Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek – změny v oblasti elektronizace veřejných zakázek a uveřejňování informací Praha, 19.8.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nový zákon o zadávání veřejných zakázek – změny v oblasti elektronizace veřejných zakázek a uveřejňování informací Praha, 19.8.2015."— Transkript prezentace:

1 Nový zákon o zadávání veřejných zakázek – změny v oblasti elektronizace veřejných zakázek a uveřejňování informací Praha, 19.8.2015

2 Nutnost transponovat: -Směrnice Evropského parlamentu a rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, ze dne 26.2.2014 -Směrnice Evropského parlamentu a rady 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES, ze dne 26.2.2014 -Směrnice Evropského parlamentu a rady 2014/23/EU o udělování koncesí ze dne, 26.2.2014 -Transpozice ČR - předpoklad leden 2016 (nejpozději duben 2016)

3 Stav projednávání: 22.4. -22.5.2015 – meziresortní připomínkové řízení 15.7.2015 – předloženo k projednání vládě V současné době projednáváno LRV Září – říjen PSP Listopad-prosinec Senát Účinnost nového zákona nejpozději do 18.4.2016

4 >regulace odpovídá evropským směrnicím >zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici v zásadních oblastech na základě věcného záměru >upravená systematika – od obecného ke konkrétnímu >odstranění kazuistických procesních pravidel >snížení administrativní zátěže >posílení odpovědnosti zadavatele >důraz na flexibilitu podlimitního režimu Obecný přístup k novému zákonu

5 >Zadavatel při postupu podle zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. >Zadavatel přistupuje k dodavatelům na základě zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zásady postupu podle zákona

6 Požadavek plně elektronické komunikace - s účinností zákona povinná elektronická komunikace pro: dynamický nákupní systém, elektronickou aukci, nabídky formou elektronických katalogů, zasílání formulářů do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie a pro uveřejňování zadávací dokumentace podle § 94.

7 >Od 18.4.2017 pro Českou republiku, organizační složky státu, ČNB a centrální zadavatele >Od 18.10.2018 – pro všechny zadavatele dle ZZVZ Požadavek plně elektronické komunikace

8 >zvláštní povaha veřejné zakázky - nutné zvláštní nástroje, zařízení nebo formáty souborů, jež nejsou obecně dostupné nebo podporované >použití elektronické komunikace vyžaduje zvláštní kancelářské vybavení, které zadavatelé běžně nemají k dispozici, >zadávací podmínky vyžadují předložení vzorků nebo modelů, které nemohou být předloženy za použití elektronické komunikace, nebo >použití jiné než elektronické komunikace je nezbytné z důvodu narušení zabezpečení elektronické komunikace nebo z důvodu ochrany zvláště citlivé povahy informací, přičemž požadovanou úroveň zabezpečení nelze řádně zajistit běžně dostupnými elektronickými nástroji Výjimky z povinné elektronické komunikace

9 >Nejde-li o komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové schránky, musí být datová zpráva opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem, pokud jde o >výzvu určenou účastníkům zadávacího řízení, >oznámení o výběru dodavatele, >rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu v soutěži o návrh, >vyloučení účastníka zadávacího řízení Upřesněna pravidla použití zaručeného elektronického podpisu

10 Revize formulářů pro nadlimitní veřejné zakázky - zrušeny formuláře: F09 – zjednodušené oznámení v DNS F10 – Koncese na stavební práce F11 – Oznámení o koncesi, kdy koncesionář není veřejným zadavatelem Změny v uveřejňování informací o veřejných zakázkách

11 Revize formulářů pro nadlimitní veřejné zakázky Zavedeny nové formuláře: -F14 – Oprava -F20 - Oznámení o změně -F21 - Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky -F22 - Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby -F23 - Sociální a jiné zvláštní služby – koncese -F24 - Oznámení o zahájení koncesního řízení -F25 - Oznámení o výsledku koncesního řízení Změny v uveřejňování informací o veřejných zakázkách

12 Formuláře dané prováděcím předpisem – národní formuláře Zavedeny zjednodušené formuláře pro podlimitní veřejné zakázky: -Předběžné oznámení -Oznámení o zahájení -Oznámení o výsledku Změny v uveřejňování informací o veřejných zakázkách

13 Formuláře dané prováděcím předpisem – národní formuláře Formuláře k profilu zadavatele stejné Zrušeno souhrnné oznámení na základě RS a DNS Změny v uveřejňování informací o veřejných zakázkách

14 Systémové změny: Výsledkový formulář – jak pro zadání, tak pro zrušení Opravy uveřejněných formulářů – Ne celý formulář, ale pouze měněné údaje pomocí F14 U nadlimitních VZ – uveřejnění ve VVZ až po uveřejnění v TED nebo po 48 hodinách od obdržení potvrzení o přijetí k uveřejnění v TED Prováděcí předpis obsahuje výčet položek, které jsou povinné Změny v uveřejňování informací o veřejných zakázkách

15 -Provozní jednotky- mohou mít svůj profil zadavatele -Uveřejňování dokumentů - ve stejném rozsahu ( ZD, písemná zpráva, veřejný zadavatel – smlouvu, skutečně uhrazená cena, ne poddodavatelé) Změny v uveřejňování informací o veřejných zakázkách- profil zadavatele

16 -Žádné zásadní změny dle zákona -Definovány požadavky na EN pro příjem a podání nabídek -Zachována nepovinná certifikace -Redukován výčet zpráv, které mají být opatřeny uznávaným EP -Prováděcí předpis -neomezený dálkový přístup, okamžik doručení prostřednictvím EN -Zjednodušení skupin pro certifikaci a podmínek certifikace Elektronické nástroje

17 -Zavedena jasnější pravidla -Stanoven okamžik, kdy je zaveden DNS -Povinnost oznámit zavedení DNS -Povinnost oznámit ukončení nebo změnu trvání oproti údaji v původním oznámení -Zrušena povinnost uveřejňovat zjednodušené oznámení dle DNS -Možnost rozdělit DNS na kategorie -Možnost ověřovat kvalifikaci zařazených dodavatelů -Pro VZ v DNS výslovně uvedena možnost uzavřít smlouvu i před uplynutím lhůty pro podání námitek proti výběru dodavatele -Zrušen národní formulář pro čtvrtletní oznamování Dynamický nákupní systém

18 -Elektronická aukce – nedochází k podstatným změnám, upřesnění některých postupů -Elektronické katalogy – upřesněno používání v RS a DNSZ -Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky Další instituty

19 Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.czwww.mmr.cz Portál o veřejných zakázkách a koncesích: www.portal-vz.czwww.portal-vz.cz Informační systém o veřejných zakázkách: www.isvz.czwww.isvz.cz Věstník veřejných zakázek: www.vestnikverejnychzakazek.czwww.vestnikverejnychzakazek.cz Úřední věstník Evropské unie: http://ted.europa.euhttp://ted.europa.eu Užitečné odkazy

20 Děkuji za pozornost eva.vizdalova@mmr.cz … a nashledanou


Stáhnout ppt "Nový zákon o zadávání veřejných zakázek – změny v oblasti elektronizace veřejných zakázek a uveřejňování informací Praha, 19.8.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google