Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 17. dubna 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 17. dubna 2013."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 17. dubna 2013

2 1. Pojem a dělení rozpočtového práva 2. Prameny rozpočtového práva 3. Rozpočtová soustava 4. Rozpočtové zásady 5. Státní rozpočet 6. Místní rozpočty Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 2

3  pododvětví finančního práva  soubor právních norem, které upravují ◦ soustavu veřejných rozpočtů ◦ obsah veřejných rozpočtů ◦ fondovní hospodaření ◦ rozpočtový proces ◦ vztahy vznikající při tvorbě, rozdělování a používání peněžní masy v těchto veřejných rozpočtech Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 3

4 Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 4 Rozpočtové právo hmotnéprocesní

5 I. ústavní základy ◦ čl. 42, 33, 97 a 101 Ústavy ◦ čl. 11 odst. 5 Listiny II. mezinárodní smlouvy a právní předpisy Evropské unie III. zákony IV. nařízení V. vyhlášky Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 5

6  smlouvy o zamezení dvojího zdanění  Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii  Smlouva o fungování Evropské unie ◦ čl. 310-325 ◦ čl. 126 ◦ čl. 107-109 ◦ čl. 110-113 ◦ čl. 30-32  sekundární předpisy Evropské unie ◦ Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 ◦ 2007/436/ES, Euratom Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 6

7  218/2000 Sb.  250/2000 Sb.  243/2000 Sb.  504/2012 Sb.  zákony upravující státní fondy  další zákony – 219/2000 Sb., 420/2002 Sb., 320/2001 Sb., 137/2006 Sb., 139/2006 Sb. … Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 7

8 Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 8 státní rozpočetmístní rozpočtyrozpočty státních fondůrozpočet Evropské uniedalší veřejné rozpočty

9 1. zásada každoročního sestavování a schvalování veřejných rozpočtů 2. zásada včasnosti veřejných rozpočtů 3. zásada časového ohraničení veřejných rozpočtů 4. zásada reálnosti a pravdivosti veřejných rozpočtů 5. zásada úplnosti veřejných rozpočtů 6. zásada jednotnosti veřejných rozpočtů 7. zásada přehlednosti veřejných rozpočtů 8. zásada neúčelovosti příjmů a účelovosti výdajů veřejných rozpočtů Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 9

10 9. zásada dlouhodobé vyrovnanosti veřejných rozpočtů 10. zásada veřejnosti (finanční publicity) veřejných rozpočtů 11. zásada sestavování veřejných rozpočtů jako brutto (hrubých) rozpočtů 12. zásada efektivnosti a hospodárnosti veřejných rozpočtů 13. zásada přednosti výdajů před příjmy 14. zásada omezení přesunů ve veřejných rozpočtech a úhrady potřeb v těchto rozpočtech nezajištěných 15. zásada zjišťování rozpočtových důsledků právních předpisů a jiných opatření Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 10

11 Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 11

12 Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 12

13 Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 13

14 A. Definice státního rozpočtu B. Střednědobý výhled C. Střednědobý výdajový rámec D. Příjmy státního rozpočtu E. Výdaje státního rozpočtu Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 14

15  finanční vztahy, které zabezpečují financování některých funkcí státu v rozpočtovém roce  jako souhrn finančních dokumentů zahrnuje ◦ zákon o státním rozpočtu ◦ rozpis ukazatelů státního rozpočtu ◦ podrobné rozpočty organizačních složek státu ◦ změny těchto dokumentů Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 15

16 Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 16

17 Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 17

18  obsahuje očekávané příjmy a výdaje státního rozpočtu a státních fondů  na období 2 let následujících po roce, na který je předkládán státní rozpočet  předkládá vláda samostatně na vědomí Poslanecké sněmovně Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 18

19  celkové výdaje státního rozpočtu a státních fondů na každý z roků, na které je sestavován střednědobý výhled  stanoví Poslanecká sněmovna  státní rozpočet na rok 2012 ◦ na rok 2013……………1.126,3 mld. Kč ◦ na rok 2014……………1.127,6 mld. Kč  státní rozpočet na rok 2013 ◦ na rok 2014…………… 1.122,0 mld. Kč ◦ na rok 2015…………… 1.145,8 mld. Kč Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 19

20 1. výnosy daní 2. pojistné na sociální zabezpečení 3. výnosy z podílu na clech 4. příjmy z činnosti organizačních složek státu a odvody příspěvkových organizací 5. sankce za porušení rozpočtové kázně 6. správní a soudní poplatky 7. pokuty atd. Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 20

21 Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 21

22 Daněvýlučnéstátnístátní rozpočet Státní fond dopravní infrastruktury místnísdílené Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 22

23 Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 23

24 1. výdaje na činnost organizačních složek státu a příspěvkových organizací 2. výdaje na dávky důchodového pojištění, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, ostatní sociální dávky, výdaje na podporu v nezaměstnanosti 3. dotace a návratné finanční výpomoci 4. výdaje související s plněním závazků k Evropské unii 5. výdaje související s dluhovou službou atd. Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 24

25 Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 25

26 Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 26

27  dotace ◦ peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel  návratná finanční výpomoc ◦ prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté, nestanoví- li zvláštní zákon jinak, bezúročně právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel, které je povinen jejich příjemce vrátit do státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 27

28 Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 28

29 A. Soustava místních rozpočtů B. Definice místních rozpočtů C. Rozpočtový výhled D. Příjmy rozpočtů obcí a krajů E. Výdaje rozpočtů obcí a krajů Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 29

30 Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 30 obecní rozpočtykrajské rozpočtyrozpočty dobrovolných svazků obcí rozpočty Regionálních rad regionů soudržnosti

31 Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 31

32  finanční plán, jímž se řídí financování činnosti územního samosprávného celku, dobrovolného svazku obcí nebo Regionálních rad regionů soudržnosti  vyrovnaný  přebytkový  schodkový Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 32

33  2 až 5 let  obsahuje souhrnné základní údaje: ◦ o příjmech a výdajích ◦ o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách ◦ o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 33

34  příjmy z vlastního majetku a majetkových práv  příjmy z výsledků vlastní činnosti  příjmy z hospodářské činnosti právnických osob a organizací zřízených obcí či krajem  příjmy z vlastní správní činnosti  příjmy z místních poplatků  výnosy daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona  dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů, u obcí dotace z rozpočtu kraje  prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, jestliže jsou podle zvláštních zákonů příjmem obce nebo kraje  přijaté peněžité dary a příspěvky  jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů obce či kraje Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 34

35  závazky vyplývající pro obec či kraj z plnění povinností uložených jim zákony  výdaje na vlastní činnost obce či kraje v jejich samostatné působnosti  výdaje spojené s výkonem státní správy  závazky vyplývající pro obec či kraj z uzavřených smluvních vztahů v jejich hospodaření  závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými územními celky nebo s dalšími subjekty  úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů  dotace do rozpočtů obcí v kraji  dotace Regionální radě regionu soudržnosti  výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náležejících jejich vlastníkům  výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu soukromého podnikání prospěšného pro obec či kraj  jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce či kraje, včetně darů a příspěvků na sociální nebo jiné humanitární účely Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 35

36 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 Rozpočtové právo I JUDr. Radim Boháč Ph.D. 36


Stáhnout ppt "JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 17. dubna 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google