Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NESROVNALOSTI 1. Zdroje informací - právní normy a řídící akty  Sbírka zákonů Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NESROVNALOSTI 1. Zdroje informací - právní normy a řídící akty  Sbírka zákonů Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve."— Transkript prezentace:

1 NESROVNALOSTI 1

2 Zdroje informací - právní normy a řídící akty  Sbírka zákonů Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 250/2000 Sb.“) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“)  Ministerstvo financí ČR Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013, v platném znění  Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Externí metodický pokyn č. 58 – Porušení rozpočtové kázně 2

3 Oznámení podezření na nesrovnalost PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST •může být nahlášeno interními či externími subjekty, •řídící orgán („ŘO“) posoudí opodstatněnost a pokud je třeba, zajistí prošetření podle zákona o finanční kontrole (zák. č. 320/2001 Sb.), •opodstatněnost neposuzuje na základě ukončených kontrol útvarů PAS, od ostatních kontrolních útvarů (NKÚ, PČR, EK, OLAF, MF, ÚOHS) a při podezření na spáchání trestného činu, •pokud se podezření na nesrovnalost nepotvrdí, ŘO případ uzavře. 3

4 Definice nesrovnalosti NESROVNALOST = porušení právních předpisů ES nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR. 4

5 Typy nesrovnalostí Typy nesrovnalostí: •nesrovnalost jako porušení rozpočtové kázně – PRK je každé neoprávněné použití nebo zdržení prostředků poskytnutých z rozpočtu RR (§ 22 zák. č. 250/2000 Sb.), •systémová nesrovnalost – chyba spojená s fungováním systému a objevující se u více projektů, •ostatní nesrovnalosti – nelze zařadit do předchozích dvou typů, patří sem nesrovnalosti spojené s porušením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, podezření na spáchání trestného činu. 5

6 Porušení rozpočtové kázně (PRK) Porušení rozpočtové kázně je upraveno v § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 22 odst. 1 písm. c) zák. č. 250/2000 Sb. je porušením rozpočtové kázně každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Porušení rozpočtové kázně konstatuje Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jen „ÚRR SZ“) v případě, že shledané a potvrzené podezření na nesrovnalost se týká proplaceného projektu nebo jeho proplacené části. 6

7 Šetření nesrovnalosti Postup před proplacením dotace  pochybení zjištěné před proplacením dotace,  příjemci bude provedena korekce způsobilých výdajů v ŽoP,  posuzování výše korekce musí být v souladu s přílohou č. 1 Externího metodického pokynu č. 58 – Porušení rozpočtové kázně. 7

8 Šetření nesrovnalosti Postup po proplacení dotace:  pochybení zjištěné po proplacení dotace,  na základě ukončené kontroly (včetně vypořádání námitek a připomínek) je příjemci vyměřen odvod za PRK,  odvod vyměřován ve výši 100% neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, případně tzv. „snížený odvod“,  příjemce může proti rozhodnutí o odvodu podat odvolání na MF ČR prostřednictvím ÚRR SZ,  neuhrazení odvodu za PRK může být důvodem ro pozastavení proplacení projektu (příp. následující etapy). 8

9 Zdroj: Oddělení nesrovnalostí ÚRR SZ, stav k 31. 8. 2013 Období (rok) Nahlášené případy Uzavřené případy Případy v šetření 2008 330 2009 21 0 2010 18135 2011665214 2012473710 I.-VIII./201320119 Celkem 175 12748 Zdroj: Oddělení nesrovnalostí ÚRR SZ, stav k 31. 8. 2013 9 Počet nesrovnalostí v roce 2008 - 2013

10 Ex. MP č. 58 – Porušení rozpočtové kázně  úprava postupů ÚRR SZ v případě porušení rozpočtové kázně příjemcem dotace Obsah:1. Definice porušení rozpočtové kázně 2. Postup při porušení rozpočtové kázně 2.1 Platební výměr na odvod 2.2 Platební výměr na penále 2.3 Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále 2.4 Posečkání odvodu a penále 2.5 Splátky 2.6 Odvolací řízení 2.7 Správní poplatky Příloha č. 1 – Tabulka finančních oprav 10

11 Platební výměr na odvod za PRK  odvod ve výši 100 % neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků (PRK), kdy není ve smlouvě upravena možnost sníženého odvodu,  snížený odvod v případě, že se jedná o porušení rozpočtové kázně příjemce u smluv a dodatků uzavřených po 1. 5. 2012,  příjemce může proti platebnímu výměru na odvod za PRK podat odvolání na MF ČR prostřednictvím ÚRR SZ,  po uhrazení odvodu může být příjemci vyměřeno penále, příp. i úrok z posečkání s úhradou. ( Ve smyslu § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 11

12 Prominutí povinnosti odvodu a penále  příjemce podá na ÚRR SZ řádně odůvodněnou žádost,  uhradí správní poplatek před nebo při podání žádosti,  nastavené promíjení musí akceptovat přípustné důvody pro prominutí stanovené interní metodikou a v případě VZ dokumentem Guideline COCOF 07/0037/03 - CS „Pokyny ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje Spolufinancované ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky“,  schvaluje předseda Regionální rady. 12

13 Posečkání úhrady odvodu či penále  příjemce podá žádost o posečkání z důvodů hodných zvláštního zřetele  uhradí správní poplatek před nebo při podání žádosti,  posuzuje a schvaluje interní pracovní skupina ÚRR SZ,  za dobu posečkání je příjemci vyměřen úrok z posečkané částky. 13

14 Povolení úhrady ve splátkách  příjemce podá žádost z důvodů hodných zvláštního zřetele,  uhradí správní poplatek před nebo při podání žádosti,  členové interní pracovní skupiny na základě analýzy žádosti a navrženého splátkového kalendáře, zkušeností s příjemcem, na základě jeho platebních možností doporučí/nedoporučí úhradu ve splátkách,  schvaluje ředitelka ÚRR SZ,  příjemce je o schválení či zamítnutí vyrozuměn zasláním Rozhodnutí o povolení splátek do 30 kalendářních dnů ode dne podání žádosti. 14

15 Odvolací řízení  za dodržení podmínek stanovených v § 109 a násl. DŘ ve lhůtě 30 dnů ode dne, který následuje po doručení rozhodnutí, lze podat odvolání proti vydanému rozhodnutí (platebnímu výměru),  ÚRR SZ toto odvolání přezkoumá v souladu se všemi postupy a povinnostmi vyplývajícími z § 109 a násl. DŘ,  pokud o odvolání nerozhodne ÚRR SZ sám dle § 113 odst. 1 DŘ, postoupí odvolání s příslušnou částí spisu a se svým stanoviskem odvolacímu orgánu, kterým je dle § 22 odst. 10 věty druhé zák. č. 250/2000 Sb. Ministerstvo financí ČR. 15

16 Nesrovnalosti v oblasti veřejných zakázek  nejčastěji dochází k porušení zásad pro zadávání veřejných zakázek,  výčet jednotlivých pochybení, která se v průběhu výběrových řízení vyskytují, je včetně hrozících finančních postihů obecně popsán v části I. a II. Tabulky finančních oprav (Ex. MP č. 58),  primární odpovědnost za dodržení zásad stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Pokyny pro zadávání veřejných zakázek (příloha č. 5 Příručky pro žadatele) je věcí zadavatele, tedy příjemce dotace. 16

17 Zdroj: Oddělení nesrovnalostí ÚRR SZ, stav k 31. 8. 2013 Typy porušeníPočet Porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek 8 Nezpůsobilý výdaj6 Nerespektování ostatních podmínek ve Smlouvě o poskytnutí dotace 6 Celkem 20 Zdroj: Oddělení nesrovnalostí ÚRR SZ, stav k 31. 8. 2013 17 Přehled typů nahlášených nesrovnalostí v roce 2013

18 Vymáhání nesrovnalostí (stav k 31.12.2012) RokCelkem Vydáno PV na odvod Finanční objem vydaných PV (se zohledněním prominutí) 20083--- 200921--- 20101834.492 Kč 2011661816.042.993 Kč15.414.600 Kč 20124746515.946.523 Kč438.884.442 Kč 18

19 Prevence  informování žadatelů a příjemců na seminářích pořádaných ÚRR SZ,  informování žadatelů a příjemců prostřednictvím webových stránek www.nuts2severozad.cz, kde je uvedena definice a příklady možných porušení, odhalení nesrovnalosti a možné následky a doporučení pro předcházení nesrovnalostem.www.nuts2severozad.cz 19

20 Závěr Děkuji za pozornost Ing. Monika Žubretovská vedoucí oddělení nesrovnalostí Tel. 475 240 671 E-mail: monika.zubretovska@nuts2severozapad.cz 20

21 21


Stáhnout ppt "NESROVNALOSTI 1. Zdroje informací - právní normy a řídící akty  Sbírka zákonů Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve."

Podobné prezentace


Reklamy Google