Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NESROVNALOSTI, PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Konference pro příjemce finanční podpory z globálních grantů OP VK 22.9.2014 Mamaison.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NESROVNALOSTI, PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Konference pro příjemce finanční podpory z globálních grantů OP VK 22.9.2014 Mamaison."— Transkript prezentace:

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NESROVNALOSTI, PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Konference pro příjemce finanční podpory z globálních grantů OP VK 22.9.2014 Mamaison Business & Conference Hotel Imperial

2 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Nesrovnalosti, Porušení rozpočtové kázně 1.PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ 2.NESROVNALOST (DEFINICE) 3.TYPY NESROVNALOSTI A NEJČASTĚJI SE VYSKYTUJÍCÍ NESROVNALOSTI 4.NESROVNALOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT PŘI UKONČOVÁNÍ PROJEKTU 5.ZPŮSOB ODHALENÍ NESROVNALOSTI 6.ŘEŠENÍ NESROVNALOSTI 7.ODVOD ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

3 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Veřejná finanční podpora je poskytována v případě krajů jako ZS pro GG na základě a v souladu s rozpočtovými pravidly, dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ – „PRK"

4 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Porušením rozpočtové kázně se rozumí: „každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku“. (§22 odst. 1), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

5 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Z ustanovení rozpočtových pravidel vyplývá, že porušení rozpočtové kázně je vždy nesrovnalost ve smyslu práva Evropských Společenství, protože by mohlo dojít k neoprávněnému výdaji ze souhrnného rozpočtu Společenství. Jakékoli podezření na nesrovnalost v rámci realizace projektů je v následném kontrolním řízení označováno „Podezření porušení rozpočtové kázně".

6 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NESROVNALOST DEFINICE (Příručka pro nesrovnalosti, verze 9, platná od 13. 12. 2013, str. 25) „Nesrovnalostí se rozumí porušení právních předpisů ES/EU nebo předpisů ČR v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR.“

7 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TYP NESROVNALOSTI  FINANČNÍ (proplaceno z projektového/provozního účtu) – přesně vyčíslená částka nesrovnalosti (dotčená platba/y + alikvotní část NN)  NEFINANČNÍ (indikátory, klíčové aktivity, kde nelze přesně vyčíslit hodnotu finančních prostředků, které byly použity)

8 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NEJČASTĚJI SE VYSKYTUJÍCÍ NESROVNALOSTI  MYLNÁ PLATBA 56/186 případů  POCHYBENÍ VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 45/186 případů  ÚHRADA NEZPŮSOBILÉHO VÝDAJE 50/186 případů

9 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NESROVNALOSTI, KTERÉ SE MOHOU VYSKYTNOUT PŘI UKONČOVÁNÍ PROJEKTU  NENAPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ  NENAPLNĚNÍ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU  PŘEČERPÁNÍ/NEDOČERPÁNÍ NN  PŘEKROČENÍ JEDNOTKOVÉ CENY U MZDOVÝCH NÁKLADŮ (PRACOVNÍCH SMLUV)  PŘEKROČENÍ LIMITU ČERPÁNÍ KŘÍŽOVÉHO FINANCOVÁNÍ

10 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZPŮSOB ZJIŠTĚNÍ NESROVNALOSTI  ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA MONITOROVACÍ ZPRÁVY  FYZICKÁ KONTROLA V MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU  ADMINISTRATIVNÍ/FYZICKÁ KONTROLA ZE STRANY MŠMT/FÚ/EK/NEZÁVISLÁ AUDITNÍ SPOLEČNOST PŘÍP. DALŠÍCH SUBJEKTŮ  VLASTNÍ NEBO ANONYMNÍ UDÁNÍ

11 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ŘEŠENÍ NESROVNALOSTI  ADMINISTRACE A NAHLÁŠENÍ ŘÍDÍCÍMU ORGÁNU (MŠMT)  SOUČASNĚ NAHLÁŠENO NA ODBOR KONTROLY A SDÍLENÝCH SLUŽEB KÚ MSK (DÁLE JEN „KON“) proces kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů  OZNÁMENÍ PŘÍJEMCI  ŠETŘENÍ NESROVNALOSTI ZE STRANY KON A VYDÁNÍ ZÁZNAMU O ÚKONECH PŘEDCHÁZEJÍCÍCH KONTROLE

12 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ  SEZNÁMENÍ PŘÍJEMCE S VÝSLEDKEM ŠETŘENÍ  VYDÁNÍ PLATEBNÍCH VÝMĚRŮ NA ODVOD ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ A PENÁLE  ÚHRADA ODVODU (v případě, že nebyla krácena příslušná žádost o platbu)/PENÁLE NA ÚČET MSK  PODÁNÍ PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI O PROMINUTÍ Z ODVODU ZA PRK A PENÁLE  ADMINISTRACE ŽÁDOSTI A PŘEDÁNÍ K ROZHODNUTÍ ORGÁNŮM KRAJE  V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ, DOPLATEK PROMINUTÉ ČÁSTI PŘÍJEMCI NA ÚČET NEBO ZOHLEDNĚNÍ V RÁMCI NÁSLEDUJÍCÍ ŽÁDOSTI O PLATBU.

13 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ODVOD ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Výše odvodu za nesrovnalost/PRK je dána Smlouvou o financování. 1)U Smluv bez sankčního ujednání dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - povinnost odvodu ve výši 100% porušení s možností prominutí. 2)Smlouvy se sankčním ujednáním (2. kolo 2. GG).

14 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Od 15.10.2014 bude v platnosti nová Příručka pro nesrovnalosti, verze 10, která zmírňuje sankce u některých pochybení v rámci zadávání a plnění veřejných zakázek např.:  Zadání zakázky bez řádného zahájení výběrového/ zadávacího řízení v souladu se zákonem o VZ a závaznými postupy dle platné příručky,  Pochybení v rámci stanovení lhůt pro podání nabídky,  Prodloužení lhůty pro podání nabídek bez řádného zveřejnění,  Nedostatečná specifikace předmětu zakázky.

15 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příjemce si na základě této příručky může zpětně požádat o prominutí z odvodu, který mu byl na základě dřívější dokumentace udělen přísněji než aktuálně platné pravidla. Před podáním Žádosti o prominutí doporučujeme daný případ konzultovat s projektovým manažerem. Žádost o prominutí nebo částečné prominutí lze podat nejpozději do 1 roku ode dne nabytí právní moci platebního výměru (tj. po uplynutí lhůty pro podání odvolání), kterým byl odvod nebo penále, o jehož prominutí je žádáno, vyměřen.


Stáhnout ppt "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NESROVNALOSTI, PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Konference pro příjemce finanční podpory z globálních grantů OP VK 22.9.2014 Mamaison."

Podobné prezentace


Reklamy Google