Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti a limity kontroly obcí MINISTERSTVO FINANCÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti a limity kontroly obcí MINISTERSTVO FINANCÍ."— Transkript prezentace:

1 Možnosti a limity kontroly obcí MINISTERSTVO FINANCÍ

2 Možnosti a limity kontroly obcí  Postavení územních samosprávných celků podle čl. 102 Ústavy ČR  Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.  Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem.

3 Možnosti a limity kontroly obcí  Ministerstvo financí je při výkonu kontroly hospodaření územních samosprávných celků limitováno  Zákony vymezenou působností  Vymezeným předmětem výkonu kontroly  Vymezeným kontrolovaným obdobím  Zákonným stanovením subjektů, povinných vyvozovat závěry z výsledků kontrol

4 Možnosti a limity kontroly obcí  Kompetence Ministerstva financí v oblasti kontroly hospodaření územních samosprávných celků upraveny  Zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků  Zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

5 Možnosti a limity kontroly obcí  Působnost k přezkoumávání hospodaření ÚSC  Podle § 20 zákona o krajích - Hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok přezkoumá Ministerstvo financí.  Podle § 16a zákona o podpoře regionálního rozvoje - Hospodaření Regionální rady za uplynulý kalendářní rok přezkoumává Ministerstvo financí.  Podle § 38 zákona o hlavním městě Praze - Hlavní město Praha požádá o přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok Ministerstvo financí anebo zadá přezkoumání auditorovi.  Podle § 42 zákona o obcích - Obec požádá o přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti.

6 Možnosti a limity kontroly obcí  Limity dané předmětem a hledisky přezkoumání  Předmět přezkoumání stanoven § 2 zákona č. 420/2004 Sb.  Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření ÚSC, tvořící součást závěrečného účtu – taxativně stanoveno 15 oblastí hospodaření, zejména  plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,  finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,  náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,

7 Možnosti a limity kontroly obcí  nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,  nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,  zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,  stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,  vedené účetnictví.

8 Možnosti a limity kontroly obcí  Hlediska přezkoumání taxativně stanovena § 3 zákona  dodržování povinností stanovených zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,  soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,  dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,  věcná a formální správnost dokladů o přezkoumávaných operacích.

9 Možnosti a limity kontroly obcí  Časové limity  Přezkoumává se hospodaření ÚSC za uplynulý kalendářní rok.  Časový průběh a rozložení výkonu přezkoumání je plně podřízeno termínu projednávání závěrečného účtu ÚSC.  V uzavřeném přezkoumání, završeném projednáním závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, nelze provádět další šetření.

10 Možnosti a limity kontroly obcí  Limity dané oprávněním vyvozovat závěry z výsledků přezkoumání  Přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků na základě výsledku přezkoumání hospodaření je povinen územní samosprávný celek.  Přezkoumávajícímu orgánu ÚSC podává  nejpozději do 15 dnů po projednání zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech ÚSC písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě a lhůtě, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření.  Přezkoumávající orgány jsou oprávněny kontrolovat plnění přijatých opatření.

11 Možnosti a limity kontroly obcí  Závěr  Působnost přezkoumávajícího orgánu je omezena pouze na kontrolní činnost, bez oprávnění zasahovat do samosprávné působnosti ÚSC v případě zjištění závažných nedostatků ani formou ukládání opatření k nápravě ani formou vyvozování důsledků vůči odpovědným osobám.  Podle zákonů o ÚSC přijímá opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků a vyvozuje závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku případnou škodu, zastupitelstvo, které tato opatření přijímá v rámci projednávání a schvalování závěrečného účtu ÚSC.

12 Možnosti a limity kontroly obcí  Dozor nad přezkoumáváním  Podle § 20 zákona č. 420/2004 Sb. dozor nad přezkoumáním přísluší Ministerstvu financí, které metodicky řídí výkon přezkoumání.  Přezkoumání podléhá dozoru státu v případě, že je vykonal krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy nebo auditor.  Při dozoru nad přezkoumáním vykonaným krajským úřadem nebo Magistrátem hlavního města Prahy se postupuje podle zákonů o krajích a hlavním městě Praze upravujících kontrolu samostatné působnosti  Dozor nad přezkoumáním vykonaným auditorem Ministerstvo financí provádí pouze u příslušného územního celku. Písemnou zprávu o výsledku dozoru nad přezkoumáním předává Ministerstvo financí Komoře auditorů České republiky k dalšímu postupu.

13 Možnosti a limity kontroly obcí  Závěr  Předmětem dozoru jsou výlučně činnosti přezkoumávajících krajských úřadů a auditorů.  U územního samosprávného celku jsou pouze ověřovány na podkladě originálních dokladů ty skutečnosti, které byly předmětem vlastního přezkoumání.  Nelze prověřovat hospodaření územních samosprávných celků, které je již v té době uzavřeno projednáním závěrečného účtu územního samosprávného celku.  Výstupy z dozoru nemají na hospodaření žádný vliv a slouží Ministerstvu financí k jednáním s Komorou auditorů a s přezkoumávajícími orgány k usměrňování výkonu přezkoumání v celé územní samosprávě.

14 Možnosti a limity kontroly obcí  Podle § 7 zákona o finanční kontrole Ministerstvo financí vykonává veřejnosprávní kontrolu u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory  Jsou-li ÚSC žadateli či příjemci prostředků ze státního rozpočtu, z Národního fondu, či prostředků poskytnutých na základě aktů práva členského státu Evropské unie, vykonávají příslušné útvary MF veřejnosprávní kontrolu těchto prostředků u ÚFO  Předmětem kontroly jsou pouze skutečnosti rozhodné při hospodaření s touto veřejnou finanční podporu nikoliv celý rozsah hospodaření ÚSC.

15 Přezkoumání hospodaření za rok 2010

16 Zabezpečení přezkoumání hospodaření za rok 2010

17 Přezkoumání hospodaření - obce

18 Přezkoumání hospodaření - DSO

19 Chyby a nedostatky zjištěné při dílčích přezkoumáních a chyby obsažené ve zprávách pro zastupitelstva

20 Výsledek z dílčího přezkoumávání hospodaření za rok 2010 - obce Zprávy o výsledku přezkoumávání hospodaření za rok 2010 - obce

21 Přezkoumání hospodaření za rok 2010 - obce

22 Počet porušení podle právních předpisů v roce 2010, kde přezkoumání vykonaly krajské úřady

23 Počet porušení v roce 2010 podle právních předpisů, kde přezkoumání vykonaly krajské úřady

24 Dozor státu nad přezkoumáním hospodaření - oblasti, kde přezkoumávající pochybil při přezkoumání hospodaření v letech 2007, 2008, 2009

25 Děkuji za pozornost. Ing. Jan Málek ředitel odboru 17 - Kontrola Ministerstvo financí České republiky


Stáhnout ppt "Možnosti a limity kontroly obcí MINISTERSTVO FINANCÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google