Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postupy pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně v OPPK PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 11.12.2012 EVROPSKÝ FOND REGIONÁLNÍHO ROZVOJE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postupy pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně v OPPK PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 11.12.2012 EVROPSKÝ FOND REGIONÁLNÍHO ROZVOJE."— Transkript prezentace:

1 Postupy pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně v OPPK PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 11.12.2012 EVROPSKÝ FOND REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

2 WWW.OPPK.CZ 2 OBSAH PREZENTACE  Metodické dokumenty  Pojmy a základní terminologie  Postupy a procesy (kontroly a audity)  Prominutí, posečkání, odvolání  Odvody a snížené odvody

3 WWW.OPPK.CZ 3 Metodické dokumenty Současný stav: - pro smlouvy uzavřené do 1.5.2012 platí „Metodika promíjení odvodů a nebo penále za PRK v OPPA a OPPK“ - pro smlouvy uzavřené po 1.5.2012 platí „Přehled snížených odvodů“ K dispozici: www.oppk.cz/ dokumenty / projektová příručkawww.oppk.cz/ Rozdílný postup vyplývá z novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ust. § 22: - původně odvod za porušení rozpočtové kázně odpovídal neoprávněně čerpaným prostředkům - nově odvod odpovídá poskytnutým prostředkům, příp. lze stanovit snížený odvod, pokud je tato možnost zakotvena ve smlouvě

4 WWW.OPPK.CZ Metodické dokumenty V přípravě: -jeden metodický dokument pro všechny příjemce -Projektová příručka, příloha U – Postupy pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně -postupy zpracovány na základě požadavku EK, MF ČR, MMR a platných zákonů a předpisů -postupy konzultován s právníky MF ČR -postupy v současné době předloženy RHMP ke schválení -postupy budou k dispozici na webových stránkách OPPK v sekci dokumenty

5 WWW.OPPK.CZ Metodické dokumenty Postupy pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně:  Obecný rámec  Definice porušení rozpočtové kázně  Postup při porušení rozpočtové kázně  Prominutí nebo částečné prominutí odvodu/penále  Posečkání odvodu/penále  Rozložení splátek  Odvolání  Přílohy (3 přílohy)

6 WWW.OPPK.CZ Pojmy a základní terminologie  Porušení rozpočtové kázně – každé neoprávněné použití, kterým byla porušena povinnost stanovená zákonem, předpisem EU nebo smlouvou nebo zadržení peněžních prostředků a neprokáže-li se jejich použití.  Odvod (finanční oprava, korekce) – vrácení finančních prostředků dotčených PRK  Penále (sankce, pokuta) – kromě odvodu povinnost uhradit penále  Úrok z prodlení – část penále, pokud došlo k úhradě odvodu po době splatnosti, kterou nelze nikdy prominout

7 WWW.OPPK.CZ Postupy a procesy  Kontroly, audity  Zápis/protokol z kontroly (administrativní kontrola, veřejnosprávní kontrola, audit)  Seznámení se zápisem/protokolem  Možnost podat námitky (vysvětlení) ve stanovené lhůtě  Rozhodnutí o vyhovění/částečném vyhovění/nevyhovění námitkám  Platební výměr na odvod (snížený odvod)  Žádost o prominutí/částečné prominutí odvodu (úhrada nebo žádost o posečkání)  Platební výměr na penále (prominutí, posečkání/úhrada)  Usnesení o schválení / neschválení žádosti o prominutí

8 WWW.OPPK.CZ Procesy a postupy  Platební výměr je vystaven ve smyslu ust. § 22 odst. 2 a 5 zákona č. 250/2000 Sb.,  V poučení je uvedeno, že se lze na základě § 22 odst. 12 požádat o prominutí/částečné prominutí odvodu/penále na základě důvodných hodných zvláštního zřetele  Žádost o prominutí/částečné prominutí: -Identifikace žadatele, odkaz na výše uvedený zákon, -Odkaz na č. platebního výměru a částku, datum doručení, -Zdůvodnění -Datum podání do 30 dnů ode dne doručení PV adresátovi PV

9 WWW.OPPK.CZ Procesy a postupy  Žádost o posečkání úhrady odvodu/penále: -Identifikace žadatele -žádost musí být sepsána ve smyslu ustanovení § 156 odst. 1 písm. e) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a s odkazem na podanou žádost na prominutí -Odkaz na číslo PV, výši částku a datum doručení PV, -Zdůvodnění -Žádost musí být podána do 30 dnů od dne doručení PV adresátoví PV !! Za obě žádosti může být vybírán správní poplatek, a v případě posečkání také úrok z posečkané částky

10 WWW.OPPK.CZ Procesy a postupy  Rozložení splátek: musí být podána žádost, o žádosti rozhoduje Odbor daní poplatků a cen. V současné době bude povolováno rozložení splátek na dobu cca 6 měsíců.  Odvolání: proti PV se lze odvolat (nikoliv však jen proti odůvodnění), o odvolání může samostatně rozhodnout MHMP nebo odvolání předá MF ČR podle daňového řádu.

11 WWW.OPPK.CZ Odvody a snížené odvody -taxativní výčet přípustných důvodů pro promíjení stanovený MF ČR -seznam typů pochybení a k nim stanovený odvod/snížený odvod -seznam je možné doplňovat, pokud lze pochybení zahrnout do taxativního výčtu - pro smlouvy uzavřené do 1.5.2012 platí odvody -pro smlouvy uzavřené po 1.5.2012 platí snížené odvody -pro obě skupiny platí stejný přístup (rovný, transparentní a nediskriminační) -seznam pochybení, u nichž nelze prominout penále

12 DĚKUJEME ZA POZORNOST jana.hrncirova.konstantinova@praha.eu iva.jindrichova@praha.eu ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ MAGISTRÁT HL. M. PRAHY jana.hrncirova.konstantinova@praha.eu iva.jindrichova@praha.eu WWW.OPPK.CZ


Stáhnout ppt "Postupy pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně v OPPK PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 11.12.2012 EVROPSKÝ FOND REGIONÁLNÍHO ROZVOJE."

Podobné prezentace


Reklamy Google