Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 7. května 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 7. května 2014."— Transkript prezentace:

1 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 7. května 2014

2 1. Rozpočtový proces 2. Příprava rozpočtu 3. Rozpočtová skladba 4. Schválení rozpočtu 5. Rozpočtové hospodaření 6. Rozpočtová opatření 7. Rozpočtová rezerva 8. Státní pokladna 9. Státní finanční aktiva 10. Státní finanční pasiva 11. Kontrola plnění veřejných rozpočtů 12. Závěrečný účet 2

3  rozpočtové právo procesní  postup při přípravě, schvalování, hospodaření, kontrole a uzavření hospodaření veřejných rozpočtů 3

4  návrh státního rozpočtu ◦ rozpočtový systém  návrh místního rozpočtu 4

5  vyhláška č. 323/2002 Sb.  hlediska třídění příjmů a výdajů a)odpovědnostní b)druhové c)odvětvové d)konsolidační e)zdrojové f)doplňkové g)programové h)účelové i)strukturní j)transferové 5

6 6

7  ministerstva a ústřední správní úřady  organizační složky, které mají zvláštní rozpočtovou kapitolu  organizační složky, které mají postavení ústředního správního úřadu  organizační složky, které mají postavení ústředního správního úřadu pro rozpočtové účely 7

8  Státní dluh  Operace státních finančních aktiv  Všeobecná pokladní správa 8

9  výdajový druh  příjmový druh  jednotky třídění ◦ třídy ◦ seskupení položek ◦ pod seskupení položek ◦ položky 9 Výdaje na nákupy na pořízení hodnoty náhrady transfery Příjmy příjmy za poskytnutí věcí, služeb, prací, výkonů a práv transfery

10 10

11  třídění výdajů ◦ podle druhu činnosti, na kterou se výdaje vynakládají, nebo zaměření právního subjektu, kterému jsou poskytovány  třídění příjmů ◦ podle druhu činnosti, ze které příjmy plynou či zaměření subjektu, který finanční prostředky poukazuje nebo odevzdává  jednotky třídění ◦ skupina ◦ oddíl ◦ pododdíl ◦ paragraf 11

12 12

13  státní rozpočet ◦ ústavní pravidla - čl. 42 Ústavy ◦ 1. čtení ◦ 2. čtení ◦ 3. čtení ◦ rozpočtové provizorium  místní rozpočet 13

14 1. ledna Schválení rozpočtu Vyhlášení ve Sbírce zákonů Schválení rozpočtu Vyhlášení ve Sbírce zákonů Materiální rozpočtové provizorium Formální rozpočtové provizorium 14

15  prostřednictvím tzv. rozpočtových jednotek ◦ subjekty rozpočtového práva odlišné od fyzických a ostatních právnických osob, tj. subjekty, které jsou nositeli veřejné správy  rozpočtové jednotky ◦ státní rozpočtové jednotky ◦ místní rozpočtové jednotky 15

16 16 Státní rozpočtové jednotky organizační složky státu státní příspěvkové organizace státní fondy státní veřejné výzkumné instituce státní podniky státní školské právnické osoby ostatní Místní rozpočtové jednotky organizační složky územních samosprávních celků místní příspěvkové organizace místní veřejné výzkumné instituce místní školské právnické osoby ostatní

17 I. Organizační složky státu II. Státní příspěvkové organizace III. Organizační složky obcí a krajů IV. Příspěvkové organizace obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů V. Veřejné výzkumné instituce VI. Školské právnické osoby 17

18  vymezení ◦ ministerstva ◦ správní úřady s celostátní působností  ústřední správní úřady  správní úřady s celostátní působností s vlastní rozpočtovou kapitolou  ostatní správní úřady s celostátní působností  místní správní úřady ◦ Ústavní soud, soudy a státní zastupitelství ◦ Nejvyšší kontrolní úřad ◦ Kancelář prezidenta republiky a Kancelář Veřejného ochránce práv ◦ Akademie věd České republiky ◦ Grantová agentura České republiky ◦ na základě § 51 zákona o majetku státu ◦ organizační složky zřízené jednotlivými ministerstvy 18

19  není právnickou osobou  hospodaří s majetkem státu  rozpočet součástí státního rozpočtu  mimorozpočtové zdroje ◦ prostředky fondů  rezervní fond  fond kulturních a sociálních potřeb ◦ zisk získaný hospodářskou činností ◦ peněžité dary a prostředky poskytnuté ze zahraničí ◦ prostředky zvláštních účtů k financování obměn a záměn státních hmotných rezerv 19

20 (1) Z fondu lze poskytovat zaměstnancům věcné nebo peněžní dary a) za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, b) při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let trvání pracovního nebo služebního poměru u zaměstnavatele; do pracovního výročí lze započítat i dobu trvání pracovního poměru u jiných zaměstnavatelů. Do pracovních výročí nelze zahrnout dobu výkonu práce konané na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, c) při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku, d) při prvním odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu. 20

21  právnické osoby  vlastní rozpočet – vyrovnanost  mimorozpočtové zdroje ◦ prostředky fondů  rezervní fond  fond reprodukce majetku  fond odměn  fond kulturních a sociálních potřeb ◦ prostředky získané jinou činností ◦ peněžité dary ◦ peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů 21

22  není právnickou osobou  rozpočet součástí rozpočtu zřizovatele  fondy 22

23  právnické osoby  vlastní rozpočet  fondy příspěvkové organizace ◦ rezervní fond ◦ investiční fond ◦ fond odměn ◦ fond kulturních a sociálních potřeb 23

24  právnické osoby  zákon č. 341/2005 Sb.  státní nebo místní  vyrovnaný rozpočet 24

25  právnické osoby  zákon č. 561/2004 Sb.  státní, místní či soukromé 25

26  ve státním rozpočtu ◦ přesun prostředků ◦ povolené překročení rozpočtu výdajů ◦ vázání prostředků ◦ další  v místních rozpočtech ◦ přesun prostředků ◦ použití nepředvídaných příjmů k úhradě nezajištěných výdajů ◦ vázání rozpočtových výdajů 26

27  nejméně ve výši 0,3 % výdajů státního rozpočtu  o použití rozhoduje vláda  zákon o státním rozpočtu na rok 2014 ◦ 8,85 mld. Kč 27

28  souhrnné účty státní pokladny  účty podřízené státní pokladně ◦ příjmové a výdajové účty státního rozpočtu ◦ účty státních finančních aktiv ◦ účty finančních a celních úřadů, na nichž jsou spravovány daňové příjmy ◦ účty příspěvkových organizací ◦ další  řízení státní pokladny 28

29 29  vymezení ◦ peněžní prostředky převedené z výsledků rozpočtového hospodaření minulých let ◦ majetkové účasti státu v obchodních společnostech a cenné papíry, jejichž majitelem je stát ◦ pohledávky státu z úvěrů a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státních finančních aktiv ◦ jiné pohledávky  zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu

30 a) závazky státu vzniklé ze státem přijatých zahraničních půjček, úvěrů od bank a z vydaných státních dluhopisů b) jiné závazky státu  jejich souhrn je státní dluh  řízení státního dluhu 30

31 A. Finanční kontrola B. Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu C. Porušení rozpočtové kázně 31

32  státní závěrečný účet ◦ přílohy ◦ ústavní základy ◦ návrh ◦ projednání  místní závěrečný účet ◦ přezkum hospodaření ◦ projednání 32

33 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 33


Stáhnout ppt "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 7. května 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google