Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vládní neziskové organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vládní neziskové organizace"— Transkript prezentace:

1 Vládní neziskové organizace

2 Neziskové organizace zřizované územní samosprávou
Jedná se o: Organizační složky (OS), Příspěvkové organizace (PO).

3 OS územních samosprávních celků
Organizační složky ÚSC Vznikají rozhodnutím zastupitelstva ÚSC, Není účetní jednotkou, Jsou organizace bez právní subjektivity. ÚSC volí tuto formu organizace tehdy, jestliže organizace bude zabezpečovat činnosti, které Nevyžadují velký počet zaměstnanců, Nepotřebují složité a rozsáhlé strojní nebo technické vybavení, Nejsou vnitřně dále odvětvově či jinak členěny, Nevstupují do složitých ekonomických nebo právních vztahů.

4 OS územních samosprávních celků
Zřizovací listina obsahuje: úplný název zřizovatele, název, sídlo OS, vymezení účelů = předmět činnosti, označení osob oprávněné jednat jménem OS, vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, pokud se OS předává do správy pro zabezpečení veřejných statků, způsob vedení účetnictví, druhy příjmů a výdajů, vymezení doby, pro kterou je OS zřízena.

5 OS územních samosprávních celků
orgán obce OS zajišťující veřejné statky P rozpočet obce V požadavky peněžní deník OS poskytování veřejných statků uživatel event. uživatelský poplatek záloha vratka zálohy, event. příjem od uživatele

6 PO územních samosprávních celků
Příspěvkové organizace ÚSC zajištění smíšených statků, samostatná právní subjektivita, zapisují se do obchodního rejstříků.

7 PO územních samosprávních celků
Zřizovací listina obsahuje: úplný název zřizovatele, název, sídlo, identifikační číslo PO, vymezení hlavního účelu, pro kterou je zřízena, označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace, vymezení majetkových práv, druhy zřizovatelem povolených doplňkových činnosti, vymezení doby, na kterou je PO zřízena.

8 PO územních samosprávních celků
Hospodaření PO Na rozpočet svého zřizovatele jsou PO napojeny příspěvkem, a to zvlášť Příspěvkem na provoz, Příspěvkem na investice. napojení na rozpočet odvodem, pokud: vlastní plánované výnosy jsou vyšší než plánované náklady, zřizovatel určí odvod PO v případě, kdy investiční zdroje PO jsou vyšší než jejích spotřeba, PO poruší rozpočtovou kázeň.

9 PO územních samosprávních celků
Úkony, ke kterým je nutný souhlas zřizovatele využít investiční úvěry a půjčky pro financování investičních potřeb, ručení za závazky svého zřizovatele, pořizovat věci na splátky, přijímat jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům cenné papíry. PO ÚSC nemůže nakupovat akcie či jiné cenné papíry, poskytovat dary jiným subjektům s výjimkou využití fondu FKSP.

10 PO územních samosprávních celků
Peněžní fondy PO ÚSC Rezervní fond, Investiční fond, Fond odměn, Fond kulturních a sociálních potřeb.

11 PO územních samosprávních celků
orgán obce PO zajišťující smíšené statky P rozpočet obce V požadavky Rozpočet PO poskytování statků uživatel uživatelský poplatek příspěvek event. odvod

12 OS, PO státu OSS, POS – organizace, jejichž primární funkci, úkolem je zabezpečení základních funkcí státu na daném území. Tyto organizace zodpovídají za poskytování nebo přímo poskytují určité statky společnosti jako celek nebo domácnostem či jednotlivcům na netržní bázi. Jedná se o vládní instituce, governmnet units. Niskanen (1994) – OSS nebo POS poskytují takové statky, jejichž tržní nabídka je podle kolektivního rozhodnutí (veřejné volby) nedostatečná a které vláda není připravena nakoupit od soukromých organizací.

13 OSS Jedná se o orgány státní správy nebo instituce.
Nahradily v roce 2000 rozpočtové organizace (zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR). Jsou zřízeny buď zákonem nebo orgánem státní správy. Působí zejména v odvětvích národního hospodářství jako je vzdělávání, veřejná správa, obrana, justice, věda a výzkum. Nemají právní subjektivitu, tj. způsobilost samostatně nabývat práv a odpovědnosti. Legislativní vymezení zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů.

14 OSS OSS hospodaří s prostředky státu, rozpočet stanoví správce kapitoly státního rozpočtu. OSS může čerpat výdaje státního rozpočtu jen do výše závazných ukazatelů, které jsou v rozpočtu organizace stanoveny. Výdaje OSS by měly být čerpány v běžném rozpočtovém roce. Pokud se jedná o úspory v důsledku efektivního hospodaření, mohou být převedeny do příštího rozpočtového roku. Fondy rezervní fond (§§ zákona č. 218/2000 Sb.,), fond kulturních a sociálních potřeb.

15 POS POS hospodaří v rámci hlavní činnosti s prostředky, které zahrnují vlastní příjmy organizace a tzv. příspěvky ze státního rozpočtu. Vlastní příjmy nemusí pokrýt výdaje související s hlavní činností a rozdíl mezi příjmy a výdaji je financován příspěvkem ze státního rozpočtu. Jiná činnost. Další zdroje – fondy, zisk z jiné činnosti, dary, prostředky ze zahraničí. POS nesmí, až na výjimky, přijímat úvěry a půjčky, ani vystavovat směnky.

16 Peněžní fondy pro POS Rezervní fond Fond reprodukce majetku Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb


Stáhnout ppt "Vládní neziskové organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google