronickými prostředky zachováno zkrácení o 5 dnů, pokud ZD na profilu (povinné uveřejňování textové části ZD) u významných VZ se lhůty prodlužují o ½ přiměřené (podle povahy) prodloužení u změny zadávacích podmínek vždy o celou lhůtu při rozšíření okruhu dodavatelů 14

15 Zadávací dokumentace ostatní části na písemnou žádost (lze podat kdykoli) řízenípracovní dny otevřené3 zjednodušené podlimitní2 užší, jednací, SD3 textová část uveřejněna vždy povinně na profilu 15

16 Zadávací dokumentace výhrada podání nabídky pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje nedodržení formy důvodem pro vyloučení elektronická tržiště omezení subdodávek pouze věcně (ne v %) 16

17 Zadávací dokumentace § 44 ZD na stavební práce příslušnou dokumentaci v podrobnostech, které specifikují předmět VZ v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky (rozsah v prováděcím právním předpise) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozsah v prováděcím právním předpise) obchodní podmínky na stavební práce prováděcím předpisem tech. dozor a dodavatel nesmí být propojenými osobami (obchodní podmínky) 17

18 Zadávací podmínky § 44 vyjádření osoby se zvláštní způsobilostí k ZP u nadlimitních VZ vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k ZP na nadlimitní VZ na stavební práce 18

19 Zadávací podmínky § 44 odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu u stavebních prací odkaz přípustný, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže zadavatel vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení 19

20 Dodatečné informace zavedení blokační lhůty pro podání písemné žádosti před uplynutím lhůty pro podání nabídek do 6 pracovních dnů do 5 pracovních dnů (podlimitní užší a ZPŘ) zadavatele odešle odpovědi do 4 pracovních dnů po doručení žádosti do 3 pracovních dnů po doručení žádosti (podlimitní užší a ZPŘ) vždy uveřejní na profilu 20

21 Kvalifikace zákaz kvalifikace vedla by k podstatnému omezení hospodářské soutěže zároveň kvalifikační předpoklady lze nahradit stanovením odpovídajících smluvních podmínek 21

22 Kvalifikace ekonomická a finanční kvalifikace čestným prohlášením o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku zadavatel nesmí požadovat: pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě poslední zpracovanou rozvahu údaj o celkovém obratu dodavatele jiné doklady prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů zadavatel může požadovat obchodní podmínky (pojistná smlouva) 22

23 Technická kvalifikace zadavatel nemůže požadovat certifikát systému řízení jakosti (ISO) 23

24 Technická kvalifikace - reference není-li možné osvědčení získat čestné prohlášení nahrazeno smlouvou a dokladem o uskutečnění plnění dodavatele u stavebních prací nesmí požadovaný rozsah u jednotlivé položky v seznamu překračovat 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky 24

25 Kvalifikace u ZPŘ prokázání předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje vybraný uchazeč povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace pokud nepředloží - neposkytne součinnost k uzavření smlouvy 25

26 Stáří dokladů nemění se předkládání v kopiích doklady nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky (OŘ, ZPŘ, JŘBU) ke dni podání žádosti o účast (UŘ, JŘSU, SD) ke dni odeslání či předání předběžné nabídky (DNS) 26

27 Změna kvalifikace dodavatel přestane splňovat kvalifikaci do 7 dnů povinnost nahlásit do 10 dnů od nahlášení povinnost prokázat lhůta může být prodloužena 27

28 Doplnění kvalifikace vypuštěno „dodatečné“ kvalifikace musí být splněna ve lhůtě, prokázána může být později 28

29 Obsah nabídky seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu (vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou 29

30 Zjednodušené podlimitní řízení uveřejňování výzvy vždy na profilu snížen limit pro stavby na 10 mil. Kč zkrácení lhůt pro podání námitek na 10 dnů doručování prostřednictvím profilu pouze pokud vyhrazeno rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 30

31 Jednací řízení bez uveřejnění zrušena písemná výzva nákupy na komoditní burze dodatečné stavební práce písemný soupis odůvodnění nezbytnosti stavebních prací cena 31

32 Užší řízení zrušeno omezování počtu zájemců také v JŘSU a SD s výjimkou VZ v oblasti obrany zachováno v plném rozsahu pro sektorové zadavatele pouze preference vyšší kvality kvalifikace zrušeno losování 32

33 Předběžné oznámení povinné pro podlimitní i nadlimitní VZ ve Věstníku 1 měsíc předem, jinak nelze zahájit řízení součástí odůvodnění účelnosti (prováděcí předpis) výjimky - ZPŘ - některá JŘSU - některá JŘBU - předchozí zakázka zrušena, pokud 1 nabídka 33

34 Ekonomické odůvodnění na profilu do 3 dnů od oznámení či výzvy účelnosti veřejné zakázky přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele. u významných VZ se předkládá vládě či zastupitelstvu státní VZ vládě s oponentním posudkem objednaným MMR (od 1.1.2014) 34

35 Ekonomické odůvodnění výjimka pro odůvodnění zjednodušené podlimitním řízení JŘSU podle § 22 odst. 1 a 2 a JŘBU podle § 23 odst. 1, § 23 odst. 4 písm. b), § 23 odst. 5 písm. c) až e), a § 23 odst. 6 až 9, § 23 odst. 10 písm. a) a c), § 23 odst. 11. rozsah odůvodnění v prováděcím předpise 35

36 Otevírání obálek komise činí úkony jménem zadavatele otevírání obálek musí být zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek neotvírá se 1 nabídka vypuštěna kontrola úplnosti (pouze jazyk, podpis a smlouva) komise sděluje informace o nabídkové ceně o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím 36

37 Hodnotící komise u nadlimitních členem osoba se zvláštní způsobilostí u nadlimitních stavebních VZ osoba s odbornou způsobilostí u významných VZ státních zadavatelů - 9 členů - 2 ze seznamu hodnotitelů (vede MMR) - jmenuje vláda 37

38 Seznam hodnotitelů vede MMR fyzické osoby odborně způsobilé hodnotit nabídky odborná praxe v trvání alespoň 5 let všeobecné podmínky pro provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu (bezúhonnost) na dobu 3 let, může být zapsána opakovaně oprávnění podat podnět k zahájení řízení u ÚOHS seznam hodnotitelů součástí informačního systému, veřejně přístupný 38

39 Hodnocení nabídek dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele platební podmínky dílčí kritéria + váha v oznámení / výzvě, ne v ZD 39

40 Změny smluv zákaz podstatných změn: rozšíření předmětu (není dotčeno JŘBU) potenciální účast jiných dodavatelů v původním řízení potenciální vliv na výběr v původním řízení změna ekonomické rovnováhy ve prospěch vybraného uchazeče 40

41 Právo odstoupit od smlouvy oprávnění zadavatele, pokud nepravdivé informace v nabídce zároveň možný vliv na výběr 41

42 Zrušení zadávacího řízení zadavatel obdržel 1 nabídku 1 nabídka zbyla k hodnocení výjimka § 22 odst. 3 a 4 (JŘSU – nesrovnatelné ceny, služby, pokud nelze vymezit předmět, stavební práce za účelem výzkumu nebo vývoje, sektoroví zadavatelé) § 23 odst. 4 až 8 a 10 ( JŘBU- pouze určitý dodavatel, krajně naléhavý případ, dodávky pro účely výzkumu nebo vývoje, komoditní burzy, zvláště výhodné podmínky, služby v návaznosti na soutěž o návrh, dodatečné stavební práce nebo dodávky, sektoroví zadavatelé, VZ v oblasti obrany a bezpečnosti) VZ na základě rámcové smlouvy 42

43 Ex post uveřejňování oznámení o výsledku do 15 dnů Věstník písemná zpráva zadavatele také u podlimitních identifikace uchazečů a ceny Věstník 43

44 Ex post uveřejňování smlouva včetně změn a dodatků nad 0,5 mil. Kč do 15 dnů od jejího uzavření profil skutečně uhrazená cena do 90 dnů od splnění u dlouhodobých smluv do 31.3. za předchozí rok výjimka pro VZMR profil 44

45 Seznam subdodavatelů dodavatel předloží veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů plnění subdodávky uhradil více než 10 % u významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky z části ceny veřejné zakázky v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok do 60 dnů od splnění smlouvy do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok u subdodavatele a.s. v příloze seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů 45

46 Seznam subdodavatelů zadavatel uveřejní seznam subdodavatelů do 90 dnů od splnění smlouvy do 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok 46

47 Komunikace zrušení povinného používání datových schránek oprávnění zadavatele stanovit uchazeč je povinen zasílat daňové doklady v elektronické podobě uchazeč je povinen zasílat daňové doklady v datovém formátu umožňujícím jejich automatizované zpracování, datovém formátu umožňujícím jejich zaslání prostřednictvím datové schránky, případně zasílat daňové doklady prostřednictvím datové schránky 47

48 Ochrana informací, archivace Zadavatel je oprávněn v zadávacích podmínkách stanovit požadavky a podmínky týkající se ochrany určitých informací, údajů či dokladů, které předává dodavateli. uchování dokumentace – 10 let 48

49 Námitky zkrácení lhůt u ZPŘ z 15 na 10 dnů prodloužení lhůt u dobrovolného oznámení z 15 na 30 dnů kdo mohl podat námitky, nesmí podat podnět poučení o nutnosti doručit stejnopis návrhu zadavateli 49

50 Řízení u ÚOHS dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh úprava deliktu – zadavatel nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem kauce z nabídkové ceny za celou dobu plnění pokuty zvýšeny 2x (na 10 % ceny, nebo 20 mil. Kč) nový správní delikt dodavatele – nepředloží seznam subdodavatelů, sankce 2 mil. Kč 50

51 DĚKUJI ZA POZORNOST Vlastimil Fidler vlastimil.fidler@mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj ☺ 51


Stáhnout ppt "ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK transparentní novela zákona Vlastimil Fidler Ministerstvo pro místní rozvoj 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google