Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočty územně samosprávných celků v roce 2011 Leden 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočty územně samosprávných celků v roce 2011 Leden 2011."— Transkript prezentace:

1 Rozpočty územně samosprávných celků v roce 2011 Leden 2011

2 2 Rozpočet 2011 Zákon o státním rozpočtu na rok 2011 Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obcím Olomouckého kraje je stanoven ve výši 608 869 tis.Kč (v roce 2010 ve výši 714 373 tis.Kč, tj. o 105 504 tis.Kč méně) a) příspěvek na výkon státní správy – příspěvek byl krácen koeficientem 0,824 b) příspěvek na školství – 1 401,- Kč na 1 žáka c) zřizovatelské funkce – 21 120 tis.Kč

3 3 Rozpočet 2011

4 4 Finanční vypořádání za rok 2010 •Vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem •Zprávy Ministerstva financí č. 4/2010

5 5 Finanční vypořádání za rok 2010 Obec a svazek obcí obdržel finanční prostředky přímo od jednotlivých kapitol státního rozpočtu: •Finanční vypořádání provádí přímo s poskytovateli dotace •Termín předložení finančního vypořádání do 15.února 2011 poskytovateli dotace nikoliv Olomouckému kraji •Postup je upraven v § 7 vyhlášky č. 52/2008 Sb.

6 6 Finanční vypořádání za rok 2010 Obec a svazek obce obdržel finanční prostředky od jednotlivých kapitol státního rozpočtu (mimo kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv) prostřednictvím Olomouckého kraje •Finanční vypořádání provádí prostřednictvím Olomouckého kraje •Termín předložení finančního vypořádání do 5. února 2011 •Postup je stanoven v § 8 vyhlášky č. 52/2008 Sb.

7 7 Finanční vypořádání za rok 2010 Obec a svazek obcí obdržel finanční prostředky od kapitol Ministerstva financí – Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv prostřednictvím Olomouckého kraje •Finanční vypořádání provádí prostřednictvím Olomouckého kraje •Termín předložení finančního vypořádání do 15. února 2011 •Postup je stanoven v § 15 vyhlášky č. 52/2008 Sb.

8 8 Finanční vypořádání za rok 2010 Obec a svazek obcí obdržel finanční prostředky z rozpočtu Olomouckého kraje (jedná se o finanční prostředky účtované obcí a svazkem obcí na položkách 4122 a 4222) •Finanční vypořádání provádí s příslušným odborem KÚOK •Termín předložení a postup je stanoven ve smlouvě popř. dle pokynů odborů Olomouckého kraje

9 9 Finanční vypořádání za rok 2010 •Případné nevyčerpané finanční prostředky zasílejte na účet Olomouckého kraje číslo 27-4228120277/0100. •Do variabilního symbolu uveďte příslušný účelový znak. Současně zašlete na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, odbor ekonomický avízo, ve kterém rozepíšete vratku finančních prostředků podle jednotlivých účelových znaků. Avízo lze zaslat rovněž elektronicky na e-mailovou adresu j.zbozinek@kr-olomoucky.cz. j.zbozinek@kr-olomoucky.cz

10 10 Finanční vypořádání za rok 2010 •V případě vratky dotace na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury zašlete finanční prostředky na účet 35-1799460247/0100. •Pro účely vyhlášky 52/2008 Sb. se termínem pro převod nevyčerpaných finančních prostředků obcí na účet kraje rozumí datum odepsání finančních prostředků z účtu obce tj. podle této vyhlášky se jedná o 5. nebo 15. únor 2011.

11 11 Finanční vypořádání za rok 2010 •V případě, že budou finanční prostředky z účtu obce odepsány po termínu (tedy 6. 2. nebo 16. 2. a později) dojde k porušení rozpočtové kázně. Kraj vrátí finanční prostředky na účet obce a ta řeší situaci vratkou do státního rozpočtu prostřednictvím příslušného finančního úřadu. Obec zašle krajskému úřadu kopii bankovního výpisu o převodu těchto prostředků finančnímu úřadu. •Upozorňujeme, že při finančním vypořádání nelze použít nevyčerpané finanční prostředky jedné dotace na úhradu zvýšených nákladů u dotace jiné. Každá dotace má svůj účel stanovený účelovým znakem. Jedná se zejména o dotace na volby, které musí být vypořádány samostatně. •Finanční prostředky vracejte ze svého základního běžného účtu.

12 12 Finanční vypořádání za rok 2010 Doplňující informace k vyhlášce č. 52/2008 Sb.: •Komentářem pro účely této vyhlášky se rozumí stručné zdůvodnění výsledků, v němž se uvedou skutečnosti, které ovlivnily užití prostředků, které jsou předmětem finančního vypořádání - § 18 odst. (4) vyhlášky. •Příjemce dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů a účastník programu, kterým byla poskytnuta dotace ve výši již uskutečněných výdajů, v případě nákladů a uhrazených z vlastních prostředků příjemce nebo účastníka programu, nepostupují podle této vyhlášky a dotace, která je poskytnuta uvedeným způsobem, je považována za finančně vypořádanou - § 18 odst. (1) vyhlášky.

13 13 Finanční vypořádání za rok 2010 •Pokyny k finančnímu vypořádání budou obcím zaslány prostřednictvím datové schránky. Současně budou obcím zaslány předvyplněné tabulky dle vyhlášky 52/2008 Sb. Vyplněné a podepsané tabulky zašlete ve stanovených termínech (tj. do 5. 2. případně 15. 2.) na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, oddělení rozpočtu a financování, Jeremenkova 40a, Olomouc. •V případě, že budete žádat doplatek dotace na volby a na sociálně-právní ochranu dětí, zašlete na výše uvedenou adresu žádost o úhradu zvýšených výdajů. Vzor žádosti bude rovněž zaslán všem obcím.

14 14 Státní závěrečný účet •Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu

15 15 Státní závěrečný účet •Obce a svazky obcí postupují podle Přílohy 2 vyhlášky. •Souhrnnou zprávu za obce a svazky obcí Olomouckého kraje provádí Olomoucký kraj. Některé údaje nelze získat jiným způsobem než spoluprací s obcemi a svazky obcí. Z tohoto důvodu zašle Olomoucký kraj obcím a svazkům obcí prostřednictvím datové zprávy vybrané tabulky dle uvedené vyhlášky. Vyplněné tabulky zašlete zpět na adresu Krajského úřadu Olomouckého kraje, oddělení rozpočtu a financování, Jeremenkova 40a v termínu do 20. února 2011.

16 16 Státní závěrečný účet Za rok 2010 budeme požadovat vyplnění tabulek: •Přehled o komunálních obligacích emitovaných obcemi •Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatými obcemi a dobrovolnými svazky obcí (bez ústředních orgánů státní správy a státních fondů)


Stáhnout ppt "Rozpočty územně samosprávných celků v roce 2011 Leden 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google