Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrola nakládání s dotacemi ze strany FÚ Ing. Jan Minařík prosinec 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrola nakládání s dotacemi ze strany FÚ Ing. Jan Minařík prosinec 2010."— Transkript prezentace:

1 Kontrola nakládání s dotacemi ze strany FÚ Ing. Jan Minařík prosinec 2010

2 Kontrolou dotací zjednodušeně nazýváme správu odvodů za porušení rozpočtové kázně  Patří mezi jeden ze základních pilířů kompetencí územních finančních orgánů.  Hlavním úkolem správy odvodů za porušení rozpočtové kázně je vyměřit (uložit), vybrat a vymáhat odvody za porušení rozpočtové kázně v těch případech, kdy se příjemci dotací, návratných finančních výpomocí nebo jiných obdobných forem účelově poskytovaných prostředků (dále jen dotace) dopustili porušení povinnosti v souvislosti s použitím těchto prostředků.  Co se týče nejvyššího objemu podílu činností v rámci výkonu správy odvodů za porušení rozpočtové kázně, tak jej tvoří kontrolní činnost finančních úřadů. Plní funkci preventivní, avšak pokud dojde ke zjištění porušení rozpočtové kázně na straně kontrolovaných příjemců dotací, je základem pro vedení dalšího daňového řízení.

3 Právní předpisy  Kompetenční zákon – zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů  Hmotně právní předpis – zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů  Procesně právní předpis – zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. K 1.1.2011 nahrazen zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád

4 Důležité pojmy  § 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb. – neoprávněným použitím peněžních prostředků státního rozpočtu, jiných peněžních prostředků státu, prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státního fondu nebo Národního fondu, se rozumí jejich výdej, jehož provedením byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, rozhodnutím, případně dohodou o poskytnutí těchto prostředků, nebo porušení podmínek, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity.

5 Důležité pojmy  § 3 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. – zadrženými peněžními prostředky se rozumí prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, státního fondu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu, u nichž došlo k porušení povinnosti vrácení prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu ve stanoveném termínu.

6 Porušení rozpočtové kázně a její důsledky  § 44 zákona č. 218/2000 Sb. – porušení rozpočtové kázně – ve shora uvedeném ustanovení je mimo jiné uvedeno, že: „porušení rozpočtové kázně je neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv jejich příjemcem.“  § 44a zákona č. 218/2000 Sb. – důsledky porušení rozpočtové kázně – důsledkem je povinnost provést odvod za porušení rozpočtové kázně prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu. Výše odvodu stanovena v § 44a odst. 4) zákona č. 218/2000 Sb.  § 44a odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb. – povinnost zaplatit penále za prodlení s odvodem

7 Dotace se poskytují na základě:  Rozhodnutí - § 14 zákona č. 218/2000 Sb.  Dohody - § 17 zákona č. 218/2000 Sb.  Důležité ! – stanovení podmínek pro použití dotace s ohledem na danou konkrétní akci (projekt)  Podmínky definují např. účel dotace, uznatelné výdaje, technické parametry, termín dosažení účelu a další.

8 Podmínky  Ze strany poskytovatele možnost vyčlenit méně závažné podmínky - § 14 odst. 5) zákona č. 218/2000 Sb. Poskytovatel může v rozhodnutí o dotaci, jejíž součástí nejsou peněžní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kryté z rozpočtu Evropské unie [§ 44 odst. 2 písm. b) a d)] ani peněžní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie [§ 44 odst. 2 písm. f)] (dále jen "dotace neobsahující prostředky od Evropské unie"), vyčlenit z podmínek, které v něm příjemci ukládá podle odstavce 3 písm. g), podmínky méně závažné nebo uvést, která nesplnění podmínek uložených podle odstavce 3 písm. g) jsou méně závažná, například nepodstatné nedodržení některých lhůt. Méně závažné podmínky u prostředků poskytovaných z NF, EU a na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU - § 14 odst. 6) zákona č. 218/2000 Sb.  Na formulaci podmínek závisí další postup v případě jejich nesplnění nebo nedodržení ve stanoveném rozsahu.  Podmínky by měly být srozumitelné, zkontrolovatelné, jednoznačně definovány, rozděleny na méně závažné a základní.  Vlivem špatně nastavených podmínek může dojít k situaci, kdy finanční úřad vyměří (uloží) příjemci dotace odvod, který není adekvátní k charakteru porušení té které podmínky nebo bude vyměřen (uložen) odvod v případě, kdy postih příjemce nebyl v úmyslu poskytovatele.

9 Podmínky:  Lze měnit  Změna musí být provedena písemnou formou (např. změnou rozhodnutí či dodatkem k dohodě)  Nutno požádat o změnu podmínky před původním termínem jejího splnění

10 Dotace jsou poskytovány:  Dopředu (ex ante) – z poskytnutých prostředků hrazeny výdaje  Zpětně (ex post) – nejprve úhrada nákladů, poté poskytnutí peněžních prostředků na refundaci výdajů provedených před poskytnutím peněžních prostředků

11 Praktické vybrané příklady porušení rozpočtové kázně  Výdej z poskytnutých peněžních prostředků na úhradu nákladů v rozporu s účelem  Použití neinvestičních prostředků na investici a opačně  Nesplnění povinnosti vkladu vlastních zdrojů  Nedodržení limitů a parametrů projektu (akce)  Nedodržení termínu realizace či dosažení projektu (akce)  Pozdní úhrada splátek návratné finanční výpomoci  Nevrácení přeplatku v rámci finančního vypořádání  Nepředložení (nezaslání) monitorovací zprávy v daném termínu poskytovateli, atd.

12 Finanční úřady v rámci kontrol oprávněnosti čerpání dotací kontrolují povinnosti stanovené právními předpisy a povinnosti vyplývající z podmínek stanovených poskytovatelem, proto je důležité ze strany příjemce dotace mimo jiné:  důkladné prostudování stanovených podmínek,  důsledné sledování plnění podmínek, aby v případě nesplnění bylo možné včas požádat o jejich změnu,  věnovat pozornost žádostem o dotaci, na základě kterých je dotace poskytována – v této souvislosti např. plynoucí problémy z nadhodnocených rozpočtových nákladů projektu (akce) v souvislosti s neplněním vlastních zdrojů či nedodržení stanoveného podílu vlastních zdrojů.

13 Děkuji Vám za pozornost Ing. Jan Minařík Finanční ředitelství v Praze vedoucí oddělení dotací


Stáhnout ppt "Kontrola nakládání s dotacemi ze strany FÚ Ing. Jan Minařík prosinec 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google