Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK"— Transkript prezentace:

1 ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

2 Obecný přístup k novému zákonu
regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici v zásadních oblastech na základě věcného záměru upravená systematika – od obecného ke konkrétnímu odstranění kazuistických procesních pravidel snížení administrativní zátěže posílení odpovědnosti zadavatele důraz na flexibilitu podlimitního režimu ŠIROKÁ DISKUSE PŘI PŘÍPRAVĚ NOVÉHO ZÁKONA

3 Zákon o zadávání veřejných zakázek
vymezení hlavního předmětu regulace: pravidla pro zadávací řízení nechceme regulovat celý investiční proces

4 Systematika zákona I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O ZADÁVÁCÍCH ŘÍZENÍCH III. PODLIMITNÍ REŽIM IV. NADLIMITNÍ REŽIM V. ZJEDNODUŠENÝ REŽIM VI. ZVLÁŠTNÍ POSTUPY VII. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ SEKTOROVÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VIII. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ KONCESÍ IX. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V OBLASTI OBRANY NEBO BEZPEČNOSTI X. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K ZADÁVACÍM ŘÍZENÍM

5 Systematika zákona XI. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV XII. FAKTURACE ZA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY XIII. ZMĚNA A UKONČENÍ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU XIV. INFORMAČNÍ SYSTÉM O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH XV. OCHRANA PROTI NESPRÁVNÉMU POSTUPU ZADAVATELE XVI. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ XVII. ÚČINNOST

6 Základní ustanovení zadání veřejné zakázky - Zadáním veřejné zakázky se rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. povinnost provést zadávací řízení - Zadavatel je povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, není-li dále stanoveno jinak.

7 Základní ustanovení zadavatelem je veřejný zadavatel a dále osoba, o níž to stanoví zákon (dřívější sektorový a dotovaný zadavatel) zásady postupu podle zákona: Zadavatel při postupu podle (tohoto) zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. Zadavatel přistupuje k dodavatelům na základě zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace.

8 Příležitosti a rizika nového zákona
příležitosti vyřešení velké části problémů současné praxe kultivace zadávacího prostředí posílení kvality plnění VZ komplexní metodická úprava

9 Praktické dopady – řešení problémů
Zadavatel nebude podle nového zákona schopen zadat malou zakázku. zachování limitů pro VZMR Z může v ZPŘ postupovat stejně jako za současné úpravy (nově možnost mnoha dalších voleb)

10 Praktické dopady – řešení problémů
Zadavatel nemůže vyloučit dodavatele, který se neosvědčil. § 47 odst. 4 Z může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech závažných nebo trvalých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu s veřejným zadavatelem, které vedly k předčasnému ukončení smluvního vztahu, náhradě škody nebo jiným srovnatelným sankcím prokáže, že se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost

11 Praktické dopady – řešení problémů
Zadavatel není schopen určit mimořádně nízkou nabídkovou cenu. § 112 odst. 2 Zadavatel může v zadávacích podmínkách stanovit a) cenu nebo náklady, které bude považovat za mimořádně nízkou nabídkovou cenu, nebo b) způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny; v takovém případě není vyloučeno, aby zadavatel posoudil nabídkovou cenu nebo náklady jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu i v jiných případech.

12 Praktické dopady – řešení problémů
Zadavatel nemůže vyloučit dodavatele, který má u zadavatele dluhy. § 52 odst. 5 Zadavatel může stanovit v zadávacích podmínkách jednotlivá pravidla pro zadávací řízení pro nadlimitní režim. Zadavatel může stanovit i jakékoliv jiná kritéria kvalifikace dodavatele, než jsou uvedena v části čtvrté

13 Praktické dopady – řešení problémů
Zadavatel obdrží v řízení předražené nabídky. § 38 odst. 1 a 2 Podmínky účasti v zadávacím řízení může zadavatel stanovit jako podmínky kvalifikace, technické podmínky nebo jiné smluvní podmínky. Zadavatel může v rámci technických podmínek nebo jiných smluvních podmínek v zadávacích podmínkách uvést zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, a to zejména v oblasti sociální, hospodářské, environmentální nebo v oblasti inovací nebo zaměstnanosti, pokud souvisí s předmětem veřejné zakázky.

14 Praktické dopady – řešení problémů
Zadavatel může hodnotit jen cenu. § 113 odst. 1 a 2 Zadavatel v zadávacích podmínkách stanoví, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny nebo nákladů životního cyklu a kvality. Zadavatel může ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit také podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů životního cyklu.

15 Praktické dopady – řešení problémů
Zadavatel musí kontrolovat všechny nabídky. § 39 odst. 4 Zadavatel provede posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek. Není-li stanoveno v tomto zákoně jinak, může zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti před hodnocením nabídek nebo posoudit splnění podmínek účasti až po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení jeho nabídky vždy.

16 Praktické dopady – řešení problémů
Zadavatel musí vyloučit nejvýhodnější nabídku kvůli chybějícímu dokladu nebo překlepu ve výkazu výměr. § 40 odst. 2 a 3 Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li tento zákon jinak; nabídka však může být doplněna o údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. Doplnění nebo změna údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti se za změnu nabídky nepovažují. V případě veřejných zakázek na stavební práce se za objasnění považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena a hodnocení nabídek.

17 Praktické dopady – řešení problémů
Zadavatel musí i na banální zakázku svolávat hodnotící komisi a pozvat členy 5 dnů dopředu. § 42 Zadavatel může k provádění úkonů podle tohoto zákona pověřit komisi. V takovém případě se úkony komise považují za úkony zadavatele.

18 Praktické dopady – řešení problémů
Zadavatel není schopen zadat sociální služby. § 127 odst. 1 a 6 Ve zjednodušeném režimu zadává zadavatel veřejné zakázky na sociální a jiné zvláštní služby uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Průběh zadávacího řízení určuje zadavatel s ohledem na specifika zadávaných služeb. Zadavatel může s účastníky zadávacího řízení jednat. Zadavatel může v průběhu zadávacího řízení měnit zadávací podmínky, pokud tím nejsou narušeny zásady podle § 5. Změněné zadávací podmínky však musí nadále splňovat podmínky pro zjednodušený režim.

19 Praktické dopady – řešení problémů
Problém dodatečných prací. § 220 odst. 4 Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než % původní hodnoty závazku, nebo % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí; pokud bude provedeno více změn, bude změna původní hodnoty závazku stanovena součtem hodnot všech těchto změn.

20 Praktické dopady – řešení problémů
Lhůty pro podání nabídek jsou dlouhé. § 56 odst. 1 Zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídek v otevřeném řízení na nejméně 30 dnů od zahájení řízení.

21 Praktické dopady – řešení problémů
Zadavatel má omezené možnosti pro požadavky na kvalifikaci dodavatele. § 71 odst. 3 V nadlimitním režimu není zadavatel oprávněn požadovat prokázání splnění jiné kvalifikace, než která je uvedena v odstavci 1 a 2.

22 Praktické dopady – řešení problémů
Zadavatel nemůže zrušit zadávací řízení, ačkoli si to dopředu vyhradí. § 125 odst. 4 (var. I) Zadavatel může zadávací řízení zrušit na základě výhrady v zadávacích podmínkách. V takovém případě zadavatel účastníkům zadávacího řízení na jejich žádost uhradí účelně vynaložené náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

23 Praktické dopady – řešení problémů
Zadavatel je při chybě u spolufinancovaných zakázek trestán dvakrát. § 250 odst. 1 Zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že při zadávání veřejné zakázky s výjimkou veřejné zakázky hrazené, i jen z části, z prostředků Evropské unie…

24 Příležitosti a rizika nového zákona
rizika nový zákon, nové pojetí, nová struktura nadměrná očekávání od nového zákona (zázračná kultivace zadávacího prostředí) nové neurčité pojmy (přiměřenost) široké a obecné pojetí střetu zájmů (osoby podílející se na průběhu zadávacího řízení) obnovení způsobilosti dodavatele nový druh zadávacího řízení – inovační partnerství

25 Ministerstvo pro místní rozvoj
DĚKUJEME ZA POZORNOST Ministerstvo pro místní rozvoj


Stáhnout ppt "ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK"

Podobné prezentace


Reklamy Google