Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK transparentní novela zákona Vlastimil Fidler Ministerstvo pro místní rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK transparentní novela zákona Vlastimil Fidler Ministerstvo pro místní rozvoj."— Transkript prezentace:

1 ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK transparentní novela zákona Vlastimil Fidler Ministerstvo pro místní rozvoj

2 SNĚMOVNÍ TISK 370 2010 II. polovina 2010příprava 2011 leden pracovní skupiny únor text k diskusi březen text novely duben připomínkové řízení květen zkrácené vypořádání, vláda zářívýbory PSP, pozměňovací návrh MMR listopadIII. čtení účinnost 1.4.2011

3 Zadavatel dotovaný zadavatel zadává veřejnou zakázku hrazenou – z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů – pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z veřejných zdrojů přesahují 200 000 000 Kč všechny VZ vč. podlimitních

4 Veřejné zdroje § 17 písm. u) 1.dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, nebo regionální rady regionu soudržnosti 2.prostředky nebo granty podle zvl. předpisu 3.granty Evropské unie 4.dotace, příspěvky a podpory poskytnuté z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí

5 Zadavatel souběh činností veřejný zadavatel nepostupuje jako sektorový, pokud vykonává relevantní činnost podle § 4 odst. 1 písm. d) a e) odvětví vodárenství

6 Zadavatel VZ zadávány společně zadavateli z jiných zemí možnost dohody na výběru práva

7 Zásady postupu Zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce.

8 Limity § 12 do 31.12.2013 – stavební práce 3 mil. Kč – dodávky a služby 1 mil. Kč od 1.1.2014 – jednotná hranice 1 mil. Kč

9 Limity § 25 použitelnost ZPŘ – do 10 mil. Kč u stavebních prací

10 Významná VZ ČR 300 mil. Kč kraje a Praha 200 mil. Kč nad 100 000 obyv. 100 mil. Kč do 100 000 obyv. 50 mil. Kč do 25 000 obyv. 20 mil. Kč přísnější postup pozměňovací návrh: samosprávy od 50 mil. Kč

11 Osoba se zvláštní způsobilostí § 17 písm. v) v pracovněprávním vztahu k veřejnému zadavateli zadávajícímu veřejnou zakázku nebo jinému veřejnému zadavateli a vzdělávací program dle § 151a odložená účinnost od 2014

12 Vzdělávací program § 151a vzdělávání v oblasti postupů podle ZVZ a v oblasti základních investičních a nákupních dovedností zajišťuje MMR

13 Profil zadavatele § 17 písm. x) elektronický nástroj – uveřejňování informací a dokumentů způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup – internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek náležitosti profilu stanoví prováděcím předpis

14 Výjimky z postupu § 18 odst. 4 podlimitní – vězeňská služba i pro stavební práce – zrušení pro dodávky či služby související se zajištěním voleb a referenda

15 Lhůty zrušena možnost zkrácení lhůt u předběžného oznámení a odeslání oznámení elektronickými prostředky u významných VZ se lhůty prodlužují o ½ přiměřené prodloužení u změny zadávacích podmínek vždy o celou lhůtu při rozšíření okruhu dodavatelů

16 Zadávací dokumentace § 44 na stavební práce musí obsahovat – příslušnou dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem – soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem obchodní podmínky na stavební práce prováděcím předpisem tech. dozor a projektant nesmí být propojenými osobami

17 Zadávací podmínky § 44 vyjádření osoby se zvláštní způsobilostí k ZP u nadlimitních VZ vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k ZP na nadlimitní VZ na stavební práce

18 Zadávací dokumentace textová část uveřejněna povinně na profilu požadavek na podání nabídky pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, pokud tak zadavatel stanovil omezení subdodávek pouze věcně (ne v %)

19 Zadávací podmínky § 44 odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu u stavebních prací odkaz přípustný, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže zadavatel vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení

20 Kvalifikace ekonomická a finanční kvalifikace čestným prohlášením o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku zákaz kvalifikace vedla by k podstatnému omezení hospodářské soutěže současně kvalifikační předpoklady možné nahradit stanovením odpovídajících smluvních podmínek

21 Kvalifikace § 53 odst. 1 písm. k) a l) přesunuty do obsahu nabídky – je možné dožádat dodatečné doložení zrušeny certifikáty ISO

22 Reference není-li možné osvědčení získat čestné prohlášení nahrazeno smlouvou a dokladem o uskutečnění plnění dodavatele u stavebních prací nesmí požadovaný rozsah u jednotlivé položky v seznamu překračovat 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky

23 Ztráta kvalifikace do 7 dnů povinnost nahlásit do 10 dnů od nahlášení povinnost prokázat lhůta může být prodloužena po uzavření smlouvy možnost odstoupení od smlouvy

24 Doplnění kvalifikace vypuštěno „dodatečné“ kvalifikace musí být splněna ve lhůtě, prokázána může být později

25 Vzorky povinnost vzorky na žádost vrátit nebo uhradit jejich hodnotu

26 Jistota uvolňují se všechny druhy do 5 dnů (dosud 7) výše 5%, pokud se použije el. aukce

27 Protokol o posouzení kvalifikace název dokladu, označení osoby, která doklad vyhotovila, datum vyhotovení, označení dodávek, služeb či stavebních prací poskytnutých dodavatelem, identifikační údaje subdodavatele, který prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci a název a datum uzavření smlouvy podle označení dodavatelů, u kterých zadavatel veřejný zadavatel postupoval podle § 59 odst. 4 a označení dokladů, které byly k prokázání kvalifikace doloženy dodatečně.

28 Obsah nabídky seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu (vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

29 Zjednodušené podlimitní řízení uveřejňování jednoznačně na profilu snížen limit pro stavby na 10 mil. Kč zkrácení lhůt pro podání námitek návrh: doručování prostřednictvím profilu, pokud si to zadavatel vyhradil

30 Jednací řízení bez uveřejnění zrušena písemná výzva u nákupů na komoditní burze u dodatečných služeb stavebních prací

31 Užší řízení zrušeno omezování počtu zájemců i u JŘSU s výjimkou VZ v oblasti obrany

32 Soutěžní dialog hledání vhodných řešení způsobilých splnit potřeby a požadavky zadavatele zadavatel jedná do doby než rozhodne, která řešení jsou vhodná zadavatel každému zájemci zašle rozhodnutí o vhodnosti jeho řešení s odůvodněním a vyzve jej k podání nabídky

33 Předběžné oznámení povinné pro „všechny“ VZ, i pro sektorové zadavatele?? ve Věstníku, ZPŘ na profilu 1 měsíc předem součástí odůvodnění účelnosti (prováděcí předpis) výjimky - některá JŘSU - některá JŘBU - předchozí zakázka zrušena, méně než 3 nabídky

34 Ekonomické odůvodnění na profilu do 3 dnů od oznámení či výzvy odůvodnění tech. kvalifikace a předmětu, prováděcí předpis u významných VZ se předkládá vládě či zastupitelstvu, státní s oponentním posudkem objednaným MMR

35 Otevírání obálek komise činí úkony jménem zadavatele neotvírá se 1 nabídka vypuštěna kontrola úplnosti (pouze podpis a smlouva) čtou se hodnoty v číselných kritériích

36 Omezení počtu zájemců zrušeno – v užším řízení – v jednacím řízení s uveřejněním – v soutěži o návrh zůstává – v obraně a bezpečnosti – sektorový zadavatel??

37 Hodnotící komise u nadlimitních členem osoba se zvláštní způsobilostí u nadlimitních stavebních osoba s odbornou způsobilostí u významných VZ státních zadavatelů - 9 členů - 2 ze seznamu hodnotitelů (vede MMR) - jmenuje vláda širší definice podjatosti

38 Hodnocení nabídek kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele dílčí kritéria + váha v oznámení / výzvě, ne v ZD

39 Změny smluv zákaz podstatných změn: rozšíření předmětu (není dotčeno JŘBU) potenciální účast jiných dodavatelů potenciální vliv na výběr mění ek. rovnováhu ve prospěch dodavatele

40 Právo odstoupit od smlouvy zadavatel, pokud nepravdivé informace v nabídce zároveň možný vliv na výběr

41 Zrušení zadávacího řízení zbývá 1 nabídka k hodnocení

42 Elektronická aukce povinná na dodávky vymezené prováděcím předpisem, sektoroví??

43 Uveřejňování „Věstník veřejných zakázek“ profil zadavatele u ZPŘ

44 Ex post uveřejňování oznámení o výsledku do 15 dnů, Věstník písemná zpráva zadavatele i u podlimitních, identifikace uchazečů a ceny, profil skutečně uhrazená cena, profil smlouva včetně změn a dodatků, profil

45 Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. výjimky - nabídky - složení hodnotící komise (do uzavření smlouvy) - informace z pořizovaných dokumentů (do uzavření smlouvy)

46 Námitky zkrácení lhůt u ZPŘ z 15 na 10 dnů prodloužení lhůt u dobrovolného oznámení z 15 na 30 dnů kdo mohl podat námitky, nesmí podat podnět poučení o nutnosti doručit stejnopis návrhu zadavateli

47 Řízení u ÚOHS doručuje se veškerá dokumentace lhůty k rozhodnutí od doručení dokumentace kauce z nabídkové ceny za celou dobu plnění v řízení o deliktu účastníkem podezřelý pokuty zvýšeny 2x

48 DĚKUJI ZA POZORNOST Vlastimil Fidler vlastimil.fidler@mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj ☺


Stáhnout ppt "ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK transparentní novela zákona Vlastimil Fidler Ministerstvo pro místní rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google