Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - přehled nejdůležitějších změn po novele č. 55/2012 Sb., která nabyla účinnosti dne 1.4.2012 přehled nejdůležitějších.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - přehled nejdůležitějších změn po novele č. 55/2012 Sb., která nabyla účinnosti dne 1.4.2012 přehled nejdůležitějších."— Transkript prezentace:

1 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - přehled nejdůležitějších změn po novele č. 55/2012 Sb., která nabyla účinnosti dne 1.4.2012 přehled nejdůležitějších změn po novele č. 55/2012 Sb., která nabyla účinnosti dne 1.4.2012 a další souvislosti… Zpracoval: Mgr. Antonín Hajdušek, právník Odboru kontroly a plateb, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

2 Změna zákonné definice „dotovaného zadavatele“ (§ 2) která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů Dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200.000.000 Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i v případě, pokud jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby.

3 Změna limitu zakázek malého rozsahu (§ 12) Veřejnou zakázkou malého rozsahu předpokládaná hodnota nedosáhne dodávkynebo služby 1.000.000 Kč bez DPH stavební práce 3.000.000 Kč bez DPH. Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 1.000.000 Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 3.000.000 Kč bez DPH. Od 1. ledna 2014: Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne 1.000.000 Kč bez DPH.

4 Veřejný zadavatel je oprávněn zahájit zadávací řízení nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení. Veřejný zadavatel uveřejní formou předběžného oznámení nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky. Veřejný zadavatel je oprávněn zahájit zadávací řízení nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení. odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Podrobnosti rozsahu odůvodnění stanoví prováděcí právní předpis 3. Součástí předběžného oznámení je odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Podrobnosti rozsahu odůvodnění stanoví prováděcí právní předpis 3. Povinnost uveřejnit předběžné oznámení se nevztahuje: a)na veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, b)a dále na některé veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení s uveřejněním a na některé veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, c)v případě, kdy zadavatel předchozí zadávací řízení s obdobným předmětem zrušil z toho důvodu, že obdržel pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka. Nová povinnost !!!! Nutnost uveřejnění předběžného oznámení (§ 86) 3.Vyhláška MMR o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky pro účely zákona o veřejných zakázkách

5 Nová povinnost !!!! Nutnost uveřejnit odůvodnění veřejné zakázky (§156) uveřejní na profilu zadavatele odůvodnění Veřejný zadavatel u nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky uveřejní na profilu zadavatele odůvodnění: a)účelnosti veřejné zakázky, b)přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, c)vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele, d)stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele, do 3 pracovních dnů a to do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo od odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení Povinnost odůvodnit veřejnou zakázku se nevztahuje: a)na veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, b)na některé veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení s uveřejněním a na některé veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění Podrobnosti rozsahu odůvodnění stanoví prováděcí právní předpis 3. 3.Vyhláška MMR o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky pro účely zákona o veřejných zakázkách

6 Změny v kvalifikačních předpokladech (Povinnost nezmizela, jen není vyžadována v rámci ZKP, ale jako obligatorní náležitost obsahu nabídky) Jíž není vyžadováno, aby uchazeč v rámci základních kvalifikačních předpokladů předkládal seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %, je-li uchazečem akciovou společností (Povinnost nezmizela, jen není vyžadována v rámci ZKP, ale jako obligatorní náležitost obsahu nabídky). Změna základních kvalifikačních předpokladů: Zrušení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů: Byly zrušeny ekonomické a finanční kvalifikačních předpoklady, které byly nahrazeny čestným prohlášením uchazeče o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

7 Změny v kvalifikačních předpokladech zrušena (ISO) (EMAS) -byla zrušena možnost zadavatele požadovat po uchazečích certifikáty řízení jakosti (ISO) či předložení dokladu o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS), musí předložit smlouvu, včetně dokladu o uskutečnění plnění. -mění se způsob prokázání referencí v případě, že objednatelem referenčních služeb či dodávek nebyl veřejný zadavatel a nebylo možné osvědčení o plnění služeb či dodávek získat z důvodů spočívajících na straně objednatele. Původně mohl dodavatel doložit čestné prohlášení, nyní musí předložit smlouvu, včetně dokladu o uskutečnění plnění. doložení referencímaximálně 50% předpokládané hodnoty soutěžené zakázky -zákon nově stanoví maximální hranici, a to pro jediný kvalifikační předpoklad – reference u stavebních zakázek. Zadavatel může požadovat doložení referencí, jejichž plnění je maximálně 50% předpokládané hodnoty soutěžené zakázky. Změna technických kvalifikačních předpokladů:

8 povinnost uveřejnit na profilu zadavatele : Zákon nově stanovuje povinnost uveřejnit na profilu zadavatele : 1.smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků. nevztahuje na VZMR s hodnotou do 500 000 Kč 1.smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků (do 15 dnů od jejího uzavření). Tato povinnost se nevztahuje pouze na VZMR s hodnotou do 500 000 Kč a na smlouvy obsahující utajované informace 2.výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky Povinnost se nevztahuje na VZMR a smlouvy obsahující utajové informace 2.výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky (do 90 dnů od splnění smlouvy nebo do 31. března následujícího kalendářního roku, v případě že plnění smlouvy přesahuje 1 rok – v tomto případě zadavatel uveřejní cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce). Povinnost se nevztahuje na VZMR a smlouvy obsahující utajové informace Nová povinnost !!!! Je třeba uveřejnit uzavřené smlouvy na profilu zadavatele (§ 147a)

9 3. seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky 3. seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky. jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky, (do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok – v tomto případě se počítá 10 %, resp. 5% z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, ) seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Tato povinnost se nevztahuje má VZMR a smlouvy obsahující utajivaní informace. Nová povinnost !!!! Je třeba uveřejnit uzavřené smlouvy na profilu zadavatele (§ 147a)

10 Změna Zjednodušeného podlimitního řízení (§ 25) Veřejný zadavatel může použít zjednodušené podlimitní řízení pro zadání a) podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo na služby předpokládaná hodnota nepřesáhne 10.000.000,- Kč b) podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 10.000.000,- Kč 20.000.000,- Kč.

11 Zákaz omezování počtu účastníků zadávacích řízení zakazujeveřejnému zadavateli omezovat počet zájemců na základě lepší kvalifikace nebo losováním Zákon nově zakazuje veřejnému zadavateli omezovat počet zájemců na základě lepší kvalifikace nebo losováním, a to napříč všemi druhy zadávacích řízení, ve kterých to bylo doposud možné (Užší řízení, Jednací řízení s uveřejněním, Soutěžní dialog). Pouze v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti a sektorový zadavatel může v oznámení užšího řízení omezit počet zájemců pro účast v užším řízení a rovněž stanovit maximální počet zájemců, jež vyzve k podání nabídky.

12 Zpřísnění požadavku na zadávací dokumentaci u veřejných zakázek na stavební práce (§ 44) Změnou zákona došlo ke zpřísnění podmínek pro zadávání zakázek na stavební práce. Zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce tak musí kromě doposud vyžadovaných náležitostí obsahovat navíc: v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem 1 a)příslušnou dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem 1 zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky, v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem 1 b)soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem 1, a to rovněž v elektronické podobě, v souladu s prováděcím právním předpisem 2 c)obchodní podmínky v souladu s prováděcím právním předpisem 2. 1.Vyhláška MMR, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 2.Vyhláška MMR, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce

13 Zavedení nového institutu – „Významná veřejná zakázka“ (§ 16a) Významnou veřejnou zakázkou se rozumí taková VZ, kterou zadává: -ČR přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 300.000.000 Kč, -ČR, organizační složky státu, příspěvkové organizace, a další jimi zřizované osoby přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 300.000.000 Kč, ÚSC, jimi zřizované příspěvkové organizace přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 50.000.000 Kč - ÚSC, jimi zřizované příspěvkové organizace a ostatní veřejní zadavatelé, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí nejméně 50.000.000 Kč.

14 zadavatel musí zrušit zadávací řízení, pokud by měl hodnotit méně než dvě nabídky, o zadavatel musí zrušit zadávací řízení, pokud by měl hodnotit méně než dvě nabídky, výrazně omezeny možnosti zkrátit lhůty k podání nabídek může zkrátit lhůtu pro podání nabídek o 5 dnů. o veřejný zadavatel již má výrazně omezeny možnosti zkrátit lhůty k podání nabídek – pouze když, veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele zadávací dokumentaci v plném rozsahu již ode dne uveřejnění oznámení otevřeného řízení nebo užšího řízení, může zkrátit lhůtu pro podání nabídek o 5 dnů. o zavedení seznamu hodnotitelů a osob se zvláštní způsobilostí, profilu zadavatele musí splňovat požadavky dle prováděcího právního předpisu 4. o mění se definice profilu zadavatele, a nároky na něj - profil zadavatele musí splňovat požadavky dle prováděcího právního předpisu 4. Věstník veřejných zakázek o je zaváděn nový pojem – Věstník veřejných zakázek – jedná se o nový název pro ISVZUS Některé z dalších změn, které přinesla novela zákona… 4. Vyhláška MMR č. 9/2011 Sb.,kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody

15 Informace o postupu při zadávání zakázek dle MP Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 – 2013 (dále jen „MP ZZ“), a to v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách

16 Zakázky zahájené před 1. dubnem 2012 o Pokud veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách, které zároveň podléhají MP ZZ jsou prokazatelně zahájeny před 1. dubnem 2012, mohou být v tomto režimu i dokončeny. V případě, že veřejný zadavatel na základě výběrového řízení uzavře smlouvu, jejíž cena přesáhne 500.000,- Kč bez DPH, a to v době po 1.4.2012, je povinen tuto smlouvu uveřejnit na svém profilu zadavatele, a to do 15 dnů, od jejího uzavření. o V případě, že veřejný zadavatel na základě výběrového řízení uzavře smlouvu, jejíž cena přesáhne 500.000,- Kč bez DPH, a to v době po 1.4.2012, je povinen tuto smlouvu uveřejnit na svém profilu zadavatele, a to do 15 dnů, od jejího uzavření. o Zadavatelé musejí dodržet všechna formalizovaná pravidla vztahující se k postupu (transparentnost, nediskriminace, rovné zacházení).

17 Zakázky zahájené po 1. dubnu 2012 Východiska: MMR nestačilo vydat aktualizovanou metodiku závazné postupy o MMR nestačilo vydat před datem účinnosti novely ZVZ aktualizovanou metodiku - tzv. „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách v programovém období 2007 – 2013 (dále jen „závazné postupy“) o o Závazné postupy byly vytvořeny za účelem harmonizace postupů při zadávání zakázek u příjemců podpory ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a přímo zavazuje řídící orgány jako subjekty zodpovědné za řízení a provádění operačního programu Do doby vydání aktualizovaných závazných postupů bude tedy existovat tzv. přechodné období. o Do doby vydání aktualizovaných závazných postupů bude tedy existovat tzv. přechodné období.

18 Zakázky zahájené po 1. dubnu 2012 překlenutí přechodného období Metodické oznámení - Za účelem překlenutí přechodného období vydá ÚRR Metodické oznámení, které bude reagovat na proběhnuvší novelizaci zákona o veřejných zakázkách, a kterým budou upraveny postupy při zadávání zakázek dle MP ZZ. nově povinen - Zadavatel zadávající zakázku dle MP ZZ bude nově povinen dodržet následující postupy: 1)V případě zakázek na stavební práce musí zadavatel v zadávací dokumentaci stanovit podmínku, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. 2)V rámci procesu poskytování dodatečných informací v průběhu lhůty pro podání nabídek musí zadavatel postupovat tak, že v případě takové změny podmínek výběrového řízení, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, musí zadavatel prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

19 Zakázky zahájené po 1. dubnu 2012 Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy 3) Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel s vybraným uchazečem. Za podstatnou se považuje taková změna, která by: a)rozšířila předmět (veřejné) zakázky, b)za použití v původním výběrovém řízení umožnila účast jiných dodavatelů, c)za použití v původním výběrovém řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo d)měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče. povinnost zrušit výběrové řízení pouze jednu nabídku, nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka 4) Zadavatel má povinnost zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud obdržel pouze jednu nabídku, nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka

20 Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - přehled nejdůležitějších změn po novele č. 55/2012 Sb., která nabyla účinnosti dne 1.4.2012 přehled nejdůležitějších."

Podobné prezentace


Reklamy Google