Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P ROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VE VZTAHU K PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Z POHLEDU ORGÁNŮ F INANČNÍ SPRÁVY Mgr. Kateřina Fillová Vedoucí oddělení dotací a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P ROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VE VZTAHU K PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Z POHLEDU ORGÁNŮ F INANČNÍ SPRÁVY Mgr. Kateřina Fillová Vedoucí oddělení dotací a."— Transkript prezentace:

1 P ROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VE VZTAHU K PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Z POHLEDU ORGÁNŮ F INANČNÍ SPRÁVY Mgr. Kateřina Fillová Vedoucí oddělení dotací a finanční kontroly Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

2 Proč Finanční úřad kontroluje veřejné zakázky? Porušení rozpočtové kázně spočívající v nesprávně provedeném výběrovém řízení  Co je to porušení rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel?  Jaké druhy pochybení v zadávání veřejných zakázek nejčastěji zjišťuje FÚ Vyměření odvodu a penále, opravné prostředky  Jaké používá FÚ procesní postupy při vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně?  Jaké jsou možnosti obrany proti vyměření odvodu?

3 F INANČNÍ ÚŘAD A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Porušení pravidel při výběru dodavatelů může znamenat současně porušení rozpočtové kázně Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) • §3 písm e) Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně je zákonem svěřena územním finančním orgánům:  Finanční úřad – oddělení dotací a finanční kontroly  Odvolací finanční ředitelství  Generální finanční ředitelství

4 S PRÁVA ODVODŮ ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Procesní předpis: zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád Odvod a penále za porušení rozpočtové kázně spadá pod pojem „daň“ podle daňového řádu FÚ stanoví výši odvodu a penále v rámci daňového řízení  Daňová kontrola  Daňové řízení bez kontroly Porušitel rozpočtové kázně má postavení daňového subjektu

5 P ODNĚTY POSKYTOVATELŮ K ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ – JIHOMORAVSKÝ KRAJ

6 P OCHYBENÍ PŘI VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ V RÁMCI KONTROLNÍ ČINNOSTI – JIHOMORAVSKÝ KRAJ 2013

7

8 V ZTAH K ROZHODOVÁNÍ ÚOHS Dohled nad dodržováním povinností zadavatelů je dle zákona o veřejných zakázkách svěřen Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (§112 odst. 1) Rozhoduje o uložení předběžných a nápravných opatření V době po uzavření smlouvy ukládá sankce za spáchání správního deliktu Do skutkové podstaty správního deliktu spadají pouze nejzávažnější porušení zákona o veřejných zakázkách

9 Porušení rozpočtové kázně Správní delikt podle ZVZ

10 Porušení rozpočtové kázně je vymezeno jako porušení povinnosti dané právním předpisem (§44 odst. 1 rozpočtových pravidel) V oblasti zadávání veřejných zakázek lze PRK konstatovat při porušení prakticky jakékoliv povinnosti vyplývající ze zákona o veřejných zakázkách Zdánlivý nesoulad mezi rozhodováním ÚOHS a FÚ při kontrole totožné veřejné zakázky

11 P ORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ SPOČÍVAJÍCÍ V NESPRÁVNĚ PROVEDENÉM VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

12 K OMPETENCE FÚ FÚ v rámci výkonu správy odvodů za porušení rozpočtové kázně posuzuje splnění povinností při zadávání VZ pouze u účelově určených peněžních prostředků  státního rozpočtu,  jiných peněžních prostředků státu,  Prostředků poskytnutých ze  státního rozpočtu,  Státních finančních aktiv,  Státního fondu,  Národního fondu

13 P OVINNOSTI PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK JSOU PŘÍJEMCI ÚČELOVĚ URČENÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENY zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  Veřejný zadavatel podle §2 odst. 2 V podmínkách rozhodnutí, dohody nebo smlouvy o poskytnutí dotace  V případech, kdy se na subjekt nebo danou veřejnou zakázku zákon nevztahuje (výjimky z postupu podle ZVZ uvedené v §18 zákona)

14 P ORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ V DŮSLEDKU PORUŠENÍ POVINNOSTÍ PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výdej poskytnutých prostředků dodavateli, který nebyl vybrán v souladu se ZVZ Skutková podstata neoprávněného použití dle §3 písm. e) rozpočtových pravidel Porušení rozpočtové kázně podle ust. § 44 odst. 1 písm. a), b) nebo j).

15 N EJČASTĚJI ZJIŠTĚNÁ POCHYBENÍ Zadavatelem stanovené parametry výběrového řízení (limitní cena, rozsah a druh prací) nepromítnuté do smlouvy s vybraným realizátorem akce, resp. v průběhu realizace akce změněny nastavení diskriminačních kvalifikačních parametrů výběrového řízení (min. počet realizovaných akcí) označení konkrétního výrobku v zadávací dokumentaci - nejčastěji problém při nákupu IT techniky (taktovací frekvence)

16 N EJČASTĚJI ZJIŠTĚNÁ POCHYBENÍ Smluvní pokuta jako hodnotící kritérium - od novely zákona o VZ, t.j. od 1.4.2012, nelze smluvní pokutu jako hodnotící kritérium použít Nevyloučení uchazeče nesplňujícího kvalifikační předpoklady resp. obsah nabídky Neoslovení zákonem nebo podmínkami požadovaného počtu zájemců o zakázku-na základě průzkumu trhu a získaných informacích o tom, že oslovený je schopen zakázku realizovat

17 V YMĚŘENÍ ODVODU A PENÁLE, OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

18 O DVOD ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Odvod za porušení rozpočtové kázně vyměří správce daně v částce, v jaké byla porušena rozpočtové kázeň Výdej poskytnutých prostředků učiněný dodavateli na základě chybně provedeného výběrového řízení = částka porušení rozpočtové kázně Poskytovatel může vyčlenit v rozhodnutí o poskytnutí dotace některé podmínky jako méně závažné, potom je vyměřena částka stanovená poskytovatelem Pokyn Evropské komise COCOF 07/0037/03 ke stanovení finančních oprav v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky – odpovídající sankce musí být zapracovány do rozhodnutí Penále

19 P OSTUP POSKYTOVATELE PODLE §14 E Podle § 14e rozpočtových pravidel má poskytovatel možnost nevyplatit část dotace Postačí „domněnka“ poskytovatele, že došlo k porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z rozpočtu EU V kterékoliv fázi projektu, pokud existuje část prostředků, které poskytovatel dosud nevyplatil Poskytovatel oznámí tento svůj postup FÚ FÚ již v rozsahu opatření poskytovatele nebude kontrolovat postup příjemce při zadávání VZ

20 O PRAVNÉ PROSTŘEDKY, PROMINUTÍ Daňový subjekt může uplatňovat svá práva v průběhu celého daňového řízení  V průběhu daňové kontroly  Řízení bez kontroly Řádné opravné prostředky  Odvolání Mimořádné, dozorčí opravné prostředky  Obnova řízení  Přezkoumání rozhodnutí Správní soudnictví  Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu  Lhůta dva měsíce od doručení rozhodnutí

21 P ROMINUTÍ ODVODU A PENÁLE Rozhoduje Generální finanční ředitelství podle §44a odst. 10 a 11 rozpočtových pravidel Pokyn GFŘ – D- 15 Lhůta pro podání žádosti 1 rok ode dne nabytí právní moci platebního výměru Stavění lhůty: obnova řízení, přezkoumání rozhodnutí, správní žaloba

22 D ĚKUJI ZA POZORNOST Katerina.fillova@fs.mfcr.cz


Stáhnout ppt "P ROBLEMATIKA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VE VZTAHU K PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Z POHLEDU ORGÁNŮ F INANČNÍ SPRÁVY Mgr. Kateřina Fillová Vedoucí oddělení dotací a."

Podobné prezentace


Reklamy Google