Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočty územních samosprávných celků Právní úprava: z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p. Základní pojmy : Nástroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočty územních samosprávných celků Právní úprava: z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p. Základní pojmy : Nástroje."— Transkript prezentace:

1 Rozpočty územních samosprávných celků Právní úprava: z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p. Základní pojmy : Nástroje finančního hospodaření = rozpočet a rozpočtový výhled Rozpočet – vyrovnaný, přebytkový, schodkový Obsah rozpočtu = příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů, pokud není uvedeno, že probíhají mimo rozpočet.

2 Rozpočet obce Příjmy:  a) příjmy z vlastního majetku a majetkových práv,  b) příjmy z výsledků vlastní hospodářské činnosti,  c) příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou podle tohoto nebo jiného zákona příjmem obce, která organizaci zřídila nebo založila,  d) příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je obec pověřena podle zvláštních zákonů, zejména ze správních poplatků z této činnosti, příjmy z vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci obce podle tohoto zákona nebo zvláštních zákonů, pokud není dále stanoveno jinak,  e) výnosy z místních poplatků podle zvláštního zákona,  f) výnosy daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona,

3  g) dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů,  h) dotace z rozpočtu kraje,  i) prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. z jimi ukládaných pokut a jiných peněžních odvodů a sankcí, jestliže jsou podle zvláštních zákonů příjmem obce,  j) přijaté peněžité dary a příspěvky,  k) jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů obce.

4 Výdaje:  a) závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony,  b) výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj,  c) výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem,  d) závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření a ze smluvních vztahů vlastních organizací, jestliže k nim přistoupila,  e) závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi nebo s dalšími subjekty, včetně příspěvků na společnou činnost,

5  f) úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů,  g) výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náležejících jejich vlastníkům,  h) výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu soukromého podnikání prospěšného pro obec,  i) jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků na sociální nebo jiné humanitární účely.

6 Rozpočet kraje Příjmy:  a) příjmy z vlastního majetku a majetkových práv,  b) příjmy z výsledků vlastní hospodářské činnosti,  c) příjmy z hospodářské činnosti organizace, pokud jsou podle tohoto nebo jiného zákona příjmem rozpočtu kraje, který organizaci zřídil nebo založil,  d) příjmy ze správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je kraj pověřen podle zvláštních zákonů, zejména správní poplatky z této činnosti a dále příjmy z vybraných pokut uložených v pravomoci kraje podle tohoto zákona nebo zvláštních zákonů, pokud není dále stanoveno jinak,  e) výnosy daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona,

7  f) dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů,  g) přijaté peněžité dary a příspěvky,  h) jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů kraje,  i) prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. z jimi ukládaných pokut a jiných peněžních odvodů a sankcí, jestliže jsou podle zvláštních zákonů příjmem kraje. Výdaje:  a) závazky vyplývající pro kraj z plnění povinností uložených zvláštními právními předpisy,  b) výdaje na činnost orgánů kraje v jeho samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj,

8  c) výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je kraj pověřen zvláštními právními předpisy,  d) závazky vyplývající pro kraj z uzavřených smluvních vztahů v jeho hospodaření a ze smluvních vztahů vlastních organizací, jestliže k nim přistoupil,  e) dotace do rozpočtů obcí v kraji,  f) závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými územními celky nebo s dalšími subjekty, včetně příspěvků na společnou činnost,  g) úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů,  h) výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náležejících jejich vlastníkům,  i) výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu soukromého podnikání prospěšného pro kraj,  j) jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti kraje, včetně darů a příspěvků na sociální nebo jiné humanitární účely,  k) dotace Regionální radě regionu soudržnosti.

9 Vazby mezi rozpočty: - viz příjmy a výdaje jednotlivých rozpočtů!!!

10 Rozpočtový proces na úrovni místních rozpočtů  Etapy: 1. vypracování návrhu rozpočtu; 2. schválení rozpočtu; 3. rozpis rozpočtu; 4. realizace rozpočtu; 5. kontrola rozpočtového hospodaření  Právní úprava: rozpočtová pravidla místních rozpočtů; zákon o obcích; zákon o krajích  Rozpočtový výhled = pomocný nástroj rozpočtového hospodaření na 2 roky až 5 let  Rozpočet ÚSC = roční finanční plán, jímž se řídí financování činnosti obce, kraje, dobrovolného svazku obcí a Regionální rady soudržnosti a při jehož zpracování se vychází z rozpočtového výhledu, pokud je tento sestaven.

11  Návrh rozpočtu – nutno zveřejnit alespoň po dobu 15 dnů před projednáním; možnost uplatnit námitky písemně nebo ústně při jednání zastupitelstva; zákon požaduje VYROVNANÝ rozpočet  Projednání rozpočtu : zastupitelstva obcí a krajů a příslušné orgány dobrovolného svazku obcí a Regionální rady soudržnosti  Rozpočtové provizorium – pravidla hospodaření  Rozpis (realizace) rozpočtu – členění rozpočtu podle rozpočtové skladby; subjekty hospodařící s prostředky rozpočtů ÚSC: organizační složky ÚSC a příspěvkové organizace; změny v rozpočtu – rozpočtové opatření

12  Kontrola hospodaření - právo i povinnost každého ÚSC; průběžná a následná kontrola; kontrolní výbor a finanční výbor zastupitelstva obce či kraje; podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě;  Závěrečný účet – hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a vyúčtování finančních vztahů ke SR, rozpočtům krajů, obcí, státních fondů, Národního fondu aj. rozpočtům a k hospodaření jiných osob; nutno zveřejnit po dobu 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu – možnost vyjádřit se písemně nebo ústně; schvaluje zastupitelstvo  Povinnost nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a dobrovolných svazků obcí, ve znění p.p.

13 Fondovní hospodaření Pojem státní (veřejný) fond - - definice viz Slovník veřejného práva = samostatné, účelům veřejné správy věnované jmění - - dělení fondů: a) fondy, které poskytují prostředky na netržních principech b) instituce na podporu podnikatelských aktivit Zřízení SF = zákonem - - charakteristika fondu

14 Fondy na úrovni státu: 1. Státní fondy 2. Národní fond 3. Privatizační fondy 4. Fondy netržní 5. Zajišťovací fondy 6. Jiné fondy 7. Fondy OSS a státních příspěvkových organizací Fondy na úrovni ÚSC ( peněžní fondy, fondy organizačních složek a příspěvkových organizací ÚSC) Fondy na úrovni EU Ostatní subjekty – státní podniky, Česká konsolidační agentura, Českomoravská záruční a rozvojová banka, EGAP, Česká exportní banka

15 Státní fondy v ČR a) SF životního prostředí b) SF pro podporu a rozvoj české kinematografie c) SF kultury d) Státní zemědělský intervenční fond e) SF dopravní infrastruktury f) SF rozvoje bydlení - právní úprava a charakteristika

16 Organizační složky a příspěvkové organizace Právní úprava: 1. Organizační složky a příspěvkové organizace státu – z. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění p.p. 2. Organizační složky a příspěvkové organizace krajů a obcí – z. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění p.p. – ustanovení § 14 odst. 3. - z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění p.p. – ustanovení § 35a odst. 1. - z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p. – ustanovení § 24 an. Charakteristika jednotlivých forem a jejich odlišnosti, účel založení, hospodaření


Stáhnout ppt "Rozpočty územních samosprávných celků Právní úprava: z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p. Základní pojmy : Nástroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google