Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NESROVNALOSTI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NESROVNALOSTI."— Transkript prezentace:

1 NESROVNALOSTI

2 Zdroje informací - právní normy a řídící akty
Sbírka zákonů Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 250/2000 Sb.“) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“) Ministerstvo financí ČR Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013, v platném znění Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Externí metodický pokyn č. 58 – Porušení rozpočtové kázně

3 Oznámení podezření na nesrovnalost
může být nahlášeno interními či externími subjekty, řídící orgán („ŘO“) posoudí opodstatněnost a pokud je třeba, zajistí prošetření podle zákona o finanční kontrole (zák. č. 320/2001 Sb.), opodstatněnost neposuzuje na základě ukončených kontrol útvarů PAS, od ostatních kontrolních útvarů (NKÚ, PČR, EK, OLAF, MF, ÚOHS) a při podezření na spáchání trestného činu, pokud se podezření na nesrovnalost nepotvrdí, ŘO případ uzavře.

4 Definice nesrovnalosti
NESROVNALOST = porušení právních předpisů ES nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR.

5 Typy nesrovnalostí Typy nesrovnalostí:
nesrovnalost jako porušení rozpočtové kázně – PRK je každé neoprávněné použití nebo zdržení prostředků poskytnutých z rozpočtu RR (§ 22 zák. č. 250/2000 Sb.), systémová nesrovnalost – chyba spojená s fungováním systému a objevující se u více projektů, ostatní nesrovnalosti – nelze zařadit do předchozích dvou typů, patří sem nesrovnalosti spojené s porušením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, podezření na spáchání trestného činu.

6 Porušení rozpočtové kázně (PRK)
Porušení rozpočtové kázně je upraveno v § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 22 odst. 1 písm. c) zák. č. 250/2000 Sb. je porušením rozpočtové kázně každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Porušení rozpočtové kázně konstatuje Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jen „ÚRR SZ“) v případě, že shledané a potvrzené podezření na nesrovnalost se týká proplaceného projektu nebo jeho proplacené části.

7 Šetření nesrovnalosti
Postup před proplacením dotace pochybení zjištěné před proplacením dotace, příjemci bude provedena korekce způsobilých výdajů v ŽoP, posuzování výše korekce musí být v souladu s přílohou č. 1 Externího metodického pokynu č. 58 – Porušení rozpočtové kázně.

8 Šetření nesrovnalosti
Postup po proplacení dotace: pochybení zjištěné po proplacení dotace, na základě ukončené kontroly (včetně vypořádání námitek a připomínek) je příjemci vyměřen odvod za PRK, odvod vyměřován ve výši 100% neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, případně tzv. „snížený odvod“, příjemce může proti rozhodnutí o odvodu podat odvolání na MF ČR prostřednictvím ÚRR SZ, neuhrazení odvodu za PRK může být důvodem ro pozastavení proplacení projektu (příp. následující etapy).

9 Zdroj: Oddělení nesrovnalostí ÚRR SZ, stav k 31. 8. 2013
Počet nesrovnalostí v roce Období (rok) Nahlášené případy Uzavřené případy Případy v šetření 2008 3 2009 21 2010 18 13 5 2011 66 52 14 2012 47 37 10 I.-VIII./2013 20 1 19 Celkem 175 127 48 Zdroj: Oddělení nesrovnalostí ÚRR SZ, stav k 31. 8. 2013 Zdroj: Oddělení nesrovnalostí ÚRR SZ, stav k 31. 8. 2013

10 Ex. MP č. 58 – Porušení rozpočtové kázně
úprava postupů ÚRR SZ v případě porušení rozpočtové kázně příjemcem dotace Obsah: 1. Definice porušení rozpočtové kázně 2. Postup při porušení rozpočtové kázně 2.1 Platební výměr na odvod 2.2 Platební výměr na penále 2.3 Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále 2.4 Posečkání odvodu a penále 2.5 Splátky 2.6 Odvolací řízení 2.7 Správní poplatky Příloha č. 1 – Tabulka finančních oprav

11 Platební výměr na odvod za PRK
odvod ve výši 100 % neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků (PRK), kdy není ve smlouvě upravena možnost sníženého odvodu, snížený odvod v případě, že se jedná o porušení rozpočtové kázně příjemce u smluv a dodatků uzavřených po , příjemce může proti platebnímu výměru na odvod za PRK podat odvolání na MF ČR prostřednictvím ÚRR SZ, po uhrazení odvodu může být příjemci vyměřeno penále, příp. i úrok z posečkání s úhradou. (Ve smyslu § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

12 Prominutí povinnosti odvodu a penále
příjemce podá na ÚRR SZ řádně odůvodněnou žádost, uhradí správní poplatek před nebo při podání žádosti, nastavené promíjení musí akceptovat přípustné důvody pro prominutí stanovené interní metodikou a v případě VZ dokumentem Guideline COCOF 07/0037/03 - CS „Pokyny ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje Spolufinancované ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky“, schvaluje předseda Regionální rady.

13 Posečkání úhrady odvodu či penále
příjemce podá žádost o posečkání z důvodů hodných zvláštního zřetele uhradí správní poplatek před nebo při podání žádosti, posuzuje a schvaluje interní pracovní skupina ÚRR SZ, za dobu posečkání je příjemci vyměřen úrok z posečkané částky.

14 Povolení úhrady ve splátkách
příjemce podá žádost z důvodů hodných zvláštního zřetele, uhradí správní poplatek před nebo při podání žádosti, členové interní pracovní skupiny na základě analýzy žádosti a navrženého splátkového kalendáře, zkušeností s příjemcem, na základě jeho platebních možností doporučí/nedoporučí úhradu ve splátkách, schvaluje ředitelka ÚRR SZ, příjemce je o schválení či zamítnutí vyrozuměn zasláním Rozhodnutí o povolení splátek do 30 kalendářních dnů ode dne podání žádosti.

15 Odvolací řízení za dodržení podmínek stanovených v § 109 a násl. DŘ ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po doručení rozhodnutí, lze podat odvolání proti vydanému rozhodnutí (platebnímu výměru), ÚRR SZ toto odvolání přezkoumá v souladu se všemi postupy a povinnostmi vyplývajícími z § 109 a násl. DŘ, pokud o odvolání nerozhodne ÚRR SZ sám dle § 113 odst. 1 DŘ, postoupí odvolání s příslušnou částí spisu a se svým stanoviskem odvolacímu orgánu, kterým je dle § 22 odst. 10 věty druhé zák. č. 250/2000 Sb. Ministerstvo financí ČR.

16 Nesrovnalosti v oblasti veřejných zakázek
nejčastěji dochází k porušení zásad pro zadávání veřejných zakázek, výčet jednotlivých pochybení, která se v průběhu výběrových řízení vyskytují, je včetně hrozících finančních postihů obecně popsán v části I. a II. Tabulky finančních oprav (Ex. MP č. 58), primární odpovědnost za dodržení zásad stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Pokyny pro zadávání veřejných zakázek (příloha č. 5 Příručky pro žadatele) je věcí zadavatele, tedy příjemce dotace.

17 Zdroj: Oddělení nesrovnalostí ÚRR SZ, stav k 31. 8. 2013
Přehled typů nahlášených nesrovnalostí v roce 2013 Typy porušení Počet Porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek 8 Nezpůsobilý výdaj 6 Nerespektování ostatních podmínek ve Smlouvě o poskytnutí dotace Celkem 20 Zdroj: Oddělení nesrovnalostí ÚRR SZ, stav k 31. 8. 2013 Zdroj: Oddělení nesrovnalostí ÚRR SZ, stav k 31. 8. 2013

18 Vymáhání nesrovnalostí (stav k 31.12.2012)
Rok Celkem Vydáno PV na odvod Finanční objem vydaných PV (se zohledněním prominutí) 2008 3 - 2009 21 2010 18 4.492 Kč 2011 66 2012 47 46

19 Prevence informování žadatelů a příjemců na seminářích pořádaných ÚRR SZ, informování žadatelů a příjemců prostřednictvím webových stránek kde je uvedena definice a příklady možných porušení, odhalení nesrovnalosti a možné následky a doporučení pro předcházení nesrovnalostem.

20 Děkuji za pozornost Závěr Ing. Monika Žubretovská
vedoucí oddělení nesrovnalostí Tel

21 21


Stáhnout ppt "NESROVNALOSTI."

Podobné prezentace


Reklamy Google